Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

SOAL dan Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas VI Semester 2 | soalguru.com

SOAL dan Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas VI Semester 2 | soalguru.com
Wacanen sing patitis !
Wajib Belajar
Wajib Belajar kudu ngrampungake Pendidikan Dasar. Pendidikan Dasar tegese dudu serampunge tamat sekolah dasar wis cukup. Awit kanggo ngimbangi kemajuan jaman sing terus ngrembaka, tamat SD dening pemarentah dianggep durung cukup. Tegese kanggo ambyur ing satengahe masyarakat durung bisa nyalarasake dhiri. Mulane Pamarentah nganjurake supaya bocah-bocah kudu bisa ngrampungake wajib belajar sangang taun. Wajib belajar ing kene sabubare rampung SD kudu mbacutake menyang SMP sing suwene telung taun.
Senajan rampung Pendidikan Dasar diwajibake pamerentah, nanging ora kabeh bocah bisa nglakoni. Akeh perkara sing njalari bocah-bocah kepeksa tamat SD wis mothol. Salah sijine jalarane yaiku ekonomine wong tuwa sing kacingkrangan. Kanggo ngawekani jalaran sing kaya ngene iki pamarentah banjur mbukak SMP terbuka. Ing SMP terbuka iki mlebune ora saben dino mlebu sekolah tur kegiatan belajar ora kudu wayah esuk. Bisa uga kegiatan sinaune ing wayah sore utawa ing wayah wengi. Kabeh mau kanggo ngawekani bocah-bocah sing nyambut gawe ing wayah awan.
Senajan wis kasil ngrampungake pendidikan dasar nyatane saiki akeh nom-noman sing durung bisa nyalarasake dhiri karo majuning jaman. Donya sing sansaya maju iki tansah manggonake lulusan SMP, minangka bocah sing durung bisa golek pegawean. Lagi yen wis tamat sekolah kejuruan SMA, bakal bisa golek utawa nyiptakake pegawean dhewe. Dadi wajib belajar sing diwatesi SMP ora wurung sedhela engkas wajib belajar bakal ditambah telung taun rampung SMA sadrajat.
I.    Wenehana tandha ping (X) aksara a,b,c, utawa d ing sangarepe pilihan wangsulan sing bener!
1.    Kanggo apa pamarentah nganakake wajib belajar tumrap bocah-bocah?
a.    Supaya tamat sinaune            c.  Supaya bisa ambyur ing masyarakat
b.    Supaya duwe ijasah SMP            d. Supaya bisa ngmbangi kemajuan
Jaman
2.    Pira suwene wajib belajar kuwi paling sethithik kudu dilakoni?
a.    nem taun                c.  sangang taun
b.    wolung taun             d.  rolas taun

3.    Jalaran apa bocah-bocah isih akeh sing mothol ora nganti tumekane wajib belajar?
Sing dudu wangsulane pitakon iki yaiku …..
a.    akeh SMP wis didegake        c.  kacingkrangan ekonomi
b.    isih ana bocah lumuh sekolah    d.  omahe adoh banget karo sekolahan
4.    Rampung sekolah apa sing nganti saiki paling ngisor bisa ditampa golek pegawean?
a.    sadrajat SMP                c.  perguruan tinggi
b.    sadrajat SMA                d.  sekolah Menengah Kejuruan

5.    Ing ngisor iki sing klebu tuladhane tembung rimbag rangkep dwilingga yaiku…..
a.    omah-omah                c.  ndhepipis
b.    wira-wiri                    d.  ndengangak

6.    Bapak-bapak padha kerja bakti mbangun kreteg gantung.
Tembung rimbag rangkep dwilingga bapak-bapak tegese yaiku…..
a.    akeh                     c.  sadhengah
b.    senajan                    d.  ambal-ambalan

7.    Kacarita Adipati Karna nglepasake panah pusaka kang aran Naracabala, njalari bala Pandhawa akeh sing mati. Bareng krungu swara gumludhug, swarane kreta Jaladara, Adipati Karna gugup lan banjur seleh gegaman, nyedhaki arep methukake.
Gagasan pokok saka paragraf iku…..

