Tag Archives: Soal bahasa sunda

SOAL BAHASA SUNDA Kelas II (Dua) ULANGAN TENGAH SEMESTER II TAHUN PELAJARAN 2018-2019

SOAL BAHASA SUNDA Kelas II (Dua) ULANGAN TENGAH SEMESTER II TAHUN PELAJARAN 2018-2019
Mata Pelajaran : BAHASA SUNDA Nami :
Kelas : II (Dua) Peunteun Tawisan
Hari/Tanggal : Rabu, 24 Maret 2010 Guru Sepuh murid
Waktu : 30 Menit
Wacana
Dano Leuwi Soro
Dano leuwi soro teh ayana di kacamatan pagelaran. Jarakna kurang leuwih 65 km ti kota Cianjur.
Dano ieu katelah ku kaendahan alamna. Caina herang jeung pinuh ku tutuwuhan nu endah.

I. Cik cakraan (X) aksara A, B, catawa C nu aya hareupeun jawaban anu bener !
1. Naon judul wacana diluhur ? …..
A. dano lewi disoro B. dano leuwi ka soro C. dano leuwi soro
2. Dano leuwi soro teh ayana di kacamatan ….
A. Pandeglang B. Pagelaran C. Palembang
3. Jarak dano teh kurang leuwih ……. km ti kota Cianjur
A. 45 B. 65 C. 75
4. Caina herang jeung pinuh ku …… nu endah.
A. bungbuahan B. pepelakan C. tutuwuhan
5. Hejo, koneng, bodas jeung hideung kaasup kana ngaran ….
A. rupa-rupa B. warna C. daun
6. Poe lemesna nyaeta ….
A. dinten B. hari C. poe
7. Lamun aya nu nyebat puntet, urang kudu ngajawab ….
A. ke heula B. enya C. mangga
8. Anak munding ngaranna ….
A. bilatung B. eneng C. begu
9. Kembang melati ….. bodas
A. daunna B. rupana C. warnana
10. Ucing, gajah kaasup ngaran ….
A. sasatoan B. kekembangan C. wawarnaan
II. Eusian ku jawaban nu merenah !
11. Anak kuda ngaranna …………………..
12. Daun sampeu ……………………………. Domba
13. …………………… dupi Iman aya ?
14. Parab hayam nyaeta ………………….
15. Domba, sato nu sukuna ………………………..

SOAL ULANGAN TENGAH SEMESTER BAHASA SUNDA KELAS 2 SEMESTER 2

SOAL ULANGAN TENGAH SEMESTER BAHASA SUNDA KELAS 2 SEMESTER 2
TUTUWUHAN
Nagara urang mah subur  ma’mur.
Sagala rupa tutuwuhan nyampak.
Rek sayur-sayuran atawa bungbuahan.
Sayuran mah aya wortel, kangkung, bayem, jeung nu lianna.
Bungbuahan aya alpuket, jeruk, dukuh, dalima.
Dina hiji waktu da Taman Wisata Mekarsari Bogor.
Kungsi diayakeun pameran tutuwuhan.
Tutuwuhan teh gede pisan gunana pikeun kasehatan.
Bisa oge pikeun ngageugeulis lingkungan urang.

I.    Jawab pananya ieu di handap !
1.    Naon judul wacana di luhur ?
2.    Kumaha kaayaan nagara urang teh ?
3.    Naon wae nu kaasup kana bungbuahan teh ?
4.    Di mana cenah kungsi diayakeun pameran ?
5.    Naon gunana tutuwuhan pikeun urang ?

