Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Pembahasan Soal UAS Bahasa jawa SMP Tahun 2016

Pembahasan Soal UAS Bahasa jawa SMP Tahun 2016
1.    Aris lungguh ijen neng pinggir ratan gedhe, nyawang bocah-bocah SMP kang lagi bubaran sekolah. Aris pancen ora sekolah maneh sawise medhot sekolahe mung nganti  klas lima SD. Saben dina dheweke ngrewangi bapake luruh barang rongsokan banjur diedol menyang pengepul. Senajan atine meri ndeleng bocah-bocah sabarakane padha sekolah, ning ora bisa tumindak apa-apa, jer wong tuwane wis ora saguh maneh nyekolahne.
Konflik crita ing dhuwur yakuwi…………….
a.    fisik            b. batin            c. psikologi        d. sosial

2.    ”Urip iku pancen sawang – sinawang. Nek ndeleng wong liya urip kepenak banjur kepingin. Kareben ora gampang meri lan melik duweke liya, urip kudu linambaran ati sabar. Coba kowe gelem sabar, tlaten nandhangi kabeh pakaryan, ora mokal bakal keturutan tuku sepedha,” kandhane Lik Min karo nyawang karunge Aris sing sajak ora ana isine, merga mung sithik bak sampah sing dibiyaki.
Watake Lik Min manut crita ing dhuwur yakuwi…………
a. kereng            b. tlaten        c. loman        d. wicaksana
Kanggo soal no. 28-30
Nalika semana Sholeh pinuju lumaku ngupaya kabutuhan uripe, sajrone lumaku mau dheweke ngliwati sawijining pakebonan apel, duweke wong sugih ing kutha. Ing kono mung ana wong kang ditugasake njaga kebon apel mau.Dumadakan tuwuh pepinginane Sholeh jupuk apel gogrogan kang akeh tinemu ing kono. Dhasar wetenge wis krasa luwih , mula ora kanthi dipikir dawa, nom-noman iku banjur jupuk apel siji dipangan.

28. Setting crita ing dhuwur iku ana ing…………….
a. kutha            b. desa            c. pekarangan        d. kebon apel

29. Manut wacana ing dhuwur Sholeh duwe watak………….
a. kendel            b. sabar        c. wedi            d. srakah

30. Swasana ing kebon apel………….
a. rame            b. sepi            c. panas        d. udan

31.    …………………………………, mbok bilih wonten atur ingkang nuju prana kula nyuwun lumunturing sih samodra pangaksami. Nuwun.
Ganepe pungkasan pidhato ing dhuwur kang cocok yakuwi………
a. Kula nyuwun agunging pangapunten        b. Minangka pungkasaning atur kula nyuwun duka
c. Wasana cekap semanten atur kawula        d. Namung samanten atur kula lan nyuwun duka

Baca Juga  Soal Latihan Ujian Sekolah PKN SMP Tahun 2016 Paket 4

32.    Ing Kabupaten Sidoarjo, Jatim saiki duwe dhalang cacahe kira-kira ana wong 50 bibit dhalang cilik uga thukul ngrembaka iki gawe mongkoge atine Pak Djoko ngono undang-undange priyayi sing saiki njabat minangka Kasubdin Pendhidhikan luar sekolah Penkab Sidoarjo, uga njabat Sekretaris Pepadi neng kutha petis kuwi
Tandha titik sawise tembung………
a. 50 (.),ngrembaka (.), kuwi (.)            b. cilik (.),Pak Djoko (.), kuwi (.)
c. ngrembaka (.),Sidoarjo (.), kuwi (.)        d. Pak Djoko (.),Kasubid (.), kuwi (.)

33.
Teks 1    Teks 2
“Kanthi basa Jawa wong bisa ngajeni lan ngregani sapadha-padha,” ngendikane Gubernur DIY. Budaya nduweni daya kekuatan sing linuwih, mula perlu diipuk-ipuk lan dilestarekake. Kendhone “kearifan lokal” sebabe merga ora ana panyengkuyung saka kabudayane dhewe. Mula perlu kelompok minoritas kreatif sing melu cawe-cawe.
Pendhidhikan kabudayan neng  sekolah pancen kudu dikembangake lan diarahake supaya murid mampu ngundhake potensine ing bidhang kabudayan. Uga ningkatake peran lan fungsi kabudayan dadi luwih becik.

Wacana ing dhuwur ngrembug bab kang padha yakuwi ngenani…………….
a.    pendhidhikan        b. kabudayan        c. basa            d. Siswa

Tembang kanggo soal no. 34- 36
Maskumambang
Gereng-gereng Gatotkaca sruh anangis,
sambate mlas arsa
lunya marawayan milih,
gung tinameng arsa nira.

34.    Isine tembang “Maskumambang” ing dhuwur yakuwi……..
a.Gatotkaca kang lagi gereng.            b. Gatotkaca kang lagi sedhih
c.Gatotkaca kang lagi nangis            d. Gatotkaca lagi bingung

35.    Maskumambang iku kalebu tuladhane tembang………….
a.    macapat        b. gedhe        c. tengahan        d. anyar

36.    Guru wilangan lan guru lagu tembang “Maskumambang” gatra 3 yakuwi……….
a.    8 ih            b. 8 i            c. 9 ih            d. 9 i

Wacana kanggo soal 37-38
Aswatama        : ”Punapa bapa siyos tindak dhateng kitharaja sowan sinuwun Prabu Duryudana?”
Pandhita Durna    :”Eiii…ya ya sida! Sida…ya dina iki uga ngger!”(banjur ngadeg saka palungguhan)
Aswatama        :”Kreta sampun sumadiya, lajeng sinten ingkang kepareng ndherekaken?”
Pandhita Durna    :”Cukup sira wae, ngger. Ngiras pantes kusirana kretane .”

