KISI-KISI,SOAL DAN KUNCI JAWABAN ULANGAN AKHIR SEMESTER TAHUN PELAJARAN 2017-2018 BAHASA SUNDA KELAS 4

KISI-KISI,SOAL DAN KUNCI JAWABAN ULANGAN AKHIR SEMESTER TAHUN PELAJARAN 2017-2018 BAHASA SUNDA KELAS 4
Membaca guguritan
Guguritan/pupuh
– Peserta didik dapat menjawab soal tentang guguritan atau pupuh dengan benar
– Peserta didik dapat menentukan watak pupuh dengan benar
– Peserta didik dapat menjelaskan isi pupuh dengan baik
Membaca Cerita Pendek
Cerita Pendek/Carpon
– Peserta didik dapat menjawab soal yang berkaitan dengan cerita pendek dengan benar
– Peserta didik dapat menentukan unsur cerita dengan benar
Menulis Deskripsi
Deskripsi
– Peserta didik dapat menjawab soal tentang deskripsi suatu benda/hewan dll dengan benar
– Peserta didik dapat membuat deskripsi suatu beanda dengan benar
Membaca Teks Percakapan
Percakapan
– Peserta didik dapat menjawab soal tentang percakapan dengan benar
– Peserta didik dapat menentukan tanda baca dalam percakapan dengan tepat
Menyimak pengumuman
Pengumuman/Wawaran
– Peserta didik dapat menjawab soal tentang pengumuman yang disajikan dengan benar
Menyampaikan permintaan Permintaan
– Peserta didik dapat menjawab soal tentang permintaan dengan benar
– Peserta didik dapat menuliskan kalimat permintaan dengan benar
Menulis Narasi
Karangan Narasi
– Peserta didik dapat menjawab soal tentang karangan narasi dengan benar
– Peserta didik dapat menentukan unsur cerita dengan tepat
– Peserta didik dapat membuat karangan dengan baik
Menyimak dongeng
Dongeng anak
– Peserta didik dapat menjawab soal tentang dongeng anak dengan benar
– Peserta didik dapat menentukan jenis dongeng dengan tepat
Menegur (nyaram)
Kalimat teguran
– Peserta didik dapat menjawab soal tentang kalimat teguran dengan benar
– Peserta didik dapat menuliskan kegunaan kalimat teguran dengan benar
– Peserta didik dapat membuat kalimat teguran dengan baik
SOAL ULANGAN/PENILAIAN AKHIR SEMESTER (U/PAS)

1. Hayang teuing geura beurang
Geus beurang rѐk ka Sumedang
Guru wilangan jeung guru lagu padalisan pupuh di luhur ….
a. 8a, 8a c. 9a, 9a
b. 8g, 8g d. 8ng, 8ng
2. Watek pupuh Kinanti nyaѐta ….
a. bingung c. kanyaah
b. saredih d. lucu
3. Rusdi ku Ramlan ditungtun
Dikalѐng diajak balik
Diupahan ku tiluan
Ku Ramlan, paman, jeung bibi
Dipapalѐr dibubungah
Ulah nyantѐl ka nu balik