II.    Cakraan (x) dina abjad jawaban nu benerna !
6    Bu guru parantos …. ka sakola
A.    Mios                B. Angkat            C. Sumping
7.    Abdi … buku Basa sunda ti toko buku.
A.    Meuli            B. Meser            C. Ngagaleuh
8.    Abdi teu mios ka sakola da ieu mules ….
A.    Patuangan            B. Sampean              C. Mastaka
9.    Kembang malati mah warnana teh ….
A.    Beureum            B. Koneng            C. Bodas
10.    Buah nu luarna cucukan nyaeta….
A.    Kadongdong        B. Rambutan        C. Kadu
11.    Dina buah jeruk loba ngandung ….
A.    Vitamin C            B. Vitamin A        C. Vitamin B
12.    Tutuwuhan teh sami sareng ….
A.    Sayur-sayuran        B. Bungbuahan        C. Tatangkalan
13.    Eros, malati, sareng dahlia kalebetna kana ….
A.    Pepelakan            B. Kekembangan        C. Sayuran
14.    …. Anti mah meni panjang sareng hideung deuih.
A.    Panangan            B. Sampean            C. Rambut
15.    Upami alim nyeri … mah, sadinten dikosokna kedah dua kali.  ….
A.    Soca                B. Waos            C. Pangambung
III. Ngajodokeun
16.    Sato nu pinter ….                    A. Oray
17.    Parab sapi ….                        B. Entog
18.    Kelenci resepna kana ….                C. Peucang
19.    Sato nu ngaleor ….                    D. Jukut
20.    Sato nu beuheungna panjang ….            E. Wortel

ULANGAN TENGAH SEMESTER III BAHASA SUNDA III(Tiga) Semester II (Dua)

ULANGAN TENGAH SEMESTER III BAHASA SUNDA III(Tiga) Semester II (Dua)
Maca dongeng
“Si Kabayan Ngala Nangka”
Si kabayan dititah ngala nangka ku mitohana. “Nukolot ngala nangka teh Kabayan! “ceuk mitohana. Kencling si Kabayan indit ka kebon, nyoren bedog rek ngala nangka. Barang tapi ka kebon, si Kabayan alak-ilik kana tangkal nangka. Manggihan hiji nu geus kolot tur gede pisan. Tuluy wae nangka teh ku si Kabayan dipalidkeun ka walungan. “Jung wae balik ti heula, da geus kolot ieuh” ceuk si Kabayan nyarita ka nangka. Barang nepi ka imah, si Kabayan ditanya kumitohana.
“Kabayan menang teu ngala nangka teh?” komo wae meunang mah, aya gede, nya kolot”. Tembal si Kabayan.
“Mana atuh nangkana?” Tanya mitohana. “har naha can datang kitu? Apan tadi nangka teh di palidkeun sina balik tiheula”. Ceuk si Kabayan.
Ari maneh mani bodo-bodo teuing, moal enya nangka bisa balik sorangan, “mitoha si Kabayan keuheuleun pisan.
Dicutat tina buku Jurig Kabayan
Kenging Tini Kartini
I. Pek jawab pananya di handap ieu dumasar kana wacana dongeng!
1.    Naon judul dongeng di luhur teh?
2.    Saha nu nitah si Kabayan ngala nangka?
3.    Nangka nukumaha nu diala ku si Kabayan?
4.    Dikumahakeun eta nangka teh?
5.    Jadi saha nu bodo dina eta dongeng teh?
II.    Cakta (x) salah sahiji jawaban anu dianggap bener !
6.    Si udin budak bangor, sanajan geus dipapatahan, tetep bae teu bisa ngarobah kalakuan.
Paribasa anu loyog jeung sifat si Udin, nyaeta . . . .
a.    Adigung adiguna                c.  adat ka kurung ku iga
b.    Asa teu bengeutan                d.  agul ku paying butut
7.    Nyi imas pada mikaresep ku babaturana, sabab manehnamah . . . kasasaha.
a.    Amis budi        b. laer biwir        c.  kurawed         d. jomotrot
8.    Anu teu kaasup waragad dinu nyieun imah, nyaeta . . . .
a.    Batu bata        b. keusik         c. aspal        d.  kenteng
9.    Dewi sartika urang bandung, dibabarkeunana di . . . .
a.    Ciamis         b.  cicalengka        c.  cinema         d.  soreang
10.     Pahlawan nyaeta jalma anu boga . . . keur kamajuan nagara.
a.    Harta gede         c.  jasa banda        c.  imah agreng        d.  perusahaan
11.    Pandanmah kaambeuna . . .
a.    Seungit             c.  bau            c. haseum        d.  hangseur
12.    Bandros nu rasana asin sok makae. . .
a.    Uyah             b.  gula            c.  kecap         d. saos
13.    Cirina budak sakola lantaran nyorendangkeun tas nudieusi . . .
a.    Kadaharan            b.  bubuahan        c. buku-buku        d. babarangan
14.    Bagongmah boga sanjata, ngarana . . . .
a.     Iring             b.  tangga        c. sihung        d. sirah
15.    Saha pelaku utama dina di dongeng di luhur . . . .
a.    Nyi Iteung            b.  si kabayan        c.  si Abah        d. si Ema
II. Lengkeupan kalimah di handap ieu make kecap nu geus disadiakeun!

