Soal Kelas 4 SD Pendidikan Agama Islam ULANGAN HARIAN SEMESTER I

Soal Kelas 4 SD Pendidikan Agama Islam ULANGAN HARIAN SEMESTER I
11.    Nabi Ayyub AS adalah ….
A.  Hamba Allah yang kaya    B. Cucu Ibrahim    C. putra Ish bin Ishaq    D. betul semua
12.    Nabi Ayyub As tertimpa musibah penyakit kulit selama ….
A. 5 tahun        B. 6 tahun        C. 7 tahun        D. 8 tahun
13.    Istri Nabi Ayyub AS yang setia adalah …..
A. Ramah        B. Rahimah        C. Rani        D. Rahmah
14.    Ibu kandung Nabi Musa AS adalah  …….
A. Asiah        B. Maryam        C. Yukabad        D. Aisyah
15.    Dapat menghidupkan orang mati dengan seizin Allah adalah salah satu mukjizat  …..
A. Nabi Musa As        B. Nabi Isa AS    C. Nabi Ayyub AS    D. Nabi Harun AS
16.    Sesungguhnya Fir’aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan  …..
A. penduduknya berpecah belah    C. pendudukny a bersatu
B. penduduknya nyaman        D. penduduknya taat kepada Allah
17.    Nabu Musa AS sewaktu bayi dihanyutkan ke  ….
A Sungai Amazon        B. Sungai Nil        C. Laut Merah        D. Laut Hitam
18.    Ketika Nabi Musa AS terdesak oleh pasukan Fir’aun, kemudian ia memukulkan tongkatnya ke air laut dan berubah menjadi ….
A. ular        B. gunung        C. daratan        D. sungai
19.    Ibu Nabi Isa AS adalah ….
A. Asiah        B. Maryam        C. Yukabad        D. Aisyah
20.    Nabi Isa AS seorang Nabi di kalangan ….
A Bani Mesir        B. Bani Israil        C. orang Qibti        D. Quraisy
21.    Nabi Isa AS menerima wahyu dari Allah SWT ketika beliau berumur ….
A. 20 tahun        B. 30 tahun        C. 40 tahun        D. 50 tahun
22.    Para pengikut Nabi Isa AS dinamakan …..
A. Al Hawariyyun    B. Al Muslihun    C. Al Muslimun    D. Al Mukminun
23.    Salah seorang pengikut Nabi Musa AS yang murtad adalah  ….
A. Kasmiri        B. Samiri        C. Samara    D. Damiri
24.    Salah seorang hamba Allah yang mempunyai ilmu sangat luas dan menjadi guru Nabi Musa AS adalah  …..
A. Nabi Zakaria AS    B. Nabi Harun AS    C. Nabi Khidir     D. Nabi Ayyub AS
25.    Nabi Musa AS dilahirkan pada zaman Raja …..
A. Namrud        B. Fir’aun        C. Jalut        D. Talut

II  Isilah titik  di bawah ini dengan jawaban yang tepat!

1.    Salah seorang pengikut Nabi Isa AS yang murtad adalah ….
2.    Dalam menyebarkan ajaran tauhid, Nabi Musa AS disertai saudaranya yang bernama ….
3.    Nabi Musa AS menerima Kitab Taurat ketika beliau berada di bukit ….
4.    Maryam adalah putra ….
5.    Sifat yang ada pada Nabi Ayyub AS adalah ….
6.    Injil adalah sebuah kitab yang diturunkan kepada  ….
7.    Putera-puteri Nabi Ayyub AS berjumlah ….
8.    Dapat berbicara sewaktu masih bayi adalah mukjizat Nabi ….
9.    Ibu angkat Nabi Musa AS bernama ….
10.    Fir’aun adalah seorang Raja yang memimpin Negeri ….

III  URAIAN

1.    Ceritakanlah sebab-sebab Nabi Ayyub AS memohon kesembuhan atas penyakitnya kepada Allah!
2.    Sebutkanlah tiga musibah yang dialami Nabi Ayyub AS!
3.    Apa arti Al Hawariyyun?
4.    Sebutkan tiga mukjizat Nabi Isa AS!
5.    Mengapa Nabi Musa AS sewaktu masih bayi dihanyutkan ke sungai?
6.    Bagaimana sikap tukang sihir ketika mereka dikalahkan oleh Nabi Musa AS?
7.    Apa isi ajaran Kitab Injil?
8.    Ceritakanlah sebab-sebab Fir’aun memerintahkan semua bayi laki-laki dibunuh!
9.    Sebutkan dua mukjizat Nabi Musa AS!
10.    Sebutkan apa yang patut kita teladani dari kisah Nabi Isa AS!

