Category Archives: SMP KELAS 8

UJIAN TENGAH SEMESTER ( UTS ) GANJIL SMP NEGERI 3 TAHUN PELAJARAN 2017/2018 Bidang Study BTQ

UJIAN TENGAH SEMESTER ( UTS ) GANJIL SMP NEGERI 3 TAHUN PELAJARAN 2017/2018
Bidang Study   :  BTQ    Nama   : ………………………..
Kelas                :  VII (tujuh)…………..    SMP    :  Negeri 3 Cipeucang
WAKTU         :  60 MENIT    Guru    :  Arif Rahman Hakim,S.Pd.I
I.  Pilihlah jawaban yang paling benar dari a, b, c, atau d dan kerjakan pada
lembar jawaban !
Beri tanda silang (X) a, b, c, atau d untuk jawaban yang di anggap benar.

1.    Apa Kepanjangan dari BTQ,,,,?
a. Baca Terjemah Al Quran                   c. Baca Tulis Al Quran
d. Baca Terampil Al Quran                    d. Biasakan Tulis Al Quran
2.    Setiap nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf ﺍ ﺡ ﺥ ﻉ ﻍ ﻫ dinamakan bacaan?
a. Idghom biqhunnah                            c. Idzhar
b. Ihkfa                                                  d. Iqlab
3.   Di Kota manakah Rasulallah saw Wafat ?
a. Madinah                                                 c.Taif
b. Mekkah                                                 d. Palestina
4.    Ada berapa istri Rasulallah saw ?
a. 3                                                         c. 6
b. 7                                                         d. 9
5.   Al Qur’an ada berapa ……Surat ?
a. 30                                                    c. 114
b. 6666                                                  d. 212
6.  Wahyu mukzijat Al Quran di sampaikan oleh Allah melalui Malikat …..?
a. Minkail                                            c. Ijroil
b. Jibril                                   d. Isrofil
7.  Malaikat yang menjaga pintu Surgha……?
a. Malik                                                c. Munkar
b. Ridwan                                             d. Nakir
8.   Surgha yang paling tinggi adalah ?
a. Aden                                                   c. Firdaus
b. Well                                                    d. Janatun Naim
9.    Ada Berapa huruf hijiyah di ayat bismilahirohmanirohim ?
a. 9                                                         c. 33
b. 15                                                         d. 17
10. Ada berapa ayat pada surat Al fatihah?
a. 8 Ayat                                    c. 9 Ayat
b. 7 ayat                                     d. 10 ayat
11. Apa arti dari Sayyidul Istigfar……?
a. Istigfar Nabi                          c. Kapten Istighfar
b. Raja Istighfar                     d. Penghulu Istigfar
12.Yang bukan istri Nabi SAW adalah ….
a. Khadijah                                         c. Ummu Kalsum
b. Mariatul Qibtiyah                           d. Aisyah
13.Ilmu yang mempelajari tentang hukum bacaan al Qur’an adalah ?
a. Ilmu Tadjwid                    c. Ilmu Sirah
b. Ilmu Ulumul Qur’an                       d. Ilmu Tauhid
14. Surat yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad saw adalah ?
a. al Ikhlas                                       c.Al fatihah
b. Al Alaq                                       d. Al baqrah
15. Siapa di bawah ini sahabat Nabi yang punya gelar dzur Nurain (pemilik dua cahaya Nabi)
a.Abu bakar Sidiq                              c.Usman Bin Affan
b. Umar bin Khatab                            d.Ali bin Abhi Thalib

II.     Essay
Isilah soal di bawah ini dengan benar
1.    Sebutkan 3 Adab Membaca Al Quran ?
2.    Sebutkan 5 Sunnah Nabi di Hari Jum’at ?
3.    Tulis huruf hijaiyah ?
4.    Sebutkan 10 Nabi dan Rasul Allah yang kalian ketahui ?
5.    Tulis angka 213,2000,987, dan 8546 kedalam angka Arab ?

