ULANGAN TENGAH SEMESTER I SD Kelas 3 Mata Pelajaran Komputer

ULANGAN TENGAH SEMESTER I  SD Kelas 3 Mata Pelajaran KomputerULANGAN TENGAH SEMESTER I SD Kelas 3 Mata Pelajaran Komputer
1. Komputer yang dapat dibawa kemana-mana ialah …
a.laptop b. key board c. game
2. Meratakan tulisan ditengah menggunakan icon …
a. center b. alighn text right c. aligh text left
3. Bila ingin mengunakan table coloum ialah dengan klik …
a. insert b. home c. page layout
4. Gambar yang tersedia dikomputer bisa dicari di …
a. insert clip art b. insert coloums c.insert auto shapes
5. A Text tanda disamping dalam Program Paint ialah berfungsi …
a. untuk menulis huruf b. untuk mewarnai c.untuk menghapus
6. Alat disamping dinamakan …
a. proyektor b. computer c. CPU
7. Untuk merubah tulisan menjadi huruf capital tekan tombol …
a. Caps lock b. space c. delete
8. Gambar dibawah alat untuk untuk memberi warna pada program paint …
a. b. c.
9. Nama alat untuk mencetak tulisan ialah …
a. printer b. CPU c. Key Board
10. Icon untuk menggambar segitiga pada program paint ialah…
a. b. c.
II. Isilah titik titik dibawah ini dengan jawaban yang benar !
1. Program untuk menggambar ialah ….
2. Untuk menulis dan mengolah kata ialah program ….
3. Tombol untuk mengghapus ialah ….
4. Icon disamping dapat membuat garis …..
5. Space ialah tombol untuk …..
6. Gambar disamping ialah…
7. alighnText Left ialah meratakan tulisan disebelah ….
8. Setiap akan merubah tulisan harus dengan di ……………………………..dahulu.
9. Font ialah berfungsi untuk ……………..huruf atau tulisan.
10. Font Size ialah berfungsi untuk ………………………….. huruf atau tulisan.
III. sebutkan nama dan fungsinya!
a.  a.
b.  b.
c.  c.
d. B d.
e. U e.

Baca Juga  Kebutuhan Makhluk Hidup