Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

LATIHAN SOAL SMA PAI KELAS 9 TAHUN 2016

1.    Prilaku yang mencerminkansikaptasamuhdalamperbuatansehari-hariadalah… .
a. Sangathobidansenangmenggangguketenangan orang lain
b. Bersikapacuhtakacuhterhadaptemandanlingkungan
c. Berpolahidupsederhanadanmenjauhkandiridarisikaprakusdantamak
d. Menyukaisesamamuslimsebagaimanaiamenyukaidirinyasendiri.
2.    Toleransidalamberibadahdiaturdalam Al-Qur’an Surah … .
a. Al-Baqarahayat  1-6                c. Al-‘Alaqayat 1-19
b. Al-Zalzalahayat 1-8                d. Al-Kafirunayat 1-6
3.    Cara menyembelihhewanqurbanmenurutsyariat Islam adalah… .
a.    Menyebutnama Allah danmenyembelihsampaiputuslehernya
b.    Hewanterlebihdahuludipukuldanmenghadapkekiblat
c.    Menyebutnama Allah danmenyembelihtepatpadaleher
d.    Baringkanhewanpadaposisikananrusuknyadanmembacabismillah
4.    Perintahuntukmelaksanakanibadahqurbanterdapatdalam  Al-Qur’an Surah … .
a. Al-Kautsarayat 2                    c. ‘Asrayat 2
b. Al-Falaqayat 2                    d. An-Nasayat 2
5.    Memotongsaluran air kencing, saluranpernafasan, salurankotoran, saluranmakanandanuratnadihewan. Pernyataan yang benarsesuaidenganpengertianpenyembelihanadalah … .
a.    Memotongsaluranpernafasan, saluran air kencingdanuratnadi
b.    Memotongsaluran air kencing, salurankotorandansaluranmakanan
c.    Memotongsaluranpernafasan, saluranmakananandansalurankotoran
d.    Memotongsaluranpernafasan, saluranmakanandanuratnadi
6.    Orang yang memotonghewanharus Islam, adahewan yang dipotongdanadaalatuntukmemotong. Pernyataniniberkenaandengan… .
a.    Cara penyembelihan                c. Rukunpenyembelihan
b.    Alatuntukpenyembelihan            d. Sunnahnyapenyembelihan
7.    Menyembelihhewanbaikberupaunta, sapiataukambingsebagaisaranauntukmendekatkandirikepada Allah SWT dansebagai rasa syukurkitakepada Allah SWT. Pernyataaninimerupakanpengertiandari… .
a.    Aqiqah                        c. Zakat
b.    Qurban                        d. Sedekah
8.    Alat-alat yang dapatdigunakanuntukpenyembelihanhewanqurbanterbuatdari… .
a.    Besi, bajadantulang                c. Kayu, batudanlogam
b.    Baja, gigidanbatu                d. Logam, besidan kuku
9.    Pelaksanaanpenyembelihanhewanqurbandapat juga dilaksanakanpadaharitasyrikyaitutanggal… .
a.    11, 12 dan 13 Zulqa’idah                c. 11, 12 dan 13 Zulhijah
b.    11, 12 dan 13 Syawal                d. 11, 12 dan 13 Rabi’ulAwal
10.    Perintahmelaksanakanaqiqahmenuruthadisnabi Muhammad SAW yang diriwayatkanoleh Ahmad danTirmiziadalahpadahari… .
a. 14 setelahkelahiran                c. 7 setelahkelahiran
b. 21 setelahkelahiran                d. 43 setelahkelahiran
11.    Menyembelihhewanbaikberupakambingberkenaandengankelahirananaksesuaiketentuan yang telahdisyariatkan. Pernyataaninimerupakanpengertiandari… .
a.  Infaq                        c. Zakat
b. Qurban                        d. Aqiqah

Baca Juga  UJIAN SEKOLAH (US) Tahun pelajaran : 2014/2015 Mata pelajaran : Agroindustri

12.    Perintahuntukmelaksanakanibadah haji terdapatdalam  Al-Qur’an Surah … .
a. Ali Imran ayat 95                    c. Ali Imran ayat 97
b. Ali Imran ayat 96                    d. Ali Imran ayat 98

13.    Pelaksanaanibadah haji denganmendahulukanibadah haji daripadaumrahdisebut … .
a.    Haji ifrad                        c. Haji tamatuk
b.    Haji qiran                        d. Haji wada’

14.    Termasukrukundalamibadah haji adalah… .
a.    Ihram, wukuf, thawaf, sa’i, tahaluldanmabit
b.    Ihram, wukuf, thawaf, sa’i, tahaluldanmampu
c.    Ihram, wukuf, thawaf, sa’i, tahaluldanberagama Islam
d.    Ihram, wukuf, thawaf, sa’i, tahaluldantertib

15.    Pelaksanaanibadahumrahsamadenganibadah haji, akantetapiumrahtidakmelakukan… .
a.    Thawaf                        c. Ihram
b.    Wukuf                        d. Tahalul

Baca Juga  MID SEMESTER GANJIL TAHUN AJARAN 2016/2017 Mata Pelajaran Quran Hadits Kelas IX ( Sembilan )

16.    Masuknya agama Islam di Nusantara tidaklepasdariperanserta para pedagangmuslim yang berasaldari… .
a.    Gujarat, Arab danInggris                c. Gujarat, Arab dan Persia
b.    Gujarat, Arab dan Tunisia            d. Gujarat, Arab danPrancis

17.    Masuknya Islam di Nusantara melaluiberbagaijalur, yaitu… .
a.    Jalurperdagangan, perkawinan, pengajaran, senibudayadanpemaksaan
b.    Jalurperdagangan, perkawinan, pengajaran, senibudayadanpenindasan
c.    Jalurperdagangan, perkawinan, pengajaran, senibudayadantasawuf
d.    Jalurperdagangan, perkawinan, pengajaran, senibudayadanpeperangan

18.    Kerajaan Islam pertama di Nusantara adalah… .
a.    KerajaanDemak                    c. KerajaanGowa
b.    KerajaanMataram                d. KerajaanSamudraPasai

19.    Penyebaran agama Islam di pulauJawabanyakdipengaruhiolehtokoh-tokoh Islam yang bernama… .
a.    Raja                        c. Kesultanan
b.    Wali Sanga                    d. Senopati

Baca Juga  SOAL UAS KELAS 9 SMP TAHUN 2015

20.    Raja kerajaanMakasarpertamaadalah sultan Hasanudinyang  mendapatgelar … .
a.    Sultan Malik as-Saleh                c. Ayamjantandaritimur
b.    Raja Perlak                    d. Sultan Agung

Selamatbekerjasemogasukses

LATIHAN SOAL SMA PAI KELAS 9 TAHUN 2016. Post by: admin | 4.5
Tags:

Categories: SMA KELAS 9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>