Tag Archives: SOAL BAHASA JAWA

Soal Bahasa Jawa Kelas 5 Tahun 2018

Piranti kanggo omong-omongan wong lara kang panggonane adoh diarani ….
Radio                    c. speaker
telepon                    d. toa
Piranti telepon kang bisa digawa menyang ngendi-ngendi diarani ….
megaphone                 c. mikrophone
handphone                 d. telepon
Piranti komunikasi tradisional kang ana ing jaman biyen kanggo menehi kabar sedulur sing panggonane adoh arane ….
layang                    c. kenthongan
telepon                    d. gong
Telepon, telegram, lan internet kuwi kelebu sarana komunikasi ….
modern                    c. kuno
lawas                    d. tradisional

Wacanen kanthi permati!

R. A. Kartini lair ana ing ….
Jepara                                            c. Rembang
Jepang                                          d. Semarang
Ing ngisor iki apa-apa sing diwulangake dening R. A. Kartini, kejaba ….
nulis                    c. njahit
maca                    d. perang
Gupak pulut ora melu mangan nangkane,
Tegese melu rekasa, ora melu ….
sedulur                    c. kepenak
makmur                    d. wragad
Omah gendheng daksaponane.
Abot enteng dak ….
gawa mulih                c. lakonane
wenehi    d. lakonana
Tak rewangi adus kringet supaya cukup butuhe.
Tembung adus kringet tegese ….
kringete okeh                c. butuh kringet okeh
males nyambut gawe            d. mempeng nyambut gawe
Wong kang seneng colong jupuk diarani  ….
dawa sikile                c. dawa tangane
dawa gulune                d. lara matane
Ing ngisor iki lelara kang biasa dirasakake ing mangsa rendheng, kajaba….
pilek                    c. watuk
koreng                    d. gatel-gatel
Wignyan kanggo mateni “-h”, yaiku ….
H                        c. h
[                        d. /
Jaran kepang mangan pari,
Klambi … sing ….
abang sing dijiwiti            c. ireng sing marahi
abang sing marahi            d. ireng sing jiwiti
Fairus kae … miji timun.
pipine                    c. alise
untune                    d. irunge
Kang digambarake nyigar jambe iku ….
lambene                    c. alise
irunge                    d. tangane
Unen-unen kang nggambarake samubarang diarani ….
parikan                    c. panyandra
pacelathon                d. pantun
…h sandhangan ing samping arane ….
layar                    c. wignyan
taling                    d. pepet
Kanggo nakokake sebab utawa alasan nggunaake pitakon ….
Ana ngendi                c. Kapan
Genea                    d. Sapa
gjh  yen ditulis latin wacane ….
kalih                    c. mulih
munggah                    d. gajah
Ing ngisor iki kang klebu tumindak becik yaiku ….
ngapusi                    c. colong jupuk
gelem nulungi                d. muring
Abah mangan sate.
Tembung sing dicetak miring basa kramane ….
siram                    c. dhahar
turu                    d. sare
Ukara ing ngisor iki kang klebu basa krama yaiku ….
Abi lungo sawah numpak sepedha.
Umi sare wonten kamar.
Eyang mangan sekul goreng.
Abi lan Umi lungo menyang pasar.

Azam iku anak pembarep ana ing keluargane.
Kosok baline pembarep yaiku ….
tengah                    c. ragil
ngarep                    d. mbajeng
Eyang lagi turu. Yen dikramakno dadi ….
Eyang nembe dhahar            c. Eyang nembe siram
Eyang nembe sare            d. Eyang nembe ngunjuk
Ibu dhateng warung mundhut tigan.
Tembung tigan basa ngokone ….
pasar                    c. endok
tahu                    d. sayur

Ceceg-ceceg ing ngisor iki isenana nganggo tembung sing bener!

Kang bisa nyebabake lara demam berdarah arane lemut  ….
HP (handphone) iku salah sijine alat kanggo ….
Unen-unen kang ngemu purwaka lan isi serta migunakake purwakanti swara diarani ….
Alise Asma’ kae ….
Faza dipapag Abi lan Umi.
Sinonim tembung kang dicetak miring yaiku ….
Yen ora dawa ususe aja dadi guru.
Tembung dawa ususe tegese ….
Wajik kletik gula jawa,
Luwih … sing prasaja.
… jenenge kancamu kuwi?
Tembung pitakon kang trep kanggo ukara ing dhuwur yaiku ….
klih  yen ditulis latin wacane ….
“Swara” ditulis nganggo aksara jawa yaiku ….

Wangsulana pitakon-pitakon ngisor iki nganggo tembung sing bener!

Jelasna apa bedane telpon omah karo HP!
Wangsulan:

Abi lungo Semarang numpak sepur.
Ukara ing dhuwur dadekna basa krama!
Wangsulan:

Gaweno pacelathon yen kowe nelpon kancamu patang baris!
Wangsulan:

Tulisen tembung ”Gunung lawu” nganggo aksara jawa kang bener!
Wangsulan:

Gawea pacelathon telepon karo koncomu!
Wangsulan:

SOAL BOCORAN Bahasa Jawa ULANGAN AKHIR SEMESTER (UAS) 1 TAHUN PELAJARAN 2016/2017

SOAL BOCORAN Bahasa Jawa ULANGAN AKHIR SEMESTER (UAS) 1 TAHUN PELAJARAN 2016/2017
Mata Pelajaran    : Bahasa Jawa
Kelas /Semester    : VI (Enam)/ 1 (satu)

Wacanen kanthi premati!

Bareng Macan Tutul mati, diganti anake kang aran Gembong.  Gembong iki watake beda banget karo Tutul, ngendelake kekuatane, karosane, lan panguwasane.  Beda banget karo Tutul kang seneng ngayomi marang kewan-kewan wargane.  Bareng wus dadi ratuning alas, Gembong duwe gagasan supaya kabeh kewan ing alas panguwasane padha setor pangan.  Siji baka siji kewan-kewan padha setor pangan, suwe-suwe kewan kang antuk giliran meh entek, kari siji warga truwelu kang durung setor pangane.
Warga truwelu padha ngumpul ngrembug bab anggone kudu setor pangane Gembong minggu ngarep.  Durung nganti rampung anggone padha rerasan, katekan Kancil.
“Ngene Cil, wargaku mung kari anakku siji thil, lan suwe-suwe ya entuk giliran maneh, apa ora entek no warga truwelu?”  Bareng ngerti mula bukane, Kancil manthuk-manthuk sajak mikir-mikir.  Kancil entuk cara utawa akal mula banjur kandha, “Wis aja samara, anakmu si Plangka wae kanggo pangane Gembong.  Endi anakmu mengko tak kandhanane supaya bisa slamet!”  Truwelu ndengengek, “Kuwi tenan pa Cil, aja sembrana lho kowe!” wangsulane Truwelu karo ngilangi eluhe.  “Kowe ngandel apa ora, yen ora ngandel ya karepmu.”
“Lha yen ngono aku wae Pakdhe disetorake!” tembunge Plangka.  “Kuwi bener, sapa maneh yen ora kowe sing mbelani wargamu, wis dadi kuwajibane anak marang wong tuwa.  Ya ing kono kowe bisa netepi kuwajibane anak marang wong tuwa,” tembunge Kancil.
Gembong wiwit esuk ngenteni tekane Truwelu, nganti awan durung teka.  Bareng kira-kira jam loro awan, wetenge Gembong krasa luwe banget.  Nanging wanci iki durung teka, Gembong saya luwe, njagakake setoran pangan saka Truwelu.  Anggone rerasan sauntara, ora sranta Plangka teka.  Ditakoni ya gene nganti telat lan kawanen tekane, lan kena apa kok mung siji.  Plangka nyritakake, yen esuk mau sing mangkat kabeh ana papat, nanging ana dalan dicegat Singa, lan sing telu dimangsa Singa.  Lan Plangka sing bisa mlayu.  Nadyan wis ngandhakake yen iki minangka pangane Gembong, Singa malah nesu, lan nantang Gembong.
Krungu critane Plangka, Gembong nesu banget.  Gembong njaluk supaya dieterake menyang nggone Singa.  lakune cepet banget sedhela wae wis tekan, lan banjur madheg sapinggir sumur.  Dikandhakake yen papane Singa ana njero sumur.  Tenan bareng Gembong nginguk sumur, gambare ing njero banyu katon, ora dadak dipikir, ayang-ayangane ditubruk dhewe.  Nganti mati klelep, ora ana sing nulungi.
Ngerti Gembong mati, Plangka mulih lan ketemu wargane kabeh, uripe banjur slamet ora ana sing ngganggu.  Ora lali atur panuwun marang Kancil.

I.    Wenehana tandha ping (x) ing aksara a, b, c, utawa d ing sangarepe wangsulan kang bener!

1.    Irah-irahan crita bocah ing ndhuwur yaiku….
A.    Kalahan
B.    Emoh Kalah
C.    Kancil lan Macan
D.    Truwelu lan Macan
2.    Tokoh crita bocah kasebut yaiku ….
A.    Gembong, Truwelu, Plangka, lan Kancil
B.    Gembong, Plangka, lan Kancil
C.    Plangka
D.    Kancil
3.    Watake Plangka yaiku ….
A.    seneng tetulung
B.    seneng mbelani wargane
C.    sak karepe dhewe
D.    mituhu marang wong tuwa
4.    Latar crita bocah kasebut ana ing ….
A.    alas
B.    sumur
C.    njero sumur
D.    pinggir alas
5.    Amanat crita bocah kasebut yaiku ….
A.    Warga truwelu uripe padha slamet
B.    Gembong mati ora ana sing nulungi
C.    Yen dadi panguwasa aja sewiyah-wiyah
D.    Plangka saguh dadi pangane Gembong
6.    Yen dadi panguwasa aja kumawasa kang paribasane ….
A.    aja dumeh
B.    becik ketitik ala ketara
C.    ing ngarsa sung tuladha
D.    adigang adigung adiguna

Kanggo mangsuli nomer 7-10
Raden Janaka
Jeneng liyane Raden Janaka antara liya Arjuna, Permadi, Pamade, Kombang Ali-ali, lan isih akeh meneh.  Dheweke iku Pandhawa sing nomer telu.  Amarga Pandhawa iku ana lima lan Janaka iku nomer telu, mula dheweke uga disebut Panengah Pandhawa.
Janaka iku pinter manah, sekti, lan uga pinter perang.  Sanajan awake cilik lan sawangane tumindake nglemer, nanging sejatine trengginas lan trampil.  Saben perang mesthi menang.  Gamane antarane Keris Pulanggeni lan Panah Pasopati.  Dheweke uga duwe aji panglemunan sing bisa ngilang.
Ing perang Baratayuda, Arjuna adhep-adhepan karo Adipati Karna.  Adipati Karna iki sejatine isih kakange dhewe beda bapak tunggal ibu.  Tegese antarane Arjuna lan Adipati Karna iku ibune padha, nanging bapake beda.  Bapake Arjuna iku Prabu Pandhudewanata, dene Adipati Karna iku Bathara Surya.  Ing perang Baratayuda iku Janaka didandani padha karo Adipati Karna.  Kanthi mangkono sing perang katone Karna mungsuh Karna.