16.    Curug Cijalu ayana di kota . . . .        (……)        a. Bogor
17.    Tangkuban Parahu ayana di kota . . . .    (……)        b. Subang
18.    Pangandaran ayana di kota . . . .         (……)        c. Ciamis
19.    Waduk darma ayana di kota . . . .        (……)        d. Cirebon
20.    Kebon raya Bogor ayana di kota . . . .        (……)        e. Kuningan
21.    Tukang moro leuweng disebut . . . .        (……)        f. palika
22.    Tukang macul di sawah disebut . . . .        (……)        g. paninggaran
23.    Tukang ngala lauk di laut disebut . . . .    (……)        h. pamoyang
24.    Tukang ngabantuan nu ngajuru disebut    (……)        i. paraji
25.    Tukang teulem disebut            (……)        j. patani

ULANGAN AKHIR SEMESTER I (UAS I) BAHASA SUNDA SOSIAL SD KELAS 2

ULANGAN AKHIR SEMESTER I (UAS I) BAHASA SUNDA SOSIAL SD KELAS 2
I.    Cakra A, B,  atawa C dina jawaban anu pangbenerna !
1.    Sakola teh kedah diacuk saragam
Sapatu hideung
Rambut teu kenging jabrig
Katerangan di luhur teh kaasup kana  ….
A. tata tertib sakola    B. tata cara nyieun olahan         C. tata cara di stasion beu
2.    Sabab  …. diajat Ita juara kelas
A. getol             B. kedul                C. jarang
3.     Memeh indit sakola Ida mah  …. heula
A. ngapalkeun        B. olahraga                C. sasarap
4.    Budak mah  …. ngapalkeun
A. kudu rajin        B. ulah rajin                C. rajin pisan
5.    Hatur nuhun bu.
Kalimah di luhur diucapkeun waktos  ….
A. meunang hiji barang    B. mere barang        C. nyimpen barang
6.    Soang Dadan dua, jalu jeung bikang.
Dua saharti jeung  ….
A. salosin            B. sakodi            C. sajodo
7.    Nini-nini (kukut) hayam  ….
A. kukutan            B. ngukut            C. ngakukut
8.    kantong – buku – kana – ngasupkeun
Susunan nu merenah, nyaeta   ….
A. kantong kana buku ngasupkeun
B. kana kantong buku ngasupkeun
C. ngasupkeun buku kana kantong
9.    Ngarah pinter peutingna Ida  ….
A. diajar                B. lalajo tivi            C. sare
10.    Nina sok babantu ka indungna
Manehna budak  ….
A. daekan            B. kedul            C. melid
11.    Abdi mah resep martabak
Nina mah resep roti
Kalimah di luhur teh nyaritakeun  ….
A. kahayang            B. kadaek            C. karesep
12.    Munding teh ditarik  …. treuk
A. kana                B. ka                C. di
13.    Indung kolot urang ….
A. ema                B. nini                C. uyut
14.    Pak Umar teh bapana Deni.
Lamun nanyakeun ngaran bapana  ….
A. saha bapana Dani teh
B. kumaha bapana Dani teh
C. dimana bapana Dani teh
15.     Cara ngamaenkeun kacapi nyaeta  ….
A. dipetik                B. digoyangkeun        C. ditepak
II.    Eusian titik-titik di handap !
16.    Ambeh jadi budak pinter diajarna kudu unggal …………..
17.    Ngaji mah biasana di …………………………
18.    Hudang teh kudu rikat bisi ………………………. sakola
19.    Miceun runtah teh kana ………………………….
20.    Lauk paus ayana di …………………………..
III.    Salin kana aksara tulis !
21.    Nani gaduh kelenci buluna bodas
………………………………………………………………………………………………………………………..
22.    Seueur nu hadir kana ulang tahun Nisa mah
………………………………………………………………………………………………………………………..
23.    Ibu angkat ka pasar
………………………………………………………………………………………………………………………..
24.    Walungan teh caina herang
………………………………………………………………………………………………………………………..
25.    Si Kabayan leungit munding
………………………………………………………………………………………………………………………..

