KISI-KISI,SOAL DAN KUNCI JAWABAN ULANGAN AKHIR SEMESTER TAHUN PELAJARAN 2017-2018 BAHASA SUNDA KELAS 5

KISI-KISI,SOAL DAN KUNCI JAWABAN ULANGAN AKHIR SEMESTER TAHUN PELAJARAN 2017-2018 BAHASA SUNDA KELAS 5
Menyimak penjelasan dari narasumber
Penjelasan narasumber
– Peserta didik dapat menjawab pertanyaan tentang penjelasan narasumber dengan benar
– Peserta didik dapat menentukan orang yang memberi penjelasan dengan tepat
Berwawancara dengan narasumber Wawancara dengan narasumber
– Peserta didik dapat memilih kalimat tanya yang sesuai dengan jawaban yang tersedia dengan benar
– Peserta didik dapat menentukan hal yang perlu disiapkan jika akan melakukan wawancara dengan benar
– Peserta didik dapat mengisi kata tanya yang sesuai dengan tepat
– Peserta didik dapat menjelaskan kegunaan setiap kata tanya dengan benar
Membaca dalam hati
Puisi dan prosa
– Peserta didik dapat menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan puisi dan prosa dengan benar
Membaca nyaring sajak
Sajak
– Peserta didik dapat menjawab pertanyaan tentang membaca sajak dengan benar
– Peserta didik dapat mengisi cara membaca sajak dengan benar
– Peserta didik dapat menyebutkan cara-cara membaca sajak dengan benar
Menyimak pesan lewat tatap muka dengan telepon Pesan
– Peserta didik dapat menjawab pertanyaan tentang pesan dengan benar
Mendeskripsikan benda atau alat
Deskripsi benda
– Peserta didik dapat menjawab pertanyaan tentang deskripsi barang dengan benar
Menyimpulkan isi dialog atau percakapan
Percakapan
– Peserta didik dapat menjawab pertanyaan tentang percakapan dengan benar
– Peserta didik dapat melengkapi percakapan dengan benar
Menyusun paragraf
Pengembangan paragraf
– Peserta didik dapat menjawab pertanyaan tentang paragraf dengan benar
– Peserta didik dapat menyusun kalimat menjadi sebuah paragraf dengan benar
SOAL ULANGAN/PENILAIAN AKHIR SEMESTER (U/PAS)