7.    Jeneng liyane Raden Janaka ana ing tabel ngisor iki dituduhake nomer ….
No    Jeneng liyane Raden Janaka
1.    Arjuna
2.    Permadi
3.    Suryatmaja
4.    Pamade
5.    Bratasena

A.    1, 2, lan 3
B.    2, 3, lan 4
C.    1, 2, lan 4
D.    1, 4, lan 5
8.    Gamane Janaka yaiku ….
A.    Keris Pasopati
B.    Panah Pasopati
C.    Aji Panglemunan
D.    Panah Pulanggeni
9.    Ing perang Baratayuda, Arjuna adhep-adhepan karo ….
A.    Prabu salya
B.    Prabu Kresna
C.    Adipati karni
D.    Adipati Karna
10.    Sejatine Adipati Karna karo Raden Janaka isih kapernah ….
A.    kakange dhewe
B.    kakange dhewe tunggal ibu beda bapak
C.    kakange dhewe tunggal bapak beda ibu
D.    kakange dhewe tunggal ibu tunggal bapak

Kanggo mangsuli soal nomer 11!

Lapuran Olehe Ngematake
1. Sing diamati    : Tim basket SD Budi Mulya Sragen
2. Pelatih    : 1. Bapak Sudarsono
3. Pemain    : 1. Vakih (kapten)        nomor dhadha 3
2. danang            nomor dhadha 5
3. Dhani            nomor dhadha 6
4. Nanang            nomor dhadha 8
5. Galih (cadangan)    nomor dhadha 10
6. Fendi            nomor dhadha 7
4. Latihan    : Slasa lan Setu
5. Kahanan tim    : Kompak, pinter-pinter, lan sregep latihan
6. Prestasi    : Juara 1 tingkat kabupaten, juara harapan II tingkat provinsi

11.     Kahanane tim basket SD Budi Mulya Sragen yaiku ….
A.    kompak, ora tau latihan
B.    ora kompak, pinter-pinter
C.    pinter-pinter, kompak, ora tau latihan
D.    kompak, pinter-pinter, lan sregep latihan
12.    Yen ana kancamu semaput nalika melu upacara, tanggapanmu yaiku ….
A.    dilaporaken dening kepala sekolah
B.    cepet-cepet ditulungi lan digawa nang UKS
C.    dijorna nganti sadar dhewe
D.    didelengna, ora cepet-cepet ditulungi
13.            Ingkang sepisan kita aturaken syukur dhumateng Allah, awit saking karunianipun kaparingan bagas kawarasan.  Kacetha bilih ing siyang punika saged makarya boten mondhok ing griya sakit.
Perangan pidato ing ndhuwur yaiku ….
A.    pambuka
B.    isi
C.    penutup
D.    kesimpulan

Kanggo mangsuli soal nomer 14-15 lan 38
wacanen kanthi premati!
Pak Wi Mung Plingak-plinguk
Dening S. Yatmana

Dina kuwi mbeneri wulangan kang kaping lima. Pak Wiyana ngasta Matematika.  Anggone nerangake cetha.  Bocah-bocah gampang ngerti.  Kerep diselingi lelucon.  Pak Wiyana pinter nglucu.  Bocah-bocah padha ngguyu kepingkel-pingkel.  Nanging yen pinuju serius, wah, ya ngana kae, ora ana sing cemuwit, kabeh mikir padha migatekake.
Pak Wiyana nerangake ngasta alat peraga.  Banjur nulis ing blabag.  pak Wiyana pancen titen, angger bocah-bocah padha meneng bae, katon plonga-plongo, mripate kethop-kethop, iku tandhane bocah-bocah durung mudheng, durung dhong.  Mula, Pak wiyana banjur mbaleni nerangake meneh kanthi sabar lan alon cetha.  Bocah-bocah nuli padhang ulate, tandha yen wis nangkep isining wulangan.
Ora kajarag astane Pak Wiyana nggaruk pangarasane.  Pangarasane dadi aneh, kecorengan kapur.  Bocah-bocah padha ngguyu.  Pak wiyana mung plingak-plinguk bae, ora pirsa apa kang padha digeguyu.
Bocah-bocah pancen ngerti sarta nyumurupi.  Ana sing arep ngelokake nanging ora wani.  Ana sing isin matur.  Ana sing arep matur, nanging ora ngerti kepriye tembunge.  Endah kaya-kaya arep matur nanging nyatane ora kewetu mung tangane bae cekothang-cekathung didemek-demeke pipine.
Sugeng mikir-mikir sedhela.  Sawise ketemu banjur ngacung terus matur, “Nuwun sewu bapak, pangarasan panjenengan wonten kapuripun.”
Kapethik saka Aku Bisa Basa Jawa 6 kaca 44

14.    Bocah-bocah padha ngguyu sebabe Pak Wiyana ….
A.    pinter nglucu
B.    kecorengan kapur
C.    kerep diselingi lelucon
D.    mung plingak-plinguk
15.    Sing matur marang Pak Wiyana yaiku ….
A.    Endah
B.    Sugeng
C.    Bocah-bocah
D.    Endah lan Sugeng
16.    Pangarasan dasanamane ….
A.    pipi
B.    irung
C.    bathuk
D.    kuping
17.    Ukara kang jejere nindakake pegawean diarani ukara ….
A.    entar
B.    garba
C.    tanduk
D.    tanggap
18.    Wisnu mangan jambu.
Ukara ing ndhuwur menawa diowahi dadi ukara tanggap yaiku ….
A.    Wisnu dipangan jambu
B.    Jambu dipangan Wisnu
C.    Jambu mangan Wisnu
D.    Wisnu golek jambu
19.    tuku[rotitelu
Yen ditulis nganggo aksara latin dadi ….
A.    Tiki roti teli
B.    Tuku roti telo
C.    Tuku roti telu
D.    Tuku rata telu
20.    suku/nbuhgmeln\
Tulisane latin sing bener yaiku ….
A.    Sukur nabuhi gamelane
B.    Sukur nabuh gamelane
C.    Sukur nabuhi gamelan
D.    Sukur nabuh gamelan
21.    mznK|ptÒau
Yen ditulis nganggo aksara latin dadi ….
A.    Mangan kupat tahu
B.    Mangun kupat tahu
C.    Mangana kupat tahu
D.    Manganana kupat tahu

Kanggo mangsuli soal nomer 22-23
Gatekna tembang Macapat ing ngisor iki kanthi premati!

Pangkur
Deduga lawan prayoga
Myang watara elinga aywa lali
Iku parabot satuhu
Tan kena tininggala
Tangi lungguh angadeg tuwin lumaku
Angucap meneng lan nendra
Duga-duga nora keri

22.    Isine tembang Pangkur ing ndhuwur yaiku ….
A.    Wong urip kudu tansah ngati-ati lan tumindak kabecikan
B.    Wong urip kudu tans ah tumindak sak senenge
C.    Wong urip kudu tansah tumindak bener dhewe
D.    Wong urip kudu tansah tumindak sregep
23.    Iku parabot satuhu.  Satuhu tegese ….
A.    lali
B.    becik
C.    bener
D.    temenan
24.    Karangan kang isine pengalaman nyenengake, yaiku ….
A.    Tuti dikongkon tuku endhogbmenyang warung.  Mulih saka warung Tuti kepleset kulit gedhang.  Tuti tiba.  Endhoge pecah.  Tekan ngomah Tuti diseneni ibune.
B.    Sore iku aku masuk angin.  Aku arep dipriksakake menyang dokter.  Nanging aku ora gelem amarga wedi disuntik.  Sidane aku dipundhutake obat.  Bubar ngombe obat aku turu angler.
C.    Munggah kelas enem wingi pancen nyenengake.  Kajaba aku dadi juwara kelas, aku diwenehi tambahan hadhiyah dening ibuku.  Aku dipundhutake tas anyar.  Ibuku weling supaya aku terus sinau lan ora ngremehake liyan.
D.    Kadadeyan iki dakalami rikala piknik unggah-unggahan kelas wingi.  Rikala iku kelasku nganakake acara piknik bareng kulawarga.  Jan rame tur gayeng jalaran acara kaya mangkono iku durung tau ana.  Biyasane piknik ya mung bareng bocah-bocah sekolah.  Kabeh kancaku padha ngajak wong tuwane.  Aku dhewe sing budhal ijen amarga pancen aku anak tunggal ora duwe sedulur.  Ndilalah bapak ibuku nembe tindak Jakarta.
25.    Ibu guru … para siswa supados sregep sinau.
A.    marahi
B.    ngakon
C.    nglarang
D.    ndhawuhi
26.    Pamulangan nembe wae kawiwitan.  Pak Budi teka lan matur Bu Guru.  Pak Budi kandha menawa sangune Dodo keri.  Mulane saiki diterake.  …
Ukarta kang trep kanggo nutugake paragraf ing ndhuwur yaiku ….
A.    Dodo nesu banjur marani bapake amarga wis gawe isin.
B.    Pak Budi banjur maringake dhuwit marang Dodo.
C.    Kanca-kancane Dodo padha nyurak, “Huuuuu.”
D.    Bu Guru banjur maringi dhuwit marang Dodo.
27.    1) Tono jerit-jerit sambat kelaran.
2) Sikile jaran sing mburi nylenthak kena wetwnge Tono.
3) Bapake Tono ngingu jaran.
4) Sore kuwi Tono ngguyang jarane.
Urutan ukara-ukara ing ndhuwur supaya dadi paragraf sing bener yaiku ….
A.    3, 4, 2, 1
B.    2, 1, 3, 4
C.    1, 2, 4, 3
D.    4, 3, 2, 1
28.    Bocah-bocah kelas enem lagi padha ndelok bal-balan ing lapangan.  Ndelok padha karo ….
A.    main
B.    nunggu
C.    nonton
D.    ngrewangi
29.    Ukara kang nggunakake karma alus sing bener yaiku ….
A.    Rudi tindak dalemipun Simbah nitih sepedha.
B.    Mbak Rini tumbas buah teng pasar
C.    Siti wangsul saka griyane Pakdhe.
D.    Ibu tindak peken nitih motor.
30.    Bapak maca koran ana ruang tamu.
Ukara ing ndhuwur menawa diowahi nganggo karma alus yaiku ….
A.    Bapak maos ariwarti wonten ing ruang tamu.
B.    Bapak maos koran wonten ing ruang tamu.
C.    Bapak maos koran wonten ruang tamu.
D.    Bapak maos ariwarti ana ruang tamu.
31.    … rame-rame ing margi?
A.    Sinten
B.    Kados pundi
C.    Wonten pundi
D.    Wonten punapa
32.    Ibu nggendhong adhiku sing lagi nangis
Tanda baca sing bener kanggo ukara ing ndhuwur, yaiku ….
A.    . (titik)
B.    , (koma)
C.    ! (tandha pakon)
D.    ? (tandha pakon)
33.    Wong kang pegaweyane ngopeni jaran, diarani ….
A.    gerji
B.    gamel
C.    jagal
D.    gandhek
34.    Tuku manuk
Ukara ing ndhuwur menawa ditulis nganggo aksara Jawa yaiku ….
A.    tukumnK|
B.    tukumnuk
C.    tukumnuk\
D.    tukumnu[k
35.    Golek suket
Ukara ing ndhuwur menawa ditulis nganggo aksara Jawa, yaiku ….
A.    [go[lk\cuket\
B.    [go[lkSuket\
C.    [go[lk\cukeT
D. g[lkSuket\
II.    Isenana ceceg-ceceg ing ngisor nganggo tembung kang mathuk !
36.    Temane crita bocah kang irah-irahane “Emoh Kalah”, yaiku ….
37.                                         Gambar satriya ing sisih kiwa iki arane ….

