Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Soal ULANGAN UMUM TENGAH SEMESTER I ( UTS I ) Bahasa Jawa Kelas 5 SD

Soal ULANGAN UMUM TENGAH SEMESTER I ( UTS I ) Bahasa Jawa Kelas 5 SD
Bu Anjar    : Mas Wildan, gandheng bu Wilis lagi tindak, mula aku titip pesen, bisa ta?
Wildan    : Inggih Bu Anjar, badhe kula estokaken.
Bu Anjar    : Ngene Mas Wildan, suk dina Minggu tanggal 6 juli 2012 jam 09.00 Bu Wilis diaturi ndherek lomba macapat ing kelurahan, tembange Dhandanggula.
Wildan    : Inggih Bu, mangke kula aturaken Ibu.
Bu Anjar    : Matur nuwun Mas Wildan, aja nganti lali lho, Mas, pareng nyuwun pamit.
Wildan    : Inggih Bu, mangga nderekaken sugeng kondur.
Indikator    : –  Siswa dapat mencatat isi pokok pesan
– Siswa dapat menyampaikan pesan
Pilihan wangsulan kang bener pitakon ing ngisor iki!
1.    Manawa dipeseni saka wong liya ….. marang kang wajib nampa.
a.    Kudu diaturake    c.    Ora perlu
b.    Ora kudu diaturake    d.    Kudu meneng
2.    Paraga pacelathon dhuwur iku …..
a.    Wildan karo Bu Wilis    c.    Bu Anjar karo Bu RT
b.    Bu Wilis karo Bu Anjar    d.    Wildan karo Bu Anjar
3.    Isine pesen, bu wilis diaturi melu lomba …..
a.    Nembang    c.    Gerak jalan
b.    Masak    d.    Senam
4.    Rancangan lomba dianakake ing dina …..
a.    Minggu tanggal 5 Juli 2012    c.    Minggu tanggal 7 Juli 2012
b.    Minggu tanggal 6 Juli 2012    c.    Minggu tanggal 8 Juli 2012
5.    Yen nganti ora diaturake marang kang kudu nampa pesen, bisa nuwuhake kedadeyan kang …..
a.    Becik    c.    Becik banget
b.    Ora becik    d.    Ora apa – apa

Baca Juga  Contoh Soal Mata Pelajaran PKn SD Kelas 5 Dan Jawaban

Bapak, Ibu,
Ing wekdal punika kula sowan ingkang sapisan ngaturaken nderek prihatos lan kaping kalihipun saperlu badhe ngaturaken bantuan kagem panjenengan sedaya. Bantuan punika sageda kagem pangentheng–entheng panjenengan sedayanipun wonten pangungsen. Bantuan punika saperangan alit saking pamarintah dene saparangan ageng saking para warga ingkang mboten kenging pacoban punika.
Miturut kula, bapak lan ibu kedah menggalihaken papan sanes ingkang aman kangge pindhah, mangke menawi sampun radi longgar saged dipun rembag langkung lebet.
6.    Isi pidhatonipun pak lurah ingkang sepisan ngaturaken nderek ….. amargi wonten longsor.
a.    Bingang    c.    Suka rena
b.    Suka    d.    prihatos
7.    Ing pidhatonipun Pak Lurah kagungan pemanggih …..
a.    Korban longsor kedah transmigrasi    c.    Korban kedhah menggalihaken papan pindhah
b.    Korban kedhah wangsul ing papanipun    d.    Korban kedhah nyuwun ganti rugi
8.    Bantuan ingkang kapasrahaken dening Pak Lurah punika saperangan ageng saking …..
a.    Pamarentah kalurahan    c.    Stasiun televisi
b.    Warga ingkang mboten kelongsoran    d.    Dhompet pedhuli umat
9.    Pak Lurah melu prihati jalaran para warga …..
a.    Nampa kanugrahan    c.    Nampa pageblug
b.    Nampa bantuan    d.    Kena longsor
10.    Longsor disebabake wit-witan ing gumuk …..
a.    Diopeni    c.    Dijaga
b.    Ditegori    d.    Diupakara

