SOAL BOCORAN Bahasa Jawa ULANGAN AKHIR SEMESTER (UAS) 1 TAHUN PELAJARAN 2016/2017

SOAL BOCORAN Bahasa Jawa ULANGAN AKHIR SEMESTER (UAS) 1 TAHUN PELAJARAN 2016/2017
Mata Pelajaran    : Bahasa Jawa
Kelas /Semester    : VI (Enam)/ 1 (satu)

Wacanen kanthi premati!

Bareng Macan Tutul mati, diganti anake kang aran Gembong.  Gembong iki watake beda banget karo Tutul, ngendelake kekuatane, karosane, lan panguwasane.  Beda banget karo Tutul kang seneng ngayomi marang kewan-kewan wargane.  Bareng wus dadi ratuning alas, Gembong duwe gagasan supaya kabeh kewan ing alas panguwasane padha setor pangan.  Siji baka siji kewan-kewan padha setor pangan, suwe-suwe kewan kang antuk giliran meh entek, kari siji warga truwelu kang durung setor pangane.
Warga truwelu padha ngumpul ngrembug bab anggone kudu setor pangane Gembong minggu ngarep.  Durung nganti rampung anggone padha rerasan, katekan Kancil.
“Ngene Cil, wargaku mung kari anakku siji thil, lan suwe-suwe ya entuk giliran maneh, apa ora entek no warga truwelu?”  Bareng ngerti mula bukane, Kancil manthuk-manthuk sajak mikir-mikir.  Kancil entuk cara utawa akal mula banjur kandha, “Wis aja samara, anakmu si Plangka wae kanggo pangane Gembong.  Endi anakmu mengko tak kandhanane supaya bisa slamet!”  Truwelu ndengengek, “Kuwi tenan pa Cil, aja sembrana lho kowe!” wangsulane Truwelu karo ngilangi eluhe.  “Kowe ngandel apa ora, yen ora ngandel ya karepmu.”
“Lha yen ngono aku wae Pakdhe disetorake!” tembunge Plangka.  “Kuwi bener, sapa maneh yen ora kowe sing mbelani wargamu, wis dadi kuwajibane anak marang wong tuwa.  Ya ing kono kowe bisa netepi kuwajibane anak marang wong tuwa,” tembunge Kancil.
Gembong wiwit esuk ngenteni tekane Truwelu, nganti awan durung teka.  Bareng kira-kira jam loro awan, wetenge Gembong krasa luwe banget.  Nanging wanci iki durung teka, Gembong saya luwe, njagakake setoran pangan saka Truwelu.  Anggone rerasan sauntara, ora sranta Plangka teka.  Ditakoni ya gene nganti telat lan kawanen tekane, lan kena apa kok mung siji.  Plangka nyritakake, yen esuk mau sing mangkat kabeh ana papat, nanging ana dalan dicegat Singa, lan sing telu dimangsa Singa.  Lan Plangka sing bisa mlayu.  Nadyan wis ngandhakake yen iki minangka pangane Gembong, Singa malah nesu, lan nantang Gembong.
Krungu critane Plangka, Gembong nesu banget.  Gembong njaluk supaya dieterake menyang nggone Singa.  lakune cepet banget sedhela wae wis tekan, lan banjur madheg sapinggir sumur.  Dikandhakake yen papane Singa ana njero sumur.  Tenan bareng Gembong nginguk sumur, gambare ing njero banyu katon, ora dadak dipikir, ayang-ayangane ditubruk dhewe.  Nganti mati klelep, ora ana sing nulungi.
Ngerti Gembong mati, Plangka mulih lan ketemu wargane kabeh, uripe banjur slamet ora ana sing ngganggu.  Ora lali atur panuwun marang Kancil.