SOAL TEMATIK SOAL KURIKULUM 2013 KELAS 4 SD TEMA SELALU BERHEMAT ENERGI

SOAL TEMATIK SOAL KURIKULUM 2013 KELAS 4 SD TEMA SELALU BERHEMAT ENERGI
ULANGAN TENGAH SEMESTER (UTS) GANJIL TAHUN AJARAN 2014/2015 KELAS IV
TEMA  : SELALU BERHEMAT ENERGI
Nama        :  _______________________
Kerjakan soal-soal berikut dengan benar !
Muatan PPKn    KD.3.2
1. Hakdankewajibansebaiknyadilakukansecara…
A. semena-mena        B. setengahhati     C. hakdidahulukan    D. seimbang

2. Salah satuperilakumengurangipenggunaan BBM adalah…
A. memilihprodukimpor
B. menggunakankendaraanpribadisaatbepergiandenganjarakdekat
C. memilihproduk yang dikemasdalamplastik
D. mematikan TV jikatidakada yang menonton

Muatan PPKn   KD. 3.4
3. Pekerjaan yang dikerjakanolehdua orang ataulebihdengantujuan agar menjadiringandisebut…
A. kerjasosial             B. kerjakeras        C. kerjasama        D. tolong-menolong
4. Denganbekerjasama, pekerjaan yang beratakanmenjadilebihterasa…

Muatan Bahasa Indonesia   KD.3.1
5. Berikutini yang merupakan kata bakuadalah…
A. Objek            B. aktifitas        C. metoda        D. tehnik
6. Hal yang  perludiperhatikandalammenyajikansebuahlaporanhasilpercobaanyaitu….
Muatan Bahasa Indonesia KD.3.4
Alkisahadaduapengelana yang sedangmelintasigurunpasir.Padasuatuharibekaldan air Sultonhabis, padahalperjalananmasihjauh. Kemudian,merekaberistirahat.Mengetahuibahwabekalrekannyahabis, Samsudinmembukabekalmakanannya.Dengansuaraberisikditeguknya air.Lalu, dimakannyasekeratroti besar.Nyam, nyam, nyammmsuaranyaterdengarkeras.SamasekalidiatidakmenawarimakankepadaSulton yang melihatnyasambilmenelan air liur.
7. Tokoh pada cerita diatas adalah ______________dan  _____________
8. Amanat pada cerita di atas adalah kita tidak boleh ….
A. sombong        B. pelit            C. Jahat        d. iri hati
9. Latar pada cerita di atas adalah  ….
A. hutan            B. kota            C. Sungai        d. Gurun pasir

Muatan Bahasa Indonesia KD.3.5
10. Bahan pengawet makanan yang sangat berbahaya bagi tubuh adalah  . . . ..
A. Vetsin            B. Formalin        C. Lakserin        D. kombertin
11. Informasi yang disajikandalambentuklembaranberisigambaratautulisan yang dicetak di dua
permukaannyadantidakberjiliddisebut…
A. buklet               B. majalah        C. buku        D. koran

Muatan Matematika  KD. 3.4
12. Dibawah ini yang merupakan bilangan prima adalah  . . . .
A. 2            B. 9            C. 15            D. 21
13. Bilangan di bawah ini yang merupakan faktor dari 24 adalah  . . . .
A. 5            B. 6            C. 10            D. 15
14. Bilangan yang merupakan kelipatan dari  8 adalah  …
A. 18            B. 26            C.32            D. 36