38.    Wacan “Pak Wi Mung Plingak-plinguk”, tokoh utamane yaiku ….
39.    Aku kewan gedhe, aku duwe sungu, aku mbiyantu Pak Tani narik luku, aku dipakani suket.  Aku yaiku ….
40.    semutH b=   Yen ditulis nganggo aksara latin yaiku ….
41.    Watak tembang Pangkur yaiku ….
42.    Wit pelem dhuwur, wit bayem ….
43.    Simbah … jampi pait.
44.    … lawange! Supaya pitike ora padha mlebu.
45.    Gupak pulut.
Ukara ing ndhuwur menawa ditulis nganggo aksara Jawa, yaiku ….

III.    Wangsulana pitakon-pitakon ing ngsior iki kanthi bener !
46.    Bapak Ibu Guru ingkang kula urmati,
Dinten punika sekolah kita sampun wiwit gadhah majalah dhindhing kanthi nami “Majalah Dhindhing Bina Kreasi.”  Madhing punika kawontenaken kanthi tujuan paring papan dhateng para kanca siswa anggenipun olah kasagedan ing babagan basa, sastra, seni lan sanes-sanesipun.
Mila saking punika kasuwun dhateng para kanca enggal angrakit punapa kemawon ingkang sae kangge isen-isening madhing.  Dene Bapak Ibu Guru kasuwun bimbingan lan panyaruwenipun tumrap karyaning para kanca amrih saenipun.

Apa kesimpulane pidhato ing ndhuwur?
47.           Wektu iku dina Minggu sore.  Aku bosen ana ngomah dhewe.  Ora mikir suwe, aku njupuk pit, langsung tak genjot menyang omahe Sena.  Sena tak ajak pit-pitan bareng menyang lapangan.  Sena gelem wae senajan wayah iku grimis.
Critakna wacan ing ndhuwur nganggo basamu dhewe!
48.    Aranana guru gatra, guru wilangan, lan guru lagu tembang Pangkur!
49.    Gawea ukara tanduk nganggo tembung ing ngisor iki!
a. turu
b. maca
c. menek
50. Simbah lagi sare.
Tulisen nganggo aksara Jawa!

SOAL Bahasa Jawa ULANGAN AKHIR SEMESTER 1 KELAS 5

SOAL Bahasa Jawa ULANGAN AKHIR SEMESTER 1 KELAS 5
TAHUN PELAJARAN 2016/2017

Mata Pelajaran     :  Bahasa Jawa
Kelas / Semester         :  V (Lima ) / I ( Satu )
PITUDUH:
Donga dhisik sadurunge kowe nggarap soal!
Tulisen jenengmu ing sisih ngisor iki
Wacanen pitakon – pitakon ing ngisor kanthi patitis!
Garapen luwih dhisik pitakon – pitakon sing kok anggep luwih gampang!
Titinen maneh garapanmu sadurunge kok aturake marang Bapak/Ibu gurumu!

Wenehana thanda ping (x) ing aksara a, b, c, utawa d ing sangarepe wangsulan kang bener!

Ngrungokake pacelathon sing diwaca kanca!
Santi    : “Hallo, assalamu’alaikum, iki Restu?”
Restu   : “Wa’alaikum salam. Iya, bener, iki sapa ya?”
Santi    : “Iki, Santi, kancamu sekelas.”
Restu   : “O, Santi, ana apa ta, San?Njanur gunung, kadingaren sore – sore ngebel.”
Santi   : “Iki Lho restu! Babagan nggarap tugas kelompok. Piye yen digarap dina Minggu awan wae? Cepet digarap mengko bisa cepet rampung tinggal nggarap liyane. Piye Res? Sarujuk ra?”
Restu   : “Wah, aku sarujuk, San. Terus nggarape ana ngendi, San?”
Santi   : “Yen sarujuk, mengko kanca – kanca saklompok dikabari kabeh, babagan manggone ana omahku wae”
Restu   : “Ya, mengko dikabari bareng.”
Santi    : “Wis, samene dhisik, ya Restu.”
Restu   : “Ya wis  maturnuwun.”

Sapa sing nelpon Restu?

A.    Restu
B.    Santi
C.    kancane Restu
D.    kancane Santi
Restu diajak ngapa karo Santi?

A.    nelpon
B.    ngabari kanca
C.    menyang omahe kanc
D.    nggarap tugas kelompok
Ana ngendi anggone arep nggarap tugas ketrampilan?

A.    Omahe Santi
B.    Omahe Restu
C.    Omahe kanca
D.    Sekolahan
“O, Santi, ana apa ta, San? Njanur gunung, kadinagren sore –sore ngebel!”
“Njanur gunung, kadingaren sore –sore ngebel!” Tembung iki kalebu. …

A.    paribasan
B.    bebasan
C.    wangsalan
D.    parikan
Sapa ibune Raden Janaka?

A.    Madrim
B.    Gendari
C.    Dewi Shinta
D.    Dewi Kunthi
Nalika Ramayana mburu Kidang Kencana, Dewi Shinta dikancani dening. …

A.    Raden Janaka
B.    Raden Laksmana
C.    Raden Punthadewa
D.    Raden Nakula
Maca pacelathon iku di katindakake dening wong. …

A.    loro utawa luwih
B.    akeh
C.    satus
D.    siji
Pak Sudiro iku piyayi sing jembar segarane. Jembar segarane tegese ….

A.    pinter
B.    sugih
C.    sabar
D.    seneng tetulung
Godhong kacang lanjaran diarani. …

A.    lembayung
B.    rendheng
C.    ujungan
D.    dliring
Pucung, Megatruh, Kinanthi, iku kalebu tembang….

A.    gedhe
B.    tengahan
C.    dolanan
D.    macapat
Bocah – bocah kelas lima padha mulih. Tembung mulih kosok baline. …

A.    lunga
B.    bali
C.    teka
D.    dumugi
Wedhang jeruk yen ditulis jawa. …

A.    [wd=[kopi\
B.    [wd=[ron[d
C.    [wd=jeruk\
D.    wd= auwuh
Asmane Ki Hajar Dewantara nalika isih timur yaiku. …

A.    Raden Mas Suwardi Kertanegara
B.    Raden Mas Suwardi Suryaningrat
C.    Raden Mas Kertanegara
D.    Raden Mas Mansyur
Sesantine Ki Hajar Dewantara yaiku. …

A.    ing ngarso sung thuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani
B.    rawe – rawe rantas malang – malang putung
C.    sapa nandur ngundhuh
D.    sapa salah seleh
Maling mau mbengi ditangkep pak polisi. Dasanamane maling yaiku. …

A.    marga
B.    kartika
C.    raseksa
D.    durjana
Mardi turu ora bisa angler amarga wotak- watuk terus. Wotak- watuk kalebu tembung. …

A.    dwilingga padha swara
B.    dwilingga salin swara
C.    dwiwasana
D.    dwipurwa
Dhahar, nedha, boga, bekti, madhang iku dasaname. …

A.    Manungsa
B.    Manuk
C.    Mangan
D.    Mata
Kencur, jahe, lempuyang, lan kunir diarani. …

A.    pala kapendhem
B.    pala kasempar
C.    pala gumanhung
D.    warung hidup
Celengan tumraping siswa lan pramuka diarani. …

A.    Simpedes
B.    Tabanas
C.    Tapelram
D.    Simaskot
Bank sing duweke pemerintah yaiku. …

A.    BCA
B.    BRI
C.    NHS Bank
D.    Lippobank
Wong dodol iku sing dipengini yaiku enthuk. …

A.    rugi
B.    bathi
C.    sanak
D.    anakan
Ngisor iki sing kalebu purwakanthi sastra yaiku. …

A.    tata titi tentrem
B.    ana dina ana upa
C.    ora cepet ora ngliwet
D.    bareng wis makmur lali sedulur
Muga – muga ( ganjar ) seger waras. Tembung njero kurung panulisane sing bener diwenehi seselan. …

A.    em
B.    um
C.    in
D.    er
Tujune montore bisa mandheg … umpama ora embuh dadine.

A.    pet
B.    plas
C.    blas
D.    greg
Wong sing antri ana ngarep kasir nganti jejel … tanpa sela.

A.    jejel
B.    riyel
C.    rewel
D.    muntel
Sing diarani pedagang kaki lima iku umpamane pedagang. …

A.    mas- masan
B.    bumbon
C.    kanganan
D.    Kewan
Narti kandha marang Nani yen arep menyang Solo, kandhane. …

A.    Narti,”Wi, dheweke arep menyang Solo?”
B.    Narti,”Wi, kancanana aku arep menyang Solo!”
C.    Narti,”Wi, kapan kowe menyang Solo?”
D.    Narti,”Wi, aku arep menyang Solo?”
an [boch w[don\

Tulisan jawa ing sisih kiwa diwaca. ….

A.    ana anak wadhon
B.    ana bocah wadhon
C.    ana wadon bocah
D.    ana ing bocah wadhon
Panggonan kanggo mbayar barang – barang sing dituku ana swalayan diarani. …

A.    took
B.    loket
C.    kasir
D.    peron
Tetukon sing arep didol maneh diarani. …

A.    kulakan
B.    pesenan
C.    setoran
D.    Langganan
Siasat kang digunakaken dening Pangeran Diponegoro yaiku. …

A.    baris pendhem
B.    perang tandhing
C.    perang jurit
D.    gerilya
Pangeran Diponegoro seda kasarekaken wonten ing. …

A.    Sumatra
B.    Bengkulu
C.    Minahasa
D.    Makasar
Bapak lagi wae sare. Ukara ing sisih kiwa yen digawe basa karma inggil yaiku. …

A.    Bapak nembe kemawon sare.
B.    Bapak nembe kemawon tilem.
C.    Bapak lagi kemawon tilem.
D.    Bapak lagi kemawon sare.
Tumindhak becik apa dene ala bakal dimangerteni wong liya diparibasakake. …

A.    dahwen open
B.    becik ketitik ala ketara
C.    tuna sanak bathi sanak
D.    timur wungkuk jaga imbuh
Raden Janaka iku satriya ing. …

A.    Jodhipati
B.    Ngawangga
C.    Madukara
D.    Ngalengka

Isenana ceceg – ceceg ing ngisor iki ngganggo tembung kang mathuk!