I.    Wenehana tandha ping (x) ing aksara a, b, c, utawa d ing sangarepe wangsulan kang bener!

1.    Irah-irahan crita bocah ing ndhuwur yaiku….
A.    Kalahan
B.    Emoh Kalah
C.    Kancil lan Macan
D.    Truwelu lan Macan
2.    Tokoh crita bocah kasebut yaiku ….
A.    Gembong, Truwelu, Plangka, lan Kancil
B.    Gembong, Plangka, lan Kancil
C.    Plangka
D.    Kancil
3.    Watake Plangka yaiku ….
A.    seneng tetulung
B.    seneng mbelani wargane
C.    sak karepe dhewe
D.    mituhu marang wong tuwa
4.    Latar crita bocah kasebut ana ing ….
A.    alas
B.    sumur
C.    njero sumur
D.    pinggir alas
5.    Amanat crita bocah kasebut yaiku ….
A.    Warga truwelu uripe padha slamet
B.    Gembong mati ora ana sing nulungi
C.    Yen dadi panguwasa aja sewiyah-wiyah
D.    Plangka saguh dadi pangane Gembong
6.    Yen dadi panguwasa aja kumawasa kang paribasane ….
A.    aja dumeh
B.    becik ketitik ala ketara
C.    ing ngarsa sung tuladha
D.    adigang adigung adiguna

Kanggo mangsuli nomer 7-10
Raden Janaka
Jeneng liyane Raden Janaka antara liya Arjuna, Permadi, Pamade, Kombang Ali-ali, lan isih akeh meneh.  Dheweke iku Pandhawa sing nomer telu.  Amarga Pandhawa iku ana lima lan Janaka iku nomer telu, mula dheweke uga disebut Panengah Pandhawa.
Janaka iku pinter manah, sekti, lan uga pinter perang.  Sanajan awake cilik lan sawangane tumindake nglemer, nanging sejatine trengginas lan trampil.  Saben perang mesthi menang.  Gamane antarane Keris Pulanggeni lan Panah Pasopati.  Dheweke uga duwe aji panglemunan sing bisa ngilang.
Ing perang Baratayuda, Arjuna adhep-adhepan karo Adipati Karna.  Adipati Karna iki sejatine isih kakange dhewe beda bapak tunggal ibu.  Tegese antarane Arjuna lan Adipati Karna iku ibune padha, nanging bapake beda.  Bapake Arjuna iku Prabu Pandhudewanata, dene Adipati Karna iku Bathara Surya.  Ing perang Baratayuda iku Janaka didandani padha karo Adipati Karna.  Kanthi mangkono sing perang katone Karna mungsuh Karna.

Baca Juga  Soal ULANGAN UMUM TENGAH SEMESTER I ( UTS I ) Bahasa Jawa Kelas 2 SD

7.    Jeneng liyane Raden Janaka ana ing tabel ngisor iki dituduhake nomer ….
No    Jeneng liyane Raden Janaka
1.    Arjuna
2.    Permadi
3.    Suryatmaja
4.    Pamade
5.    Bratasena

A.    1, 2, lan 3
B.    2, 3, lan 4
C.    1, 2, lan 4
D.    1, 4, lan 5
8.    Gamane Janaka yaiku ….
A.    Keris Pasopati
B.    Panah Pasopati
C.    Aji Panglemunan
D.    Panah Pulanggeni
9.    Ing perang Baratayuda, Arjuna adhep-adhepan karo ….
A.    Prabu salya
B.    Prabu Kresna
C.    Adipati karni
D.    Adipati Karna
10.    Sejatine Adipati Karna karo Raden Janaka isih kapernah ….
A.    kakange dhewe
B.    kakange dhewe tunggal ibu beda bapak
C.    kakange dhewe tunggal bapak beda ibu
D.    kakange dhewe tunggal ibu tunggal bapak

Kanggo mangsuli soal nomer 11!

Lapuran Olehe Ngematake
1. Sing diamati    : Tim basket SD Budi Mulya Sragen
2. Pelatih    : 1. Bapak Sudarsono
3. Pemain    : 1. Vakih (kapten)        nomor dhadha 3
2. danang            nomor dhadha 5
3. Dhani            nomor dhadha 6
4. Nanang            nomor dhadha 8
5. Galih (cadangan)    nomor dhadha 10
6. Fendi            nomor dhadha 7
4. Latihan    : Slasa lan Setu
5. Kahanan tim    : Kompak, pinter-pinter, lan sregep latihan
6. Prestasi    : Juara 1 tingkat kabupaten, juara harapan II tingkat provinsi

