Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Soal Kelas 6 SD semester II Bahasa Jawa dan Jawaban Tahun 2016

Soal Kelas 6 SD semester II Bahasa Jawa dan Jawaban Tahun 2016
Wacanen kang Patitis !                         Kanggo nomer 1 – 5

Benteng Pendhem
Benteng Pendhem Cilacap sing maune kependhem waled lan sakiwe tengene kebak wit alang-alang sahengga wujude ora ketok, saiki dadi obyek wisata kang rame dibanjiri para wisatawan lokal lan manca negara. Kejaba benteng uga bisa ndeleng gumebyure ombak segara kidul amarga dununge Benteng Pendhem ana pesisir Segara Kidul
Benteng Pendhem dibangun dening Pemerintah Walanda kanggo kubu pertahanan dhek taun 1868 lan rampung taun 1877 sarta ngentekake ragad 133.000 golden. Pembangunan Benteng Pendhem mau ketoke wis dirancang kanthi mateng, ketitik olehe gawe peta bangunan nganti ambal kaping pindho. Peta kapisan digawe nalika taun 1861 terus disempurnakake tanggal 21 November 1867.
Wiwit dibuka kanggo obyek wisata nalika tanggal 26 April 1987, pengunjung mbludag tekan saiki. Ing komplek mau uga ditambahi Taman Wisata sahengga nambah asrine sesawangan lan para pengunjung padha krasan.

I.    Isenana ceceg-ceceg ingngisor iki !

1.    Kang mbangun Benteng Pendhem yaiku .  .  .  .

2.    Gunane kang sebenere Benteng Pendhem yaiku  .  .  .

3.    Benteng Pendhem dununge ana ing .  .  .  .

4.    Benteng Pendhem iku rampung dibangun tahun.  .  .  .

5.    Kahanan Benteng Pendhem ing zaman saiki yaiku kanggo .  .  .  .

6.    Bapak Kepala Madrasah ingkang kinurmatan, bapak/Ibu Guru ingkang kula urmati, rencang saha adhik-adhik ingkang kula tresnani..
Ukara iku dipapanaken ing pidato perangane …..

7.    Bapak/Ibu Guru tuwin adhik-adhik ingkang satuhu kula urmati, sekedap malih kula sarencang ninggalaken pawiyatan punika, awrat anggen kula matur kados pundi raosipun nilar Bapak/Ibu Guru saha adhik-adhik. Namung kawontenan kedah mekaten, pramila kapeksa kula sakanca nilaraken bapak/Ibu Guru saha adhik-adhik kelas sedaya.
Ukara iku dipapanaken ing pidato perangane …..

Baca Juga  UJIAN AKHIR SEKOLAH SEMESTER GENAP Sejarah Kebudayaan Islam Kelas VI

8.    Mekaten atur kawula, inggih punika sepisan ngaturaken panuwun datheng gulawentahipun bapak lan ibu guru, lan ingkang kaping kalih nyuwun agungeng pangapunten lan pangestunipun kula sakanca pamit badhe nilaraken pawiyatan.
Ukara iku dipapanaken ing pidato perangane …..

Wacanan kanggo nomer 9-11
Gajah
“Wis, aja kakehen gunem ! enggal kandhakna sapa ratumu kuwi ?” pamunggele tetuwane gajah semu mrentah.
Kancil meneng sedela, banjur, “ Aku mesakake marang kowe kabeh. Tenan yen kowe esih kepingin ngrasakake endhahing donya luwih suwe, dajaluk baliya wae.”
Krungu tembunge kancil, gajah-gajah kuwi saya muntab. Watu-watu ing sakiwe tengene ditendhangi lan wit-witan dirubuhake.
“Ya wis, kanggo ngeyakinake kowe tak tuduhake ya cirine ratuku,” kandhane kancil ayem ngedemake swasana. Banjur kancil mlebu barongan lan metu karo nggawa eri landhak saeler.
“Iki lha dulur-dulur cirine ratuku, iki lagi wulune. Delengen, byuh landhepe. Coba bandingna karo wulumu!”.
Gajah padha mlayu salang tunjang. Ya wiwit iku jare mula bukane gajah ora ana maneh ing tanah Jawa, kejaba ing kebon kewan.

9.    Latar cerita ana cerita rakyat ing ndhuwur yaiku …

10.    Perbedaan watak tokoh ana cerita rakyat “Gajah” yaiku…

11.    Amanat ana cerita rakyat ing ndhuwur yaiku …

Nomer 12 – 14

Darmanto    :    “Bapak estunipun cariyos ringgit punika ngremenaken, nggih ?”
Bapak    :    “Iya, kena kanggo patuladhane wong urip.”
Darmanto    :    “Pak guru kala wau ugi ngendika ngaten, Pak.”
Bapak    :    “Apa kowe bubar diparingi crita wayang gurumu, Dar ?”
Darmanto    :    “Inggih. Pak”.
Bapak    :    “Crita apa ?”
Darmanto    :    “Ramayana, Pak.”

