Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Soal ULANGAN UMUM TENGAH SEMESTER I ( UTS I ) Bahasa Jawa Kelas 6 SD

Soal ULANGAN UMUM TENGAH SEMESTER I ( UTS I ) Bahasa Jawa Kelas 6 SD
I.    Wenehana tanda ping (X) ing aksara a, b, c utawa d sangarepe wangsulan paling bener !
1.    Pakdhe Pawiro lagi menek wit jambe. Wit jambe jenenge ….
a.    Pucang        c. Tebon
b.    Glugu        d. damen
2.    Yuswane sampun sepuh. Ngokone tembung yuswa yaiku ….
a.    Laire        c. Umure
b.    Matine        d. Awake
3.    Murid-murid lagi padha kerja bakti.
Ukara nduwur jejere yaiku ….
a.    Murid-murid    c. kerja
b.    Pada         d. kerja bakti
4.    Jeneng tumrap sawijining karangan gunane kanggo tandha jenenge karangan diarani ….
a.    Bait        c. Alenia
b.    Gatra        d. Irah-irahan
5.    Kutha ing jawa tengah kang kondang mroduksi kain batik yaiku ….
a.    Semarang        c. Banjar negara
b.    Tegal        d. Pekalongan
6.    Sepatune Anton reged pisan.
Ton, sepatumu apik, mung luwih apik nek di ….
a.    Semir             c. Sikat
b.    Cat            d. Gosok
7.    Lik Darno menek glugu arep ngundhuh ….
a.    Jambe        c. Klapa
b.    Jambu        d. Rambutan
8.    Bapak wingi mundhut pelem. Isine pelem arane ….
a.    Pongge            c. Botor
b.    Pelok            d. Klungsu
9.    Simbah golekna ujungan sasuwek bae. Ujungan iku godhong ….
a.    Krambil         c. Gedhang
b.    Kacang brol     d. Tales
10.    Mbesuk dadiya prajurit kang wirotomo. Tembung wirotomo asale saka tembung ….
a.    Wiro + mo    c.Wi + roto + mo
b.    Woro + utomo    d.Wir + otomo
11.    Aksara jawa (r) kang mati ora bisa dipangku, minangka gantine yaiku ….
a.    Layar            c. Wignyan
b.    Pepet            d. cecak
12.    Tembung “daksilihake” yen diudhal manut wandane dadi ….
a.    Dak-sil-ih-a-ke     c. Dak-si-li-ha-ke
b.    Dak-si-lih-a-ke    d. Dak-sili-ha-ke
13.    p[mo= p]j
Yen ditulis aksara latin benere ….
a.    Hara praja        c.Pamong praja
b.    Dadi praja        d. Ana raja
14.    Gambaran utawa lukisan sing digawe ing kain nganggo lilin sing dipanasake lan naptol (pewarna) nganggo canthing utawa kuas, lan nganggo teknik celup iku      arane ….
a.    Bathik        c. Pahatan
b.    Lukisan        d. Ukiran
15.    Priagung kang nganggit/ngarang wayang kulit kanggo dakwah Islam ing tanah jawa yaiku ….
a.    Sunan Drajat    c. Sunan Ampel
b.    Sunan Giri    d. Sunan Kalijaga

Baca Juga  ULANGAN AKHIR SEMESTER 1 Bahasa Indonesia TAHUN AJARAN 2016/2017 Kelas/semester VI (enam) / 1 (satu)

II.    Isenana Ceceg-ceceg ing ngisor kanthi jawaban sing bener !

1.    Pak lurah lagi tindak menyang daleme wong kang lagi kesripahan/kepaten. Pak lurah arane     lagi ….
2.    Yen sregep sinau iku dadi bocah pinter, nanging yen kesed dadi bocah ….
3.    Gantine suwara (O) ing tulisan jawa nganggo sandhangan ….
4.    Ibu masak sayur lembayung. Lembayung iku godhong ….
5.    (   i ) sandhangan njero kurung iku arane ….
6.    Mbah Darmo lagi (kikir) graji. Tembung njero kurung kang bener ….
7.    Kewan kang gamane sungu yaiku ….
8.    Kewan kang duwe entup iku contone ….
9.    Ater-ater dak, ko, lan di uga diarani ater-ater ….
10.    Bapak, ibu lan adhik nonton televisi. Jejere ukara iku ….
III.    Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi jawaban sing bener!
1.    Gawea ukara mawa tatanan jejer wasesa lesan (JWL) nganggo tembung-tembung iki !
a.    Dakwehake
b.    Dakenteni
c.    Diparingi
2.    Ukara tanggap iki owahana dadi ukara tanduk !
Pak warno ngasta buku bahasa jawa
3.    Pitulung mowo wujude bisa werna-werna, apa bae wujude? Sebutna 3!
4.    Kedadeyan bencana alam iku wujude apa bae? Coba aranana!
5.    Kepriye ngokone tembung-tembung ngisor iki?
a.    Tutuk
b.    Asta
c.    Talingan

Baca Juga  SOAL BOCORAN Bahasa Jawa ULANGAN AKHIR SEMESTER (UAS) 1 TAHUN PELAJARAN 2016/2017
Soal ULANGAN UMUM TENGAH SEMESTER I ( UTS I ) Bahasa Jawa Kelas 6 SD. Post by: admin | 4.5
Tags:

Categories: SD KELAS 6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>