Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Soal Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Kelas VI ( Enam ) dan Jawaban

Soal Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Kelas VI ( Enam ) dan Jawaban
1.    Khulafaur-Rasyidin berasal dari kata Khulafa dan ar-Rasyidin .kata ar-Rasyidin artinya ….
a.Kaya raya                    c.Mendapat petunjuk
b.Berpengaruh                                                   d.Patut di contoh
2.    Nabi Muhammad saw mempunyai kedudukan sebagai nabi dan rasul  merupakan tugas sebagai pemimpin ….
a.Negara                         c.Agama
b.umat islam                                                   d.Suku Quraisy
3.    Tugas Nabi Muhammad saw yang di gantikan oleh Khulafaur- Rosyidin adalah sebagai ….
a.Nabi                                                              c.Agama
b.Rasul                                                            d.Suku Quraisy
4.    Khulafaur-Rasyidin yang pertama adalah ….
a.Ali bin Abi Talib                                          c.Pemimpin Negara
b.Rosul                                                            d.Pembawa risalah
5.    Amirul Mu’minin memiliki arti ….
a.Pemimpin orang-orang beriman                  c.Pemimpin yang mulia
b.Pemimpin orang-orang yang jujur              d.Pemimpin yang setia
6.    Khalifah yang mendapat gelar Amirul Mu’minin adalah ….
a.Abu Bakar as-Sidiq                                     c.Usman bin Affan
b.Umar bin Khatab                                         d.Ali bin Abi Thalib
7.    Setelah Nabi Muhammad saw meninggal,kaum Muhajirin dan Ansor mengadakan musyawarah di ….
a.Masjid Nabawi                                            c.Rumah Sa’ad bin Muaz
b.Masjidil Haram                                           d.Saqifah Bani Sa’adah
8.    Abu Bakar as-Siddiq dilahirkan pada tahun ….
a.470 M                                                          c.622 M
b.571  M                                                         d.632  M
9.    Abu Bakar as-Sidiq berasal dari keturunan ….
a.Taim                                                            c.Bani Bakar
b.Bani Hasyim                                               d.Khuzamah
10.    Abu Bakar ahli dalam ilmu ….
a.Hadist                                                          c.Fikih
b.Tajwid                                                         d.Nasab
11.    Sahabat yang berhasil diajak masuk islma oleh Abu Bakar As Sidiq bernama ….
a.Umar bin khattab                                         c.Usman bin Affan
b.Khadijah                                                      d.Ali bin Abi talib
12.    Tokoh yang berasal dari Yaman yang murtad bernama ….
a.Musailamah                                                 c.Sajah
bAswad al-Ansi                                              d.Tulaihah
13.    Seorang Nabi palsu yang berasal dari Bani Asad adalah ….
a.Tulaihah bin Khuwailid                               c.Al-Kazab
b.Aswad al-ansi                                              d.Al-Muqanna
14.    Ketika Abu Bakar as-Sidiq meninggal, perang melawan Bizantium masih berlangsung, perang tersebut adalah ….
a.Yarmuk                                                        c.Nahawan
b.Ajnadain                                                      d.Hims
15.    Abu Bakar meninggal pada tahun ….
a.632                                                                  c.636
b.634                                                                 d.638

Baca Juga  Soal Kelas 4 SD semester II Sejarah Kebudayaan Islam dan Jawaban Tahun 2016

B.    Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar !
1.    Kata Khulafa merupakan jamak dari kata Khalifah yang berarti ….
2.    Khulafaur-Rasyidin berjumlah ….
3.   Tugas utma Khulafaur-Rasyidin adalah sebagai pemimpin ….
4.   Umar bin Khattab di angkat menjadi khalifah yang ke ….
5.    Pengangkatan Abu Bakar di tunjuk sebabagai khalifah dengan cara ….
6.    Nama asli Abu Bakar as-Sidiq adalah ….
7.    Pada masa kecilnya Abu bakar memiliki sifat ….
8.    Abu Bakar mempunyai dua orang putri yang bernama Asma’ dan ….
9.    Abu Bakar as-Sidiq mengirim pasukan untuk memerangi kerajaan Gassan,pasukan itu       dipimpin oleh ….
10.  Abu Bakar meninggal dalam usia    …     tahun

Baca Juga  Soal Kelas 5 SD semester II Sejarah Kebudayaan Islam dan Jawaban Tahun 2016

C.    Jawablah pertanyaan berikut secara singkat dan benar !
1.   Apakah arti Khulafaur-Rasyidin  !
2.   Sebutkan tugas utama Nabi !
3.   Mengapa Abu Bakar di beri gelar as-Sidiq ?
4.   Sebutkan pemberontakan kaum murtad yang pernah di hadapi oleh Abu Bakar !
5.   Sebutkan 3 usaha atau kebijakan Abu Bakar dalam pemerintahan !

Kunci Jawaban SKI Kelas 6
I.
1. C        6. B            11. C
2. B        7. D            12. B
3. C        8. B            13. A
4. D        9. A            14. A
5. A        10. D            15. B

II
1.    Pengganti        6. Abdul Ka’bah
2.    4 Orang        7. Jujur dan Sabar
3.    Negara            8. Aisyah
4.    Kedua            9. Usamah bin Zaid
5.    Musyawarah        10. 63
III
1.    Khulafa’urrasyidin mempunyai arti para pengganti yang mendapat petunjuk
2.           –   pemimpin negara
–    Pemimpin agama
–    Pembawa risalah
3.    Karena Abu Bakar selalu membenarkan Nabi Muhammad SAW dalam berbagai peristiwa, terutama peristiwa isra mi’raj
4.    Aswad al-ansi, Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi, Malik bin Nuwairah, Musailamah al-kazab.
5.            –  mengumpulkan mushaf al quran
–    Mendirikan baitul maal
–    Menetapkan pembagian ghanimah (rampasan perang)

Baca Juga  Soal ULANGAN UMUM TENGAH SEMESTER I ( UTS I ) Bahasa Jawa Kelas 6 SD
Soal Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Kelas VI ( Enam ) dan Jawaban. Post by: admin | 4.5
Tags:

Categories: SD KELAS 6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>