Muatan Matematika KD.3.5
15. kelipatan persekutuan dari 4 dan 6 adalah  . . . dan . . . .
16. KPK dari 8 dan 10 adalah  . . . .
A. 20            B. 40            C. 50            D. 60
Muatan Matematika KD 3.6
17. Faktor persekutuhan dari 18 dan 24 adalah  . . . .
A. 1, 2, 3, dan 6        B. 1, 2, 4 dan 6    C. 1, 2, 6 dan 8    D. 1, 2, 4 dan 8
18. FPB dari bilangan 8 dan 12 adalah  …
A. 1             B. 2            C. 4            D. 8
Muatan Matematika  KD.3.10
19. 76 + 6 x 5 -23  =  …
20. Rumah  Edo mempunyai  2 lampu 30 watt, 3lampu 10 watt .JumlahDayalampuRumah Edo adalah
…. watt
A. 90            B. 60            C. 50            D. 30
Muatan IPA KD. 3.3
21.Contohalat yang dapatmengubahenergilistrikmenjadi energy gerakyaitu….
A. lampu neon        B. oven        C. kipas angina    D. pemanasnasi
22. Buah kelapa yang jatuh ke tanah karena pengaruh gaya . . . .
A. gesekan            B. gravitasi        C. Magnet        D. pegas
Muatan IPA KD 3.4
23.Berikutini yang bukanmerupakanenergi alternative yaitu…
A. minyakbumi        B. angina        C. air             D. matahari

24.Panas matahari yang terasa sampai ke bumi adalah contoh perpindahan panas dengan cara  . . . .
A. konduksi        B. konveksi        C. Radiasi

Muatan IPA  KD 3.6
25.Bagian mata yang berfungsi mengfokuskan cahaya yang masuk ke mata adalah
A. kornea            B. lengsa mata        C. Iris            D. Pupil

26. Contoh sumber cahaya alami adalah . . . .
A. lilin            B. lampu listrik    C. lampu minyak    D. matahari
Muatan IPS  KD 3.3
27. Contoh penampakan buatan yang ada di Sumatera Selatan adalah ….
A. sungai Musi        B. Jembatan Ampera    C. Gunung Dempo    D. Danau Ranau
28.SemuaciptaanTuhan di mukabumi yang dapatdilihatsecaraalamiahdisebut…
A. kenampakanalam    B. lahan        C.pemandangan    D. Penampakan buatan
Muatan IPS KD 3.5
29. Jika kita berbuat salah sebaiknya kita . . . .
30. Saat didalam kelompok sebaiknya ….
A. mendahulukan kepentingan diri sendiri    B. mendahulukan kepentingan bersama
C. memaksakan pendapat teman            C. Pendapat ketua yang di pakai
Muatan SBDP 3.2
31.Jikaterdapattandatitik di bawah not, artinyaadalah….
A. nada rendah        B. nada sedang    C. Nada tinggih    D. nada berhenti
32.Nada  fa di lambangkan dengan angka  ….
Muatan SBDP 3.4
33.Untukmembuatmobilatauperahumainan, dapatdimanfaatkanbahanalamyaitu….
A. kulitjeruk        B. daunpisang        C. batangsingkong    D. getahpohonmangga

