SOAL BAHASA JAWA ULANGAN HARIAN KELAS III KE 2 SEMESTER II DAN JAWABAN

SOAL BAHASA JAWA ULANGAN HARIAN KELAS III KE 2 SEMESTER II DAN JAWABAN
Gathekna tuladha pacelathon ing ngisor iki!
Nyegah DB
Pak Mantri        :    “Hallo …, Assalamu’alaikum!
Bagus            :    “Wa’alaikum’salam”
Pak Mantri        :    “Badhe matur kaliyan Pak RT, punapa wonten?”
Bagus            :    “Bapak nembe tingdak punika, Pak. Punika sinten nggih?”
Pak Mantri        :    “O, iki bagus ya, iki saka Pak Mantri, Nak.”
Bagus            :    “Inggih Pak, wonten wigatos punapa, Pak, mangkeh saget kula aturaken Bapak.”
Pak Mantri        :    “Ya, ngene mengko matura bapak supaya warga kene gotong royang nyegah DB.”
Bagus            :    “Gotong royong kok nyegah DB, punika kados pundi?”
Pak Mantri    :    “Ngene, kanggo nyegah lelara DB, kudu nindakake nguras wadhah banyu, ngubur barang-barang kang ora kanggo kayata botot-botol, kaleng, lan nutup wadhah banyu”
Bagus        :    “O, makaten nggih, Pak, inggih matur nuwun mangkeh kula aturaken bapak”
Pak Mantri    :    “Iya, ngono bae aja lali matir bapak! Assalamu’alaiku”
Bagus        :    “Inngih, Pak. Wa’alaikum salam.”

I.    Wenehana tandha ping ( X ) ing aksara a, b, c, utawa d kang dadi wangsulan kang kok anggep paling bener!
1.    Kanggo nyegah lelara DB carane kaya ing ngisor iki, kajaba ….
a.    ngobong larahan    c.    ngubur barang-barang kang ora kanggo
b.    nguras wadhah banyu    d.    nutup wadhah banyu
2.    Supaya awak waras kudu nindakake kaya ing ngisor iki, kajaba …
a.    olah raga    c.    mangan sing wareg
b.    mangan teratur    d.    njaga resike awak.
3.    Yen ana wong lara dipreksakake ana ing …
a.    KUA    b.    Posyandu    c.    Polres        d.    Puskesmas
4.    Papan panggonan kanggo tuku obat ana ing ….
a.    Apotek    b.    penginapan    c.    hotel        d.    Rumah Sakit
5.    Raden Werkudara iku jenenge akeh kaya ing ngisor iki, kajaba ….
a.    Bima    b.    Yudhistira    c.    Bratasena        d.    Haryasena
6.    Raden Werkudara kasatriyane ana ing ….
a.    Plongkowati    b.    Madukara    c.    Pringodani        d.    Jodhipati
7.    Nuwun sewu kula badhe      …     kaliyan Bu Siti, punapa wonten?
a.    omong    b.    kandhai    c.    ngendika        d.    matur
8.    Wong sing mangan tanpa ukuran ngluwihi apa sing dipangan  wetenge bakal …
a.    mumet    b.    pegel    c.    kemlekaren        d.    kekeselen
9.    Lakon wayang kang nyritakake laire Werkudara yaiku   ….
a.    Bima Suci            c.    Bima Kurda
b.    Bima Bungkus            d.    Kuku Bima
10.    Ibune Werkudara yaiku Dewi ….
a.    Madrim    b.    Gendari    c.    Kunthi         d.    Arimb
II.    Gathukna wangsulan ing sisih kiwa nganggo cara nulis aksarane ana ing njero kothak sing kok anggep bener!
11.    Bu Guru ngendika : “Bocah-bocah kowe kudu  … piwulang guru!”    a.    Titenan
12.    Ibu pesen : “Le, Dhuk, kowe kudu … ben ora salah!”    b.    matur
13.    Ibu ndhawuhi : “ Sus, … beras menyang warung!”        c.    tukokna
14.    Bagus      …     karo bapake, manawi kala wau Pak Mantri telpon.    d.    Nggatekake
15.    Bubar sekolah aku terus maem, ibuku uga ….            e.    dhahar                f.    pundhutna
III.    Isenana titik-titik ing ngisor iki nganggo tembung kang mathuk!
16.    Sawise mangan wetenge krasa….
17.     ….     krasa slemet-slemet krasa mules.
18.    Sajroning raga kang sehat, kasinungan      …     kang sehat
19.    Enom      …      lanang wadon kabeh padha olahraga
20.    Yen lagi lara ngombe     ….     Supaya mari
21.    Bapak nonton wayang ing Bale Desa. Tembung nonton iku salah, kang bener yaiku ….
22.    Fitri bocahe pancen pinter, nanging Ana ….
23.    Oleh dolanan, nanging tetep aja lali nggatekake ….
24.    Wrekudara iku satriya panenggak ….
25.    Karo wong tua iku kudu andhap ….
IV.    Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi patitis!
26.    Coba sebutna carane nyegah penyakit Demam Berdarah!
Wangsulan    :    a. _______________________________________________________________
b._______________________________________________________________
c. _______________________________________________________________
27.    Sapa wae kang klebu Punakawan iku?
Wangsulan    :     _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
28.    Sebutna carane njaga kasarasan iku!
Wangsulan    :    a. _______________________________________________________________
b._______________________________________________________________
c. _______________________________________________________________
29.    Aranana 3 wae jenenge wayang ing ngisor iki!
Wangsulan    :
a.
b.
c.
30.    Tulisen nganggo aksara jawa “ Baladewa”!
Wangsulan    : _________________________________________________________________

Baca Juga  ULANGAN TENGAH SEMESTER III BAHASA SUNDA III(Tiga) Semester II (Dua)

KUCI  JAWABAN  UNHAR BHS. JAWA KL. III  SEMESTER  II  KE 2

I     PILIHAN GANDA    III.    ISIAN
1.    A    16.    Wareg
2.    C    17.    Wetenge
3.    D    18.    jiwa
4.    A    19.    tuwa
5.    B    20.    obat
6.    D    21.    mirsani
7.    D    22.    bodho
8.    C    23.    pelajaran / pasinaon
9.    A    24.    Pandhawa
10.    C    25.    asor

II.    MENJODOHKAN
11.    D
12.    A
13.    F
14.    B
15.    E

IV.    URAIAN
26    a.    Nguras wadhah banyu
b.    nutup wadhah banyu
c.    ngubur barang-barang kang ora kanggo
27.    a.    Puntadewa
b.    Werkudara
c.    Janaka
d.    Nakula
e.    Sadewa
28    a.    Olahraga teratur
b.    Mangan teratur
c.    Njaga resike awak
29.    a.    Werkudara
b.    Harya Sena
c.    Bima
30.    bl[fw

Baca Juga  Soal Kelas 3 SD semester II Sejarah Kebudayaan Islam dan Jawaban Tahun 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>