Baca Juga  NASKAH SOAL FIQIH UJIAN AKHIR

a.    Panah pusaka kang aran Naracabal    c.  Kreta jaladara swarane gumludhug.
b.    Adipati Karna nglepasake panah pusaka    d.  Adipati Karna banjur gugup.

8.    Adipati Karna banjur seleh gegaman. Gegaman klebu golongane tembung…..
a.    dwilingga                    c.  dwilingga salin swara
b.    dwiwasana                    d.  dwipurwa

9.    Atur pamuji syukur marang Gusti Allah, sarta atur panuwun marang para rawuh/tamu sing kepareng rawuh ing tanggap wacana(pidato) diarani…..
a.    salam pambuka                c.  isi
b.    purwaka                    d.  kesimpulan

10.    Gegamane Raden Werkudara iku arane…..
a.    Gada Rujakpolo                c.  Gada Wesikuning
b.    Panah pasopati                d.  Kalimasada

11.    Jam sedasa dalu kula saweg sare. Tembung sare benere…..
a.    bubuk                    c.  wungu
b.    tilem                     d.  mantuk
12.    Isine layang kiriman iku uga diarani…..
a.    Adawiyah                    c. wasana basa
b.    Surasa basa                 d.  satata basa

13.    Aku wis ndandani sepedhahku. Yen didadekake ukara tanggap…..
a.    sepedhahku wis dakdandani        c.  sepedhahku wis kodandani
b.    sepedhahku wis didandani        d.  aku wis dandani sepedhah

14.    Aku menehi adhiku pulpen rupane abang.
Ukara kasebut yen diowahi dadi ukara tanduk, dadine…..
a.    Adhiku dakwenehi pulpen rupane abang.
b.    Pulpen rupane abang dakwenehi adhiku.
c.    Adhiku menehi aku pulpen rupane abang.
d.    Pulpen rupane abang diwenehi adhiku marang aku.

15.    Desa mawa cara, negara mawa tata. Paribasan iki tegese….
a.    Desa dadi reh-rehane negara.
b.    Saben papan duwe tata cara sing beda.
c.    Desa lan negara duwe tatanan dhewe-dhewe.
d.    Tata cara kuwi diduweni desa lan negara.

16.    Godhong tela, ora becik yen dipepe.
Aja kandha, ….
Parikan iki bener yen diterusake ….
a.    Pokok durung gedhe            c.  yen durung weruh nyatane
b.    Sawise durung nyata            d.  perkara sing ora nyata
17.    Bareng Mimin diundang bapake langsung … nggoleki arahe swara.
Ukara iki benere yen ditambahi tembung dwiwasana yaiku ….
a.    njegegrek                    c.  njegegrek
b.    lingak-linguk                d.  nguwasi
18.    Tarti dhek wingi dicritani perkara (lembut) sing manggon ing wit bendha.
Tembung ing njero kurung yen didakekake dwipurwa dadine ….
a.    lelembut                    c.  lembut-lembut
b.    lembutan                    d.  lembut-lembutan
19.    Sanjatane Raden Werkudara sing tansah mancep ing tangane diarani ….
a.    Kotang Antakusuma            c.  Kuku Pancanaka
b.    Aji Pancasona                d.  Gada Rujakpolo
20.    Warga kampung Suka Makmur katon guyub …. tandang gawe.
Tembang saroja sing cocok kanggo ukara ing nduwur yaiku ….
a.    bareng                    c.  rukun
b.    terus                    d.  kabeh
21.    Esuk nakir sore nakir, sing ditakir godhong kloso,
Esuk mikir sore mikir, …..
a.    Sing dipikir ora rumangsa            c.  Sing dipikir wis prasaja
b.    Sing dipikir dudu kanca            d.  Sing dipikir golek bandha