12.    Nitik pacelathon ing dhuwur nyritakaken babagan ….

Baca Juga  Soal Bahasa Jawa Kelas 3 SD dan Kunci Jawaban Tahun 2016

13.    Bapak estunipun cariyos ringgit punika ngremenaken, nggih ?.
Tembung ngremenaken tegese …

14.    Watake Darmanto ana pacelathon ing ndhuwur yaiku . . .

A.    Darmanto rajin
B.    Darmanto sregep golek ilmu
C.    Darmanto cerdas
D.    Darmanto males

15.    .             Ngudi ilmu            ( kanggo nomer 15 – 17 )
Dadi murid kudu mituhu marang guru
Tansah manut marang bapa ibu
Longgar wektu nyinau buku
Lelungan tan perlu
Tema geguritan ing ndhuwur yaiku …

16.    Dadi murid kudu mituhu marang guru. Tembung mituhu tegese …

17.    Amanat ana ing geguritan ing ndhuwur yaiku …
18.    Ngabektia marang rama ibu, uga guru, kabeh paring suluh becik.
Ukara paring suluh becik tegese ….

19.    .                Gambar tokoh wayang Ponakawan iki jenenge ……

20.    [to[nolgisinau tulisan latine …

21.    Bapak lan Ibu . . . dhateng Sala nitih sepur
Tembung kang mathuk kanggo nggenepi ukara ing ndhuwur yaiku . . .

22.
1)    Jam 08.00 lomba diwiwiti, peserta tampil kanthi urutan nomor undhi
2)    Saben peserta njupuk nomor undhi
3)    Jam 07.00 esuk, kabeh peserta wis padha teka
4)    Kabeh kang melu lomba wis padha ngisi absen lan mlebu ruangan saperlu siyap-siyap
Urutan ukara ing ndhuwur supaya dadi paragraf kang padhu yaiku ….

23.    Bapak ibu, kawula ngaturi pirsa bilih sasi ngenjang kula mboten saged kondur jalaran wonten kegiatan ujian.
Tembung kondur benere …

24.    Pak lurah lagi tindak menyang daleme wong kang lagi kasripahan/kepaten. Pak lurah arane        lagi .  .  .  .
25.    Bapak nembe    .  .  .     saking sabin

26.    Panjenengane dadi pambarepe pandhawa, raja ing ngamarta kang kondhang raja kang aadil, wicaksana tur mentingake kepentingane rakyate. Watake sabar, nglembah manah lar ora tau duka, ananging yen uwis duka marang mungsuhe bisa mujud raseksa kang gedhe banget. Panjenengane kagungan pusaka kawujud kitab kang aran jamus kalimasada.
Nitih katerangan ing ndhuwur kakadang pandhawa iku jenenge .  .  .  .
27.    .  .  .       bapak badhe tindak jakarta ? tembung pitakon kang trep kanggo ukara ing sisih kiwa yaiku .  .  . .
28.    “Bapak lara uis telung ndina”. Ukara ing sisi kiwa iki yen diganti nganggo ragam krama alus dadi .  .  .  .
29.    1. Bapak Bupati
2. Bapak Lurah
3. Bapaka Kyai ( pembicara )
4. Bapak Camat
5. Muslimin Muslimat
Urutan pakurmatan ana ing pidhato adhedasar undangan ing nduwur yaiku .  .  .  .
30.    “ kapan tekane, dik ”
Tanda waca kang cocok kanggo ukaraing nduwur yaiku .  .  .  .

Baca Juga  NASKAH SOAL AKHLAK PENDIDIKAN AGAMA ISLAM UNTUK SD

II.     Wangsulan pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi patitis!
1.    Bathik ana ing indonesia iku akeh banget wernane, sebutna 3 gunane kain bathik !
2.    Sebutna piranthi utawa alat-alat kanggo mbathik, 4 bae !
3.    1. Pakurmatan
2. salam pambuka
3. nyuwun ngapura
4. Muji syukur marang gusti Alloh
5. pangajak njaga resik lan endahe madrasah
Urutna ukara acak ing ndhuwur supaya dadi cengkrongan pidhato kang bener !
4.    Sebutna wujude lan arane sandhangan aksara jawa kanggo tanda swara “i, u, o “ !
5.    Roni tuku buku gambar . Ukura ing sisi kiwa iku tulisen nganngo aksara jawa !
6.    Gawea ukara nganngo tembung :
a. ngebeki            b. dolanan
7.    Tulisen jenengan pandhawa, 3 bae !
8.    Ibu tuku beras 5 kilo nang pasar. Ukara ing sisi kiwa punika dadekna basa krama inggil!
9.    Tulisen nganggo aksara latin !

10.    Sebutna kutha ing Jawa Tengah kang mroduksi kain bathik (3 )!

Soal Kelas 6 SD semester II Bahasa Jawa dan Jawaban Tahun 2016. Post by: admin | 4.5
Tags:

Categories: SD KELAS 6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>