KISI-KISI,SOAL DAN KUNCI JAWABAN ULANGAN AKHIR (UAS) SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2017-2018 BAHASA SUNDA KELAS 3

KISI-KISI,SOAL DAN KUNCI JAWABAN ULANGAN AKHIR (UAS) SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2017-2018 BAHASA SUNDA KELAS 3
1.1. Membaca dalam hati (intensif)
Teks basajan
– Peserta didik membedakan arti kata penting dari bacaan
– Peserta didik dapat Menjawab pertanyaan mengenai bacaan
2.1 Menyimak bahasan tentang kesehatan dan makanan
Pedaran ngenaan kasehatan
– Menjelaskan mengenai kebersihan lingkungan
– Membedakan jenis jenis penyebab penyakit
– Melengkapi kalimat tentang jenis jenis kebersihan
– Membuat kalimat tentang jenis jenis kebersihan
– Melengekapi kalimat yang berhubungan dengan masalah kebersihan
3.1 Menulis kalimat tanya (kalimat pananya) Kalimat pananya
– Membedakan arti kecap dalam kalimat tanya
– Membedakan jenis kalimat tanya
– Membuat kalimat tanya
3.2 Menulis kalimat berita (kalimat wawaran)
Nulis kalimah wawaran
– Membuat kalimat berita (wawaran) dengan benar
– Membedakan jenis kalimat berita (wawaran)
– Menulis kembali dengan tulisan tegak bersambung kalimat berita (wawaran)
– Menjelaskan kegunaan wadah kembang
– Melengkapi Kalimat wawaran dengan kata yang benar
– Membedakan arti kata yang sama dari kecap/kata yang disajikan
– Membuat kalimat dengan cara menyusun kalimat wawaran yang disajikan secara acak

4.1 Menceritakan gambar berseri
Gambar berseri
– Membuat Kalimat berdasarkan gambar yang disajikan
4.2 Bercakap-cakap tentang jenis-jenis binatang
Paguneman
– Membedakan mengenai manfaat hewan dan perannya dalam dongen fabel

SOAL ULANGAN/PENILAIAN AKHIR SEMESTER (U/PAS)

KADAHARAN ANU SEHAT

Baca Juga  SOAL BAHASA JAWA ULANGAN HARIAN KELAS III KE 2 SEMESTER II DAN JAWABAN

Urang dahar sapoe tilu kali, isuk isuk beurang jeung peuting. Ti mimiti sangu, sayuran, daging, jeung buah-buahan, ditambah susu. Biasana sok di sebut opat sehat lima sampurna.
Kadaharanana teu kudu nu mahal-mahal. Asal sehat jeung ngandung gizi nui hade.
Lamun urang rek barang dahar, leunguen kudu beresih, ulah langsung am dahar. Hal ieu teh bakal ngakibatkeun nyeri padaharan.
Alat alat pikeun masak kudu sarwa beresih. Naheur cai kudu ngagolak lamun caina teu ngagolak, tuluy diinum ku urang, bakal jeungjeurieuh. Engkena cangkeng jeung padaharan bakal kaganggu.

