Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

contoh soal uas Bahasa Jawa SMP Tahun 2016

contoh soal uas Bahasa Jawa SMP Tahun 2016
1.    Manut Toetik Fauzan, pemerhati fashion lan salah sawijining disainer batik Jember. Saiki pesenan batik Jember dadi akeh, ora mung digunakake kanggo pameran nanging uga digunakake bahan seragam utawa perorangan…………………….
Bacute pada ing dhuwur yakuwi………….
a.    Pambudidaya nggawe lan ngembangake kain bathik wis ana ing Indonesia.
b.    Jalaran promosi kang dilaksanakake dene masyarakat lan pamarentah.
c.    Utamane kanggo pembinaan sumber daya manungsa.
d.    Nganti ana sing perajin kang kentekan stok jarene
2.    Nalika miwiti usahane Rochim ora langsung entuk untung gedhe. Kanggo ningkatake usahane kudu bener-bener mbrangkang saka ngisor. Dheweke ora wani nggawe suwar-suwir kanthi jumlah akeh.Gawe sepisan mung sawetara kilogram wae. Penggaweane isih nggawe cara tradhisional, dadi mbutuhake tenaga kang kuwat.
Ing ngisor iki kalebu masalah kang ana ing wacana dhuwur, kang dudu masalah manut wacana ing dhuwur yakuwi…………
a.    Gawe suwar-suwir mung sethithik        b. Carane isih tradhisional
c.     Untunge akeh                    d. Miwiti usahane saka ngisor

3.    Ing SMK para siswa diajari gawe bathik tulis, jahit, masak. Sebagean ana uga sing diajari usaha dagang kanthi ngelola toko koperasi.
Ukara ing dhuwur nuduhake manawa para siswa kasebut ing bangku sekolah didhidhik supaya….
a.    nduweni ketrampilan    b. kreatif        c. supaya pinter    d. nduweni jiwa wira usaha

4.    Bocah kang a.
Ukara ing dhuwur frasene ana………….
a. 2            b. 3            c. 4            d. 5

5.    Dinar    :” Nuwun sewu bu, pinten modhal wiwitanipun?”
Bu Aini    :” Rp.1.000.000. Suwe-suwe mundhak modhale, dhuwit bathi tatambahake dadi modhal.”
Wawanrembug/wawancara ing dhuwur kalebu perangane………
a.    pambuka        b. isi            c. panutup        d. Adangiyah

6.    Bu Hilda dangu sapa kancaku wingi sing lara lan daksambangi ing rumah sakit.
Yen didadekake ukara  langsung dadi……..
a.    Bu Hilda dangu, “ Sapa kancaku wingi sing lara lan disambangi ing rumah sakit ?”
b.    Bu Hilda dangu, “ Sapa kancamu wingi sing lara lan disambangi ing rumah sakit ?”
c.    Bu Hilda dangu, “ Sapa kancaku wingi sing  lara lan koksambangi ing rumah sakit ?”
d.    Bu Hilda dangu, “ Sapa kancamu wingi sing lara lan koksambangi ing rumah sakit ?”

Baca Juga  KUNCI JAWABAN KELAS IX ULANGAN AKHIR SEMESTER (UAS) TAHUN PELAJARAN 2016/2017

7.    Eyang ngendika,”Sinaua sing sregep ben lulus ujian kanthi biji kang apik!”
Yen didadekake ukara ora langsung dadi……………
a.    Eyang ngendika manawa sinau sing sregep ben lulus kanthi biji kang apik.
b.    Eyang ngendika yen sinau sing sregep ben lulus kanthi biji kang apik.
c.    Eyang ngendika supaya sinau sing sregep ben lulus kanthi biji kang apik.
d.    Eyang ngendika angger sinau sing sregep ben lulus kanthi biji kang apik.

8.    Sukirman    :”Kanca-kanca aku njaluk ngapura yen panggonane sinau ora apik kaya anggonmu, awit ya kaya ngene iki duweke bapakku.”
Muksin      :”Ora apa-apa, kanca-kanca padha mrene iki sing penting bisa sinau, ora bab panggonan               utawa suguhan.”
Watake Sukirman ing pacelathon dhuwur yakuwi……………
a. sombong        b. sabar        c. medhit        d. kereng

9.    Pak Fakri teka saka Bogor numpak sepur jam pitu.    Yen didadekake basa krama alus….
a. Pak Fakri ndugi saking Bogor numpak sepur jam pitu.
b. Pak Fakri ndugi saking Bogor nitih sepur jam pitu.
c. Pak Fakri rawuh saking Bogor numpak sepur jam pitu.
d. Pak Fakri rawuh saking Bogor nitih sepur jam pitu.

10.    Kowe arep menyang ngendi, aja kesusu bali dhisik !     Yen didadekake basa krama lugu….
a. Sampeyan badhe kesah dhateng pundi, sampun kesesa wangsul rumiyin !
b. Sampeyan badhe tindak dhateng pundi, sampun kesesa kondur  rumiyin !
c. Panjenengan badhe kesah dhateng pundi, sampun kesesa wangsul rumiyin !
d. Panjenengan badhe tindak dhateng pundi, sampun kesesa kondur  rumiyin !