Baca Juga  Soal Ujian Sekolah SMP Pendidikan Agama Islam tahun 2016

37.    Pandhita Durna migunakake basa………..
a.    ngoko lugu        b. ngoko alus        c. krama lugu        d. krama alus

38.    Sing ngeterake Pandhita Durna lunga yakuwi…………
a.    Prabu Duryudana    b. ora ana        c. Aswatama        d. kreta

39.    Dhuh Gusti Dzat Ingkang Maha Kuwaos. Panjenengan paringi panjang yuswanipun, mirah rejekinipun, tansah dipun tedahaken margi ingkang leres, margi ingkang panjenengan ridhai. Dhuh Gusti sesembahan kula, panjenengan kabulaken donga kawula punika. Amin.
Pratelan ing dhuwur kalebu perangane donga yaiku………
a.    pambuka        b.isi            c. panutup        d. paprenahan

40.    Dhuh Gusti Ingkang Maha Agung, panjenengan pangapunten…………., dosa tiyang sepuh kula kekalih. Panjenengan tresnani kados dene piyambakipun nresnani kawula wanci kula taksih alit.
Ganepe ukara ing dhuwur kang cocog yakuwi……….
a. sedaya dosa bapak ibu guru kawula        b. sedaya dosa kawula
c. sedaya dosa sederek kawula            d. sedaya dosa umat muslim

41.           Tanduran iki kalebu wit kang diametere gedhe lan dhuwur. Ing kahanan tartamtu, tanduran iki dhuwure bias 25 nganti 35 m, kanopine kaya payung. Dene ing Eropa wit trembesi dhuwure bisa nganti 60m lan kanopine diametere 80m.
Bakuning gagasan pada ing dhuwur yakuwi……..
a. Tanduran trembesi kang ukurane gedhe.    b. Ukuran wit trembesi.
c. Ing Eropa wit trembesi dhuwure 60m.        d. Diametere wit trembesi.

42.    1. Manungsa lagi bisa ngira-ira.
2. Para ahli nelakake yen muncule lindhu ora bisa dicegah
3. Bakal muncule lindhu iku ora bisa dietung klawan gumathok sadurunge.
4. Indonesia bakal terus kampiran lindhu.
Ukara ing dhuwur yen disusun dadi pada yakuwi………
a. 1,2,3,4            b. 2,3,4,1        c. 3,1,2,4        d. 4,1,2,3

43. Amarga ora ana keseimbangan rantai makanan ing dhaerah-dhaerah diserang ulat bulu kayata Probolinggo, Lumajang, Jember,lan sapanunggalane. Mulane kita kudu jaga lingkungan aja sembarangan nyekel utawa mateni manuk, supaya ulat bulu bisa dipangan manuk lan ora dadi wabah kang ganggu manungsa.
Ukara ing dhuwur kalebu…………..
a.    panemu        b. fakta            c. imajinasi        d. berita

Baca Juga  SOAL ULANGAN PKN KELAS 9 SMP TAHUN 201

Kanggo soal no. 44-46
Dita             :”Kok wis tangi, dhik.Tumben sregep tangi esuk?”
Fara                   :”Nggih mbak. Mbak jama’ah ya?” (tarene karo nggelar sajadah nang mburine mbakyune ngepasi swara iqomah ngumandhang saka mushola)
Dita                   :”He’em, ayo shalat bebarengan.”
Ibu                     :“Fara kok dadi sregep nggih, Pak?”
Bapak                :”Ya bu, nanging malah ketok lucu, ora kaya biasane je.”

44. Manut pacelathon ing dhuwur sing dumadakan  sregep yakuwi  ……….
a. Dita            b. Fara          c. ibu            d. bapak

45. Sholat jama’ah kang dilaksanakake yakuwi sholat………
a. subuh            b. dhuhur        c. ashar        d. magrib

46. Sing nganggep lucu  perubahan watake Fara yakuwi……….
a. Dita            b. Fara          c. ibu            d. bapak

47.                Ibu Pertiwi
aku tlatah bawera
aku lemah tlapukaning segara-segara gedhe
aku gapura
aku pasrokaning kapal-kapal manca Negara
Guritan ing dhuwur migunakake purwakanthi
a.    guru basa        b. guru swara        c. guru sastra        d. guru lagu

48.    Tembung dwilingga ing guritan “Ibu Pertiwi” ana………
a.    2            b. 3            c. 4            d. 5\

49.    wis mbok kirim tsunami ya Allah
kaya nalika sliramu ngirim banjir bandhang
kang ngreremake negrine Nuh
kaya nalika sliramu ngirim bencana
Isine guritan ing dhuwur yakuwi…………
a.    bencana tsunami    b. angin lesus        c. Nabi Nuh        d. banjir bandhang

50.    Wengi wis lingsir yogene
Tangismu tansah layung-layung anakku
Dumleweran eluh saka poncot mripat
Sapandurat kawistara ana kanng oncat
Kinarya atiku sinaput mendhung anggendanu
Swasana guritan ing dhuwur yakuwi………….
a.    seneng            b. tentrem        c. nelangsa        d. sedhih

Pembahasan Soal UAS Bahasa jawa SMP Tahun 2016. Post by: admin | 4.5

Categories: SMP KELAS 9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>