1. Gina : “……………………………………………….?”
Nia : “Kѐmahna di Lapang Zipur”
Kalimah pananya anu saluyu pikeun jawaban Nia nyaѐta ….
a. Iraha kѐmah tѐh? c. Naha gening kѐmah?
b. Dimana kѐmah tѐh? d. Saha bae nu kѐmah?
2. Barudak keur ngaregepkeun katerangan ti Pa Polisi ngeunaan bahaya narkoba.
Kecap ngaregepkeun sarua hartina jeung ….
a. ngabandungan c. ngagandѐngan
b. nanyakeun d. nyatetkeun
3. Hal anu kudu disiapkeun lamun rѐk ngawawancara nyaѐta ….
a. nyiapkeun ongkos c. nulis jadwal pelajaran
b. nyieun hasil wawancara d. nyusun daftar pananya
4. Tanda titik dua biasana dilarapkeun dina ….
a. singgetan c. paguneman
b. kalimah pananya d. kalimah parѐntah
5. Lamun keur ngaregepkeun katerangan ti narasumber alusna mah bari ….
a. nyatet katerangan c. hareureuy
b. ngobrol jeung babaturan d. barang dahar
6. Di handap ieu anu mangrupakeun alat patalimarga tradisional nyaѐta ….
a. mobil c. dѐlman
b. kapal d. Motor
(pananya nomer 7 – 12 dumasar kana sajak di handap).
Lembur Kuring
Ngajanteng di mumunggang tanjakan Cibuluh
Aya bagѐa sѐah angin na daun awi
Si tunjung ngelak nyeungceurikan tigerat
Manuk hujan mopoeun nandѐan hujan ngageuri
Ngahuleung di tungtung leuweung Cibuluh
Dipapag sawѐr kembang mahoni
Deudeuh teuing jati nu ngarangrangan
Bѐh ditu gunung budugul
Kidang tinggal beureumna
Tikukur kari sorana
Jalak di tegalan teu bulu-bulu acan
Surili dina kiara
7. Nu nulis ngajantengna di ….
a. leuweung c. tanjakan Cibuluh
b. gunung budugul d. sisi walungan
8. Nu diceungceurikan ku si tunjung nyaѐta ….
a. hujan c. halodo
b. banjir d. tigerat
9. Tangkal anu ngarangrangan nyaѐta tangkal ….
a. jati c. kiara
b. awi d.mahoni
10. Manuk anu kari sorana nyaѐta manuk ….
a. jalak c. tikukur
b. kidang d. surili
11. Sato anu cicingna dina kiara nyaѐta ….
a. surili c. jalak
b. tikukur d. kidang
12. Di tungtung Leuweung Cibuluh nu nulis keur ….
a. diuk c. ngajanteng
b. ngahuleng d. nagog
13. Sajak anu dirobah jadi karangan bѐbas disebut ….
a. pupuh c. drama
b. prosa d. dongѐng
14. Sani mah budakna tѐh bodo alѐwoh.
Babasan bodo alѐwoh hartina ….
a. daѐk tatanya ka nu leuwih nyaho
b. bodo tapi sok ngagulkeun bodona
c. bodo tara daѐk mikir
d. sok cacarѐk lamun teu bisa
15. Alat patalimarga anu rodana tilu nyaѐta ….
a. motor c. beus
b. dѐlman d. bѐca
16. Pakakas di dapur nu dipakѐ pikeun ngagorѐng nyaѐta ….
a. panci c. sѐѐng
b. katѐl d. termos
17. Ciri-ciri hawu nyaѐta ….
a. dijieun tina beusi, aya ceulian c. disusun tina bata, disuluhan, paranti masak
b. gagangna tina awi, paranti ngagorѐng d. siga panci, dijieun tina tambaga
18. Talatah ti tѐtѐh ku abdi parantos didugikeun ka Bapa.
Kecap didugikeun sarua hartina jeung ….
a. ditepikeun c. dijugjug
b. ditepungkeun d. dibikeun
(pananya nomer 19 – 21 dumasar tina paguneman di handap)
Kaberesihan Sakola
Surya : “Dang, di sakola tѐh asa bareresih.”
Dadang : “Pan saur Bapa Pupuhu Sakola ogѐ kedah unggal dinten beberesih.”
Surya : “Ti iraha ѐta bѐwara tѐh?”
Dadang :”Minggu kamari. Oh, da minggu kamari Surya teu sakola.”
Surya :”Oh, enya.”
Dadang :”Ayeuna mah unggal sakola sok aya kegiatan Jumsih. Unggal kota ge kudu nyieun motto. Saperti Bandung “Berhiber”.
Surya :”Naon cenah “Berhiber” tѐh?”
Dadang :”Pami teu lepat mah Bersih, Hijau, Berbunga.”
19. Paguneman antara Surya jeung Dadang nyaritakeun ngeunaan ….
a. Kota Bandung c. kaberesihan sakola
b. Surya teu sakola d. Bapa Pupuhu Sakola
20. Motto kota Bandung nyaѐta ….
a. Manis c. Resik
b. Berhiber d. Tengtrem Kertaharja
21. Ayeuna mah unggal sakola sok aya kagiatan ….
a. Jumsih c. senam
b. Opsih d. Pramuka
(Pananya nomer 22 -25 dumasar kana bacaan di handap)
Mangpaat Lukut
Lukut kaasup tutuwuhan nu bisa nyieun atawa ngolah kadaharanana sorangan. Lukut bisa nguntungkeun kahirupan manusa jeung tutuwuhan sѐjѐnna. Lukut ogѐ bisa diprosѐs pikeun lumangsungna hiji kahirupan mahluk di alam dunya.
Lukut ogѐ bisa ngarugikeun, lamun lukut jadi dina tѐmbok atawa wangunan. Salian ti matak ngaganggu kaѐndahan, bisa ngabalukarkeun tѐmbok jadi ruksak atawa bobo. Salah sahiji sifat lukut tѐh nyerep cai. Balukarna tѐmbok nu loba teuing nyerep cai bakal gancang bobo. Lila-lila bisa jadi ancur.
Lukut ukuranna pendѐk. Jangkungna moal leuwih ti lima sѐntimѐter. Lukut tѐh aya dua rupa, nyaѐta lukut daun jeung lukut kerak.
22. Lukut mah bisa nyieun … sorangan.
a. oksigѐn c. kadaharan
b. karbondioksida d. kahirupan
23. Lukut bisa jadi dina ….
a. tѐmbok c. daun
b. batu d. kai
24. Salah sahiji sifat lukut nyaѐta ….
a. nahan angin c. ukuranna pendѐk
b. nahan taneuh d. nyerep cai
25. Lukut aya dua rupa, lukut daun jeung ….
a. lukut akar c. lukut dahan
b. lukut kerak d. lukut batang

