KISI-KISI,SOAL DAN KUNCI JAWABAN ULANGAN AKHIR SEMESTER TAHUN PELAJARAN 2017-2018 BAHASA SUNDA KELAS 6

KISI-KISI,SOAL DAN KUNCI JAWABAN ULANGAN AKHIR SEMESTER TAHUN PELAJARAN 2017-2018 BAHASA SUNDA KELAS 6
Menyimak Nasihat
Nasihat (Piwuruk)
– Peserta didik dapat menentukan kalimat nasihat dengan tepat 1, 24, 36 PJ, PJ
– Peserta didik dapat menentukan arti pribahasa yang merupakan nasihat dengan benar 13, 26 PJ, Isian
– Peserta didik dapat membuat kalimat nasihat dengan baik 36 Uraian
Menceritakan hasil pengamatan
Hasil Pengamatan (Nitѐnan)
– Peserta didik dapat menjawab pertanyaan tentang hasil pengamatan dengan benar 2,3,4,5 PJ, PJ, PJ, PJ
Melengkapi karangan
Karangan
– Peserta didik dapat melengkapi kalimat dengan tepat 6, 33, PJ, Isian
– Peserta didik dapat mengisi persamaan suatu kata dengan benar 27 Isian
– Peserta didik dapat menentukan subjek dari suatu kalimat dengan benar 35 Isian
– Peserta didik dapat menulis karangan menggunakan tulisan dan ejaan yang benar 40 Uraian
Membaca sekilas
Teks bacaan
– Peserta didik dapat menentukan informasi penting dari suatu bacaan dengan benar 7 PJ
– Peserta didik dapat menjawab pertanyaan sesuai bacaan yang disediakan dengan tepat 29, 30, 31 Isian, Isian, Isian
Menyimak dongeng
Dongeng
– Peserta didik dapat menjawab pertanyaan tentang dongeng yang dibaca dengan benar 8, 9, 10, 11, 12, 28 PJ, PJ, PJ, PJ, PJ
– Peserta didik dapat mengisi pertanyaan tentang unsur intrinsik dongeng dengan benar 28 Isian
Menyimak pembacaan berita radio/televisi
Berita (warta)
– Peserta didik dapat menjawab pertanyaan tentang berita yang dibacanya dengan benar 17, 18, 19, 20, PJ, PJ, PJ, PJ
– Peserta didik dapat menentukan unsur berita dengan benar 23 PJ
Mengemukakan kritik
Kritik
– Peserta didik dapat memilih kalimat kritikan dengan tepat 14 PJ
– Peserta didik dapat menentukan cara memberi kritikan dengan baik 25 PJ
– Peserta didik dapat mengisi istilah kalimat kritikan dengan benar 32 Isian
– Peserta didik dapat membuat kalimat kritikan dengan baik 38 Uraian
Menulis kejadian
Peristiwa/kejadian
– Peserta didik dapat menentukan susunan kalimat dengan benar 22 PJ
– Peserta didik dapat membuat kalimat berdasarkan gambar dengan baik 37 Uraian
Membahas isi buku
Isi buku (Medar Eusi Buku)
– Peserta didik dapat menjawab pertanyaan tentang membahas isi buku dengan benar 15, 16, 21, 34 PJ, PJ, PJ Isian
– Peserta didik dapat menyebutkan hal-hal yang harus diketahui dalam membahas isi buku dengan benar 39 Uraian
SOAL ULANGAN/PENILAIAN AKHIR SEMESTER (U/PAS)