11.    Simbah    :”Nak kowe wis sinau apa durung?”
Putu    :”Sampun mbah, nalika nembe wangsul saking sekolah kala siang.”
Simbah migunakake basa………….
a.    ngoko lugu        b. ngoko alus        c. krama lugu        d. krama alus

Baca Juga  ULANGAN HARIAN TATA SURYA Kls 9 Mata Pelajaran IPA Fisika Kelas/Smt IX / 1 DAN KUNCI JAWABAN

12.    Pakdhe    :”Ibumu apa wis teka saka pasar?”
Rita    :”…………………………………………..”
a.Sampun ndugi saking pasar            b. Sampun rawuh saking pasar
c. Sampun ndugi saking peken            d. Sampun rawuh saking peken

13.    Panjenengan kula……………………pinarak dhateng griya kula!
a. kengken        b. aturi            c. utus            d. Prentah

14.    Bocah telu mbanjur lungguhan ana semen cor ngisor wit jambu.Crita ngethuprus kanthi ngemil pastel. Tetelune pancen kekancan raket. Menyang ngendi-endi bareng. Budhal mulih sekolah bareng. Dolan bareng. Ing kelas lelungguhane uga cecedhakan.
Dudutane crita ing dhuwur yakuwi…………
a. kanca sekolah        b. kekancan kang raket c. kanca dolan    d. kanca crita

15.    Wayah subuh tekan Semarang. Mbak Neti ngancani peserta karyawisata mudhun saka bis, nuju rumah makan kang wis dipesen panitia kanggo sholat subuh, siram, lan nunggu wayahe sarapan.
Sing dudu setting panggonan ing dhuwur yakuwi………
a. bis            b. Semarang        c. masjid        d. rumah makan

16.    Hasan mudhun bis maneh nggoleki ibune karo bengok-bengok. Dheweke mlebu rumah makan. Clilang-clileng ora ana sing dikenal. Hasan bengak-bengok karo nangis. Dheweke nyedhaki pelayan nganggo sragam bathik.
Swasana/ kahanan crita ing dhuwur yakuwi………..
a. rame            b. sepi            c. bingung        d. nrenyuhake

17.    Gunane pada pangkat kanggo ngapit angka lan aksara Jawa, tuladhane yakuwi ing ukara………….
a. Aku lulus sekolah taun 2012.            b. Ibu mundhut : beras, kopi, lan gula
c. Budhe ngendikan,”Sholata sing sregep!”    d. Sapa wae ora pareng tukaran.

18.    “Idul Fitri”    yen ditulis aksara Jawa dadi…….
a.    Aifl\p+it]i    b.aidul\p+it]i    c.aifulP+it]i    d.Aifulp+iti]
19.    Panulisan aksara rekan kang bener yakuwi………….
a.    a[bFl\g+pu+/    b.m[sKolik\    c. wisJ+kt\    d.swegf+iki/
20.    “Kancaku akeh”     yen ditulis aksara Jawa dadi………….
a. Kancaku akeh        b. Kanycaku akeh    c. Kanyaku akeh    d. Kanjcaku akeh

21.    Pendhidhikan Mohammad Hatta diwiwiti saka sekolah rakyat. Amarga pinter basa Landa, Hatta dipindah karo gurune ing Eropenese Lagere School (ELS), ditrima ing kelas loro. Ora akeh pribumi kang bisa sekolah ing ELS, murid-muride umume anake wong Landa. Sawise tamat ing ELS Hatta nerusake ing Meer Uitgebreid Lagere Onderwijs (MULO) Padang, banjur nerusake ing Print Hendrik School (PHS) Jakarta. Sawise lulus saka PHS, Hatta oleh beasiswa  kanggo kuliah ing Handels Hoogere School (Sekolah Tinggi Ekonomi) Rotterdam.
Bakuning gagasan pada ing dhuwur  yakuwi………………
a.    Pendhidhikan Mohammad Hatta diwiwiti saka sekolah rakyat.
b.    Hatta kuliah ing Handels Hoogere School (Sekolah Tinggi Ekonomi) Rotterdam.
c.    Riwayat pendhidhikan Mohammad Hatta.
d.    Riwayat beasiswa pendhidhikan Mohammad Hatta.
e.
22.    Kartika Suryarini,wanita kelairan Situbondo 13 September 1975 iki ngakoni, jumlah panaliti ing Indonesia pancen akeh. Peminate uga akeh. Nanging kendhalane panaliten cukup gedhe. Jalaran saka kuwi dheweke nggunakake kesempatan melu L’Oreal Indo Fellowships For Women In Sicience 2009, supaya oleh dana kanggo panalitenane.
Patuladhan becik kang bisa dituladhani saka tokoh Kartika Suryarini yakuwi……….
a. semangate golek penghargaan            b. kepingin sekolah sing dhuwur
c. dadi wanita kang utama            d. ketekunane dadi panaliti

Baca Juga  Soal PPDB Bahasa Inggris terbaru 2016

23.    Dea Imut utawa jeneng asline Claudia Anisa, kelairan 29 Februari 1996, pancen saiki wiwit ngancik remaja, senajan blegere isih imut kaya julukane. Dheweke uga lagi mbintangi sinetron remaja.
Ukara pitakonan kang cocok kanggo pratelan ing dhuwur yakuwi……….
a. Sapa kuwi Dea Imut ?                b. Apa kang ditindakake Dea Imut ?
c. Kena apa Dea Imut ?                d. Ana apa karo Dea Imut ?

24.    Kepingin pinter lan sekolah kang dhuwur mbutuhake ragat/biaya kang gedhe, paribasane……..
a. jer basuki mawa beya                b. rawe-rawe rantas malang-malang putung
c. pitik diumbar ing pedharingan            d. blilu melu seton

25.    Sing ngati-ati bakal slamet sing sembrono bakal cilaka, paribasane……….
a.sadumuk bathuk sanyari bumi            b. yitna yuwana lena kena
c. sapa salah bakal seleh                d. jati ketlusupan ruyung

contoh soal uas Bahasa Jawa SMP Tahun 2016. Post by: admin | 4.5

Categories: SMP KELAS 9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>