ULANGAN AKHIR SEKOLAH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2016/2017

ULANGAN AKHIR SEKOLAH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2016/2017
Wacan 1 (Soal no 1-5)
Garret Augusust Morgan iku wong kang sepisanan nemokake lampu lalu lintas. Sadurunge Morgan nemokake piranti mau, wis ana modhel lampu lalu lintas. Wiwit taun 1868, lampu lalu lintas wiwit digunakake ing prapatan-prapatan kutha London lan Inggris. Lampu kang digunakake yaiku rong werna, werna abang minangka tandha kendharaan mandheg, lan ijo minangka mlaku. Piranti iki dilakokake manual dening polisi kang nduweni tugas ing simpangan kanthi nggunakake lampu gas. Nalika lampune werna abang malih dadi ijo utawa sewalike, diatur dening petugas kang adhedhasar jam kang digawa. Nalika kuwi, dudu ngatur mobil nanging ngatur dhokar kang cacahe akeh. Nalika tanggal 2 Januari 1869, lampu lalu lintas mau mbledhos lan nglarani petugas kang lagi ngoprasekake. Kedadeyan mau ndadekake penggalihan ngenani piranti pengatur lalu lintas kang luwih canggih.
(Saka Wikipedia Basa Jawa kanthi owah-owahan)
1. Manut jenis wacan ing dhuwur kalebu wacan jenis …..
A. Narasi
B. Deskripsi
C. Persuasi
D. argumentasi
2. Tahun pira lampu lalu lintas digunakake
A. 1986
B. 1968
C. 1868
D. 1886
3. Garret Augusust Morgan menika sinten?
A. Pawongan sepisanan ingkang ngginakaken rambu-rambu lalu lintas
B. Pawongan sepisanan ingkang manggihaken lampu pengatur lalu lintas
C. Pawongan sepisanan ingkang manggihaken lampu listrik
D. Pawongan sepisanan ingkang sadeyan lampu pengatur lalu lintas
4. Ing kawitanipun werninipun lampu rambu-rambu lalu lintas menika wonten ….
A. Setunggal
B. Kalih
C. Tiga
D. Sekawan
5. Ing kawitanipun ingkang dipun atur dening lampu rambu-rambu lalu lintas menika menapa?
A. Mobil
B. Sepedha motor
C. Sepedha
D. Dhokar

Wacan 2 (soal no 6-8)
Khotbah Jum’at Seratane Sunan Giri
Kitab Khotbah Jum’at iki cacahe ana sewelas jilid, saben jilid isine limang naskah khotbah. Ing saben jilid mau minangka naskah khotbah kanggo sewelas sasi manut petungan urut-urutane kalender Hijriyah, kejaba sasi Dzulhijah. Manut katrangan Takmir Masjid Ainul Yaqin ing Giri Kebomas, khotbah kanggo sasi Dzulhijah kuwi ilang tanpa kinawruhan sangkan parane. Kitab khotbah iki mujudake seratan tangan nganggo dluwang jinis Lion in medallion, nganggo basal an aksara Arab. Katulis nggunakake mangsi bak Cina werna ireng lan abang. Saben jilid kitab mawa ukuran dawane 20 sentimeter, ambane 16,5 sentimeter.

6. Pinten jilid kitab Khotbah Jumat seratanipun Sunan Giri menika?
A. telu
B. pitu
C. sepuluh
D. sewels\
7. Saben jilid isinipun pinten naskah?
A. setu=gl\
B. tig
C. sekwn\
D. g=sl\
8. Khotbah damel sasi menapa ingkang ical?
A. Alif
B. Hijriyah
C. Dzulhijah
D. Syawal

Wacan 3 (Soal no 9-10)
Gunung Raung inggih punika salah satunggaling gunung ing Indonésia ingkang dumunung estunipun ing watesaning laladan Kabupatèn Banyuwangi, kabupatèn Bondowoso, kaliyan kabupatèn Jember, propinsi Jawa Wétan.[4] Dhuwuripun gunung punika inggih kirang langkung 3.332 meter saking nginggil laut.[5] Gunung Raung mapan wonten ing rentetan Pegunungan Ijen ingkang kalebet dhaptar gunung geni ingkang taksih aktip kanthi tipe stratovolcano.[6] Gunung Raung kalebet gunung api jinis komposit tipe A ingkang mlebet ing tigang wewengkon kabupatèn, inggih punika Kabupatèn Bondowoso, Kabupatèn Jember, saha Kabupatèn Banyuwangi.