1. Nu mangrupa kalimah piwuruk nyaéta ….
a. Cing atuh, ulah sok garandéng di kelas téh!
b. Ari jadi jalma kudu silih tulungan.
c. Saha anu mawa ucing ka sakola?
d. Pangmeulikeun uyah ka warung!
(Pananya nomer 2 – 5 dumasar kana bacaan hasil niténan di handap)
SD abdi SD Sukasari kaasup SD “Percontohan”. Dina sagala widang kagiatan sok diilukeun. Kamari ogé, meunang lomba Calistung tingkat Kabupaten. Unggal poé Senén maké saragam bodas-bodas, sarta didasi jeung ditopi. Sapatuna kudu hideung. Lamun aya budak nu ngalanggar aturan sok dibérésanksi. Husus poéJumaah mah barudak maraké baju takwa, iwal nu non muslim.
2. SD Sukasari anyar kénéh meunang lomba ….
a. biantara c. Calistung
b. maca sajak d. ngadongéng
3. Unggal poé Senén maké saragam ….
a. bodas-bodas c. takwa
b. kotak-kotak d. olahraga
4. Lamun aya budak nu ngalanggar aturan sok dibéré ….
a. duit c. pancén
b. pujian d. sanksi
5. Barudak maraké baju takwa dina poé ….
a. Saptu c. Senén
b. Jumaah d. Salasa
6. Kamari tiung nu dibawa Rani … da aralus.
Kecap dirarangkénan pada-nu merenah pikeun kalimah di luhur nyaéta ….
a. padamoyok c. padangepung
b. padameuli d. padangécé
7. Baca paragraf di handap ieu!
Mangsa Indonésia ragot jeung Walanda marebutkeun Irian Barat, aya sukarélawati nu kawéntar wanian jeung pinter. Ngaranna Siti Rachmah Herlina. Tapi kawéntarna mah Herlina. Hiji-hijina wanoja nu wani diturunkeun di Irian Barat maké parasit.
Kalimah anu mangrupa informasi penting dina paragraf di luhur nyaéta ….
a. Siti Rachmah Herlina wanoja panggeulisna jeung wanian.
b. Siti Rachmah Herlina lain ngaran aslina.
c. Siti Rachmah Herlina sukarelawati nu kawѐntar wanian jeung pinter.
d. Siti Rachmah Herlina hiji-hijina wanoja anu wani diturunkeun.
Baca dongéng di handap ieu !
(pananya nomer 8 – 12dumasar kana dongéng di handap)
Si Kabayan Ngala Nangka
Si kabayan katelah jelema kedul. Unggal poѐ euweuh pisan guamna. Lamun dititah tѐh sok loba waѐ mungpangna. Teu kawas kana sarѐ jeung dahar. Beuki pisan kana nu dua ѐta mah.
Dina hiji poѐ Si Kabayan dititah ngala nangka kakebon ku mitohana. “Kadѐ nu kolot ngala nangka tѐh, nya, Kabayan. Ulah nu ngora” ceuk mitohana.
“Ih puguh atuh Abah”, tѐmbal Si Kabayan bari gap kana bedog, tuluy disorѐn.
Barang nepi ka kebon, Si Kabayan tuluy alak-ilik kana tangkal nangka. Brѐh ku manѐhna kaciri aya nangka anu geus kolot tur gedѐ pisan. Tuluy bѐ nangka tѐh diala.
“Kumaha mawana, nya?” ceuk Si Kabayan dina jero hatѐ.
Sabot mikir kumaha carana mawa nangka, Si Kabayan inget kana papatah mitohana, “Cik, atuh kabayan, da manѐh tѐh geus kolot, kudu koloteun kalakuan tѐh”
Tuluy bѐ nangka tѐh dipalidkeun ka walungan. Pok Si Kabayan nyarita, “Jung manѐh balik ti heula geus kolot ieuh. Peupeujeuh ulah sumpang-simpang heula!”.
Barang tepi ka imah, mitohana heraneun lantaran Si Kabayan teu mawa nangka. Ditanya ku mitohana dimana ѐta nangka, Si Kabayan bѐbѐja yѐn nangka dipalidkeun da cenah geus hideng ieuh bisa balik sorangan. Atuh mitohana kacida keuheulna.
8. Tokoh/palaku dina dongѐng tadi nyaѐta ….
a. Si Kabayan jeung Nyi Iteung c. Si Kabayan jeung Ambu
b. Si Kabayan jeung Abah d. Si Kabayan jeung tatangga
9. Watek Si Kabayan tѐh ….
a. ngedul c. resep gawѐ
b. rajin d. kokoloteun
10. Pakakas nu dibawa ku Si Kabayan ka kebon nyaѐta ….