Anak kang laire dhisik dhewe yaiku . …
Rawe – rawe … malang – malang … .
Utange arang wulu kucing.
Tembung arang wulu kucing ing dhuwur tegese. ….
Pak Joko saweg mriksakaken untunipun dhateng Puskesmas.
Tembung untunipun kramane. …
Degan iku klapa sing isih . …
Murid – murid padha ngangsu kawruh ing sekolahan. Kawruh tegese. …
Sekolahanku saiki kathon edi … sawangane.
Reregan ing koprasi luwih murah, tinimbang reregan ing. …
Wong sing gawe keris diarani. ….
Bocah sing dawa tangane ora duwe kanca, dawa tangane tegese. …

Wangsulana pitakon – pitakon ing ngisor iki kanthi bener!

Awake Rukmini pancen kuru semangka.
Apa tetegse tembung kuru semangka?
Tulisen nganggo aksara jawa! Kebo nusu gudel.
Aranana tembang macapat 5 bae!
Tulisen jawa iki salinana nganggo aksara latin!
?fufu snkuFfu kf= [y nMti [mlu[klzn\.

?afig= afigu= afigun.

Ukara – ukara iki kramakna!
Pak Darno dodolan bakso lan mie ayam.
Ibu menyang pasar tuku iwak.
Pak Sugi dodol sega pecel ana njero pasar.

Kunci Jawaban UAS I Bahasa Jawa Kelas V
Tahun Pelajaran 2016/2017

Pilihan Ganda

1.    B    11.    A    21.    B    31.    D
2.    D    12.    C    22.    A    32.    D
3.    B    13.    B    23.    C    33.    A
4.    C    14.    A    24.    D    34.    B
5.    D    15.    D    25.    B    35.    C
6.    B    16.    B    26.    C
7.    A    17.    C    27.    D
8.    C    18.    A    28.    B
9.    A    19.    C    29.    C
10.    D    20.    B    30.    A

II. Isian

36.    pembarep    41.    ngelmu
37.    rantas, putung    42.    peni
38.    akeh banget    43.    pasar/njaba
39.    Wajanipun    44.    Empu
40.    Enom    45.    gelem njupuk barange wong liya

III. Uraian

46.    lemu banget
47.    ke[bonusugu[fl\
48.    Asmaradana, dhandang gula, durna, gambuh, kinanthi, mijil, megatruh, pangkur, pucung, sinom
49.    a. Dudu sanak dudu kadang yen mati melu kelangan.
b. Adigang adigung adiguna.
50.    a. Pak Darno sadeyan bakso kaliyan mie ayam.
b. Ibu thindhak peken mundhut ulam.
c. Pak Sugi sadeyan sekul pecel wonten lebet peken.

Teknik Penskoran
Betul  x 1 = 35 x 1 = 35
Betul  x 2 = 10 x 2 = 20
Betul  x 3 =   5 x 3 = 15 +
Jumlah scor              = 70

SOAL dan Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas VI Semester 2 | soalguru.com

SOAL dan Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas VI Semester 2 | soalguru.com
Wacanen sing patitis !
Wajib Belajar
Wajib Belajar kudu ngrampungake Pendidikan Dasar. Pendidikan Dasar tegese dudu serampunge tamat sekolah dasar wis cukup. Awit kanggo ngimbangi kemajuan jaman sing terus ngrembaka, tamat SD dening pemarentah dianggep durung cukup. Tegese kanggo ambyur ing satengahe masyarakat durung bisa nyalarasake dhiri. Mulane Pamarentah nganjurake supaya bocah-bocah kudu bisa ngrampungake wajib belajar sangang taun. Wajib belajar ing kene sabubare rampung SD kudu mbacutake menyang SMP sing suwene telung taun.
Senajan rampung Pendidikan Dasar diwajibake pamerentah, nanging ora kabeh bocah bisa nglakoni. Akeh perkara sing njalari bocah-bocah kepeksa tamat SD wis mothol. Salah sijine jalarane yaiku ekonomine wong tuwa sing kacingkrangan. Kanggo ngawekani jalaran sing kaya ngene iki pamarentah banjur mbukak SMP terbuka. Ing SMP terbuka iki mlebune ora saben dino mlebu sekolah tur kegiatan belajar ora kudu wayah esuk. Bisa uga kegiatan sinaune ing wayah sore utawa ing wayah wengi. Kabeh mau kanggo ngawekani bocah-bocah sing nyambut gawe ing wayah awan.
Senajan wis kasil ngrampungake pendidikan dasar nyatane saiki akeh nom-noman sing durung bisa nyalarasake dhiri karo majuning jaman. Donya sing sansaya maju iki tansah manggonake lulusan SMP, minangka bocah sing durung bisa golek pegawean. Lagi yen wis tamat sekolah kejuruan SMA, bakal bisa golek utawa nyiptakake pegawean dhewe. Dadi wajib belajar sing diwatesi SMP ora wurung sedhela engkas wajib belajar bakal ditambah telung taun rampung SMA sadrajat.
I.    Wenehana tandha ping (X) aksara a,b,c, utawa d ing sangarepe pilihan wangsulan sing bener!
1.    Kanggo apa pamarentah nganakake wajib belajar tumrap bocah-bocah?
a.    Supaya tamat sinaune            c.  Supaya bisa ambyur ing masyarakat
b.    Supaya duwe ijasah SMP            d. Supaya bisa ngmbangi kemajuan
Jaman
2.    Pira suwene wajib belajar kuwi paling sethithik kudu dilakoni?
a.    nem taun                c.  sangang taun
b.    wolung taun             d.  rolas taun

3.    Jalaran apa bocah-bocah isih akeh sing mothol ora nganti tumekane wajib belajar?
Sing dudu wangsulane pitakon iki yaiku …..
a.    akeh SMP wis didegake        c.  kacingkrangan ekonomi
b.    isih ana bocah lumuh sekolah    d.  omahe adoh banget karo sekolahan
4.    Rampung sekolah apa sing nganti saiki paling ngisor bisa ditampa golek pegawean?
a.    sadrajat SMP                c.  perguruan tinggi
b.    sadrajat SMA                d.  sekolah Menengah Kejuruan

5.    Ing ngisor iki sing klebu tuladhane tembung rimbag rangkep dwilingga yaiku…..
a.    omah-omah                c.  ndhepipis
b.    wira-wiri                    d.  ndengangak

6.    Bapak-bapak padha kerja bakti mbangun kreteg gantung.
Tembung rimbag rangkep dwilingga bapak-bapak tegese yaiku…..
a.    akeh                     c.  sadhengah
b.    senajan                    d.  ambal-ambalan

7.    Kacarita Adipati Karna nglepasake panah pusaka kang aran Naracabala, njalari bala Pandhawa akeh sing mati. Bareng krungu swara gumludhug, swarane kreta Jaladara, Adipati Karna gugup lan banjur seleh gegaman, nyedhaki arep methukake.
Gagasan pokok saka paragraf iku…..

a.    Panah pusaka kang aran Naracabal    c.  Kreta jaladara swarane gumludhug.
b.    Adipati Karna nglepasake panah pusaka    d.  Adipati Karna banjur gugup.

8.    Adipati Karna banjur seleh gegaman. Gegaman klebu golongane tembung…..
a.    dwilingga                    c.  dwilingga salin swara
b.    dwiwasana                    d.  dwipurwa

9.    Atur pamuji syukur marang Gusti Allah, sarta atur panuwun marang para rawuh/tamu sing kepareng rawuh ing tanggap wacana(pidato) diarani…..
a.    salam pambuka                c.  isi
b.    purwaka                    d.  kesimpulan

10.    Gegamane Raden Werkudara iku arane…..
a.    Gada Rujakpolo                c.  Gada Wesikuning
b.    Panah pasopati                d.  Kalimasada

11.    Jam sedasa dalu kula saweg sare. Tembung sare benere…..
a.    bubuk                    c.  wungu
b.    tilem                     d.  mantuk
12.    Isine layang kiriman iku uga diarani…..
a.    Adawiyah                    c. wasana basa
b.    Surasa basa                 d.  satata basa

13.    Aku wis ndandani sepedhahku. Yen didadekake ukara tanggap…..
a.    sepedhahku wis dakdandani        c.  sepedhahku wis kodandani
b.    sepedhahku wis didandani        d.  aku wis dandani sepedhah

14.    Aku menehi adhiku pulpen rupane abang.
Ukara kasebut yen diowahi dadi ukara tanduk, dadine…..
a.    Adhiku dakwenehi pulpen rupane abang.
b.    Pulpen rupane abang dakwenehi adhiku.
c.    Adhiku menehi aku pulpen rupane abang.
d.    Pulpen rupane abang diwenehi adhiku marang aku.

15.    Desa mawa cara, negara mawa tata. Paribasan iki tegese….
a.    Desa dadi reh-rehane negara.
b.    Saben papan duwe tata cara sing beda.
c.    Desa lan negara duwe tatanan dhewe-dhewe.
d.    Tata cara kuwi diduweni desa lan negara.

16.    Godhong tela, ora becik yen dipepe.
Aja kandha, ….
Parikan iki bener yen diterusake ….
a.    Pokok durung gedhe            c.  yen durung weruh nyatane
b.    Sawise durung nyata            d.  perkara sing ora nyata
17.    Bareng Mimin diundang bapake langsung … nggoleki arahe swara.
Ukara iki benere yen ditambahi tembung dwiwasana yaiku ….
a.    njegegrek                    c.  njegegrek
b.    lingak-linguk                d.  nguwasi
18.    Tarti dhek wingi dicritani perkara (lembut) sing manggon ing wit bendha.
Tembung ing njero kurung yen didakekake dwipurwa dadine ….
a.    lelembut                    c.  lembut-lembut
b.    lembutan                    d.  lembut-lembutan
19.    Sanjatane Raden Werkudara sing tansah mancep ing tangane diarani ….
a.    Kotang Antakusuma            c.  Kuku Pancanaka
b.    Aji Pancasona                d.  Gada Rujakpolo
20.    Warga kampung Suka Makmur katon guyub …. tandang gawe.
Tembang saroja sing cocok kanggo ukara ing nduwur yaiku ….
a.    bareng                    c.  rukun
b.    terus                    d.  kabeh
21.    Esuk nakir sore nakir, sing ditakir godhong kloso,
Esuk mikir sore mikir, …..
a.    Sing dipikir ora rumangsa            c.  Sing dipikir wis prasaja
b.    Sing dipikir dudu kanca            d.  Sing dipikir golek bandha

22.     1. Yen ditugasake PMI aja mulah-mulih wae.
2. Bangkekane nawon kemit drijine mucuk eri.
3. Tindak tanduke tansah titi ngati-ati.
4. Sadamuk bathuk sanyari bumi.
Ukara ing ndhuwur sing ngemu tembung panyandhra yaiku nomer …..
a.    1                        c.  3
b.    2                        d.  4