Baca Juga  SOAL IPS SD KELAS 5 UJIAN SEMESTER GANJIL TAHUN 2015-2016

Semarang, 7 Agustus 2012
Kanggo kancaku Edi
Ing Boyolali

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Kepriye kabarmu, Ed? Muga-muga sehat. Ing kene aku uga isih diparingi kesehatan.
Ed, sing gedhe pangapurane ya, yen aku kepeksa nyulayani janji. Aku ora sida dolan menyang omahmu minggu ngarep. Wektu iki aku sakulawarga lagi kena musibah. Omahku kelongsoran, aku durung bisa mikir dolan. Sekolah bae ora bisa amarga sekolahanku rusak. Buku-buku lan sragamku kurugan lemah. Sapisan maneh aku nyuwun pangapura.
Cukup semene layang saka aku, liya wektu daksambung maneh.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

11.    Marno ora bisa dolan menyang omahe Edi amarga …..
a.    Ora prei sekolahe    c.    Omahe Edi adoh
b.    Wong tuwane ora marengake    d.    Lagi kena musibah
12.    Marno kirim layang rikala tanggal …..
a.    6 Agustus 2012    c.    8 Agustus 2012
b.    7 Agustus 2012    d.    9 Agustus 2012
13.    Manut tatanan, wong nyulayani janji iku kudu …..
a.    Njaluk ngapura    c.    Diapura
b.    Ngijoli dhuwit    c.    Nesu-nesu
14.    Raden Werkudara iku satriya ing …..
a.    Pringgondani    c.    Jodhipati
b.    Bumi retawu    d.    Madukara
15.    Watake Raden Werkudara iku …..
a.    Jujur lan prasaja    c.    Durjana lan srakah
b.    Srakah lan culika    d.    Angkara murka
II.    Ceceg ing ngisor iki isinana kang bener !
1.    Pusakane Werkudara yaiku Kuku Pancanaka lan …..
2.    Aja negori wit-witan ing alas mundhak alase dadi …..
3.    Semarang, 07 Agustus 2012
Perangan layang iki diarani …..
4.    Kucing kerah, yen ditulis jawa …..
5.    Ramane Raden Werkudara yaiku …..
6.    tiy= sepuh Yen diwaca unine …..
7.    Wasana cekap semanten, iku perangane pidhato ing …..
8.    Aja seneng colong ….. mundhak ora disenengi kanca.
9.    Alamat layang ugi diarani …..
10.    Yen oleh pesen saka wong liya ….. diaturake menyang kang wajib nampa.

Baca Juga  ULANGAN TENGAH SEMESTER II TAHUN PELAJARAN 2015/2016 Mata Pelajaran Bahasa Daerah

III.    Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki !
1.    Gawea ukara nganggo tembung-tembung iki !
a.    Didhawuhi            b. Diutus        c. dipundhutake
2.    Gawea pacelathon kanthi nerusake sing wis ana !
Bu Siti    : Bu Warno, badhe tindak pundi ?
Bu Warno    : …..
Bu Siti    : Nitih punapa bu ?
Bu Warno    : …..
Bu Siti    : …..
Bu Warno    : …..
3.    Putra pandhawa sing lair saka Dewi Kunthi arane sapa bae ?
4.    Tembung sing digaris ngisore golekana tembung sing padha tegese !
a.    Raden Ajeng Kartini miyos tanggal 21 April.
Tembung miyos padha tegese karo apa?
b.    Mbah Mangun duwe wayah cacahe pitu.
Tembung wayah padha tegese karo apa?
c.    Tikuse dimangsa kucing.
Tembung dimangsa padha tegese karo apa?
5.    Punakawan iku cacahe ana papat, coba aranana telu bae !

Soal ULANGAN UMUM TENGAH SEMESTER I ( UTS I ) Bahasa Jawa Kelas 5 SD. Post by: admin | 4.5
Tags:

Categories: SD KELAS 5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>