a. ragaji c. bedog
b. pacul d. pѐso
11. Nangka anu diala ku Si Kabayan teh nangka anu ….
a. kolot tur gedѐ c. kolot jeung hideng
b. kolot tapi leutik d. ngora tapi gedѐ
12. Papatah mitoha Si Kabayan nyaѐta ….
a. kudu getol digawѐ c. kudu daѐk ka kebon
b. geus kolot kudu koloteun d. nangka ulah dipalidkeun
13. Paribasa “Halodo sataun lantis ku hujan sapoѐ”, hartina ….
a. tadina euweuh cai jadi loba cai
b. kahadѐan mangtaun-taun kapaѐh ku kagorѐngan sakali
c. ѐlmu mah tara beurat dibabawa
d. hadѐ gorѐng ogѐ tetep dulur sorangan
14. Loba sampah anu dipiceun ka walungan nu ngabalukarkeun banjir di kota.
Kalimah kritikan anu saluyu jeung kondisi di luhur nyaѐta ….
a. Kuduna mah masarakat teh miceun sampah kana tempatna.
b. Sigana ѐndah kacida lamun kitu unggal taun.
c. Hayu, urang beberesih di kota!
d. Hadѐ kacida lamun aya nu daѐk meresihan walungan.
15. Hal-hal anu teu kudu dititѐnan lamun urang medar buku nyaѐta ….
a. Nu meuli buku c. judul bukuna
b. Sub judul buku d. nu nulis buku
16. Ide pokok dina hiji buku disebut ….
a. judul c. ringkesan
b. sub judul d. tѐma
Baca warta di handap ieu !
(pananya nomer 17 – 20 dumasar kana warta di handap)
SDN 1 Mayasari, ayana di wewengkon Mayasari, Kacamatan Jatinagara. Sakola ѐta tѐh mangrupa sakola pangalusna di Mayasari. Tempatna strategis, sabab aya di sisi jalan raya sarta pagigir-gigir jeung masigit.
Ti taun 1980, ieu sakola tѐh dipingpin ku Karsam nepi ka kiwari. Lobana guru aya 8 urang, kalawan jumlah muridna aya 181 urang, hiji pupuhu sakola, hiji pasapon, 2 nu ngajaga perpustakaan.
17. Unsur naon “what” dina warta di luhur nyaѐta ….
a. Ti taun 1980, ieu sakola tѐh dipingpin ku Karsam nepi ka kiwari.
b. Lobana guru aya 8 urang.
c. SDN 1 Mayasari tѐh mangrupa sakola pangalusna di Mayasari.
d. Jumlah muridna aya 181 urang.
18. Unsur iraha “when” dina warta di luhur nyaѐta ….
a. Tempatna strategis, sabab aya di sisi jalan raya sarta pagigir-gigir jeung masigit.
b. SDN 1 Mayasari, ayana di wewengkon Mayasari, Kacamatan Jatinagara.
c. Jumlah muridna aya 181 urang, hiji pupuhu sakola.
d. Ti taun 1980, ieu sakola tѐh dipingpin ku Karsam nepi ka kiwari.
19. SDN 1 Mayasari, ayana di wewengkon Mayasari.
Kecap anu digurat handapna sarua hartina jeung ….
a. rempeg c. nanjeur
b. daѐrah d. gumplukan
20. SDN 1 Mayasari disebut strategis kusabab ….
a. aya di sisi jalan raya c. pamingpinna Karsam
b. aya di wewengkon Mayasari d. jumlah muridna loba
21. Gambaran hiji carita dina buku bisa kanyahoan tina ….
a. pangarangna c. warna jilid bukuna
b. judul carita d. penerbitna
22. (1). Sadaya warga ngiring ngabantosan mareuman seuneu.
(2). Sadaya nyarandak cai kangge ngabanjuran seuneu.
(3). Dinten Senѐn bumi Bu Romlah kahuruan.
Susunan paragraf anu merenah nyaѐta ….
a. 3 – 1 – 2 c. 2 – 1 – 3
b. 1 – 3 – 2 d. 3 – 2 – 1
23. Unsur kunaon dina warta disebutna unsur ….
a. “what” c. “when”
b. “how” d. “why”
24. Nilѐy ulangan Basa Sunda Gina nurun.
Kalimah piwuruk anu merenah nyaѐta ….
a. Ulin baѐ tuda Gina mah! c. Gina kudu ningkatkeun nilѐy ulanganna.
b. Moal rѐngking kahiji deui atuh. d. Lamun aya tugas tara dikerjakeun.
25. Lamun mѐrѐ kritikan ka batur kudu ….
a. makѐ basa anu kasar c. tarik gogorowokan
b. jelas jeung sopan d. dikanyahokeun ku nu loba