Baca Juga  SOAL UTS SBK KLS 6 SMT 2 TAHUN 2016

22.     1. Yen ditugasake PMI aja mulah-mulih wae.
2. Bangkekane nawon kemit drijine mucuk eri.
3. Tindak tanduke tansah titi ngati-ati.
4. Sadamuk bathuk sanyari bumi.
Ukara ing ndhuwur sing ngemu tembung panyandhra yaiku nomer …..
a.    1                        c.  3
b.    2                        d.  4

(1)    Sembah pengabekti katur Pakdhe Suwignya sekalian ing Pasuruan
(2)     Nuwun wiyosipun, kula ngaturi pirsa bilih kawontenan kula
saha bapak ibu ing Yogya tansah ginanjar keslametan.
(3)     Kejawi saking punika kula nyuwun tambahing pangestu,
mugi-mugi anggen kula ujian mbenjang paringi pikiran ingkang lejar.
(4)    Wasana cekap semanten rumiyin. Mboten kesupen nyuwun pangapunten sedaya lepat kula.
23.    Perangan layang ing ndhuwur iku kang minangka panutupe nomer …..
a.    1                    c.  3
b.    2                    d.  4
24.    Prabu Rama Wijaya kabiyantu dening bala wanara nggoleki Dewi Sinta. Perang gedhe antarane Prabu Rama kang dibantu dening wadya bala wanara lawan bala buta. Wadya bala Alengka saratune tumpes kabeh. Dewi Sinta banjur ketemu maneh karo Prabu Rama Wijaya.
Sing dadi lakon pokok crita ing dhuwur yaiku ….
a.    Dewi Sinta                c.  Wadya Bala
b.    Raden Laksmana            d.  Prabu Rama Wijaya
25.    Aji-ajine Raden Janaka iku arane ….
a.    Pasopati                c.  Candrabirawa
b.    Sepi Angin                d.  Wijaya Kusuma
II.    ISENANA CECEG-CECEG ING NGISOR IKI NGANGGO TEMBUNG SING MATHUK !

26.    Gedhung sekolahku dibangun dening pemerintah. Kabeh biayane dicukupi pemerintah. Sing dibangun perangan payone. Gentheng, reng, usuk, lan kayune diganti anyar. Sing dadi tukang kayu Pak Mukri bapake Wanti kelas lima, Pak Kamal, Pak Nuri, lan Pak Wakidi. Sing mandhori Pak Kudori minangka ketua komite sekolahku. Pak Mardi lan Pak Barno sing pengurus komite melu mbantu blanja uba rampene bangunan. Dene Bapak Kepala Sekolah uga mbenerake perangan sing durung cocok karo pituduhe pemerintah.
Wosing cuplikan paragraf iki yaiku ……………………………………………….
27.    Makaten ingkang saget kula aturaken mbokbilih wonten sisip sembiripun tetembungan kula, kula nyuwun agungipun pangapunten ingkang mawantu-wantu.
Cuplikan pidhato iki ing perangan pidhato diarani ……………………………….
28.    Angin gedhe sing mentas tumiyup gawe (godhong) padha rontok.
Tembung dwipurwa sing bener ing njero kurung yaiku …………………………..
29.    Adhine Mia mentas dolan karo Febi ing plataran.
Yen ukara iki didadekake ukara pitakon kanthi wangsulan ing plataran, Tembung pitakon sing bener …………………………………………………………………..
30.    Prabu Ramawijaya kuwi raja ing negara ………………………………………….
31.                 Wayang ing sisih iki jenenge ………………………………..
32.    Adhiku wis (gawe) susu karo ibu.Tembung gawe benere…. ………………….
33.    Wajik klethik, gula jawa. Luwih becik sing ….
34.    Es buah iki rasane pait madu. Pait madu tegese ….
35.    Lumrahe perangane  karangan iku ana papat yaiku :
Irah-irahan, pambuka, isi, lan ….
36.    Watune padha (gelundhung) saka Gunung Kelud.
Gelundhung yen di wenehi seselan um dadi ….
37.    Kurawa nduweni watak angkara….
Ceceg-ceceg iku becike dijangkepi nganggo tembung …supaya dadi tembung saroja.
38.    Sluman, slumun, …..
Ukara kanggo ngisi ceceg-ceceg ing ndhuwur yaiku …..
39.    Wong tuwo njaluk wulang anak. Iki padha karo paribasan. Kebo nusu …..
40.    Tuku jarit numpak seluler,dadi murid….
III.    WANGSULANA PITAKON-PITAKON ING NGISOR IKI NGANGGO TEMBUNG SING MATHUK !