I. Jawab panaya ieu dihadap, saluyu jeung bacaan nu diluhur!
1. Naon judul bacaan diluhur?
2. Alusna urang teh dahar sabaraha kali sapoe?
3. Kudu kumaha upama urang rek barang dahar?
4. Lamun cai teu ngagolak, naon nu bakal kaganggu?
5. Kudu dikumahakeun heula alat-alat masak nu rek dipake ku urang teh?
II. Cakra (X) aksara A, B, C atawa D dihareupen jawaban anu bener!
6. Ambeh Teu dieunteupan laleur kadaharan teh kudu ….
a. dibikeunan
b. dipiceunan
c. dituruban
d. digantungan
7. Panyakit anu dina gambar diluhur, sabab kakurangan vitamin . . . .
a. vitamin
b. yodium
c. dahareun
d. gizi
8. Dina dongen fabel, … sok jadi sato anu loba akalna.
a. buhaya
b. monyet
c. oray
d. peucang
9. Nepangkeun nami abdi Jejen. Nepangkeun hartina . . . .
a. Manggihkeun
b. ngawanohkeun
c. nepungkeun
d. nalingakeun
10. jalma nu sok geuringan wae disebut . . . .
a. pedit
b. nyungkelit
c. ririwit
d. sulit ati
11. Nulis kalimah nu bener ejahan jeung tanda baca nyaeta
a. Yadi imahna di bandung
b. Yadi Imahna di bandung
c. Yadi imahna di Bandung
d. Yadi Imahna Di bandung
12. Dupi jengengan bapa teh saha?
Kecap jenengan hartina sarua jeung . . . .
a. alamat
b. tempat lahir
c. tanggal lahir
d. nami
13. Pkn – resep – diajar – Ima
Susun kecap – kecap diluhur sangkan jadi kalimah anu bener
a. Ima resep diajar Pkn
b. Pkn diajar Ima resep
c. Resep Ima Pkn diajar
d. Diajar Pkn resep Ima
14. Nu kaasup kalimah wawaran nyaeta . . . .
a. Pangnutupkeun jandela kamar!
b. Udin maenbal jeng Jejen di lapang.
c. Kamana jurusan angkot 09 teh?
d. Kahade ulah ulin wae!
15. Lamun rek nanyakeun ka batur ngagunakeun . . . .
a. kalimah panyeluk
b. kalimah wawaran
c. kalimah pananya
d. kalimah jelas
16. sato nu sok narik delman nyaeta . . . .
a. embe
b. sapi
c. onta
d. kuda
17. wadah kembang sok disebut . . . .
a. pot
b. keler
c. carangka
d. kendi
18. “Dijalan aya mobil tabrakan.”
Tabrakan hartinya . . . .
a. Mogok
b. diadu
c. perewis
d. miara
19. … bapa Dokter Didi damelna?
Pa dokter diki damel di RSU Ciamis
a. dimana
b. kumaha
c. iraha
d. saha
20. Pakean salawasna kudu . . . .
a. Anyar
b. beresih
c. alus
d. kotore.

Baca Juga  Soal UTS IPS Kelas 3 Semester 1 Bagian 1 Tahun 2016

III. Eusian titik-titik dihandap ieu, ku kecap anu bener
21. Umumna bangsa urang mah dahar sangu. Kecap umumna sarua jeung . . . .
22. Lamun geuring gancang pariksa ka . . . .
23. Santi . . . di Bank BRI Ciamis.
24. Mamah . . . ka Jakarta kamari.
25. Ulah . . . kasolokan bisi banjir!

IV. Jawab pananya di handap luyu jeung parentah!
26. Susun kecap-kecap di handap ieu jadi kalimah anu bener!
di sakola – juara – ani – pidato – maca
……………………………………………………………………………………………………………
27. Tulis kalimah anu make kecap kebersihan!
……………………………………………………………………………………………………………
28. Jieun kalimah pananya!
……………………………………………………………………………………………………………
29. Salin make tulisan tegak bersambung!
Asep mah mun ka sakola sok kana sapeda.
……………………………………………………………………………………………………………
30. Tulis kalimah dumasar kana gambar dihandap ieu ?
……………………………………………………………………………………………………………
KUNCI JAWABAN UJIAN AKHIR SEMESTER 1

Baca Juga  BANK SOAL UAS PKn KELAS 3 SEMESTER 1 Tahun 2016

BAG. I
1. Kadaharan anu sehat
2. Tilu kali
3. Leungeun kudu beresih
4. padaharan
5. dikumbah sing beresih

BAG. II
6. C
7. B
8. D
9. B
10. C
11. C
12. D
13. A
14. B
15. C
16. D
17. A
18. B
19. B
20. B

BAG. III
21. Kabiasaana
22. Dokter/rumah sakit
23. digawena
24. mios
25. miceun BAG.IV
26. Ani juara pidato di sakola
27. –
28. –
29. –
30. -

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>