Soal Ulangan Harian Bahasa Jawa Kelas 5 SD dan Jawaban Tahun 2016

Soal Ulangan Harian Bahasa Jawa Kelas 5 SD dan Jawaban Tahun 2016
1.    Pandhawa cacahe ana   ….
a.    lima     b.    enem    c.    Pitu         d.    wolu
2.    Pambarepe Pandhawa yaiku …..
a. Nakula    b.    Janaka.    c.     Yudhistira        d.    Werkudara
3.    Kang sinebut satriya kembar saka Pandhawa yaiku  ….
a.    Karna lan Sadewa          c.    Narayana lan Sadewa
b.    Nakula lan Sadewa         d.    Nakula lan Dewa.
4.    Nguri-uri tegese ….
a.    ngrembaka    b.    mbucal    c.     ngilangake        d.    nglanggengake
5.    Wis telung dina iki kulawargane Pak Darmo lan tangga-tanggane mapan ing tendha pengungsen. Prastawa ing dhuwur kalebu prastawa kang  ….
a.    nyedhihake            c.    biasa
b.    nyenengake            d.     nglegagake
6.    Piranti kanggo SMS jenenge …..
a.    email    b.    komputer    c.    HP        d.    telepon
7.    Ibu Guru    :     “Kowe mau bubar mangan apa Rin?”
Rini     :    “………………………………………………….”
Wangsulane Rini kang bener yaiku ….
a.    Kala wau bubar dhahar kwaci     c.    Aku mau bubar nedha kwaci
b.    Aku mau mangan kwaci     d.    Kula wau bibar nedda kwaci
8.    Pokal gawene manungsa ing ngisor iki kang bisa ndadekake rusaking lingkungan kajaba  ….
a.    Mbuwang sampah ing papan sampah     c.    Nggolek iwak nganggo racun
b.    Mbuwang limbah ing kali     d.    Negori wit-witan
9.    Kewan sing mangan ing terumbu karang yaiku  ….
a.hiu    b.    teripang    c.    ula        d.    kadhal
10.    Tandurane katon  ….
a.garing    b.    urip lemu    c.    gersang        d.    ijo royo-royo

Baca Juga  Soal UTS I Mapel PAI Kelas V Kurikulum 2013 ULANGAN TENGAH SEMESTER I KURIKULUM 2013

II.    Gathukna wangsulan ing sisih kiwa nganggo cara nulis aksarane ana ing njero kothak sing kok anggep bener!
11.    Tresna asih, guyup rukun                    a. Gotong royong
12.    Gugur gunung                    b. pinter
13.    Nakula lan Sadewa                    c. saroja
14.    Kasak baline bodho                    d. Ki Hajar Dewantara
15.    2 Mei                    e. Kembare Pandhawa
f. Ahmad Yani
g. rame.
III.    Isenana titik-titik ing ngisor iki nganggo tembung kang mathuk!
16.    Pandhawa lima mujudake satriya kang duweni watak ….
17.    Sing nyambut gawe padha guyup  ….
18.    Alas kang dibabati bakal nuwuhake  ….
19.    Para warga padha gugur gunung. Gugur gunung tegese  ….
20.    Suradi kerep mbolos, mulane Suradi dadi ….
21.    Panengahe Pandhawa yaiku ….
22.    Yen wayah bengi katon       ….      kang abyor endah yen sinawang
23.    Cindhe Laras, Bawang Abang Bawang Putih kalebu ….
24.    Tembung sing meh padha tegese dienggo bebarengan diarani ….
25.    ?guyupRukun ¿ . Tulisan jawa iku yen ditulis latin   ….

Baca Juga  KUMPULAN SOAL KURIKULUM 2013 KELAS 5 SD IPA TEMA 2

IV.    Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor manut printahe!
26.    Tulisen 3 wae piranti kanggo omong-omongan!
Wangsulan    : ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬-____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
¬¬¬¬¬¬¬-____________________________________________________________________
27.    Apa wae kang nuwuhake banjir?
Wangsulan    :    ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬-____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
28.Tulisen aksara latin ing ngisor iki nganggo aksara jawa!
“Suradi”
Wangsulan    : ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬-____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
29.    Apa kang diarani “Reboisasi”?
Wangsulan    :     ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬-____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
30.    Gaweya ukara saka tembung ing ngisor iki!
a.    Kretek
b.    Tresna asih
Wangsulan    : ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬-____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

jawaban

I.    PILIHAN GANDA    III.    ISIAN
1.    A                        16.    utama
2.    C                        17.    rukun
3.    B                        18.    banjir
4.    D                        19.    gotong-royong
5.    A                        20.    bodho
6.    C                        21.    janaka
7.    D                        22.    lintang
8.    A                        23.    dongeng
9.    B                        24.    saroja
10.    D                        25.    guyup-rukun

Baca Juga  Soal Kelas 5 SD semester II Sejarah Kebudayaan Islam dan Jawaban Tahun 2016

II.    MENJODOHKAN
11.    C
12.    A
13. E
14.    B
15.    D.

IV.    URAIAN
26.    HP, telepon
27.    alas ditebangi, mbuwang sampah saenggon-enggon
28.    surfi
29.Nandur wit-witan cilik ana ing hutan kang gundhul
30.    kawicaksanan guru

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>