Soal UTS Kelas 4 SD Bahasa Sunda Semester 2

Soal UTS Kelas 4 SD Bahasa Sunda Semester 2
1.    Pagaewanana teh ngapungkeun kapal udara, nyaeta …
A. pulisi            B. pilot        C. satpam        D. tentara
2.    Buku teh di simpenna ….. naon ?
A. ti            B. dina            C. mana        D. ka
3.    Meuli baju teh ….. mana ?
A. ka            B. ti            C. dina            D. kana
4.    Kecap sabalikna tina kecap dijual, nyaeta ….
A. dibeuli            B. dibantun        C. diical    `    D. dibawa
5.    Kecap kadaharan asal kecapna ….
A. kadahar        B. dahar        C. didahar        D. dahareun
6.    Urang ngala lauk yu !
Kalimah diluhur kaasup kalimah ….
A. pananya        B. pangajak        C. parentah        D. panyarek
7.    kadaharan anu dijiuenna tina sampeu nyaeta …
A. wajit            B. comro        C. opak        D. koci
8.    Ibu kandung hartina ibu anu ….
A. ngalahirkeun urang                C. mere susu urang
B. ngangais urang                D. ngenter ka posyandu
9.    Kecap Puskesmas kaasup kana kecap …
A. singkatan        B. wancahan        C.panambah        D. panyarek
10.    “Duh, keur geulis the pinter, bageur deui “
kalimah diluhur kaasup kalimah …
A. panyawad        B. pananya        C. pemuji        D. panyarek

II. Eusian!

1.    Kecap kadaharan mibanda rarangken …
2.    kecap sabalikna tina kampong nyaeta …
3.    Pagaweanana sok mawa panumpang kana mobil, nyaeta …
4.    Ditabung kecap asalna …
5.    Budi karek nepi …….. bogor
6.    Saha anu ceurik teh ? eta kalimah kaasup kalimah ….
7.    Pang meserkeun buku, jang ! kaasup kalimah …
8.    Ano sok newak panjahat nyaeta ….
9.    Tina naon bahan nyieun gagaraban ? ….
10.    Sok sebutkeun conto hasil nyieun gagarabah ! …

Semoga Bermanfaat
soalguru.com

Soal Kelas 3 SD Bahasa Sunda ULANGAN TENGAH SEMESTER II

Soal Kelas 3 SD Bahasa Sunda ULANGAN TENGAH SEMESTER II
“Si Kabayan Ngala Nangka”
Si kabayan dititah ngala nangka ku mitohana. “Nukolot ngala nangka teh Kabayan! “ceuk mitohana. Kencling si Kabayan indit ka kebon, nyoren bedog rek ngala nangka. Barang tapi ka kebon, si Kabayan alak-ilik kana tangkal nangka. Manggihan hiji nu geus kolot tur gede pisan. Tuluy wae nangka teh ku si Kabayan dipalidkeun ka walungan. “Jung wae balik ti heula, da geus kolot ieuh” ceuk si Kabayan nyarita ka nangka. Barang nepi ka imah, si Kabayan ditanya kumitohana.
“Kabayan menang teu ngala nangka teh?” komo wae meunang mah, aya gede, nya kolot”. Tembal si Kabayan.
“Mana atuh nangkana?” Tanya mitohana. “har naha can datang kitu? Apan tadi nangka teh di palidkeun sina balik tiheula”. Ceuk si Kabayan.
Ari maneh mani bodo-bodo teuing, moal enya nangka bisa balik sorangan, “mitoha si Kabayan keuheuleun pisan.
Dicutat tina buku Jurig Kabayan
Kenging Tini Kartini

