Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

SOAL DAN KUNCI JAWABAN ULANGAN TENGAH SEMESTER II MAPEL PAI KELAS 6 | soalguru.com

SOAL DAN KUNCI JAWABAN ULANGAN TENGAH SEMESTER II MAPEL PAI KELAS 6 | soalguru.com
1.    اليوم اكملت لكم دينكم …..
pada potongan ayat tersebut di atas merupakan wahyu yang ….
a.    Pertama                        c.   Ketiga
b.    Kedua                        d.  Terakhir
2.    Pernyataan :
1.    ورضيت لكم الاسلام دينا
2.    اليوم اكملت لكم دينكم
3.    حرمت عليكم الميتة
4.    واتممت عليكم نعمتي
Pada kalimat tersebut di atas yang menunjukkan pernyataan “ Allah telah meridloi agama kita (Islam) “ terdapat pada pernyataan nomor ….
a.    1             b.  2            c.   3            d.  4
3.    Allah mengharamkan makanan seperti halnya diterangkan dalam Al-Qur’an surat Al-maidah ayat 3, kecuali ….
a.    Bangkai                        c.   Buah Khuldi
b.    Darah                        d.   Babi
4.    ….  حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير
Pada potongan ayat tersebut lafad yang mengandung bacaan Alif Lam Syamsiyah adalah ….
a.    عليكم                        c. الدم
b.    الميتة                         d.  الخنزير
5.    Minum-minuman keras, narkoba dan segala yang memabukkan diharamkan oleh Allah, karena semua itu dapat merusak akal pikiran manusia. Maka bagi penjual atau pengedar hukumnya ….
a.    Harus mengerjakan                c.   Makruh
b.    Boleh dilakukan                    d.   Haram melakukan
6.    Kalimat pertama pada QS Al-Hujurot : 13 adalah ….
a.    يا ايها الناس.                       c.    ان اكرمكم
b.    انما المؤمنون                      d.   يا ايها الكافرون
7.    ان الله عليم خبير      arti dari ayat tersebut adalah ….
a.    Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
b.    Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal

c.    Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat
d.    Sesungguhnya Allah Maha Suci lagi Maha Tinggi
8.    من ذكر وانثى    kalimat tersebut mengandung bacaan ….
a.    Idghom bighunnah                c.  Idhar
b.    Ikhfa’ Hakiki                    d.  Iqlab
9.    Kemuliaan manusia akan ditentukan oleh ….
a.    Takwanya                     c.   Harga dirinya
b.    Imannya                         d.   Harta dan pangkatnya
10.    Allah SWT menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar ….
a.    Bersenang-senang                c.   Berfoya-foya
b.    Saling mengenal                    d.   Bermusuhan
11.    Orang yang mempercayai adanya Qodlo’ dan Qodar disebut ….
a.    Muhsin                         c.   Muslim
b.    Mukmin                         d.   Mukallaf
12.    Ketetapan Allah SWT sejak zaman azali terhadap makhluknya disebut ….
a.    Qodlo                        c.   kepastian
b.    Qodar                        d.   ketentuan
13.    Allah berkuasa atas segala sesuatu yang bakal terjadi, karena Allah SWT mempunyai sifat ….
a.    Qudrot                        c.   Ilmu
b.    Irodat                        d.   Hayat
14.    Berikut ini termasuk takdir mu’allaq adalah ….
a.    Ajal                         c.   Jenis kelamin
b.    Bodoh                         d.   Akhir kehidupan
15.    Belajar dengan sungguh-sungguh agar tercapai cita-citanya berarti ….
a.    Tawakkal                         c.   ikhtiyar
b.    Qona’ah                         d.   khasanah
16.    Takdir Mu’allaq adalah takdir yang  ….
a.    Masih dapat diusahakan                c.   Baik dan buruk
b.    Sudah terjadi                     d.   Tak dapat dielakkan
17.    Apabila kematian telah menghampiri seseorang, maka tidak dapat diajukan ataupun diundur. Pernyataan ini termasuk takdir ….
a.    Mubrom                         c.   Muakkadah
b.    Mu’allaq                        d.   Ghoiru Mu’akkadah
18.    Sikap orang beriman dan takwa terhadap adanya qodlo’ dan qodar adalah ….
a.    Yakin sepenuh hati                c.   Meragukan
b.    Usaha dan do’a                    d.   Takut
19.    Musibah yang terjadi pada diri kita sudah ditetapkan Allah di  ….
a.    Lauhul Abyad                    c.   Sidrotul Muntaha
b.    Lauhul Aswad                    d.  Lauhul Mahfud
20.    Adanya takdir baik dan buruk dari Allah agar manusia itu ….
a.    Hidup untuk belajar                c.   Hidup santai
b.    Hidup semangat untuk berusaha            d.   Hidup berusaha
21.    Agar aman Rasulullah melakukan hijrah pada  ….
a.    Pagi hari                        c.   Sore hari
b.    Siang hari                        d.   Malam hari
22.    Alasan kaum Muhajirin hijrah ke Madinah adalah  ….
a.    Mencari lahan baru                c.   Mencari kerja
b.    Mengikuti jejak Rasulullah            d.   Kafir
23.    Salah satu hikmah dari hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah adalah setiap kebenaran akan mendatangkan ….
a.    kesukaan                        c.   Keonaran
b.    kemenangan                    d.   Kesenangan
24.    Ketika hijrah Nabi Singgah di Gua Tsur ditemani oleh  ….
a.    Umar bin Khattab                    c.   Abu Bakar
b.    Usman bin Affan                    d.   Ali bin Abi Tholib
25.    Dalam perjalanan hijrah sebelum mencapai Madinah, Nabi singgah terlebih dahulu dan mendirikan masjid pertama yaitu di desa ….
a.    Abwa                        c.  Abbesenia
b.    Yatsrib                        d.  Quba