(1)    Sembah pengabekti katur Pakdhe Suwignya sekalian ing Pasuruan
(2)     Nuwun wiyosipun, kula ngaturi pirsa bilih kawontenan kula
saha bapak ibu ing Yogya tansah ginanjar keslametan.
(3)     Kejawi saking punika kula nyuwun tambahing pangestu,
mugi-mugi anggen kula ujian mbenjang paringi pikiran ingkang lejar.
(4)    Wasana cekap semanten rumiyin. Mboten kesupen nyuwun pangapunten sedaya lepat kula.
23.    Perangan layang ing ndhuwur iku kang minangka panutupe nomer …..
a.    1                    c.  3
b.    2                    d.  4
24.    Prabu Rama Wijaya kabiyantu dening bala wanara nggoleki Dewi Sinta. Perang gedhe antarane Prabu Rama kang dibantu dening wadya bala wanara lawan bala buta. Wadya bala Alengka saratune tumpes kabeh. Dewi Sinta banjur ketemu maneh karo Prabu Rama Wijaya.
Sing dadi lakon pokok crita ing dhuwur yaiku ….
a.    Dewi Sinta                c.  Wadya Bala
b.    Raden Laksmana            d.  Prabu Rama Wijaya
25.    Aji-ajine Raden Janaka iku arane ….
a.    Pasopati                c.  Candrabirawa
b.    Sepi Angin                d.  Wijaya Kusuma
II.    ISENANA CECEG-CECEG ING NGISOR IKI NGANGGO TEMBUNG SING MATHUK !

26.    Gedhung sekolahku dibangun dening pemerintah. Kabeh biayane dicukupi pemerintah. Sing dibangun perangan payone. Gentheng, reng, usuk, lan kayune diganti anyar. Sing dadi tukang kayu Pak Mukri bapake Wanti kelas lima, Pak Kamal, Pak Nuri, lan Pak Wakidi. Sing mandhori Pak Kudori minangka ketua komite sekolahku. Pak Mardi lan Pak Barno sing pengurus komite melu mbantu blanja uba rampene bangunan. Dene Bapak Kepala Sekolah uga mbenerake perangan sing durung cocok karo pituduhe pemerintah.
Wosing cuplikan paragraf iki yaiku ……………………………………………….
27.    Makaten ingkang saget kula aturaken mbokbilih wonten sisip sembiripun tetembungan kula, kula nyuwun agungipun pangapunten ingkang mawantu-wantu.
Cuplikan pidhato iki ing perangan pidhato diarani ……………………………….
28.    Angin gedhe sing mentas tumiyup gawe (godhong) padha rontok.
Tembung dwipurwa sing bener ing njero kurung yaiku …………………………..
29.    Adhine Mia mentas dolan karo Febi ing plataran.
Yen ukara iki didadekake ukara pitakon kanthi wangsulan ing plataran, Tembung pitakon sing bener …………………………………………………………………..
30.    Prabu Ramawijaya kuwi raja ing negara ………………………………………….
31.                 Wayang ing sisih iki jenenge ………………………………..
32.    Adhiku wis (gawe) susu karo ibu.Tembung gawe benere…. ………………….
33.    Wajik klethik, gula jawa. Luwih becik sing ….
34.    Es buah iki rasane pait madu. Pait madu tegese ….
35.    Lumrahe perangane  karangan iku ana papat yaiku :
Irah-irahan, pambuka, isi, lan ….
36.    Watune padha (gelundhung) saka Gunung Kelud.
Gelundhung yen di wenehi seselan um dadi ….
37.    Kurawa nduweni watak angkara….
Ceceg-ceceg iku becike dijangkepi nganggo tembung …supaya dadi tembung saroja.
38.    Sluman, slumun, …..
Ukara kanggo ngisi ceceg-ceceg ing ndhuwur yaiku …..
39.    Wong tuwo njaluk wulang anak. Iki padha karo paribasan. Kebo nusu …..
40.    Tuku jarit numpak seluler,dadi murid….
III.    WANGSULANA PITAKON-PITAKON ING NGISOR IKI NGANGGO TEMBUNG SING MATHUK !

41.    Wajib Belajar kudu ngrampungake Pendidikan Dasar. Pendidikan Dasar tegese dudu serampunge tamat sekolah dasr wis cukup. Awit kanggo ngimbangi kemajuan jaman sing terus ngrembaka, tamat SD dening pemarentah dianggep durung cukup. Tegese kanggo ambyur ing satengahe masyarakat durung bisa nyalarasake dhiri. Mulane Pamarentah nganjurake supaya bocah-bocah kudu bisa ngrampungake wajib belajar sangang taun. Wajib belajar ing kene sabubare rampung SD kudu mbacutake menyang SMP sing suwene telung taun.
Gawea saukara saka sing wosing paragraf iki!
42.    Gawea ukara nganggo tembung “kekancan” sing bener!
43.    Ukara tandhuk ing ngisor iki owahana dadi ukara tanggap!
Baskara makani pitik ing kandhang.

44.    Apa tegese paribasan “kriwig dadi grojokan” ?
45.    Mas Maryono tindak Nganjuk mundhut klambi batik.
Ukara mau owahana dadi ukara pitakon sing jawabane  Nganjuk!
46.    Nggawea ukara sing isine adhedhasar gambar ing ngisor iki!
47.    Pak Tirta mboten kersa ngunjuk toya, es, jalaran gerah flu.
Ukara iki dadekno ngoko sing bener!
48.    Mbak Erma mulih saka Jakarta numpak sepur Gajayana.
Ukara iki owahana dadi ukara krama inggil sing bener!
49.    Kutuk marani sunduk.
Bebasan iki tulisen tegese!
50.    Owahana ukara tanggap ing ngisor iki dadi ukara tanduk!
Jeruk keprok dipangan adhik

Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas VI
I.
1.    D        6.   A        11.  B        16.  C        21.  A
2.    C        7.   B        12.  B        17.  B        22.  B
3.    B        8.   B        13.  A        18.  A        23.  D
4.    D        9.   B        14.  A        19.  C        24.  D
5.    A        10. A        15.  B        20.  C        25.  A

II.
26. Pemerintah mbangun gedhung sekolah
27. Panutup
28. Gegodhongan
29. Ing ngendi
30. Ayodya
31. Anoman
32.Digawekake
33. Prasaja
34. Legi
35. Panutup
36. Gumlundung
37. Murka
38. Slamet
39. Gudel
40. Kudu pinter

III.
41. Wajib belajar kuwi ana sangang taun, bubar SD 6 taun ditambah SMP 3 taun
42. Tuladha : Kekancan sing becik kudu rukun
43. Pitik Ing kandhang dipakani Baskara
44. Perkara sepele dadi gedhe
45. Ing ngendi Mas Maryono tindak mundhut klambi batik?
46. Tuladha : Siswa-siswa kelas VI padha gothong royong ing kelas
47. Pak Tirta ora gelem ngombe banyu es, amarga lara flu
48. Mbak Erma kondur saking Jakarta nithih sepur Gajayana
49. Wong sing marani / nekani bebaya
50. Adik mangan jeruk kaprok

Soal Bahasa Jawa Kelas 3 SD dan Kunci Jawaban Tahun 2016

Soal Bahasa Jawa Kelas 3 SD dan Kunci Jawaban Tahun 2016
Wacanen Sing Petitis !
“Prabu Kresna”
Prabu Kresna iku ratu ing negara Dwarawati. Prabu Kresna mono nduweni jeneng akeh, ing antarane Padmanaba, Danardana, Narayana, lan Harimurti. Prabu Kresna iku panjalmane Bhatara Wisnu. Sadurunge dadi ratu ing Dwarawati jejuluk Raden Narayan.
Prabu Kresna dadi ratu ing Dwarawati amarga bisa ngalahake panguasa negara kasebut, yaiku Prabu Yudakala Kresna, sarana sanjata Cakrane.
Prabu Kresna kuwi ratu sing pinter, wicaksana, sekti mandraguna, berbudi bawaleksana, ora adigang adigung adiguna. Prabu Kresna tresna banget marang sedulur misane sing aran Raden Arjuna saka kulawarga Pandhawa.
Ana ing perang Baratayuda, Prabu Kresna dadi penasehate Pandhawa. Panjenengane nduweni sanjata Cakra lan kembang Wijayakusuma sing bisa nguripake wong sing mati. Prabu Kresna tau malih dadi buta kang nggegirisi amarga Prabu Duryudana mblenjani janji.
I. Isenana ceceg-ceceg ing ngisor iki nganggo tembung sing mathuk !
1. Prabu Kresna iku ratu ing .  .  .
2. Prabu Kresna duwe jeneng akeh yaiku .  .  . , .  .  . , lan .  .  .
3. Arane senjatane Prabu Kresna yaiku  .  .  .  .  lan .  .  .
4.Watake Prabu Kresna yaiku .  .  .
5. Sing mblenjani janji yaiku .  .  .
6. Aku kodanan klambiku teles .  .   .
7. Yen budhal sekolah mampiro omahku.    Budhal kosok baline .  .  .
8. Tembung linggahne kaendahan yaiku .  .  .
9. Sang Prabu kagungan putra lima. Tembung kagungan tegese .  .  .
10. .  .  .  . sing ndandani kreteg ing desamu?
11. Bapak tindak Wanasaba. Wanasaba yen ditulis aksara jawa  .  .  .
12. Ibu dhahar roti goreng. Dhahar ngoko lugune .  .  .
13. Kembang gedhang arane .  .  .
14. Godhong gedhang sing garing arane .  .  .
15. Anak macan arane .  .  .
16. Senjatane Raden Arjuno arane .  .  .
17.                                                               yen ditulis aksara latin dadi .  .  .

18. Mamad didukani ibune. Didukani tegese .  .  .
19. Ibune Yati tindak pasar. Ibune Yati yen ditulis aksara Jawa  .  .  .
20.                                Gambar wayang iki jenenge .  .  .  .  lan .  .  .

