Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Soal Bahasa Jawa Kelas 3 SD dan Kunci Jawaban Tahun 2016

Soal Bahasa Jawa Kelas 3 SD dan Kunci Jawaban Tahun 2016
Wacanen Sing Petitis !
“Prabu Kresna”
Prabu Kresna iku ratu ing negara Dwarawati. Prabu Kresna mono nduweni jeneng akeh, ing antarane Padmanaba, Danardana, Narayana, lan Harimurti. Prabu Kresna iku panjalmane Bhatara Wisnu. Sadurunge dadi ratu ing Dwarawati jejuluk Raden Narayan.
Prabu Kresna dadi ratu ing Dwarawati amarga bisa ngalahake panguasa negara kasebut, yaiku Prabu Yudakala Kresna, sarana sanjata Cakrane.
Prabu Kresna kuwi ratu sing pinter, wicaksana, sekti mandraguna, berbudi bawaleksana, ora adigang adigung adiguna. Prabu Kresna tresna banget marang sedulur misane sing aran Raden Arjuna saka kulawarga Pandhawa.
Ana ing perang Baratayuda, Prabu Kresna dadi penasehate Pandhawa. Panjenengane nduweni sanjata Cakra lan kembang Wijayakusuma sing bisa nguripake wong sing mati. Prabu Kresna tau malih dadi buta kang nggegirisi amarga Prabu Duryudana mblenjani janji.
I. Isenana ceceg-ceceg ing ngisor iki nganggo tembung sing mathuk !
1. Prabu Kresna iku ratu ing .  .  .
2. Prabu Kresna duwe jeneng akeh yaiku .  .  . , .  .  . , lan .  .  .
3. Arane senjatane Prabu Kresna yaiku  .  .  .  .  lan .  .  .
4.Watake Prabu Kresna yaiku .  .  .
5. Sing mblenjani janji yaiku .  .  .
6. Aku kodanan klambiku teles .  .   .
7. Yen budhal sekolah mampiro omahku.    Budhal kosok baline .  .  .
8. Tembung linggahne kaendahan yaiku .  .  .
9. Sang Prabu kagungan putra lima. Tembung kagungan tegese .  .  .
10. .  .  .  . sing ndandani kreteg ing desamu?
11. Bapak tindak Wanasaba. Wanasaba yen ditulis aksara jawa  .  .  .
12. Ibu dhahar roti goreng. Dhahar ngoko lugune .  .  .
13. Kembang gedhang arane .  .  .
14. Godhong gedhang sing garing arane .  .  .
15. Anak macan arane .  .  .
16. Senjatane Raden Arjuno arane .  .  .
17.                                                               yen ditulis aksara latin dadi .  .  .

Baca Juga  Soal Bahasa Jawa Kurikulum 2013 Kelas 2 SD

18. Mamad didukani ibune. Didukani tegese .  .  .
19. Ibune Yati tindak pasar. Ibune Yati yen ditulis aksara Jawa  .  .  .
20.                                Gambar wayang iki jenenge .  .  .  .  lan .  .  .

21. Pak dhe Jono numpak becak.
Jejere tembung ing dhuwur .  .  .
22. Pak Lurah duwe gawe mantu.
Wasesane tembung ing dhuwur .  .  .
23. .  .  .  .  ibumu tindak Jakarta ?
Ceceg-ceceg  iku isine .  .  .
24. Jaka Kendhil ditresnani mbok randha Dhadhapan.
Ditresnane kosok baline .  .  .
25. Embah lagi ngombe jamu. Yen dikramakake dadi .  .  .
II. Wangsulana pitakon-pitakon iki kanthi bener !
26. Gawea ukara nganggo tembung nyilih !
…………………………………………………………………………………………………………………….
27. Lara mata. Tulisen nganggo aksara jawa!
……………………………………………………………………………………………………………………..
28. Yuni kirim layang menyang ibune ing Lamongan. Yuni kirim layang saka Madiun
tanggal wolu agustus taun 2014.
Kepriye cara penulise jeneng kutha lan tanggal pengiriman layang iku?
……………………………………………………………………………………………………………………
29. Menehi sumbangan kurban bencana alam.
Goleko tembung sing padha tegese karo tembung sumbangan!
30. Gantinen nganggo aksara latin!
……………………………………………………………………………………………………………………
31. Aku wis mangan. Ukara iku kramakna sing bener!
…………………………………………………………………………………………………………………….
32. Apa jenenge panggonan kanggo lerene sepur ?
…………………………………………………………………………………………………………………….
33. Gawea ukara pitakon sing jawabane : Mbak Fitri lunga menyang Malang !
…………………………………………………………………………………………………………………….
34. Gawea ukara sing ana jejer, wasesa lan lesan!
…………………………………………………………………………………………………………………….
35. Mbak Anik nyirami kembang. Apa tembung linggane nyirami ?
……………………………………………………………………………………………………………………..

Baca Juga  SOAL IPA SD KELAS 3 TAHUN 2015

KUNCI  JAWABAN
I. Isian
1.    Dwarawati                13. Tuntut
2.    Padmanaba, Danardana                14. Klaras
Narayana, Harimurti            15. Gogor
3.    Cakra lan Kembang Wijaya kusuma    16. Panah pasopati
4.    Wicaksana, Sekti mandraguna    17. Atine bungah
Berbudi bawa leksana            18. Diseneni
5.    Duryudana                19.

6.    Kebes                    20. Nakula lan Sadewa
7.    Mulih                    21. Pakdhe Jono
8.    Endah                    22. Duwe gawe
9.    Duwe                    23. Kapan
10.    Sapa                    24. Digethingi
11.                                        25. Embah saweg ngunjuk jampi
12.    mangan
II. Uraian
26. Aku nyilih bukune Ranti
27.
28. Madiun, 8 Agustus 2014
29. Bantuan
30. Iku singa
31. Kula sampun nedha
32. Stasiun
33. Sapa sing lunga menyang Malang ?
34. Bapak tindak menyang Surabaya
35. Siram

Baca Juga  Soal Fiqih Kelas 3 SD Ulangan tengah Semester
Soal Bahasa Jawa Kelas 3 SD dan Kunci Jawaban Tahun 2016. Post by: admin | 4.5
Tags:

Categories: SD KELAS 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>