9. Gunung raung salah sijine gunung geni sing manggon ing wilayah wates kabupaten ….
A. Banyuwangi, situbondo lan jember
B. Banyuwangi, Bondowoso, lan situbondo
C. Banyuwangi, Jember lan Bondowoso
D. Bondowoso, jember, lan Situbondo
10. Dhuwure gunung raung yaiku ….
A. 3.233 meter saka segara
B. 3.233 meter saka segara
C. 2.333 meter saka segara
D. 3.332 meter saka segara

Wacan 4 (soal 11-12)
Gunung Raung gadhah kawah ing pucukipun ingkang wujud bunderan (circular). Dene kaldera gunung Raung ambanipun kirang langkung 750 m X 2.250 m saha taksih asring ngedalaken asep saha geni ingkang mburap- mburap. Sampun kecathet saking sejarah, bilih Gunung Raung sampun nate njeblug kaping 58 wiwit taun 1593 saha ingkang kaping pungkasan ing Januari 2013 punika. Ing pucuking gunung Raung asring wonten angin banter saha asring udan ingkang dadosaken kahanan pucuk gunung punika kraos adhem sanget, kanthi suhu saged ngantos 2 – 10 drajat Celcius. Dados, menawi badhe ndhaki ing gunung raung punika kedah mbeta jaket anget supados boten kadhemen

11. Gunung raung jeblug kaping 58, wiwit tahun ….
A. 2013
B. 2010
C. 1953
D. 1593
12. Kena apa yeng munggah menyang gunung raung kudu nggawe jaket?
A. Supaya Kepanasen
B. Supaya ora Kadhemen
C. Supaya Sumuk
D. Supaya ora lara

Wacan 5 (soal no 13-14)
Kraton Majapahit nalika kang ngasta pusaraning adil Prabu Hayam Wuruk sarta dipandhegani patih Gajah Mada kang pilih tandhing, kena diarani negara gemah ripah loh jinawi tata tentrem karta raharja.
Kanthi prasetyane Sumpah Palapa Gajah Mada duwe tekat ndarma bektekake jiwa ragane tumrap nusa lan bangsa lan bias manunggal karo Negara Majapahit. Tekat kasebut kasil, saengga salumahe nuswantara wiwit saka poncot kulon Sumatra nganti tekan poncot wetan Papua.
13. Manut wacan ing ndhuwur, sapa kang nyekel pusaraning adil kraton Majapahit?
A. Gajah Mada
B. Hayam Wuruk
C. Prtabu Adil
D. Kerta Raharjo
14. Prasetyane Patih Gajah Mada sing terkenal yaiku….
A. Susilo Bambang Yudoyono
B. Gawe nuswantara anyar
C. Sumpah Palapa
D. Yasa negara anyar ing Papua

Wacan 6 (15-17)

Jenenge Ki Hajar Dewantara nalika isih enom R.M. Suwardi Suryaningrat. Dheweke dilairake ing Yogyakarta tanggal 2 Mei 1889. Wiwit enome Ki Hajar Dewantara wis nduwe gegayuhan mbudi daya amrih bangsa Indonesia bisa uwal saka penjajah kanthi ngedegake perkumpulan Indische Partij. Dhasar priyayi kang luhur budine lan madhep manthep anggone mbelani nusa bangsa, senajan dibuwang menyang Walanda, wektune dianggo ngangsu kawruh babagan pendidikan. Samulihe saka Walanda, tanggal 3 Juli 1892 Ki Hajar Dewantara ngedegake pawiyatan Taman Siswa.
Tahun 1959 Ki Hajar Dewantara seda ing Yogyakarta ninggalake sesanti “Ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani.” Nganti seprene sesanti mau dinggo sesanti pendidikan ing Indonesia. Kanggo ngormati jasane, tanggal laire dipengeti minangka Hari Pendidikan Nasional.

15. Sapa jeneng enome Ki Hajar Dewantara?
A. Namine Ki Hajar Dewantara nalika enem R.M. Suwardi Suryaningrat.
B. Asmane Ki Hajar Dewantara nalika enem R.M. Suwardi Suryaningrat.
C. Asmanipun Ki Hajar Dewantara nalika timur R.M. Suwardi Suryaningrat.
D. Naminipun Hajar Dewantara nalika timur R.M. Suwardi Suryaningrat.