Jumlah padalisan pupuh di luhur nyaѐta ….
a. 5 c. 7
b. 6 d. 8

(Pananya nomer 4-6 dumasar kana carita pondok di handap)
Sapatu Bѐbas
Lain maksud Hadi teu taat kana aturan sakola. Nempo babaturan jeung lanceuk kelasna ogѐ loba nu makѐ sapatu bѐbas, jorojoy Hadi hayang nyobaan makѐ sapatu bѐbas, moal aya nu rajia meureun. Enya wѐ salamet, di sakola tѐh euweuh guru anu mariksa.
Isukna Hadi makѐ deui sapatu bѐbas, nepi ka aya samingguna. Hiji poѐ, ngadadak guru BP ngontrol murid unggal kelas, lain ngan saukur sapatu wungkul anu dipariksa tѐh, tepi ka buuk gondrong, saragam nu teu makѐ bѐt jeung lokasi kabѐh dipariksaan. Atuh Hadi geumpeur, da rumasa makѐ sapatu bѐbas. Nu ngalanggar kabѐh diiringkeun ka ruang BP.
4. Hadi nyobaan makѐ sapatu bѐbas kusabab ….
a. sapatu hideungna baseuh c. moal aya rajia ku guru BP
b. nempo babaturana makѐ sapatu bѐbas d. Hadi budakna tukang ngalanggar aturan
5. Guru BP ngontrol ka unggal kelas mariksa ….
a. eusi tas barudak c. sapatu barudak jeung saragam
b. buuk anu galondrong d. sapatu, buuk, jeung saragam
6. Sabot dipariksa ku guru BP, Hadi ngarasa ….
a. geumpeur c. biasa waѐ
b. tenang d. bungah
7. Awakna gedѐ, tulalѐan jeung sihungan. Sok sesemprot ku cai.
Ngaran sato anu geus disebutkeun ciri-cirina di luhur nyaѐta sato ….
a. sapi c. gajah
b. badak d. kuda
8. Daunna siga jantung hatѐ. Asalna ti Jawa Tengah. Sok dipakѐ ubar panyakit kencing manis, nyeuri beuteung, borok, jeung bisul.
Ngaran tutuwuhan anu dicaritakeun di luhur nyaѐta ….
a. jambu kulutuk c. kumis ucing
b. jawѐr kotok d. antanan
9. Kecap tutuwuhan sarua hartina jeung ….
a. bubuahan c. kokolotan
b. beubeutian d. tatangkalan

Baca Juga  Latihan Soal UTS SD Kelas 4 Pendidikan Agama ISlam

(Pananya nomer 10-12 dumasar kana paguneman di handap)
Aman : “Naon bѐdana pindang sarip jeung pindang ѐcot?”
Yayah : “Pindang sarip beunang nyieun Mang Sarip, pindang ѐcot beunang nyieun Mang Ecot.”
Irman : “Boh pindang sarip atawa pindang ѐcot, ѐta tѐh pindang lauk emas. Hipu ka cucuk-cucukna. Pokona mah pelem kacida.”
Aman :”Kumaha nyieun pindang nu ѐnak tѐh?”
Yayah :”Asem, gula, bawang beureum, muncang, pedes, kabѐh samara ditutuan sina lemes. Kahadѐ poho diuyahan. Cau manggala nu geus dikumbah diѐntѐp dina panci. Di tengah-tengahna makѐ lauk emas. Samarana ditinyuh ku cai. Cur cicikeun kana panci ѐta. Sina kakeueum terus golakkeun.”
Aman :”Mun geus ngagolak kumaha?”
Yayah :”Pancina kekeb, turuban. Mangsa meujeuhna ngagolak, teundeunan daun salamjeung sѐrѐh. Lamun laukna geus hipu, buru-buru jait.”
10. Paguneman di luhur nyaritakeun ….
a. Mang Sarip c. cara nyieun pindang
b. Mang Ecot d. ngѐntѐp cau manggala
11. Samara pikeun nyieun pindang nyaѐta ….
a. Asem, gula, bawang daun, muncang, pedes, uyah
b. Asem, gula, bawang beureum, muncang, pedes, uyah
c. Asem, gula, bawang bombay, muncang, pedes, uyah
d. Asem, gula, bawang bodas, muncang, pedes, uyah
12. Daun salam jeung sѐrѐh diteundeun kana pancina nalika ….
a. meujeuhna ngagolak c. diѐntѐp bareng jeung cau manggala
b. bareng jeung samara sѐjѐnna d. laukna geus hipu

(Pananya nomer 13-15 dumasar kana bѐwara di handap)
Bѐwara
Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Ka sadaya murid SD Karang Resik, dina dinten Saptu, kaping 22 Oktober 2016, kedah nyandak tutuwuhan kanggo dipelak di pakarangan sakola.
Tutuwuhan anu dicandak kedah jenis hѐrba, nyaѐta tutuwuhan anu tiasa dimangpaatkeun kanggo landong. Tong hilap, unggal murid kedah dongkap ka sakola langkung awal, supados teu ngaganggu kana kagiatan diajarna.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Pupuhu Sakola,