21. Pak dhe Jono numpak becak.
Jejere tembung ing dhuwur .  .  .
22. Pak Lurah duwe gawe mantu.
Wasesane tembung ing dhuwur .  .  .
23. .  .  .  .  ibumu tindak Jakarta ?
Ceceg-ceceg  iku isine .  .  .
24. Jaka Kendhil ditresnani mbok randha Dhadhapan.
Ditresnane kosok baline .  .  .
25. Embah lagi ngombe jamu. Yen dikramakake dadi .  .  .
II. Wangsulana pitakon-pitakon iki kanthi bener !
26. Gawea ukara nganggo tembung nyilih !
…………………………………………………………………………………………………………………….
27. Lara mata. Tulisen nganggo aksara jawa!
……………………………………………………………………………………………………………………..
28. Yuni kirim layang menyang ibune ing Lamongan. Yuni kirim layang saka Madiun
tanggal wolu agustus taun 2014.
Kepriye cara penulise jeneng kutha lan tanggal pengiriman layang iku?
……………………………………………………………………………………………………………………
29. Menehi sumbangan kurban bencana alam.
Goleko tembung sing padha tegese karo tembung sumbangan!
30. Gantinen nganggo aksara latin!
……………………………………………………………………………………………………………………
31. Aku wis mangan. Ukara iku kramakna sing bener!
…………………………………………………………………………………………………………………….
32. Apa jenenge panggonan kanggo lerene sepur ?
…………………………………………………………………………………………………………………….
33. Gawea ukara pitakon sing jawabane : Mbak Fitri lunga menyang Malang !
…………………………………………………………………………………………………………………….
34. Gawea ukara sing ana jejer, wasesa lan lesan!
…………………………………………………………………………………………………………………….
35. Mbak Anik nyirami kembang. Apa tembung linggane nyirami ?
……………………………………………………………………………………………………………………..

KUNCI  JAWABAN
I. Isian
1.    Dwarawati                13. Tuntut
2.    Padmanaba, Danardana                14. Klaras
Narayana, Harimurti            15. Gogor
3.    Cakra lan Kembang Wijaya kusuma    16. Panah pasopati
4.    Wicaksana, Sekti mandraguna    17. Atine bungah
Berbudi bawa leksana            18. Diseneni
5.    Duryudana                19.

6.    Kebes                    20. Nakula lan Sadewa
7.    Mulih                    21. Pakdhe Jono
8.    Endah                    22. Duwe gawe
9.    Duwe                    23. Kapan
10.    Sapa                    24. Digethingi
11.                                        25. Embah saweg ngunjuk jampi
12.    mangan
II. Uraian
26. Aku nyilih bukune Ranti
27.
28. Madiun, 8 Agustus 2014
29. Bantuan
30. Iku singa
31. Kula sampun nedha
32. Stasiun
33. Sapa sing lunga menyang Malang ?
34. Bapak tindak menyang Surabaya
35. Siram

SOAL DAN KUNCI JAWABAN BAHASA JAWA SOAL UTS II KELAS V TAHUN 2016

SOAL DAN KUNCI JAWABAN BAHASA JAWA SOAL UTS II KELAS V TAHUN 2016
WACANEN KANTHI PATITIS !
KARNA
Karna nalika isi timur asmane Suryatmaja, tegese putrane Bathara Surya. Ibune asmane Dewi Kunti saka negara Mandura putrane raja Kuntiboja nalika lair, Karna wis nganggo klambi kutang mengkilat kang kelet karo awake, uga wes nganggo anting-anting ing kupinge. Klambi kutang lan anting-anting iku sejatine pusaka. Karna wes nganggo anting-anting ing kupinge mula bayi iku diwenehi asma Karna.
Nalika nglairake Karna, Dewi Kunti nglebokake bayine ing njero kendhanga emas banjur ngintirake ing bengawan Silugangga. Kendhanga ditemu dening Nyai Rada bojone Ki Adirata, kusir kreta ing kraton ngastina. Karna diopeni nganti diwasa dadi satriya bagus lan digdaya sekti mandraguna. Karna duwe pusoko sekti kang aran panah kuntowijayandanu.

kapetik saka tiga tokoh cerita wayang

I.     WENEHANA TANDHA PING (X) AKSARA a, b, c UTAWA d ING NGAREPE WANGSULAN KANG BENER !

1.    Manut cerito ing dhuwur jenenge Karna nalika isih cilik yaiku  . . . .
a.    R. Priyambodo
b.    Gatut Kaca
c.    Suryatmaja
d.    Bathara Surya

2.    Ibune Karna asmane  . . . .
a.    Dewi Kunti
b.    Dewi Limaran
c.    Nyai Rada
d.    Dewi Ratih

3.    Nalika isih bayi, Karna dikinterake ing  . . . .
a.    Bengawan Solo
b.    Bengawan Silugangga
c.    Kali Brantas
d.    Kali Gangga
4.    Sing ngopeni Karna nganti dewasa yaiku  . . . .
a.    Srikandhi
b.    Drupadi
c.    Nyai Rada
d.    Sembadra

5.    Karna duweni pusaka kang sekti mandraguna arane  . . . .
a.    Jimat Kalimasada
b.    Cakra
c.    Gada rujak polo
d.    Kuntawijaya Danu

6.    Nalika isih timur asmane Suryatmaja. Asmane tegese  . . . .
a.    arane
b.    jenenge
c.    karepe
d.    tengere

7.    Karna dadi satriya bagus lan digdaya sekti  . . . .
a.    prakosa
b.    prabawa
c.    prayitno
d.    mandraguna

8.    Nalika Pak Lurah kagungan kersa mantu, para tamu dipun sugata wayang wong.
Dipun sugata tegese  . . . .
a.    disuguhi
b.    diparingi
c.    dipirsani
d.    disangoni

9.    Kowe duwe pitik pira ? yen digawe krama inggil unine  . . . .
a.    panjenengan kagungan pitik pira ?
b.    sampean gadhah ayam pinten ?
c.    panjenengan duwe ayam pinten ?
d.    panjenengan kagungan ayam pinten ?

10.                    yen ditulis latin  . . . .

a.    aku lemu
b.    awak lemu
c.    duwe sangu
d.    tuku jamu

11.    Mustakaweni putranipun Raja Denawa Prabu Niwatakawaca.
Denawa tegese  . . . .
a.    putri
b.    anak
c.    buta
d.    bojo

12.    Irah-irahan wacan ing dhuwur yaiku  . . . .
a.    Kumba Karna
b.    Dewi Kunti
c.    Ki Adirata
d.    Karna

13.    Pacelathon ing ngisor iki gatekno !

Bapak    :  “Dar, kowe sesuk rak ulangan ?”
Darman    :  “Inggih, pak.”
Bapak    :  “Ulangan apa wae ?”
Darman    :  “Benjing ulangan matematika lan basa jawi.”
Bapak    :  “Apa kowe wis sinau ?”
Darman    :  “Sampun pak, nanging dereng rampung.”
Bapak    :  “Yen sinau sing temenan supaya bijimu apik.”
Darman    :  “Inggih pak! kula sinau kaliyan Sudir.”
Bapak    :  “Lha sore iki apa ya arep sinau bareng karo Sudir ?”
Darman    :  “Inggih pak! kula sampun sumadosan.”
Bapak    :  “Yen ngunu saiki wes ndang adusa !”
Darman    :  “Inggih pak! kula ngentosi pemehan rumiyin.”

Pacelathon ing dhuwur migunakake basa  . . . .
a.    ngoko – kromo alus
b.    ngoko lugu
c.    ngoko andhap
d.    krama lugu

14.    Sing dirembug pacelathon ing dhuwur yaiku  . . . .
a.    ulangan matematika
b.    sinau bareng
c.    arep adus
d.    ngenteni Sudir

15.    Pacelathon ing dhuwur Bapak ndangu Darman bab ?
a.    sinau bareng
b.    sekolahan
c.    rekreasi
d.    ulangan

16.                    yen ditulis latin  . . . .

a.    mangan cilok
b.    mangku adhik
c.    mangan jenang
d.    jenang abang

17.    Aku lagi nulis layang marang adhiku sing ono Malang.
Layang tegese  . . . .
a.    karangan
b.    surat
c.    pacelathon
d.    wacan

18.    Isine layang tinemu ana ing perangan  . . . .
a.    Satata basa
b.    Wasana basa
c.    Surasa basa
d.    Adangiyah

19.    Tokoh wayang sing duwe watak luhur yaiku  . . . .
a.    Kurawa
b.    Pandhawa
c.    Dursasana
d.    Duryudana

20.    Pasuruan, 3 Pebruari 2015.  Perangane layang iki diarani  . . . .
a.    papan lan titimangsa
b.    Satata basa
c.    paprenahan
d.    adangiyah

21.    Perangane layang kiriman nganggo basa jawa iku ana  . . . .
a.    9
b.    7
c.    6
d.    8

22.    Nyekel yuyu yen ditulis aksara jawa  . . . .

a.

b.

c.

d.

23.                    latine  . . . .

a.    aku nyapu latar
b.    nyapu latar
c.    nyapu teras
d.    sapu korek

24.    Sing mbukak lawang iku mau  .  .  .   ?
Ukara pitakon kang trep kanggo ngganepi yaiku  . . . .
a.    pira
b.    sapa
c.    kapan
d.    kepriye

25.    Ibu lunga, tuku beras limang kilo.
Ukara ing dhuwur yen disalin nganggo krama inggil dadi  . . . .
a.    Ibu kesah, tumbas uwos limang kilo
b.    Ibu tindak, tuku beras limang kilo
c.    Ibu tindak, mundhut uwos gangsal kilo
d.    Ibu kesah, tumbas uwos gangsal kilo

II.    ISENANA NGANGGO WANGSULAN SING BENER !

26.    Sing ngopeni Karna nganti dewasa yaiku          . . . .

27.    Dewi Kunti asale saka Negara    . . . .

28.    Nalika lair Karna wis nganggo anting-anting ing   . . . .

29.    Karna iku sejatine putrane   . . . .
PRAHARA
dening : Bapake Inul

Wis kapacak ing ngendi-endi
Ing radio, TV lan kalawarti
Banjir kang nggegirisi
Gunung mbledhos ngiris ati
Lemah jugrug ing sadhengah papan
Prau padha kerem
Montor muluk ceblok nggondhol nyawa

Delengen, ing kana akeh lelera dadi pati
Demam berdarah ngambrah-ambrah
Flu burung nyaut jiwa
Iki kabeh salahe sapa?

Aja nyalahke sapa-sapa
Ayo kanca padha mawas dhiri
Sapa ngerti awake dhewe wis lali
Kurang syukur lan manembah marang Gusti

30.    Apa irah-irahan geguritan ing dhuwur ?  . . . .

31.    Kang ndadekake pati lelara  . . . .

32.    Kanthi layang iki aku kirim kabar keslametan, muga-muga kanca kabeh pinaringan seger waras.
Ukara ing dhuwur kelebu perangane layang   . . . .

33.    Puisi Basa Jawa iku diarani   . . . .

34.    Rebo legi, yen ditulis aksara jawa   . . . .

35.    Aku (silih) tas Mas Totok.
Tembung sajroning kurung sing bener  . . . .

36.    Pak Madhe duwe pitik akeh.
Tembung duwe krama lugune  . . . .

37.    Bocah iku mripate blalak-blalak, alise  . . . .

38.    Sepatune aja (semir).
Tembung sajroning kurung yen diwenehi ater-ater dadi  . . . .

39.    Teks geguritan ing dhuwur kadadeyan saka     . . .     bait.

40.    Delengen, ing kana akeh lelara dadi pati.
Delengen tegese   . . . .

III.    WANGSULANA PITAKON-PITAKON ING NGISOR IKI KANTHI PATITIS !

41.    Adhiku lagi didongengi ibu “ Kancil kaliyan Keong”.
Dongeng tegese  . . . .

42.    Gatekno gambar ing ngisor iki lan wenehana tanggapan !

Tanggapan :  . . . .

