SOAL DAN KUNCI JAWABAN BAHASA JAWA SOAL UTS II KELAS V TAHUN 2016

SOAL DAN KUNCI JAWABAN BAHASA JAWA SOAL UTS II KELAS V TAHUN 2016
WACANEN KANTHI PATITIS !
KARNA
Karna nalika isi timur asmane Suryatmaja, tegese putrane Bathara Surya. Ibune asmane Dewi Kunti saka negara Mandura putrane raja Kuntiboja nalika lair, Karna wis nganggo klambi kutang mengkilat kang kelet karo awake, uga wes nganggo anting-anting ing kupinge. Klambi kutang lan anting-anting iku sejatine pusaka. Karna wes nganggo anting-anting ing kupinge mula bayi iku diwenehi asma Karna.
Nalika nglairake Karna, Dewi Kunti nglebokake bayine ing njero kendhanga emas banjur ngintirake ing bengawan Silugangga. Kendhanga ditemu dening Nyai Rada bojone Ki Adirata, kusir kreta ing kraton ngastina. Karna diopeni nganti diwasa dadi satriya bagus lan digdaya sekti mandraguna. Karna duwe pusoko sekti kang aran panah kuntowijayandanu.

kapetik saka tiga tokoh cerita wayang

I.     WENEHANA TANDHA PING (X) AKSARA a, b, c UTAWA d ING NGAREPE WANGSULAN KANG BENER !

1.    Manut cerito ing dhuwur jenenge Karna nalika isih cilik yaiku  . . . .
a.    R. Priyambodo
b.    Gatut Kaca
c.    Suryatmaja
d.    Bathara Surya

2.    Ibune Karna asmane  . . . .
a.    Dewi Kunti
b.    Dewi Limaran
c.    Nyai Rada
d.    Dewi Ratih

3.    Nalika isih bayi, Karna dikinterake ing  . . . .
a.    Bengawan Solo
b.    Bengawan Silugangga
c.    Kali Brantas
d.    Kali Gangga
4.    Sing ngopeni Karna nganti dewasa yaiku  . . . .
a.    Srikandhi
b.    Drupadi
c.    Nyai Rada
d.    Sembadra

5.    Karna duweni pusaka kang sekti mandraguna arane  . . . .
a.    Jimat Kalimasada
b.    Cakra
c.    Gada rujak polo
d.    Kuntawijaya Danu

6.    Nalika isih timur asmane Suryatmaja. Asmane tegese  . . . .
a.    arane
b.    jenenge
c.    karepe
d.    tengere

7.    Karna dadi satriya bagus lan digdaya sekti  . . . .
a.    prakosa
b.    prabawa
c.    prayitno
d.    mandraguna

8.    Nalika Pak Lurah kagungan kersa mantu, para tamu dipun sugata wayang wong.
Dipun sugata tegese  . . . .
a.    disuguhi
b.    diparingi
c.    dipirsani
d.    disangoni

9.    Kowe duwe pitik pira ? yen digawe krama inggil unine  . . . .
a.    panjenengan kagungan pitik pira ?
b.    sampean gadhah ayam pinten ?
c.    panjenengan duwe ayam pinten ?
d.    panjenengan kagungan ayam pinten ?

Baca Juga  Soal SD kelas 6 Bahasa Jawa UTS Semester 2 dan Jawaban

10.                    yen ditulis latin  . . . .

a.    aku lemu
b.    awak lemu
c.    duwe sangu
d.    tuku jamu

11.    Mustakaweni putranipun Raja Denawa Prabu Niwatakawaca.
Denawa tegese  . . . .
a.    putri
b.    anak
c.    buta
d.    bojo