Baca Juga  SOAL ULANGAN AKHIR SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2017/ 2018 BAHASA INDONESIA KELAS 5

II. Pѐk eusian titik-titik di handap ieu ku jawaban anu bener!
26. Jalma anu mѐrѐ penjelasan mangrupa keterangan ka nu ngawawancara disebut ….
27. Kecap pananya pikeun nanyakeun harga barang nyaѐta ….
28. Tanda baca nu dipakѐ dina panungtung kalimah parѐntah nyaѐta ….
29. Bѐca masih digunakeun ku masarakat nepi ka kiwari.
Kecap kiwari sarua hartina jeung ….
30. Jadi budak ulah beurat birit.
Harti babasan beurat birit nyaѐta ….
31. Maca sajak sorana kudu ….
32. Pesenan kantong ti Malaysia tos kacumponan.
Kecap kacumponan hartina sarua jeung ….
33. Kapal cai anu gedѐ kacida bisa muat mobil jeung motor ngaranna kapal ….
34. Kecap pananya pikeun nanyakeun tempat, nyaѐta ….
35. Istilah sѐjѐn tina paragraf nyaѐta ….

Baca Juga  BANK SOAL KURIKULUM 2013 KELAS 5 SD BAHASA INDONESIA TEMA 2

III. Jawab pananya di handap ku jawaban anu bener!
36. Jelaskeun naon gunana kecap pananya “ku naon”!
37. Lengkepan paguneman di handap ku kecap anu merenah!
Gina :”Bu, … pangaos buku teh?”
Bu Ina : “Dua rebuan, neng.”
Gina : “Aya warna … baѐ buku na, bu?”
Bu Ina :”Nu hejo sareng beureum mungkul, neng.”
Gina : “Pami hoyong meser warna biru kedah meser …, bu?”
Bu Ina :”Oh, cobi ka toko palih pengker.”
38. Sebutkeun 3 hal anu kudu diperhatikeun lamun maca sajak!
39. Pѐk dadarkeun (deskripsikeun) alat patalimarga dѐlman!
40. Susun kalimah-kalimah di handap ieu jadi paragraf anu merenah!
(1) Ngan jumlahna beuki dieu beuki ngurangan.
(2) Dѐlman jeung bѐca tѐh kaasup alat patalimarga.
(3) Nepi ka kiwari alat patalimarga ѐta masih kѐnѐh dipakѐ ku masarakat.
(4) Dina jaman karajaan, dѐlman sok dipakѐ ku raja-raja.

Baca Juga  SOAL DAN KUNCI JAWABAN ULANGAN TENGAH SEMESTER DUA TAHUN PELAJARAN 2017/2018 IPS KELAS 5

KUNCI JAWABAN ULANGAN AKHIR SEMESTER (UAS)

I.
1. B
2. A
3. D
4. C
5. A
6. C
7. C
8. D
9. A
10. C
11. A
12. B
13. B
14. A
15. D
16. B
17. C
18. A
19. C
20. B
21. A
22. C
23. A
24. D
25. B

II.
26. Narasumber
27. Sabaraha
28. Tanda panyeluk/tanda seru (!)
29. Ayeuna
30. Hѐsѐ dititah
31. Tarik
32. Katedunan
33. Feri
34. Di mana
35. Alinѐa

III.
36. Pikeun nanyakeun sabab atawa kalakuan
37. Sabaraha, naon, di mana/ka mana
38. Sora, lentong, paroman, rѐngkak
39. Alat patalimarga tradisional, ditarik ku kuda, aya kusir nu nyupiran, roda na aya dua
40. Dѐlman jeung bѐca tѐh kaasup alat patalimarga. Dina jaman karajaan, dѐlman sok dipakѐ ku raja-raja. Nepi ka kiwari alat patalimarga ѐta masih kѐnѐh dipakѐ ku masarakat. Ngan jumlahna beuki dieu beuki ngurangan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>