Baca Juga  KUNCI SOAL ULANGAN AKHIR SEMESTER MATEMATIKA KELAS VI TAHUN PELAJARAN 2016 / 2017

II. Pek eusian titik-titik di handap ieu ku jawaban anu bener!
26. Bu Rina masihan piwuruk yѐn urang teh ulah agul ku payung butut.
Agul ku payung butut hartina ….
27. Piwejang sepuh kedah ditumutkeun. Kecap piwejang sarua hartina jeung ….
28. Pesen anu ditepikeun kanu maca ti nu ngarang carita atawa dongѐng disebut ….
Baca saliwat bacaan di handap ieu!
(pananya nomer 29 – 31 dumasar kana bacaan di handap)
Warga Sunda di Bengkulu
Kamari ieu geunjleung Bengkulu dioyagkeun ku lini tѐktonik. Ngeunteung kana musibah Acѐh, urang Bengkulu curiga, galura tsunami bakal tumiba ka kotana.
Tsunami kiwari keur meujeuhna pada mikahariwang lantaran kabengisan musibahna. Tapi sajeroning kitu, sabada kajadian di Acѐh, pangpangna urang jadi paham kudu kumaha pilakueun upama bener-bener tsunami datang narajang.
29. Bengkulu dioyagkeun ku ….
30. Tsunami keur meujeuhna pada mikahariwang lantaran ….
31. Hikmah tina kajadian Acѐh, urang jadi paham kumaha pilakueun saupama ….
32. Kalimah pananggap kana kaayaan hiji hal, boh anu hadѐna boh anu gorѐngna disebut kalimah ….
33. Cai dina sumur meni hѐrang ….
34. Istilah tempat jeung waktu anu dicaritakeun dina hiji carita atawa buku disebut ….
35. Kang Yadi jadi wartawan di stasiun TV swasta.
Jejer dina kalimah di luhur nyaeta ….

Baca Juga  SOAL ULANGAN AKHIR SEMESTER GASAL TAHUN PELAJARAN 2017/2018 AQIDAH KELAS 6

III. Jawab pananya di handap ku jawaban anu bener!
36. Jieun kalimah piwuruk tina kecap “getol”!
37. Jieun kalimah dumasar kana gambar di handap ieu!
38. Kuku leungeun Adi kotor jeung panjang.
Jieun kalimah kritikan anu saluyu jeung kaayaan ѐta!
39. Sebutkeun 3 hal nu kudu dikanyahokeun lamun rѐk medar eusi buku!
40. Tulis deui karangan di handap ieu bari benerkeun ѐjahan nu masih salah!
kampung naga
Kampung Naga ayana di Desa nѐglasari, Kacamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa barat.kaasup salah sahiji kampung nu kukuh dina nyepeng adat istiadat karuhun. masarakat kampung naga hirup dina kawelasasihan tradisi nu pageuh.
KUNCI JAWABAN ULANGAN AKHIR SEMESTER (UAS)

Baca Juga  SOAL DAN KUNCI JAWABAN UAS I 2016/2017 PKn Kelas VI

I.
1. B
2. C
3. A
4. D
5. B
6. B
7. C
8. B
9. A
10. C
11. A
12. B
13. B
14. A
15. A
16. D
17. C
18. D
19. B
20. A
21. B
22. A
23. D
24. C
25. B

II.
26. Agul ku turunan atawa kulawarga
27. Piwuruk/papatah
28. Amanat
29. Lini tѐktonik
30. Kabengisan musibahna
31. Tsunami datang narajang
32. Kritikan atawa panyawad
33. Ngagenclang
34. Latar/setting
35. Kang Yadi

III.
36. Janten budak sakola mah kedah getol ngapalkeun. (disesuaikan)
37. Masarakat Sirnarasa keur ngayakeun kerja bakti di sabudeureun lingkungan (disesuaikan)
38. Ih, Adi kuduna leuwih rajin ngeureutan jeung ngaberesihan kukuna.
39. Judul buku, saha nu nulis buku, saha nu nerbitkeun buku, tѐma buku, sub judul buku, ringkesan eusi buku
40. Kampung Naga
Kampung Naga ayana di desa Nѐglasari, Kacamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Kaasup salah sahiji kampung nu kukuh dina nyepeng adat istiadat karuhun. Masarakat Kampung Naga hirup dina kawelasasihan tradisi nu pageuh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>