12.    Irah-irahan wacan ing dhuwur yaiku  . . . .
a.    Kumba Karna
b.    Dewi Kunti
c.    Ki Adirata
d.    Karna

13.    Pacelathon ing ngisor iki gatekno !

Bapak    :  “Dar, kowe sesuk rak ulangan ?”
Darman    :  “Inggih, pak.”
Bapak    :  “Ulangan apa wae ?”
Darman    :  “Benjing ulangan matematika lan basa jawi.”
Bapak    :  “Apa kowe wis sinau ?”
Darman    :  “Sampun pak, nanging dereng rampung.”
Bapak    :  “Yen sinau sing temenan supaya bijimu apik.”
Darman    :  “Inggih pak! kula sinau kaliyan Sudir.”
Bapak    :  “Lha sore iki apa ya arep sinau bareng karo Sudir ?”
Darman    :  “Inggih pak! kula sampun sumadosan.”
Bapak    :  “Yen ngunu saiki wes ndang adusa !”
Darman    :  “Inggih pak! kula ngentosi pemehan rumiyin.”

Pacelathon ing dhuwur migunakake basa  . . . .
a.    ngoko – kromo alus
b.    ngoko lugu
c.    ngoko andhap
d.    krama lugu

14.    Sing dirembug pacelathon ing dhuwur yaiku  . . . .
a.    ulangan matematika
b.    sinau bareng
c.    arep adus
d.    ngenteni Sudir

15.    Pacelathon ing dhuwur Bapak ndangu Darman bab ?
a.    sinau bareng
b.    sekolahan
c.    rekreasi
d.    ulangan

16.                    yen ditulis latin  . . . .

a.    mangan cilok
b.    mangku adhik
c.    mangan jenang
d.    jenang abang

17.    Aku lagi nulis layang marang adhiku sing ono Malang.
Layang tegese  . . . .
a.    karangan
b.    surat
c.    pacelathon
d.    wacan

18.    Isine layang tinemu ana ing perangan  . . . .
a.    Satata basa
b.    Wasana basa
c.    Surasa basa
d.    Adangiyah

19.    Tokoh wayang sing duwe watak luhur yaiku  . . . .
a.    Kurawa
b.    Pandhawa
c.    Dursasana
d.    Duryudana

20.    Pasuruan, 3 Pebruari 2015.  Perangane layang iki diarani  . . . .
a.    papan lan titimangsa
b.    Satata basa
c.    paprenahan
d.    adangiyah

21.    Perangane layang kiriman nganggo basa jawa iku ana  . . . .
a.    9
b.    7
c.    6
d.    8

Baca Juga  Soal Kelas 6 SD semester II Bahasa Jawa dan Jawaban Tahun 2016

22.    Nyekel yuyu yen ditulis aksara jawa  . . . .

a.

b.

c.

d.

23.                    latine  . . . .

a.    aku nyapu latar
b.    nyapu latar
c.    nyapu teras
d.    sapu korek

24.    Sing mbukak lawang iku mau  .  .  .   ?
Ukara pitakon kang trep kanggo ngganepi yaiku  . . . .
a.    pira
b.    sapa
c.    kapan
d.    kepriye

25.    Ibu lunga, tuku beras limang kilo.
Ukara ing dhuwur yen disalin nganggo krama inggil dadi  . . . .
a.    Ibu kesah, tumbas uwos limang kilo
b.    Ibu tindak, tuku beras limang kilo
c.    Ibu tindak, mundhut uwos gangsal kilo
d.    Ibu kesah, tumbas uwos gangsal kilo

II.    ISENANA NGANGGO WANGSULAN SING BENER !

26.    Sing ngopeni Karna nganti dewasa yaiku          . . . .

27.    Dewi Kunti asale saka Negara    . . . .

28.    Nalika lair Karna wis nganggo anting-anting ing   . . . .

29.    Karna iku sejatine putrane   . . . .
PRAHARA
dening : Bapake Inul

Wis kapacak ing ngendi-endi
Ing radio, TV lan kalawarti
Banjir kang nggegirisi
Gunung mbledhos ngiris ati
Lemah jugrug ing sadhengah papan
Prau padha kerem
Montor muluk ceblok nggondhol nyawa

Delengen, ing kana akeh lelera dadi pati
Demam berdarah ngambrah-ambrah
Flu burung nyaut jiwa
Iki kabeh salahe sapa?