34. Tuliskan 2 bahan alam yang bisa di gunakan untuk meronce !
…………………………………………………………
…………………………………………………………

DOWNLOAD LENGKAP SOAL TEMATIK SOAL KURIKULUM 2013 KELAS 4 SD TEMA SELALU BERHEMAT ENERGI

Soal Kelas 3 SD IPs ULANGAN TENGAH SEMESTER II

Soal Kelas 3 SD IPs ULANGAN TENGAH SEMESTER II
1. Nama mata uang negara kita adalah . . . .
A. Dollar B. rupiah C. ringgit D. real
2. Orang yang pekerjaannya mencari ikan disebut . . . .
A. Peternak B. petani C. nelayan D. pedagang
3. Tujuan manusia bekerjaadalah . . . .
A. Untuk memenuhi kebutuhan hidup C.untuk bermalas-malasa
B. Untuk bersenang-senang D. untuk berfoya-foya
4. Pasar yang pembelinya hanya melihat contohnya saja disebut . . . .
A. Pasar nyata B. pasar tidak nyata C. pasar bebas D. pasar gelap
5. Pasar yang berada di daerah pedesaan disebut . . . .
A. Swalayan B. supermarket C. mall D. pasar tradisional
6. Pekerjaan dibidang jasa antara lain . . . .
A. Petani B. peternak C. pengrajin D. guru
7. Orang yang pekerjaannya memeriksa pasien disebut . . . .
A. Hakim B. dokter C. guru D. polisi
8. Tempat bertemunya antara penjual dan pembeli adalah . . . .
A. Sekolah B. pasar C. bioskop D. kantor
9. Alat pembayaran yang sah dan umum dipakai oleh masyarakat adalah . . . .
A. Uang B. cek C. wesel D. giro
10. Orang yang bertugas mengurusi pembayaran di swalayan adalah . . . .
A. Bendahara B. kasir C. pimpinan D. manager
11. Pekerjaan penduduk yang bertempattinggal di daerah pesisir pantai biasanya sebagai . . . .
A. Nelayan B. petani C. pedagang D. polisi
12. Jenis pekerjaan yang menghsailkan barang antara lain . . . .
A. Guru dan polisi C. dokter dan guru
B. B. nelayan dan pengrajin D. peternak dan polisi
13. Sebagian orang desa biasanya bekerja sebagai . . . .
A. Nelayan B. pedagang C. pengrajin D. petani
14. Pasar yang menjual barang-barang bekas disebut . . . .
A. Pasar produksi B. pasar induk C. pasar loak D. pasar malam
15. Pasar yang pembelinya mengambil barang-barang sendiri disebut . . . .
A. Toko B. warung C. swalayan D. kedai

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan singkat dan benar!

1. Orang yang bekerja menanam padi disebut . . . .
2. Makanan salah satu kebutuhan . . . .
3. Guru termasuk pekerjaan yangmenghasilkan . . . .
4. Alat tukar menukar yang sah disebut . . . .
5. Tempat bertemunya penjual dan pembeli disebut . . . .

Semoga bermanfaat
soalguru.com

Soal Kelas 3 SD Pendidikan Agama Islam ULANGAN HARIAN SEMESTER I

Soal Kelas 3 SD Pendidikan Agama Islam ULANGAN HARIAN SEMESTER I
1.    Sikap hati-hati dan teliti dalam mengatur dan membelanjakan uang disebut . . . .
2.    Orang yang boros adalah saudara/teman . . . .
3.    Salah satu cara agar hidup hemat adalah dengan . . . .
4.    Pantang menyerah dan bersungguh-sungguh dalam berusaha disebut . . . .
5.    Lawan dari percaya diri adalah . . . .
6.    Bila menghadapi kesulitan, orang yang tekun tidak akan . . . .
7.    Sebelum dan sesudah belajar kita harus   . . .  kepada Allah
8.    Sikap menghargai dan meyakini kemampuan diri sendiri disebut . . . .
9.    Hemat pangkal . . . .
10.    Penampilan yang bersih dan rapi akan menimbulkan sikap . . . .
11.    Rajin pangkal  . . . .
12.    Kebalikan dari hemat adalah . . . .
13.    Siswa  yang percaya diri, tidak akan  . . .  bertanya kepada guru.
14.    Percaya diri, tekun dan hemat adalah termasuk sikap yang . . . .
15.    Malas, boros dan rendah diri adalah termasuk sikap yang . . . .

SEMOGA BERMANFAAT
soalguru.com

UJIAN TENGAH SEMESTER KELAS: ENAM MATA PELAJARAN : BAHASA INGGRIS

UJIAN TENGAH SEMESTER KELAS: ENAM MATA PELAJARAN : BAHASA INGGRIS
1. Jalan Cagak is known with …………..
a. Zalacca        b. pineaple            c. apple            d. durian
2. It is …………………. Apple
a. an            b. are                c. a                d. many
3. These fruit plants grow well in Subang regency, except…………..
a. rambutan        b. manggo            c. pineapple            d. date
4. If you go to a supermaket, you will find carnot, spinach, broccoli, cucumber etc, in…………..
a. Fruit section        b. drink section        c. food section            d. vegetables section
5. If you thirsty, you will…
a. to drink        b. to eat            c. to take a bath        d. to sleep
6. I need much………….to buy vegetables
a. tieat            b. paper            c. money            d. book
7. Vegetables plantation centers in Bandung regency is…………
a. Cibodas        b. Ledeng            c. Lembang            d. Buah batu
8. Fruits and vegetables contain …………
a. Protein        b. vitamin            c. Carbohydrate        d. Fat
9. Most of Indonesian people consum………..as staple food
a. Fruit            b. snack            c. bread            d. rice
10. What do you aften have breakfast ?
a. Fruit            b. uduk rice            c. meat                d. corn

II.