43.    Ibu maos koran wonten teras.
Udalen ukara ing dhuwur dadi jejer, wasesa, lesan lan katrangan !

44.    Wis telung dina budhe lara weteng.
Ukara ing dhuwur kepriye krama inggile ?

45.    Gawea ukara pitakon nganggo tembung ing ngendi !

46.    Pasuruan, 3 Pebruari 2015.
Perangane layang iku diarani  . . . .

47.

Tulisan aksara jawa ing dhuwur latine  . . . .

48.    Surat utawa layang iku jenise akeh banget. Coba sebutna 3 jenis !

49.    Gawea perangane layang penutup (wasana basa) !

50.    Perangane layang kang pungkasan yaiku  . . . .
KUNCI JAWABAN BAHASA JAWA
SOAL UTS II KELAS V

I.    1. C        6. B        11. C        16. C        21. B
2. A        7. D        12. D        17. B        22. A
3. B        8. A        13. A        18. C        23. B
4. C        9. D        14. B        19. B        24. B
5. D        10. B        15. D        20. A        25. C

II.    26.    Nyai Rada lan Ki Adi Rata
27.    Mandura
28.    kupinge
29.    Bathara Surya
30.    Prahara
31.    demam berdarah, flu burung
32.    bebuka (satata basa)
33.    geguritan

34.

35.    disilihi
36.    gadhah
37.    nanggal sapisan
38.    kosemir
39.    3 bait
40.    sawangen / deloken

III. 41. cerita turun temurun sing durung mesti kebenerane
42. (kebijakan guru)
43.  Ibu     =  jejer
maos     =  wasesa
koran  =  lesan
teras     =  keterangan panggonan
44.      sampun tigang dinten budhe gerah padharan.
45.  (kebijakan guru)
46.      papan lan titimangsa
47.      mancing iwak
48.      a.  surat undangan
b.  surat kanggo keluarga
c.  surat kanggo konco
d.  surat dinas
49.  (kebijakan guru)
50.      tanda tangan lan jeneng

ULANGAN TENGAH SEMESTER II TAHUN PELAJARAN 2015/2016 Mata Pelajaran Bahasa Daerah

ULANGAN TENGAH SEMESTER II TAHUN PELAJARAN 2015/2016
Mata Pelajaran    : Bahasa Daerah     Nama    :    ……………………….
Kelas    : I (satu)    Kelas No Absen    :     ………………………
Hari/ tanggal    :         TandaTangan    :     ……………………..
Waktu    : 60 menit    Nilai    :    ……………………..

Wacanan sing teliti !

Nina sekolah ing SD Tunas Bangsa
Sekolah Nina kelebu sekolah adiwiyata
Sekolah adiwiyata iku sekolah kang endah lan resih
Saben dina jemuah isuk mesthi ana kegiatan jumat bersih
Bu ani wali kelas siji mbagi tugas kegiatan kerja bakti
Nina, siti lan siska tugase nyapu ruwang kelas
Bocah wadon liyane ngelapi kaca candela
Adi lan Robi usung – usung banyu kanggo nyirami kembang
Supaya ing mangsa ketiga kembange ora mati.
Achmad, Eko, Budi lan Evan tugase mbubuti suket
Bocah lanang liyane ya uga mbubuti suket
Suket lan larakan dilebokake ing bak sampah
Saiki kelas lan lingkungane wis katon resik lan asri
I.    Isenana cecag – cecag ing ngisor iki karo tembung sing mathuk !
1.    Sekolah Nina saben dino jumat ana kegiatan ….
2.    Sekolah adiwiyata iku sekolah kang … lan ….
3.    Godhong tanduran akeh sing garing lan gogrok ing mangsa ….
4.        Gambar ing sebelah wong kampung pada kerja bakti.Supaya penggawean kerja bakti cepet mari kudu …
5.    d – a – y – i – w – i – a – t – a
Huruf ing nduwur yen ditata unine ….
6.    Mbah kakung apa wis mangan ?
Mangan basa kramane ….
7.              Iki who … isine diarani .…
8.    Cek – cek – cek – cek suarane kewan ….
9.             Nina ketemu Bu Ani ing latare sekolahan wayah awan
Nina ngucapake ….
10.             Sara entuk kado nalika ulang taun ( ambal warsa )
Sara ngucapake ….
11.    Adi njabuti suket, sebab suket ngrusak ….
12.    Mbah kakung lan mbah putri dhahar
Dhahar basa ngokone ….
= Suwe ora jamu =
13.    Suwe ora jamu, jamu godhong lumbu
Suwe ora …     , ketemu pisan gawe guyu
14.    Tembung dolanan ing dhuwur saka daerah ….
5.                 Gunane gambar ing sisih kiwo kanggo ….
16.    Irunge dawa, awake gede,sikile papat, mangane suket, mlakune glinak – ginuk
Kewan iku jenenge .…
17.    Irung dawa ana kewan sing kok sebut mau arane ….
18.    Omahe Roni katon adem, asri. Omahe Roni akeh ….
19.                 Yen arep budhal sekolah kudu nyuwun ….
Marang ibu
20.    Doni yen mulih sekolah aja … nang omahe kancamu
II.    Jawaben pitakon ing ngisor iki sing bener !
21.    Adi yen wis mbubuti suket, buwangen larahan iki ana tong sampah pesene bu  guru
Apa pesene bu guru marang Adi ?
22.    Yen awakmu nyuwun dhuwit marang ibu
Kepriye ukara panyuwune ?
23.                 Gambar ing isih kiwa gaween ukara sing bener !
24.    Tatanen tembung ing ngisor iki dadi ukara sing bener !
–    Di rabuk – kembange – subur – supaya
25.    Tulisan latin ukara ing ngisor iki !
Got mambeg ndadakake banjir
26.    Kandelana tembung ing ngisor iki !
….
27.    Ceritakno gambar ing nduwur wektu dana riyaya!
….
28.                 Tumindak kaya gambar iki ora usah ditiru
Apa sebabe ?
….
29.    Nina dina senin piket, mulane dewehe teka nang sekolahan luwe isuk.
Kena apa nina teko sekolah luwe isuk?
….
30.    Sebutna siji wae pesene ibu yen awakmu arep budal sekolah!
….
KUNC JAWABAN BASA JAWA KELAS 1

I.    ISIAN NO 1 – 20
1.    Bersih, bersih / kerja bakti    11.    Tanduran
2.    Endah lan resik    12.    Mangan
3.    Ketiga / panas    13.    Ketemu
4.    Gotong royong    14.    Jawa tengah
5.    Adiwiyata    15.    Ngomong, mangan
6.    Dhahar    16.    Gajah
7.    Duren / pongge    17.    Telale
8.    Cecek    18.    Tandurane / wit – witan
9.    Sugeng siyang    19.    Pamit
10.    Matur nuwun    20.     Mampir-mampir

II.    URAIAN NO 21 – 30
21.    Yen mari njabuti suket buwangen nang tong sampah
22.    Bu kulo nyuwun dhuwit
23.    Terserah guru/ kelas siji olah senam, nirokna gerakane pak guru
24.    Kembange dirabuk supaya subur
25.    Got mambeg ndadekake banjir
26.    Terserah guru
27.    Terserah guru
28.    Sebabe marahi banjir, kaline mambeg
29.    Nina piket
30.    – Yen nyabrang ndeleng kiwa tengen
– Aja nakal ing sekolah
– Manut karo bu guru

Pedoman Penilaian
I.    20 soal    =    2 x 20     =    40
II.    10 soal    =    4 x 10        =        40
80
Jumlah Perolehan x 100
80

Soal Kelas 6 SD semester II Bahasa Jawa dan Jawaban Tahun 2016

Soal Kelas 6 SD semester II Bahasa Jawa dan Jawaban Tahun 2016
Wacanen kang Patitis !                         Kanggo nomer 1 – 5

Benteng Pendhem
Benteng Pendhem Cilacap sing maune kependhem waled lan sakiwe tengene kebak wit alang-alang sahengga wujude ora ketok, saiki dadi obyek wisata kang rame dibanjiri para wisatawan lokal lan manca negara. Kejaba benteng uga bisa ndeleng gumebyure ombak segara kidul amarga dununge Benteng Pendhem ana pesisir Segara Kidul
Benteng Pendhem dibangun dening Pemerintah Walanda kanggo kubu pertahanan dhek taun 1868 lan rampung taun 1877 sarta ngentekake ragad 133.000 golden. Pembangunan Benteng Pendhem mau ketoke wis dirancang kanthi mateng, ketitik olehe gawe peta bangunan nganti ambal kaping pindho. Peta kapisan digawe nalika taun 1861 terus disempurnakake tanggal 21 November 1867.
Wiwit dibuka kanggo obyek wisata nalika tanggal 26 April 1987, pengunjung mbludag tekan saiki. Ing komplek mau uga ditambahi Taman Wisata sahengga nambah asrine sesawangan lan para pengunjung padha krasan.

I.    Isenana ceceg-ceceg ingngisor iki !

1.    Kang mbangun Benteng Pendhem yaiku .  .  .  .

2.    Gunane kang sebenere Benteng Pendhem yaiku  .  .  .

3.    Benteng Pendhem dununge ana ing .  .  .  .

4.    Benteng Pendhem iku rampung dibangun tahun.  .  .  .

5.    Kahanan Benteng Pendhem ing zaman saiki yaiku kanggo .  .  .  .

6.    Bapak Kepala Madrasah ingkang kinurmatan, bapak/Ibu Guru ingkang kula urmati, rencang saha adhik-adhik ingkang kula tresnani..
Ukara iku dipapanaken ing pidato perangane …..

7.    Bapak/Ibu Guru tuwin adhik-adhik ingkang satuhu kula urmati, sekedap malih kula sarencang ninggalaken pawiyatan punika, awrat anggen kula matur kados pundi raosipun nilar Bapak/Ibu Guru saha adhik-adhik. Namung kawontenan kedah mekaten, pramila kapeksa kula sakanca nilaraken bapak/Ibu Guru saha adhik-adhik kelas sedaya.
Ukara iku dipapanaken ing pidato perangane …..

8.    Mekaten atur kawula, inggih punika sepisan ngaturaken panuwun datheng gulawentahipun bapak lan ibu guru, lan ingkang kaping kalih nyuwun agungeng pangapunten lan pangestunipun kula sakanca pamit badhe nilaraken pawiyatan.
Ukara iku dipapanaken ing pidato perangane …..