Baca Juga  KISI-KISI PENYUSUNAN SOAL DAN KUNCI JAWABAN ULANGAN AKHIR SEMESTER 1 TAHUN PELAJARAN 2017-2018 IPS KELAS 4

(Hj. Dewi Sartika, S.Pd)
13. Bѐwara di luhur dijieun pikeun ….
a. murid kelas 4 c. murid kelas 6
b. murid kelas 5 d. sadaya murid
14. Barudak kudu mawa tutuwuhan dina poѐ ….
a. Senѐn c. Juma’ah
b. Rebo d. Saptu
15. Nu nyieun ѐta bѐwara nyaѐta ….
a. pupuhu sakola c. penjaga sakola
b. pupuhu kelas 4 d. guru PLH
16. Kalimah di handap anu teu kaasup kalimah pamѐnta nyaѐta ….
a. Man, cik ngaraosan buah!
b. Man, ulah indit ka leuwi!
c. Man, cing nyuhunkeun cimol!
d. Man, cing punten pangmesѐkkeun samangka!
17. Lamun boga pamѐnta kudu nepikeuna ku basa anu ….
a. sopan c. kasar
b. maksa d. teu ngartieun batur
18. Hidep hayang ngasaan salak ti Mimin.
Kalimah pamѐntana pikeun kalimah di luhur nyaѐta ….
a. Min, mana salak tѐh? c. Min, cing ngaraosan salak hiji mah!
b. Mimin mah bageur sok masihan d. Min, salak aya kѐnѐh?
19. Karangan anu nyaritakeun pangalaman, disebut karangan ….
a. narasi c. eksposisi
b. deskripsi d. persuasi

20. Lamun nyieun karangan kudu nangtukeun heula ide pokok caritana, anu disebut ….
a. judul c. alur
b. tѐma d. latar
21. Keur leumpang, kuring papanggih jeung ibu-ibu nu teu wawuh di satengahing jalan. Ibu-ibu ѐta nanya ka kuring, nanyakeun arѐk ka mana, arѐk naon jeung sajabana. Ku kuring dijawab ѐta pananya hiji-hiji. Sanggeus dijawab, kuring nuluykeun leumpang ka sakola.
Rangkay karangan paragrap di luhur nyaѐta ….
a. Kuring sok ngajawab pananya batur.
b. Kuring dihipnotis ku ibu-ibu di jalan.
c. Kuring papanggih jeung ibu-ibu nu teu wawuh.
d. Kuring ditanya arѐk ka mana, arѐk naon jeung sajabana.