1.    What it this ?
This is ………………….
2.    It has a high vitamin A
It is a………….
3.    There …………… two cucumber
4.     Rambutan plantion conters in Subang regency are ……………………….and …………….
5.    What is fruit in season all year round ?
It is ………………..
6.    Our body ……………. Some healthy foods and drinks every day
7.    Meat is rich in……………..
8.    Every morning, I drink a glass of………………
9.    What do you like to drink after meal
I like ……………….
10.    My father and I …………… some for fish to the cat

III.

1.    Mention four kind of drink !
2.    Mention four kind of fruit !
3.    Mention four kind of vegetables !
4.    Mention four kind of staple food most of Indonesian people !
5.    Mention four kind of food contain protein !

soalguru.com

Soal Kelas 3 SD IPA ULANGAN TENGAH SEMESTER II

Soal Kelas 3 SD IPA ULANGAN TENGAH SEMESTER II
1.     Ciri-ciri benda bergerak menggelinding adalah . . . .
A.    Melompat lurus ke atas             C. meluncur lurus ke bawah
B.    Berputar sambil berpindah            D. melayang di atas permukaan
2.    Benda yang jatuh dan membentur benda lain lalu kembali bergerak ke atas disebut . . . .
A.    Menggelinding                C. mengalir
B.    Memutar                    D. memantul
3.    Gerak yang selalu mengarah ke bawah menuju bumi disebut . . . .
A.    Gerak jatuh                    C. gerak memantul
B.    Gerak melompat                D. gerak meluncur
4.    Diantara benda-benda berikut yang tidak  memanfaatkan kegunaan dari dari gerak memantul adalah . . . .
A.    Bola bekel        B. bola basket        C. bola pingpong    D. bola sodok
5.    Berikut ini yang tidak bisa dilakukan oleh air yang mengalir adalah . . . .
A.    Membersihkan kotoran            C. menggelindingkan air di dalamnya
B.    Menggerakan kincir angin            D. menggeakan rakit
6.    Energi yang dimiliki oleh mobil mainan dihasilkan oleh . . . .
A.    Roda-rodanya                C. baterai di dalamnya
B.    B. bahan pembuatannya            D. tembaga di dalamya
7.    Kemampuan suatu benda untuk melakukan kerja disebut . . . .
A.    Usaha        B. energy        C. gerak        D. wujud
8.    Diantara makanan berikut ini yang menjadi sumber energy bagi tubuh kita adalah . . . .
A.    Nasi        B. bayam        C. jeruk            D. air

9.    Benda berikut ini yang bisa menghasilkan energy bunyi adalah . . . .
A.    Lilin            B. gitar        C. kran air        D. kipas
10.    Benda berikut ini yang tidak memanfaatkan energi angin adalah . . . .                                            A. Perahu        B. radio            C. kincir angin        D. layang-layang
11.    Permukaan bumi terdiri dari . . . .                                              A. Daratan dan lautan                C. sungai dan danau                    B. Daratan dan pegunungan            D. daratan dan sungai
12.    Berikut ini yang termasuk daratan adalah . . . .                                          A.  gunung, danau dan sawah            C. lautan, sungai dan danau                          B.  gunung, lembah dan hutan            D. sungai, lautan dan gunung
13.    Bagian permukaan bumi berikut yang tinggi adalah . . . .                                       A. gunung dan lembah                C. bukit dan ngarai                                   B. gunung dan bukit                D. dataran tinggi dan rendah
14.    Pada umumnya , sungai bermuara  ke . . . .                                A. gunung        B. danau        C. laut            D. sungai
15.    Benda berbentuk bola yang menyerupai bentuk bumi disevbut . . . .                     A. bola            B. planet        C. globe        D. peta

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan singkat dan benar!
1.    Alat yang dipasang pada kendaraan agar mudah menggelinding sisebut . . . .
2.    Urian yang telah masak dipohon dapat mengalami gerak . . . .
3.    Olah raga yang menantang dan dilakukan di atas aliran  air sungai yang deras adalah . . . .
4.    Energi adalah kemampuan benda untuk melakukan . . . .
5.    Udara yang berhembus disebut . . . .