11.     Kahanane tim basket SD Budi Mulya Sragen yaiku ….
A.    kompak, ora tau latihan
B.    ora kompak, pinter-pinter
C.    pinter-pinter, kompak, ora tau latihan
D.    kompak, pinter-pinter, lan sregep latihan
12.    Yen ana kancamu semaput nalika melu upacara, tanggapanmu yaiku ….
A.    dilaporaken dening kepala sekolah
B.    cepet-cepet ditulungi lan digawa nang UKS
C.    dijorna nganti sadar dhewe
D.    didelengna, ora cepet-cepet ditulungi
13.            Ingkang sepisan kita aturaken syukur dhumateng Allah, awit saking karunianipun kaparingan bagas kawarasan.  Kacetha bilih ing siyang punika saged makarya boten mondhok ing griya sakit.
Perangan pidato ing ndhuwur yaiku ….
A.    pambuka
B.    isi
C.    penutup
D.    kesimpulan

Kanggo mangsuli soal nomer 14-15 lan 38
wacanen kanthi premati!
Pak Wi Mung Plingak-plinguk
Dening S. Yatmana

Dina kuwi mbeneri wulangan kang kaping lima. Pak Wiyana ngasta Matematika.  Anggone nerangake cetha.  Bocah-bocah gampang ngerti.  Kerep diselingi lelucon.  Pak Wiyana pinter nglucu.  Bocah-bocah padha ngguyu kepingkel-pingkel.  Nanging yen pinuju serius, wah, ya ngana kae, ora ana sing cemuwit, kabeh mikir padha migatekake.
Pak Wiyana nerangake ngasta alat peraga.  Banjur nulis ing blabag.  pak Wiyana pancen titen, angger bocah-bocah padha meneng bae, katon plonga-plongo, mripate kethop-kethop, iku tandhane bocah-bocah durung mudheng, durung dhong.  Mula, Pak wiyana banjur mbaleni nerangake meneh kanthi sabar lan alon cetha.  Bocah-bocah nuli padhang ulate, tandha yen wis nangkep isining wulangan.
Ora kajarag astane Pak Wiyana nggaruk pangarasane.  Pangarasane dadi aneh, kecorengan kapur.  Bocah-bocah padha ngguyu.  Pak wiyana mung plingak-plinguk bae, ora pirsa apa kang padha digeguyu.
Bocah-bocah pancen ngerti sarta nyumurupi.  Ana sing arep ngelokake nanging ora wani.  Ana sing isin matur.  Ana sing arep matur, nanging ora ngerti kepriye tembunge.  Endah kaya-kaya arep matur nanging nyatane ora kewetu mung tangane bae cekothang-cekathung didemek-demeke pipine.
Sugeng mikir-mikir sedhela.  Sawise ketemu banjur ngacung terus matur, “Nuwun sewu bapak, pangarasan panjenengan wonten kapuripun.”
Kapethik saka Aku Bisa Basa Jawa 6 kaca 44

Baca Juga  Soal Kelas 1 SD semester II Bahasa Jawa dan Jawaban Tahun 2016

14.    Bocah-bocah padha ngguyu sebabe Pak Wiyana ….
A.    pinter nglucu
B.    kecorengan kapur
C.    kerep diselingi lelucon
D.    mung plingak-plinguk
15.    Sing matur marang Pak Wiyana yaiku ….
A.    Endah
B.    Sugeng
C.    Bocah-bocah
D.    Endah lan Sugeng
16.    Pangarasan dasanamane ….
A.    pipi
B.    irung
C.    bathuk
D.    kuping
17.    Ukara kang jejere nindakake pegawean diarani ukara ….
A.    entar
B.    garba
C.    tanduk
D.    tanggap
18.    Wisnu mangan jambu.
Ukara ing ndhuwur menawa diowahi dadi ukara tanggap yaiku ….
A.    Wisnu dipangan jambu
B.    Jambu dipangan Wisnu
C.    Jambu mangan Wisnu
D.    Wisnu golek jambu
19.    tuku[rotitelu
Yen ditulis nganggo aksara latin dadi ….
A.    Tiki roti teli
B.    Tuku roti telo
C.    Tuku roti telu
D.    Tuku rata telu
20.    suku/nbuhgmeln\
Tulisane latin sing bener yaiku ….
A.    Sukur nabuhi gamelane
B.    Sukur nabuh gamelane
C.    Sukur nabuhi gamelan
D.    Sukur nabuh gamelan
21.    mznK|ptÒau
Yen ditulis nganggo aksara latin dadi ….
A.    Mangan kupat tahu
B.    Mangun kupat tahu
C.    Mangana kupat tahu
D.    Manganana kupat tahu

Kanggo mangsuli soal nomer 22-23
Gatekna tembang Macapat ing ngisor iki kanthi premati!