Wacanan kanggo nomer 9-11
Gajah
“Wis, aja kakehen gunem ! enggal kandhakna sapa ratumu kuwi ?” pamunggele tetuwane gajah semu mrentah.
Kancil meneng sedela, banjur, “ Aku mesakake marang kowe kabeh. Tenan yen kowe esih kepingin ngrasakake endhahing donya luwih suwe, dajaluk baliya wae.”
Krungu tembunge kancil, gajah-gajah kuwi saya muntab. Watu-watu ing sakiwe tengene ditendhangi lan wit-witan dirubuhake.
“Ya wis, kanggo ngeyakinake kowe tak tuduhake ya cirine ratuku,” kandhane kancil ayem ngedemake swasana. Banjur kancil mlebu barongan lan metu karo nggawa eri landhak saeler.
“Iki lha dulur-dulur cirine ratuku, iki lagi wulune. Delengen, byuh landhepe. Coba bandingna karo wulumu!”.
Gajah padha mlayu salang tunjang. Ya wiwit iku jare mula bukane gajah ora ana maneh ing tanah Jawa, kejaba ing kebon kewan.

9.    Latar cerita ana cerita rakyat ing ndhuwur yaiku …

10.    Perbedaan watak tokoh ana cerita rakyat “Gajah” yaiku…

11.    Amanat ana cerita rakyat ing ndhuwur yaiku …

Nomer 12 – 14

Darmanto    :    “Bapak estunipun cariyos ringgit punika ngremenaken, nggih ?”
Bapak    :    “Iya, kena kanggo patuladhane wong urip.”
Darmanto    :    “Pak guru kala wau ugi ngendika ngaten, Pak.”
Bapak    :    “Apa kowe bubar diparingi crita wayang gurumu, Dar ?”
Darmanto    :    “Inggih. Pak”.
Bapak    :    “Crita apa ?”
Darmanto    :    “Ramayana, Pak.”

12.    Nitik pacelathon ing dhuwur nyritakaken babagan ….

13.    Bapak estunipun cariyos ringgit punika ngremenaken, nggih ?.
Tembung ngremenaken tegese …

14.    Watake Darmanto ana pacelathon ing ndhuwur yaiku . . .

A.    Darmanto rajin
B.    Darmanto sregep golek ilmu
C.    Darmanto cerdas
D.    Darmanto males

15.    .             Ngudi ilmu            ( kanggo nomer 15 – 17 )
Dadi murid kudu mituhu marang guru
Tansah manut marang bapa ibu
Longgar wektu nyinau buku
Lelungan tan perlu
Tema geguritan ing ndhuwur yaiku …

16.    Dadi murid kudu mituhu marang guru. Tembung mituhu tegese …

17.    Amanat ana ing geguritan ing ndhuwur yaiku …
18.    Ngabektia marang rama ibu, uga guru, kabeh paring suluh becik.
Ukara paring suluh becik tegese ….

19.    .                Gambar tokoh wayang Ponakawan iki jenenge ……

20.    [to[nolgisinau tulisan latine …

21.    Bapak lan Ibu . . . dhateng Sala nitih sepur
Tembung kang mathuk kanggo nggenepi ukara ing ndhuwur yaiku . . .

22.
1)    Jam 08.00 lomba diwiwiti, peserta tampil kanthi urutan nomor undhi
2)    Saben peserta njupuk nomor undhi
3)    Jam 07.00 esuk, kabeh peserta wis padha teka
4)    Kabeh kang melu lomba wis padha ngisi absen lan mlebu ruangan saperlu siyap-siyap
Urutan ukara ing ndhuwur supaya dadi paragraf kang padhu yaiku ….

23.    Bapak ibu, kawula ngaturi pirsa bilih sasi ngenjang kula mboten saged kondur jalaran wonten kegiatan ujian.
Tembung kondur benere …

24.    Pak lurah lagi tindak menyang daleme wong kang lagi kasripahan/kepaten. Pak lurah arane        lagi .  .  .  .
25.    Bapak nembe    .  .  .     saking sabin

26.    Panjenengane dadi pambarepe pandhawa, raja ing ngamarta kang kondhang raja kang aadil, wicaksana tur mentingake kepentingane rakyate. Watake sabar, nglembah manah lar ora tau duka, ananging yen uwis duka marang mungsuhe bisa mujud raseksa kang gedhe banget. Panjenengane kagungan pusaka kawujud kitab kang aran jamus kalimasada.
Nitih katerangan ing ndhuwur kakadang pandhawa iku jenenge .  .  .  .
27.    .  .  .       bapak badhe tindak jakarta ? tembung pitakon kang trep kanggo ukara ing sisih kiwa yaiku .  .  . .
28.    “Bapak lara uis telung ndina”. Ukara ing sisi kiwa iki yen diganti nganggo ragam krama alus dadi .  .  .  .
29.    1. Bapak Bupati
2. Bapak Lurah
3. Bapaka Kyai ( pembicara )
4. Bapak Camat
5. Muslimin Muslimat
Urutan pakurmatan ana ing pidhato adhedasar undangan ing nduwur yaiku .  .  .  .
30.    “ kapan tekane, dik ”
Tanda waca kang cocok kanggo ukaraing nduwur yaiku .  .  .  .

II.     Wangsulan pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi patitis!
1.    Bathik ana ing indonesia iku akeh banget wernane, sebutna 3 gunane kain bathik !
2.    Sebutna piranthi utawa alat-alat kanggo mbathik, 4 bae !
3.    1. Pakurmatan
2. salam pambuka
3. nyuwun ngapura
4. Muji syukur marang gusti Alloh
5. pangajak njaga resik lan endahe madrasah
Urutna ukara acak ing ndhuwur supaya dadi cengkrongan pidhato kang bener !
4.    Sebutna wujude lan arane sandhangan aksara jawa kanggo tanda swara “i, u, o “ !
5.    Roni tuku buku gambar . Ukura ing sisi kiwa iku tulisen nganngo aksara jawa !
6.    Gawea ukara nganngo tembung :
a. ngebeki            b. dolanan
7.    Tulisen jenengan pandhawa, 3 bae !
8.    Ibu tuku beras 5 kilo nang pasar. Ukara ing sisi kiwa punika dadekna basa krama inggil!
9.    Tulisen nganggo aksara latin !

10.    Sebutna kutha ing Jawa Tengah kang mroduksi kain bathik (3 )!

Soal Kelas 3 SD semester II Bahasa Jawa dan Jawaban Tahun 2016

Soal Kelas 3 SD semester II Bahasa Jawa dan Jawaban Tahun 2016
1.    Mbarang pensiun simbah kondur ndesa. Kosok baline tembung “Kondur”.  . . .
2.    Papan kanggo mandhek sepur jenenge . . . .
3.    Punakawan iku cacahe ana . . . .
4.    Anas sregep nyelenge, pertandha Anas kuwi bocah kang . . . .
5.    Bocah sekolah iku panggaweane. . . .
6.                            Gambar ing sebelah kiwa iki jenenge . . . .
7.    “Mata” Yen ditulis aksara jawa yaiku . . . .
8.    Wong-wong pada antri tuku karcis ana ing . . . .
9.    Panggonan kanggo tuku karcis ana ing . . . .
10.    Sing penggaweane nglakok ake wayang jenenge. . . .
11.    Simbah sampun sepuh tembung “sepuh” padha karo. . . .
12.    Piranthi kanggo ngresiki latar jenenge  . . . .
13.                             Gambar ing sisih kiwo iki arane  . . .
14.    Aku kudu sregep sinau, tembung “Sregep” kosok baline . . . .
15.    Yen  rumangsa luput, becik enggal . . . .
16.    Ajining dhiri gumantung ana ing . . . .
17.    Sapa jenengmu dik? Ukara kuwi jenis ukara . . . .
18.    Aku saiki kelas telu, kanggo nambah ngelmu aku rajin nyilih buku ana ing . . . .
19.    “Kacamata” tulisen nganggo aksara jawa . . . .
20.    Bunglon iku sawijining kewan kang bisa . . . .

II.    WANGSULANA PITAKON-PITAKON ING NGISOR IKI KANTHI PATITIS !
21.    Sebutna 3 jenenge Pandhawa Lima!
22.    Tulisen carane nggawe layangan karo basamu dhewe !
23.    Tulisen 5 papan panggonan kanggo mandheke alat transportasi!
24.    Sebutna 4 jenenge Punakawan!
25.    Alattransportasijenisepirang – pirang. Sebutna 4 jenisalattransportasi !

Kunci Jawaban Ulangan Umum Tengah Semester  Bahasa Jawa kelas III
I.
1.    Tindak.
2.    Stasiun.
3.    4.
4.    Irit.
5.    Irit.
6.    Semar.
7.      .
8.    Loket.
9.    Apotik.
10.    Dhalang.
11.    Tuwa.
12.    Kebijakn guru.
13.    Kenong.
14.    Males.
15.    Nyuwun pngapura.
16.    Lati.
17.    Pitakon
18.    Perpustakaan.
19.    ……..
20.    Malik rupa.
II.
21.    Werkudara, Bima, Arjuna. (Kebijakan Guru).

22.    Kebijakan Guru.

23.    Stasiun,Terminal, Bandara, Pelabuhan.

24.    Semar, Gareng, Petruk, lan Bagong.

25.    Sapa.

Soal Kelas 1 SD semester II Bahasa Jawa dan Jawaban Tahun 2016

Soal Kelas 1 SD semester II Bahasa Jawa dan Jawaban Tahun 2016
1.    Ibu ngagem kalung ana ing .  .  .  .
2.    Iwak gurameh uripe ana ing .  .  .  .
3.    Yen adus iku sedina kaping .  .  .  .
4.    Rong ndina sapisan rambutku di .  .  .  .
5.    Nek kramas iku nganggo .  .  .  .
6.    Nanai        .  .  .     amarga rambute uwis dawa
7.    Mejane diresiki nganggo .  .  .  .
8.    Agus nyapu latar nganggo .  .  .  .
9.    Supaya ora lara untu, mula kudu .  .  .  .
10.    Saben dina      .   .   .      aku ora sekolah
11.    Olahraga bal-balan iku ana ing .  .  .  .
12.    Tumindak sing bener iku kudu di .  .  .  .
13.    Wong sing nglakokake sepur jenenge .  .  .  .
14.    Sepur mandeg ana ing .  .  .  .
15.    Ibu guru nyerat ing blabag nganggo.  .  .  .
16.    Bapak lungguh ana ing .  .  .  .
17.    Wek wek wek iku    .  .  .  .    bebek
18.    Ora bodo iku pada bae karo .  .  .  .
19.    Ayu     .  .  .      wit kembang supaya subur
20.    Cecak arep      .  .  .        laron
II.    Wangsulan pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi patitis!
1.    Urutake kanti bener ukara ing ngandap !
Agus seneng olahraga
Wangsulan : ………………………………………………………………………………………………………………..
2.    Tulisen nganggo aksara gandeng !
Wangsulan : ………………………………………………………………………………………………………………..
3.    Apa sing ditindakake murid nang sekolahan ?
Wangsulan : ………………………………………………………………………………………………………………..
4.    Gawea ukara nganggo tembung pensil !
Wangsulan : ………………………………………………………………………………………………………………..
5.    Sebutna 2 jenengan kembang !
Wangsulan : ………………………………………………………………………………………………………………..