Semoga bermanfaat
soalguru.com

SOAL KELAS 5 SD BAHASA INDONESIA SOAL ULANGAN TENGAH SEMESTER II

SOAL KELAS 5 SD BAHASA INDONESIA SOAL ULANGAN TENGAH  SEMESTER II
Jagalah Keselamatan Isi Laut Kita
Laut itu kaya dan indah sekali . Di dalam laut yang indah itu, hidup berbagai hewan yang unik. Sepengetahuan kita, hewan laut adalah sejenis ikan, akan tetapi ternyata tidak hanya ikan yang ada disana. Hewan ini tidak menyerupai ikan laut, ada yang seperti ulat, durian, tanaman pakis, dan ada pula yang seperti binatang.
I. Berilah tanda (X) pada jawaban A, B. C, atau D pada jawaban yang di anggap benar!
1. Penulisan judul yang tepat dibawah ini adalah . . . .
A.    jagalah keselamatan isi laut kita
B.    jagalah keselamatan isi laut Kita
C.     jagalah Keselamatan Isi Laut Kita
D.    jagalah Keselamatan isi laut kita
2. Wacana diatas terdiri dari . . . .
A. 4 kalimat              B. 5 kalimat              C.  6 kalimat            D.  7 kalimat
3. Kalimat utama dari paragraf diatas adalah . . . .
A. di dalam laut ada ikannya                  C. hewan ini tidak menyerupai ikan
B. hewan laut itu sejenis ikan                    D. laut itu kaya dan indah sekali
4.  Sepengetahuan kita, hewan laut adalah sejenis ikan, akan tetapi ternyata . . . .
A. banyak buaya-buayanya             C.  menyerupai karang dan bintang
B. tidak hanya ikan yang ada disana        D. lumba-lumba dan paus yang buas
5.  Keselamatan jika diuraikan menurut suku katanya adalah . . . .
A. ke-se-la-matan                     C. ke-se-la-ma-tan
B. ke-se-la-mat-an                     D. ke-se-lam-at-an
6.  Dilihat dari suku katanya menyerupai memiliki . . . .
A. 3 suku kata                         C. 5 suku kata
B. 4 suku kata                         D. 6 suku kata
7. Anak itu (tangis) kepergian ibunya. Kata dalam kurung seharusnya . . . .
A. tangisi             B. menangis        C. menangiskan        D. menangisi
8.  Menangisi kata dasarnya adalah . . . .
A. tangis            B. nangis        C. menangis            D. tangisi
9.  Penulisan huruf kapital yang benar adalah . . . .
A. dahulu Indonesia dijajah Belanda         C.  besok ayah pergi ke Bandung
B. Tita dan Rina pergi ke Pasar         D.  hari ini bukan hari Libur
10. Penulisan kata yang benar di bawah ini adalah . . . .
A. Ir Sukarno                     C. Dr. Ciptomangunkusumo
B. DRS. Moch. Hatta                 D. ali spd.

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan kata yang tepat !
1.    Anak itu mempunyai sifat besar kepala. Kata konotasi pada kalimat besar kepala adalah . . . .
2.    Perusahaan paman Salim sudah gulung tikar. Gulung tikar artinya . . . .
3.    Ketika guru (terang) pelajaran sebaiknya murid memperhatikan, kata dalam kurung seharusnya  . . . .
4.    Lemparan bola anak itu jauh sekali. Antonim kata jauh adalah  . . . .
5.    Kata dasar mempertanggungjawabkan adalah . . . .
6.    Pergilah kamu dari sini ! Kalimat tersebut merupakan contoh kalimat  . . . .
7.    Di,ke,dari,pada,daripada merupakan kata . . . .
8.     kata yang termasuk kedalam kata sambung misalnya . . . .
9.    Ayahku menjadi tangan kanan di perusahaan Garmen, arti kata yang di cetak miring bermakna konotasi pada kalimat ini adalah . . . .
10.    Penulisan sebuah kalimat berita adalah dimulai dengan huruf besar dan diakhiri dengan tanda . . . .
11.    Penulisan kalimat tanya dimulai dengan huruf  . . . diakhiri dengan tanda . . . .
12.     Sekali merengkuh dayung dua tiga pulau . . . .
13.     Mempunyai maksud tertentu / tersembunyi , arti dari peribahasa . . . .
14.    Kata meninggalkan , kata dasarnya adalah . . .
15.    Nenek moyang kita menulis pada daun lontar. Subyek kalimat ini adalah . . . .
III.  Kerjakan dengan Benar !
1.      Duduk-sebelah-sana-silahkan-di. Susun menjadi kalimat yang benar !