I. Pek jawab pananya di handap ieu dumasar kana wacana dongeng!

1.    Naon judul dongeng di luhur teh?
2.    Saha nu nitah si Kabayan ngala nangka?
3.    Nangka nukumaha nu diala ku si Kabayan?
4.    Dikumahakeun eta nangka teh?
5.    Jadi saha nu bodo dina eta dongeng teh?

II. Lengkeupan kalimah di handap ieu make kecap nu geus disadiakeun!

1.    Curug Cijalu ayana di kota . . . .                   (……)        a. Bogor
2.    Tangkuban Parahu ayana di kota . . . .        (……)        b. Subang
3.    Pangandaran ayana di kota . . . .         (……)        c. Ciamis
4.    Waduk darma ayana di kota . . . .        (……)        d. Cirebon
5.    Kebon raya Bogor ayana di kota . . . .        (……)        e. Kuningan
6.    Tukang moro leuweng disebut . . . .        (……)        f. palika
7.    Tukang macul di sawah disebut . . . .        (……)        g. paninggaran
8.    Tukang ngala lauk di laut disebut . . . .    (……)        h. pamoyang
9.    Tukang ngabantuan nu ngajuru disebut        (……)        i. paraji
10.    Tukang teulem disebut                (……)        j. patani

semoga bermanfaat
soalguru.com

Soal Kelas 2 SD Bahasa Sunda ULANGAN TENGAH SEMESTER II

Soal Kelas 2 SD Bahasa Sunda ULANGAN TENGAH  SEMESTER II
Dano Leuwi Soro
Dano leuwi soro teh ayana di kacamatan pagelaran. Jarakna kurang leuwih 65 km ti kota Cianjur.
Dano ieu katelah ku kaendahan alamna. Caina herang jeung pinuh ku tutuwuhan nu endah.
I.     Cik cakraan (X) aksara A, B, catawa C nu aya hareupeun jawaban anu bener !
1.    Naon judul wacana diluhur ? …..
A. dano lewi disoro            B. dano leuwi ka soro    C. dano leuwi soro
2.    Dano leuwi soro teh ayana di kacamatan ….
A. Pandeglang            B. Pagelaran            C. Palembang
3.    Jarak dano teh kurang leuwih ……. km ti kota Cianjur
A. 45                    B. 65                C. 75
4.    Caina herang jeung pinuh ku …… nu endah.
A. bungbuahan            B. pepelakan            C. tutuwuhan
5.    Hejo, koneng, bodas jeung hideung kaasup kana ngaran ….
A. rupa-rupa                B. warna            C. daun
6.    Poe lemesna nyaeta ….
A. dinten                B. hari                C. poe
7.    Lamun aya nu nyebat puntet, urang kudu ngajawab ….
A. ke heula                B. enya            C. mangga
8.    Anak munding ngaranna ….
A. bilatung                B. eneng            C. begu
9.    Kembang melati ….. bodas
A. daunna                B. rupana            C. warnana
10.    Ucing, gajah kaasup ngaran ….
A. sasatoan                B. kekembangan        C. wawarnaan

II. Eusian ku jawaban nu merenah !
11.    Anak kuda ngaranna …………………..
12.    Daun sampeu ……………………………. Domba
13.    …………………… dupi Iman aya ?
14.    Parab hayam nyaeta ………………….
15.    Domba, sato nu sukuna ………………………..

Semoga bermanfaat
soalguru.com