Baca Juga  Soal Kelas 5 SD semester II Bahasa Jawa dan Jawaban Tahun 2016

41.    Wajib Belajar kudu ngrampungake Pendidikan Dasar. Pendidikan Dasar tegese dudu serampunge tamat sekolah dasr wis cukup. Awit kanggo ngimbangi kemajuan jaman sing terus ngrembaka, tamat SD dening pemarentah dianggep durung cukup. Tegese kanggo ambyur ing satengahe masyarakat durung bisa nyalarasake dhiri. Mulane Pamarentah nganjurake supaya bocah-bocah kudu bisa ngrampungake wajib belajar sangang taun. Wajib belajar ing kene sabubare rampung SD kudu mbacutake menyang SMP sing suwene telung taun.
Gawea saukara saka sing wosing paragraf iki!
42.    Gawea ukara nganggo tembung “kekancan” sing bener!
43.    Ukara tandhuk ing ngisor iki owahana dadi ukara tanggap!
Baskara makani pitik ing kandhang.

44.    Apa tegese paribasan “kriwig dadi grojokan” ?
45.    Mas Maryono tindak Nganjuk mundhut klambi batik.
Ukara mau owahana dadi ukara pitakon sing jawabane  Nganjuk!
46.    Nggawea ukara sing isine adhedhasar gambar ing ngisor iki!
47.    Pak Tirta mboten kersa ngunjuk toya, es, jalaran gerah flu.
Ukara iki dadekno ngoko sing bener!
48.    Mbak Erma mulih saka Jakarta numpak sepur Gajayana.
Ukara iki owahana dadi ukara krama inggil sing bener!
49.    Kutuk marani sunduk.
Bebasan iki tulisen tegese!
50.    Owahana ukara tanggap ing ngisor iki dadi ukara tanduk!
Jeruk keprok dipangan adhik

Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas VI
I.
1.    D        6.   A        11.  B        16.  C        21.  A
2.    C        7.   B        12.  B        17.  B        22.  B
3.    B        8.   B        13.  A        18.  A        23.  D
4.    D        9.   B        14.  A        19.  C        24.  D
5.    A        10. A        15.  B        20.  C        25.  A

II.
26. Pemerintah mbangun gedhung sekolah
27. Panutup
28. Gegodhongan
29. Ing ngendi
30. Ayodya
31. Anoman
32.Digawekake
33. Prasaja
34. Legi
35. Panutup
36. Gumlundung
37. Murka
38. Slamet
39. Gudel
40. Kudu pinter

III.
41. Wajib belajar kuwi ana sangang taun, bubar SD 6 taun ditambah SMP 3 taun
42. Tuladha : Kekancan sing becik kudu rukun
43. Pitik Ing kandhang dipakani Baskara
44. Perkara sepele dadi gedhe
45. Ing ngendi Mas Maryono tindak mundhut klambi batik?
46. Tuladha : Siswa-siswa kelas VI padha gothong royong ing kelas
47. Pak Tirta ora gelem ngombe banyu es, amarga lara flu
48. Mbak Erma kondur saking Jakarta nithih sepur Gajayana
49. Wong sing marani / nekani bebaya
50. Adik mangan jeruk kaprok

SOAL dan Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas VI Semester 2 | soalguru.com. Post by: admin | 4.5
Tags:

Categories: SD KELAS 6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>