2.      Buatlah sebuah kalimat sapaan dan benar !

3.      Buatlah kalimat yang menggunakan 2 kata depan minimal 6 kata !

4.      Buatlah sebuah peribahasa lengkap dengan artinya !
5.        Berikan komentarmu untuk masalah di bawah ini !
Wah ! Apa jadinya kalau nontotn TV sampai larut malam ?

————————————- UTS Bahasa Indonesia Kelas V Semester II ————————————-

SEMOGA BERMANFAAT
soalguru.com

UJIAN TENGAH SEMESTER KELAS: III ( TIGA ) MATA PELAJARAN : BAHASA INDONESIA

UJIAN TENGAH SEMESTER KELAS: III ( TIGA ) MATA PELAJARAN : BAHASA INDONESIA
1.    ……….. kita harus membeli karcis bus ?
Kata tanya yang tepat untuk kalimat tanya di atas adalah……
A. Siapa        C. ke mana
B. Di mana    D. Bagaiamana
2. Tempat berhenti dan berangkat kereta api, dinamakan….
A. Terminal    C. Tempat parkir
B. Stasiun        D. Trotoar
3. Di gedung kesenian ada…..seni drama.
A. Permainan    C. Pertunjukan
B. Pertandingan     D. Perlombaan
4. Asap kendaraan bermotor dapat….pernafasan.
A. Menyesakkan    C. Menyegarkan
B. Menyejukkan    D. Menyehatkan
5. Tempat naik dan turun penumpang mobil umum dinamakan….
A. Stasiun        C. Trotoar
B. Tempat parkir    D. Terminal
6. Daerah wisata puncak…………sangat indah
A. Perkebunan    C. Hawanya
B. Pemandangannya    D. Pepohonannya
7. Bertamasya – sekolahku – kebun binatang – ke
Himpunan kalimat yang benar adalah………..
A.    Ke kebun binatang sekolahku bertamasya    C. Bertamsya sekolahku ke kebun binatang
B.    Sekolahku bertamasya ke kebun binatang     D. Ke kebun binatang bertamasya sekolahku
8. Mereka pergi ke tempat perkemahan. Kata dasar dari kata perkemahan adalah…….
A. Berkemah        C. Kemahan
B. Kemah            D. Ke –  mahan
9. Sikap penjajah membuat para pahlawan kita marah. Kata marah sama artinya dengan………
A. Angkat tangan        C. Turun tangan
B. Naik darah        D. Marah – marah
10. Orang kampung (angkat) pohon yang tumbang. Kata dalam kurung seharusnya..
A. Angkatan        C. Mengangkat
B. Diangkat        D. Mengangkati

II.    Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat !

1.    Malam hari di terminal ramai sekali. Antonim dari kata ramai adalah…
2.    ……. mencari tas yang hilang, Kata tanya yang tepat untuk kalimat tanya di atas adalah…..
3.    Piala penghargaan yang diberikan untuk daerah atau kota terbersih dinamakan piala….
4.    Kata polusi drama artinya dengan……
5.    ….. ibu membeli ikan. Kata tanya yang tepat untuk kalimat di atas adalah…….
6.    Adik itu kebingungan kata dasar kebingungan adalah…….
7.    rina sedang menunggu riri. Penulisan ejaan yang benar untuk kalimat di atas adalah………
8.    Paman Tono datang dari Surabaya. Kalimat tanya yang tepat untuk jawaban dia atas adalah………..
9.    Di sana kami berbahasa minangkabau setiap hari. Penulisan ejaan yang benar untuk kalimat di atas adalah………..
10.    Banyak kendaraan yang simpang siur di………..
  soalguru.com