Aja nyalahke sapa-sapa
Ayo kanca padha mawas dhiri
Sapa ngerti awake dhewe wis lali
Kurang syukur lan manembah marang Gusti

30.    Apa irah-irahan geguritan ing dhuwur ?  . . . .

31.    Kang ndadekake pati lelara  . . . .

32.    Kanthi layang iki aku kirim kabar keslametan, muga-muga kanca kabeh pinaringan seger waras.
Ukara ing dhuwur kelebu perangane layang   . . . .

33.    Puisi Basa Jawa iku diarani   . . . .

34.    Rebo legi, yen ditulis aksara jawa   . . . .

35.    Aku (silih) tas Mas Totok.
Tembung sajroning kurung sing bener  . . . .

36.    Pak Madhe duwe pitik akeh.
Tembung duwe krama lugune  . . . .

37.    Bocah iku mripate blalak-blalak, alise  . . . .

38.    Sepatune aja (semir).
Tembung sajroning kurung yen diwenehi ater-ater dadi  . . . .

39.    Teks geguritan ing dhuwur kadadeyan saka     . . .     bait.

40.    Delengen, ing kana akeh lelara dadi pati.
Delengen tegese   . . . .

III.    WANGSULANA PITAKON-PITAKON ING NGISOR IKI KANTHI PATITIS !

41.    Adhiku lagi didongengi ibu “ Kancil kaliyan Keong”.
Dongeng tegese  . . . .

Baca Juga  SOAL KURIKULUM 2013 SOAL ULANGAN UTS KELAS 5 SEMESTER 1 TEMA 1

42.    Gatekno gambar ing ngisor iki lan wenehana tanggapan !

Tanggapan :  . . . .

43.    Ibu maos koran wonten teras.
Udalen ukara ing dhuwur dadi jejer, wasesa, lesan lan katrangan !

44.    Wis telung dina budhe lara weteng.
Ukara ing dhuwur kepriye krama inggile ?

45.    Gawea ukara pitakon nganggo tembung ing ngendi !

46.    Pasuruan, 3 Pebruari 2015.
Perangane layang iku diarani  . . . .

47.

Tulisan aksara jawa ing dhuwur latine  . . . .

48.    Surat utawa layang iku jenise akeh banget. Coba sebutna 3 jenis !

49.    Gawea perangane layang penutup (wasana basa) !

50.    Perangane layang kang pungkasan yaiku  . . . .
KUNCI JAWABAN BAHASA JAWA
SOAL UTS II KELAS V

I.    1. C        6. B        11. C        16. C        21. B
2. A        7. D        12. D        17. B        22. A
3. B        8. A        13. A        18. C        23. B
4. C        9. D        14. B        19. B        24. B
5. D        10. B        15. D        20. A        25. C

II.    26.    Nyai Rada lan Ki Adi Rata
27.    Mandura
28.    kupinge
29.    Bathara Surya
30.    Prahara
31.    demam berdarah, flu burung
32.    bebuka (satata basa)
33.    geguritan

34.

35.    disilihi
36.    gadhah
37.    nanggal sapisan
38.    kosemir
39.    3 bait
40.    sawangen / deloken

III. 41. cerita turun temurun sing durung mesti kebenerane
42. (kebijakan guru)
43.  Ibu     =  jejer
maos     =  wasesa
koran  =  lesan
teras     =  keterangan panggonan
44.      sampun tigang dinten budhe gerah padharan.
45.  (kebijakan guru)
46.      papan lan titimangsa
47.      mancing iwak
48.      a.  surat undangan
b.  surat kanggo keluarga
c.  surat kanggo konco
d.  surat dinas
49.  (kebijakan guru)
50.      tanda tangan lan jeneng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>