Pangkur
Deduga lawan prayoga
Myang watara elinga aywa lali
Iku parabot satuhu
Tan kena tininggala
Tangi lungguh angadeg tuwin lumaku
Angucap meneng lan nendra
Duga-duga nora keri

22.    Isine tembang Pangkur ing ndhuwur yaiku ….
A.    Wong urip kudu tansah ngati-ati lan tumindak kabecikan
B.    Wong urip kudu tans ah tumindak sak senenge
C.    Wong urip kudu tansah tumindak bener dhewe
D.    Wong urip kudu tansah tumindak sregep
23.    Iku parabot satuhu.  Satuhu tegese ….
A.    lali
B.    becik
C.    bener
D.    temenan
24.    Karangan kang isine pengalaman nyenengake, yaiku ….
A.    Tuti dikongkon tuku endhogbmenyang warung.  Mulih saka warung Tuti kepleset kulit gedhang.  Tuti tiba.  Endhoge pecah.  Tekan ngomah Tuti diseneni ibune.
B.    Sore iku aku masuk angin.  Aku arep dipriksakake menyang dokter.  Nanging aku ora gelem amarga wedi disuntik.  Sidane aku dipundhutake obat.  Bubar ngombe obat aku turu angler.
C.    Munggah kelas enem wingi pancen nyenengake.  Kajaba aku dadi juwara kelas, aku diwenehi tambahan hadhiyah dening ibuku.  Aku dipundhutake tas anyar.  Ibuku weling supaya aku terus sinau lan ora ngremehake liyan.
D.    Kadadeyan iki dakalami rikala piknik unggah-unggahan kelas wingi.  Rikala iku kelasku nganakake acara piknik bareng kulawarga.  Jan rame tur gayeng jalaran acara kaya mangkono iku durung tau ana.  Biyasane piknik ya mung bareng bocah-bocah sekolah.  Kabeh kancaku padha ngajak wong tuwane.  Aku dhewe sing budhal ijen amarga pancen aku anak tunggal ora duwe sedulur.  Ndilalah bapak ibuku nembe tindak Jakarta.
25.    Ibu guru … para siswa supados sregep sinau.
A.    marahi
B.    ngakon
C.    nglarang
D.    ndhawuhi
26.    Pamulangan nembe wae kawiwitan.  Pak Budi teka lan matur Bu Guru.  Pak Budi kandha menawa sangune Dodo keri.  Mulane saiki diterake.  …
Ukarta kang trep kanggo nutugake paragraf ing ndhuwur yaiku ….
A.    Dodo nesu banjur marani bapake amarga wis gawe isin.
B.    Pak Budi banjur maringake dhuwit marang Dodo.
C.    Kanca-kancane Dodo padha nyurak, “Huuuuu.”
D.    Bu Guru banjur maringi dhuwit marang Dodo.
27.    1) Tono jerit-jerit sambat kelaran.
2) Sikile jaran sing mburi nylenthak kena wetwnge Tono.
3) Bapake Tono ngingu jaran.
4) Sore kuwi Tono ngguyang jarane.
Urutan ukara-ukara ing ndhuwur supaya dadi paragraf sing bener yaiku ….
A.    3, 4, 2, 1
B.    2, 1, 3, 4
C.    1, 2, 4, 3
D.    4, 3, 2, 1
28.    Bocah-bocah kelas enem lagi padha ndelok bal-balan ing lapangan.  Ndelok padha karo ….
A.    main
B.    nunggu
C.    nonton
D.    ngrewangi
29.    Ukara kang nggunakake karma alus sing bener yaiku ….
A.    Rudi tindak dalemipun Simbah nitih sepedha.
B.    Mbak Rini tumbas buah teng pasar
C.    Siti wangsul saka griyane Pakdhe.
D.    Ibu tindak peken nitih motor.
30.    Bapak maca koran ana ruang tamu.
Ukara ing ndhuwur menawa diowahi nganggo karma alus yaiku ….
A.    Bapak maos ariwarti wonten ing ruang tamu.
B.    Bapak maos koran wonten ing ruang tamu.
C.    Bapak maos koran wonten ruang tamu.
D.    Bapak maos ariwarti ana ruang tamu.
31.    … rame-rame ing margi?
A.    Sinten
B.    Kados pundi
C.    Wonten pundi
D.    Wonten punapa
32.    Ibu nggendhong adhiku sing lagi nangis
Tanda baca sing bener kanggo ukara ing ndhuwur, yaiku ….
A.    . (titik)
B.    , (koma)
C.    ! (tandha pakon)
D.    ? (tandha pakon)
33.    Wong kang pegaweyane ngopeni jaran, diarani ….
A.    gerji
B.    gamel
C.    jagal
D.    gandhek
34.    Tuku manuk
Ukara ing ndhuwur menawa ditulis nganggo aksara Jawa yaiku ….
A.    tukumnK|
B.    tukumnuk
C.    tukumnuk\
D.    tukumnu[k
35.    Golek suket
Ukara ing ndhuwur menawa ditulis nganggo aksara Jawa, yaiku ….
A.    [go[lk\cuket\
B.    [go[lkSuket\
C.    [go[lk\cukeT
D. g[lkSuket\
II.    Isenana ceceg-ceceg ing ngisor nganggo tembung kang mathuk !
36.    Temane crita bocah kang irah-irahane “Emoh Kalah”, yaiku ….
37.                                         Gambar satriya ing sisih kiwa iki arane ….