Soal Bahasa Jawa Kurikulum 2013 Kelas 2 SD

Soal Bahasa Jawa Kurikulum 2013 Kelas 2 SD
1.Srengenge njedul saka sisih….…
A.Kulon        B. Kidul        C. Wetan        D. Iringan
2.Ngapusi kanca iku tumindak kang …..
A.Apik        B. Ala            C. Patut        D. Bener
3.Gotong royong iku uga diarani ………
A.Rame – rame    B. Gugur gunung    C. Tumpeng rubuh    D. Arisan
4.Awake dewe kudu njaga sakiwa tengene omah. Yen mbuwang uwuh kudu neng ….
A.Kali        B. Sumur        C. Pawuhan        D. Pawonan
5.Bapak nembe …….. wonten kamar.
A.Sare        B. Siram        C. Tindakan        D. Sowan
II.    Isinen ceceg – ceceg ing ngisor ini kanthi benar !
1.Pakdhe ngersakne …………. Amerga sayah.
2.Ibu ne bulikku pada karo ibune …………… ….
3.Sapa wae punakawan iku ?
a.…………………………..        c. …………………………….
b.……………………………        d. …………………………….
4.Sapa kang akarya jagad lan sak isine iki ? ………………..…
5.“Ibu membeli Tas di pasar Legi.” Menawa ditulis nganngo ukara jawa dadi ….  … …………………………………………………………………….
6.“Pakdhe ngersakne ngunjuk napa ?”. menawa di tulis nganggo Bahasa Indonesia dadi …………………………………………………………………………
7.Sluku – sluku bathok.
Bathok-e ela – elo.
Si Rama menyang Solo.
Leh olehe ………………motha.

Isine ceceg-ceceg iku …………………………..

8.Menawa bal-balan sing becik ana ing ………………..
9.“pitung puluh lima” yen ditulis nganggo angka dadine ………………

Soal Kelas 3 SD Bahasa Sunda ULANGAN TENGAH SEMESTER II

Soal Kelas 3 SD Bahasa Sunda ULANGAN TENGAH SEMESTER II
“Si Kabayan Ngala Nangka”
Si kabayan dititah ngala nangka ku mitohana. “Nukolot ngala nangka teh Kabayan! “ceuk mitohana. Kencling si Kabayan indit ka kebon, nyoren bedog rek ngala nangka. Barang tapi ka kebon, si Kabayan alak-ilik kana tangkal nangka. Manggihan hiji nu geus kolot tur gede pisan. Tuluy wae nangka teh ku si Kabayan dipalidkeun ka walungan. “Jung wae balik ti heula, da geus kolot ieuh” ceuk si Kabayan nyarita ka nangka. Barang nepi ka imah, si Kabayan ditanya kumitohana.
“Kabayan menang teu ngala nangka teh?” komo wae meunang mah, aya gede, nya kolot”. Tembal si Kabayan.
“Mana atuh nangkana?” Tanya mitohana. “har naha can datang kitu? Apan tadi nangka teh di palidkeun sina balik tiheula”. Ceuk si Kabayan.
Ari maneh mani bodo-bodo teuing, moal enya nangka bisa balik sorangan, “mitoha si Kabayan keuheuleun pisan.
Dicutat tina buku Jurig Kabayan
Kenging Tini Kartini

I. Pek jawab pananya di handap ieu dumasar kana wacana dongeng!

1.    Naon judul dongeng di luhur teh?
2.    Saha nu nitah si Kabayan ngala nangka?
3.    Nangka nukumaha nu diala ku si Kabayan?
4.    Dikumahakeun eta nangka teh?
5.    Jadi saha nu bodo dina eta dongeng teh?

II. Lengkeupan kalimah di handap ieu make kecap nu geus disadiakeun!

1.    Curug Cijalu ayana di kota . . . .                   (……)        a. Bogor
2.    Tangkuban Parahu ayana di kota . . . .        (……)        b. Subang
3.    Pangandaran ayana di kota . . . .         (……)        c. Ciamis
4.    Waduk darma ayana di kota . . . .        (……)        d. Cirebon
5.    Kebon raya Bogor ayana di kota . . . .        (……)        e. Kuningan
6.    Tukang moro leuweng disebut . . . .        (……)        f. palika
7.    Tukang macul di sawah disebut . . . .        (……)        g. paninggaran
8.    Tukang ngala lauk di laut disebut . . . .    (……)        h. pamoyang
9.    Tukang ngabantuan nu ngajuru disebut        (……)        i. paraji
10.    Tukang teulem disebut                (……)        j. patani

semoga bermanfaat
soalguru.com

Kumpulan Soal Kurikulum 2013 SD SMP SMA Terlengkap