SOAL DAN JAWABAN ULANGAN HARIAN BAHASA JAWA KELAS V SEMESTER II KE 2

SOAL DAN JAWABAN ULANGAN HARIAN BAHASA JAWA KELAS V SEMESTER II KE 2
Wacanen wacan ing ngisor iki kanthi permati!
Gotong Royong
Ngarepake tanggal 17 Agustus, warga kampung Jagabayan padha nganakake kerja bhakti. Nalika dina Minggu esok warga wis padha kumpul ana daleme Pak RT. Sadurunge padha kerja bhakti diparingi sesurupan mungguh apa sing bakal digarap.
Pak RT banjur ngendika yen gugur gunung dina iki yaiku ndandani kreteg sing dhadhal kena banjir mau bengi.

I.    Wenehana tandha ping ( X ) ing aksara a, b, c, utawa d kang dadi wangsulan kang kok paling bener!
1.    Warga kampung Jagabayan padha nganakake   ….
a.    kerja bhakti              c.    Olah raga bareng
b.    nyambut gawe             d.    kebersihan
2.    Gotong-royong dianakake ing dina …..
a. Jumat    b.    Setu    c.     Minggu        d.    Senin
3.    Sing nduweni gadhing yaiku  ….
a.    ula              c.    manuk
b.    gajah             d.    jaran
4.    Tembang macapat cacahe ana ….
a.    9    b.    10    c. 11        d.    12
5.    Tembang macapat kang duweni gatra paling akeh yaiku  ….
a. pocung    b.    Megatruh     c.     Sinom        d.    Dhandhanggula
6.    Sepi ing pamrih rame ing …..
a.    gawe    b.    waton    c.    dhuwit        d.    putung
7.    Bocah cilik iku ora kena  ngrokok cendhak gunemane wong tuwa. Tembung ngrokok cendhak tegese ….
a.    gole tegesan             c.    njaluk rokok cendhak
b.    neges-neges             d.    negesi tembung
8.    Awake kuru semangka. Tegese awake  ….
a.    gedhe banget             c.    lemu banget
b.    cilik banget             d.    kuru banget
9.    Marsudi (ingu) welut. Tembung jeron kurung durung bener kang bener  ….
a.ingun    b.    ngingu    c.    ngingua        d.    ngingon
10.    ….      aku arep menyang Jakarta
a.sesok    b.    sisuk    c.    ngesuk        d.    sesuk

Baca Juga  Soal ULANGAN UMUM TENGAH SEMESTER I ( UTS I ) Bahasa Jawa Kelas 2 SD

II.    Gathukna wangsulan ing sisih kiwa nganggo cara nulis aksarane ana ing njero kothak sing kok anggep bener!
11.    Gugur gunung                    a. Jodhipati
12.    Werkudara                    b.ratu agung
13.    maca kanthi meneng                    c. Pringgodani
14.    rtuagu=                    d. Maca batin
15.    Gathotkaca                    e. Madukara
f. ratu hagung
g. maca tehnis
III.    Isenana titik-titik ing ngisor iki nganggo tembung kang mathuk!
16.    Desa mawa cara negara mawa ….
17.    Sapa temen bakal  ….
18.    Ngelmu iku kalane kanthi laku.
Guru lagune gatra tembang ing dhuwur yaiku….
19.    Pitik walik saba kebon bathangane   ….
20.    Maskumambang lan pocung kalebu tembang ….
21.    Piranti pawon kang kanggo iris-iris yaiku ….
22.    Warga masyarakat bebarengan gotong rayong nganankake kegiyatan penghijauan kanthi wekel lan tumemen. Tembung wekel tegese
23.    Limbah pabrik nuwuhake racun tumrape banyu ….
24.    Sing nandur pari yaiku ….
25. Piranti kanggo maneni pari secara tradisional jaman biyen jenenge   ….

Baca Juga  Soal Kelas 1 SD semester II Bahasa Jawa dan Jawaban Tahun 2016

IV.    Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor manut printahe!
26.    Apa kang ditindakake supayane pinter?
Wangsulan    : ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬-____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
¬¬¬¬¬¬¬-____________________________________________________________________
27.    Coba sebutna 3 wae kang kalebu tembang macapat!
Wangsulan    :    ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬-____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
28.Tulisen 3 wae jinising imunisasi!
Wangsulan    :     ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬-____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
29.    Coba tulisen 3 wae kedadeyan kang nyenengake manut panemumu!
Wangsulan    :     ¬¬¬¬-____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
30.    Tulisen nganggo aksara jawa ukara ing ngisor iki!
a.    Gotong royong
b.    nulis layang
Wangsulan    :     ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬-____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

ULANGAN  LESAN

1.    Desa mawa cara negara mawa ….
2.    Gugur gunung padha karo ….
3.    Raden Arjuna satriya ing ….
4.    Nyelengi kang aman ana ing ….
5.    Kaya banyu karo lenga tegese sedulur kang ….
6.    Srawung karo sapa wae kudu bisa ajur….
7.    Aku      ….     kabar marang bu guru manawa Rizqi lara
8.    Duwe gegayuhan ora duwe sarana, diunekake kerat tanpa ….
9.    Nulada laku utama, tumrape wong tanah jawai. Tembung nulada tegese …
10.    Blarak disampirake, omahe cedhak ora ….

Baca Juga  Kunci Jawaban Soal Ulangan Tengah Semester PKn Kelas V Semester 2 MATA PELAJARAN PKn KELAS V (lima)

KUNCI  JAWABAN UNHAR  BHS. JAWA  KL.V   SM 2  KE 2

TES TERTULIS

I.    PILIHAN GANDA    III.    ISIAN
1.    A                        16.    tata
2.    C                        17.    tinemu
3.    B                        18.    u
4.    C                        19.    nanas
5.    D                        20.    macapat
6.    A                        21.    peso/ladeng
7.    B                        22.    cepet
8.    C                        23.    segara
9.    B                        24.    pak tani
10.    D                        25.    ani-ani

II.    MENJODOHKAN
11.    C
12.    A
13. E
14.    B
15.    D.

IV.    URAIAN
26.    Kawicaksanan guru
27.    Kawicaksanan guru
28.    TBC, Hepatitis, Campak, Polio, lsp
29.    Kawicaksanan guru
30.    a.    ?[go[t=o[ro[y=o.
b.    ?nulisLy=.

TES LESAN.

1.    tata
2.    gotong royong, kerja bhakti
3.    Madukara
4.    Bank
5.    rukun
6.    ajer
7.    nyaosi
8.    untu
9.    conto
10.    ngampirke

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>