Baca Juga  Soal ULANGAN UMUM TENGAH SEMESTER I ( UTS I ) Bahasa Jawa Kelas 5 SD

38.    Wacan “Pak Wi Mung Plingak-plinguk”, tokoh utamane yaiku ….
39.    Aku kewan gedhe, aku duwe sungu, aku mbiyantu Pak Tani narik luku, aku dipakani suket.  Aku yaiku ….
40.    semutH b=   Yen ditulis nganggo aksara latin yaiku ….
41.    Watak tembang Pangkur yaiku ….
42.    Wit pelem dhuwur, wit bayem ….
43.    Simbah … jampi pait.
44.    … lawange! Supaya pitike ora padha mlebu.
45.    Gupak pulut.
Ukara ing ndhuwur menawa ditulis nganggo aksara Jawa, yaiku ….

III.    Wangsulana pitakon-pitakon ing ngsior iki kanthi bener !
46.    Bapak Ibu Guru ingkang kula urmati,
Dinten punika sekolah kita sampun wiwit gadhah majalah dhindhing kanthi nami “Majalah Dhindhing Bina Kreasi.”  Madhing punika kawontenaken kanthi tujuan paring papan dhateng para kanca siswa anggenipun olah kasagedan ing babagan basa, sastra, seni lan sanes-sanesipun.
Mila saking punika kasuwun dhateng para kanca enggal angrakit punapa kemawon ingkang sae kangge isen-isening madhing.  Dene Bapak Ibu Guru kasuwun bimbingan lan panyaruwenipun tumrap karyaning para kanca amrih saenipun.

Apa kesimpulane pidhato ing ndhuwur?
47.           Wektu iku dina Minggu sore.  Aku bosen ana ngomah dhewe.  Ora mikir suwe, aku njupuk pit, langsung tak genjot menyang omahe Sena.  Sena tak ajak pit-pitan bareng menyang lapangan.  Sena gelem wae senajan wayah iku grimis.
Critakna wacan ing ndhuwur nganggo basamu dhewe!
48.    Aranana guru gatra, guru wilangan, lan guru lagu tembang Pangkur!
49.    Gawea ukara tanduk nganggo tembung ing ngisor iki!
a. turu
b. maca
c. menek
50. Simbah lagi sare.
Tulisen nganggo aksara Jawa!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>