(Pananya nomer 22-24 dumasar kana dongѐng di handap)
TIKUKUR JEUNG ENGANG
Kepluk ѐngang ragrag kana cai, awakna nagkarak. Atuh puguh teu bisaeun hiber. Jangjangna kekeleperan sangkan teu titeuleum. Manѐhna ampir-ampiran titeuleum.
Sabot kitu, jol aya tikukur ka lebah dinya. Nempo ѐngang keur ripuh dina cai, gancang tikukur nyodorkeun rѐgang ka lebah ѐngang. Engang rikat ngarayap ngajauhan cai. Ku tikukur gancang dibawa ka darat.
“Nuhun, Ki Silah,” omong ѐngang. “Kuring geus ditulungan ku anjeun. Teuing kudu kumaha kuring ngabales kahadѐan anjeung.”
“Ah, kuring mah teu miharep balesan. Kapan urang tѐh wajib silih tulungan.” Tѐmbal tikukur.
Dina hiji poѐ, tikukur keur euntreup dina dahan, bari disada. Manѐhna teu apaleun yѐn di handapeun tangkal aya paninggaran nu keur ngadodoho.
Sabot kitu, aya ѐngang nu kungsi ditulungan keur hiber ka lebah dinya. Engang tuluy nyeureud ka paninggaran. Kacida reuwaseunana eta paninggaran tѐh. Tikukur kakara nyahoeun yѐn manѐhna disalametkeun nyawana ku ѐngang.
22. Amanat dina dongѐng di luhur nyaѐta ….
a. urang tѐh wajib silih tulungan c. lamun hiber kudu ati-ati
b. ulah moro tikukur di leuweung d. lamun disada ulah tarik teuing
23. Tikukur keur didodoho ku paninggaran.
Paninggaran nyaѐta ….
a. tukang teuleum c. tukang moro makѐ bedil
b. tukang nyadap tangkal kalapa d. tukang nѐangan tikukur
24. Tikukur disalametkeun nyawana ku ѐngang ku cara ….
a. macok paninggaran c. nakol paninggaran
b. nyeureud paninggaran d. disada tarik pisan
25. “Ade, ulah sasapѐdahan di jalan raya!”, ceuk Usman.
Usman nyaram adina ….
a. lulumpatan di jalan raya c. momobilan di jalan raya
b. huhujanan di jalan raya d. sasapѐdahan di jalan raya
II. Pѐk eusian titik-titik di handap ieu ku jawaban anu bener!
26. Watek pupuh Jurudemung nyaѐta ….
27. Sora vokal dina ahir unggal padalisan dina pupuh disebut ….
28. Istilah sѐjѐn tempat atawa waktu dina karangan nyaѐta ….
29. Hirupna dina jero taneuh, awakna paranjang bisa nyuburkeun taneuh.
Sato anu dituduhkeun ciri-cirina di luhur nyaѐta ….
30. Tanda baca anu ilahar dipakѐ dina paguneman nyaѐta ….
31. Pengumuman penting sangkan dipikanyaho ku balarѐa disebut ….
32. Hidep hayang dukuh ti Mang Jaja.
Kalimah pamѐnta anu sopan pikeun kahayang di luhur nyaѐta ….
33. Unsur carita ngeunaan jalanna ѐta carita bisa maju atawa mundur, disebutna ….
34. Dongѐng anu palaku na sasatoan disebut ….
35. Kalimah panyarѐk gunana pikeun ….

Baca Juga  SOAL ULANGAN I IPA MATERI GAYA KELAS IV SEMESTER 2 DAN JAWABAN

III. Jawab pananya di handap ku jawaban anu bener!
36. Mungguh nu hirup di dunya
Ku kersaning anu agung
Geus pasti pinanggih
Jeung dua rupa perkara
Senang paselang jeung bingung

Naon eusi pupuh di luhur?
37. Tuliskeun 3 unsur nu kudu aya dina carita!
38. Jieun deskripsi tina sato kukupu!
39. Jieun karangan tina rangkay karangan ieu!
Kuring indit piknik ka Jakarta.
40. Imas nyaram Didi nyarita kasar ka babaturan.
Kumaha kalimah panyarѐk pikeun katerangan di luhur?
KUNCI JAWABAN ULANGAN AKHIR SEMESTER (UAS)

I.
1. A
2. C
3. B
4. B
5. D
6. A
7. C
8. B
9. D
10. C
11. B
12. A
13. D
14. D
15. A
16. B
17. A
18. C
19. A
20. B
21. C
22. A
23. C
24. B
25. D

II.
26. Bingung, susah
27. Guru lagu
28. Latar/setting
29. Cacing
30. Titik dua (:)
31. Bѐwara
32. Mang, nyuhunkeun dukuh sasiki mah!
33. Alur carita
34. Fabel
35. Nyarѐk/nyaram/negor

III.
36. Nyaritakeun yѐn hirup di dunya mah bakal pinanggih kasenangan jeung kasedih/kabingung
37. Palaku/tokoh, watek, latar, alur, amanat
38. Jangjangna leuwih gedѐ tina awakna. Alus pisan katingalina. Asalna tina hileud nu pikagilaeun.
39. (karangan disesuaikan)
40. “Di, ka babaturan tѐh ulah nyarios anu kasar atuh!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>