LATIHAN SOAL AGAMA ISLAM KELAS 6 SD

I.
1.    ﺨﻟﻕﺍﻻﻨﺴﺎﻦﻤﻦ……    Lanjutan dari ayat di samping adalah ….
a.    ﺍﻻﻜﺮﻢ                        c.   ﺒﺎﻟﻗﻢ
b.    ﺨﻟﻕ                        d.   ﻋﻟﻕ
2.    Surat Al Qur’an yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Mhammad saw adalah ….
a.    Al Fatihah ayat 1 – 7                 c.   Al ‘Alaq ayat 1 – 5
b.    Al Falaq ayat 1 – 5                 d.   An Nasr ayat 1 – 3
3.    Al ‘Alaq artinya ….
a.    segumpal daging                    c.   segumpal darah
b.    segumpal awan                    d.   segumpal asap
4.    Bunyi ayat ketiga surat Al ‘Alaq adalah ….
a.    Iqra’ bismirabbikallazi khalaq             c.   Khalaqal insana min ‘alaq
b.    Iqra’ wa rabbukal akram                d.   Allazi ‘alama bil qalam
5.    ﻭﻤﺎﺍﺪﺮﻙﻤﺎﻟﻴﻟﺔ…..    Lanjutan ayat di samping adalah ….
a.    ﺍﻟﻒ ﺸﻬﺮ                        c.   ﺍﻟﻗﺪﺮ
b.    ﻜﻝ ﺍﻤﺮ                        d.    ﺍﻟﻔﺠﺮ
6.    Arti Al Qadar adalah ….
a.    gajah                        c.   kemuliaan
b.    kemenangan                    d.   hari kiamat
7.    Jumlah ayat surat Al Qadar adalah ….
a.    empat                    c.   enam
b.    lima                    d.   tujuh
8.    Kiamat kecil disebut juga ….
a.    kiamat kubra                    c.    kiamat dunia
b.    kiamat sugra                    d.    kiamat percobaan
9.    kehidupan yang kekal adalah kehidupan  ….
a.    dunia                        c.   akhirat
b.    manusia                        d.   nyata
10.    Manusia akan dikumpulkan oleh Allah di padang ….
a.    mizan                        c.    mahsyar
b.    qiyamah                        d.   ba’as
11.    Salah satu tanda hari akhir adalah ….
a.    kurangnya binatang                c.   wanita menyerupai pria
b.    surat terakhir                    d.   bertambahnya manusia
12.    Berikut ini amal yang tidak akan putus walaupun orangnya sudah meninggal, kecuali ….
a.    Harta benda yang banyak                c.   Amal Jariyah
b.    Anak soleh yang mendoakan orang tuanya    d. Ilmu yang bermanfaat
13.    Seseorang yang telah meninggal dunia bertempat tinggal di alam ….
a.    barzah                        c.   kandungan
b.    arwah                        d.   akhirat
14.    Berikut ciri-ciri orang yang munafik, kecuali ….
a.    bila berkata berbohong                 c.   bila dipercaya khianat
b.    bila berjanji menepati                d.   bila berjanji ingkar
15.    Nama asli Abu Lahab adalah ….
a.    Abdul Uzza bin Abdul Mutholib            c.   Amru bin Hisyam
b.    Abu Lahab bin Abdul Mutholib            d.   Amar bin Hasyim
16.    Nama asli Musailamah adalah ….
a.    Malasan                        c.   Maslamah
b.    Malamah                        d.   Masyamah
17.    Kesepakatan yang diajukan Musailamah kepada Nabi Muhammad saw adalah ….
a.    berdakwah bersama-sama                c.   berperang bersama-sama
b.    membagi bumi menjadai dua kekuasaan        d.   membagi umat menjadi dua
18.    Sifat yang menonjol yang ada pada diri Abu Lahab dan Abu Jahal adalah ….
a.    dengki                        c.   dusta
b.    bohong                        d.    munafik
19.    Abu Jahal tewas dalam perang ….
a.    Padri                        c.   Fijjjar
b.    Uhud                        d.   Badar
20.    Yang membunuh Musailamah Al Kadzab adalah ….
a.    Amru bin Hisyam                    c.   Wahsyi
b.    Kholid bin Walid                    d.   Abu Bakar As Siddiq

Baca Juga  SOAL BAHASA INGGRIS SD KURIKULUM 2013 KELAS 6

II.    Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang singkat dan benar !
1.    Iman kepada hari kiamat termasuk rukun Iman ke …
2.    Lailatul qadri khairum min ….
3.    Al Qur’an surat Al ‘Alaq tergolong surat ….
4.    Allazi ‘allama bil qolam, ayat tersebut terdapat dalam surat …    ayat …
5.    Rasul yang menerima kitab suci Al Qur’an adalah ….
6.    Dua macam kiamat yaitu      ….     dan …..
7.    Yaumul ba’as artinya hari dibangkitkannya manusia dari alam ….
8.    Orang yang mengaku menjadi nabi adalah ….
9.    Kisah Abu Lahab diceritakan Allah dalam surat ….
10.    Nama asli Abu Jahal adalah ….

Baca Juga  ULANGAN TENGAH SEMESTER GENAP PENDIDIKAN AGAMA ISLAM KELAS 2 SD

III.    Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar !
1.    Siapakah nama malaikat yang diutus Allah untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad saw?
Jawab : …………………………………………………………………………………
2.    Bagaimana bunyi surat Al Qadar ayat pertama?
Jawab : …………………………………………………………………………………
3.    Siapakah yang mengetahui datangnya hari kiamat ?
Jawab : …………………………………………………………………………………
4.    Apa nama tempat balasan bagi orang yang durhaka kepada Allah swt?
Jawab : …………………………………………………………………………………
5.    Apakah yang dilakukan Musailamah sehingga dimusuhi umat Islam ?
Jawab : …………………………………………………………………………………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>