Baca Juga  SOAL ULANGAN TENGAH SEMESTER II PAI KELAS 1 SD TAHUN PELAJARAN 2016/2017

II.    Isilah titik- titik di bawah ini dengan jawaban yang benar !
26.     اليوم اكملت لكم دينكم  Potongan ayat tersebut terdapat dalam Al-Qur’an surat ….
27.    Bangkai yang halal dimakan adalah bangkai ….
28.    واتممت عليكم    potongan ayat pernyataan tersebut mengandung bacaan idhar Syafawi, yaitu terdapat pada kata ….
29.    Manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling ….
30.    Kemuliaan manusia di sisi Allah adalah dipandang dari ….
31.    ان اكرمكم   potongan ayat pernyataan tersebut mengandung bacaan ghunnah Musyaddah, yaitu terdapat pada kata ….
32.    Ketentuan Allah sejak zaman azali, namun belum diketahui dan belum diterima makhluknya disebut ….
33.    Mempercayai qodlo’ dan qodar hukumnya ….
34.    Orang yang tidak mempercayai adanya qodlo’ dan qodar, tergolong orang ….
35.    Takdir yang tidak dapat dirubah oleh usaha manusia disebut ….
36.    Jenis kelamin dan warna kulit merupakan contoh takdir ….
37.    Rasulullah SAW menyuruh kita bertawakkal setelah ….
38.    Didalam Q.S. An-Nisa’ : 97-99 , Rasulullah SAW diperintah oleh Allah SWT agar ….
39.    Sahabat yang menggantikan tidur di tempat Rasulullah SAW sebelum hijrah adalah ….
40.    Rombongan hijrah dari Makkah ke Madinah berangkat dengan cara ….

Baca Juga  Kunci Jawaban ULANGAN TENGAH SEMESTER II Bahasa Indonesia Kelas VI

III.    Jawablah pertanyaan di bawah ini secara jelas dan benar!
41.    ورضيت لكم الاسلام دينا    Tulislah arti dari ptongan ayat tersebut!

42.    Tulislah 2 contoh bacaan Alif Lam Qomariyah ?

43.    Sebutkan 2 macam hewan yang di haramkan bagi umat islam !

44.    Apa tujuan Allah SWT menciptakan manusia yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, dan kemudian dijakan menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku ?

45.    Sebutkan macam-macam takdir !

46.    Mengapa Allah merahasiakan adanya takdir ?

47.    Jelaskan perbedaan antara mu’allaq dan takdir mubrom !

48.    Apa yang dimaksud dengan kaum muhajirin ?

49.    Apa tujuan Rasulullah SAW dan para sahabat berhijrah ?

50.    Dimanakah Rasulullah SAW bersembunyi ketika hijrah ke Madinah ?

Baca Juga  Soal dan Kunci Jawaban Kelas 5 SD UTS I Mapel Akidah Akhlak Tahun Ajaran 2016/2017

KUNCI JAWABAN ULANGAN TENGAH SEMESTER II
MAPEL PAI KELAS 6
I.    Pilihan Ganda
1.    D         6.    A            11.  B            16.  A            21.  D
2.    A        7.    B            12.  A            17.  A            22.  B
3.    C        8.    B            13.  A            18.  A            23.  B
4.    C        9.    A            14.  B            19.  D            24.  C
5.    D        10.  B            15.  C            20.  B            25.  D

II.    Isian
26.    Al-Maidah : 3        31.  ان             36. Mu’allaq
27.    Ikan dan belalang    32.   Qodlo’            37. Ikhtiyar atau usaha
28.    اتممت            33.   Wajib            38. Hijrah
29.    Mengenal         34.   Kafir/Musyrik         39. Ali Bin Abi Tholib
30.    ketaqwaannya        35.   Takdir Mubrom        40. Sembunyi-sembunyi

III.    Uraian
41.    Dan telah kuridloi islam sebagai agamamu
42.    Pilih 2 alternatif :
اليوم ، الاسلام ، القمر   dan alin-lain
43.    Pilih 2 alternatif :
1. Bangkai binatang
2. Hewan yang disembelih bukan atas nama Allah
3. Hewan yang dicekik, dipukul, jatuh, ditanduk, diterkam, dan tidak sempat disembelih.
4. Hewan yang disembelih untuk berhala
5. Hewan yang disembelih untuk sesaji

44.    Agar saling mengenal
45.    Mu’allaq dan Mubrom
46.    Agar manusia hidup semangat untuk berdo’a dan berusaha.
47.    Takdir Mu’allaq : ketentuan Allah SWT yang bisa dirubah
Takdir Mubrom : Ketentuan Allah SWT yang tidak bisa rubah
48.    Orang islam Makkah yang mengikuti hijrah ke madinah bersama Rasulullah SAW ke Madinah.
49.    Menegakkan dan menyebar luaskan ajaran islam.
50.    Di Gua Tsur.

SOAL DAN KUNCI JAWABAN ULANGAN TENGAH SEMESTER II MAPEL PAI KELAS 6 | soalguru.com. Post by: admin | 4.5
Tags:

Categories: SD KELAS 6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>