16. Ukara pranyatan iki kang paling apik pandhapuke yaiku….
A. Ki Hajar Dewantara punika laire lan matine neng Yogyakarta.
B. Ki Hajar Dewantara punika lairipun lan ninggalipun neng Yogyakarta.
C. Ki Hajar Dewantara punika wiyosanipun lan ninggalipun teng Yogyakarta.
D. Ki Hajar Dewantara punika wiyosanipun lan sedanipun dhateng Yogyakarta.

17. Apa sebabe Ki Hajar Dewantara ngedegake perkumpulan Indische Partij?
A. Amargi Ki Hajar Dewantara priyayi ingkang luhur budinipun.
B. Kangge mbudi daya supados bangsa Indonesia saged uwal saking penjajah.
C. Kangge ngasilaken sesanti pendidikan Indonesia.
D. Amargi wangsul saking ngangsu kawruh ing negari Walanda.

18. Ki Hajar Dewantara kagungan lelabuhan kang gedhe banget ing donyaning pendhidhikan. Taun 1959 Pamarentah paring gelar Bapak Pendidikan marang Ki Hajar Dewantara, lan tanggal 2 Mei cundhuk karo tanggal miyose ditetepake minangka Dina Pendidikan Nasional. Sesanti Tut Wuri Handayani nganti saiki dadi lambange Kementrian
Pendidikan dan Kebudayaan.
Tembung lelabuhan tegese ….
A. cita-cita
B. jasa
C. andhil
D. modal
19. Teks ing nomer 18 kalebu bageane struktur teks profil tokoh ….
A. Prastawa
B. Orientasi
C. Masalah
D. Reorientasi
20. Tut wuri handayani, sesanti saka Ki Hajar Dewantara sing pantes dienggo nganti saiki, tegese yaiku ….
A. Ing mburi tansah menehi tuladha
B. Saka mburi tansah paring tetulung
C. Ing mburi tansah menehi pamrayoga
D. Saka mburi tansah nyengkuyung

Wacan 7 (soal no 21-24)
Pangeran Dipanagara iku putra pambarep Hamengkubuwana III, raja Mataram ing Yogyakarta. Lair tanggal 11 November 1785 ing Yogyakarta saka garwa ampil kang asmané R.A. Mangkarawati, ya iku garwa ampil kang asalé saka Pacitan. Pangeran Dipanagara duwé jeneng asli Raden Mas Ontowiryo.
Mangertèni kalungguhané minangka putra saka garwa ampil, Dipanagara nulak kersaning sang rama, Sultan Hamengkubuwana III kang arep ngangkat dadi raja. Panjenengané nulak amarga ibuné dudu garwa padmi. Panjenengané kagungan garwa telu ya iku: Bendara Raden Ayu Antawirya, Raden Ayu Ratnaningsih, lan Raden Ayu Ratnaningrum.
Dipanagara luwih kepéncut marang babagan agama lan cedhak karo rakyat saéngga luwih seneng manggon ing Tegalrejo, dalemé éyang buyut putri, permaisuri saka HB I Ratu Ageng Tegalrejo tinimbang urip ana ing kraton. Pambrontakané marang kraton diwiwiti nalika kapemimpinan Hamengkubuwana V (1822) ya iku nalika Dipanagara dadi salah siji anggota perwalian kang ndhampingi Hamengkubuwana V kang isih umur 3 taun, déné pamaréntahan sadina-dina dicekel déning Patih Danurejo bebarengan karo Residen Walanda. Cara perwalian kaya mangkono iku ora disarujuki déning Dipanagara

21. Wacan ing dhuwur kedadeyan saka pirang paragraph
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
22. Raden Mas Ontowiryo lahir ana ing ….
A. Tegalrejo
B. Mataram
C. Yogyakarta
D. Jawa Tengah
23. Pangeran Dipanagara putra pambarepe Hamengkubuwana III lan ibune asma ….
A. Raden Ayu Antawirya
B. Raden Ayu Ratnaningsih
C. R.A. Mangkarawati
D. Raden Ayu Ratnaningrum.
24. Pangeran Dipanagara luwih seneng manggon ing Tegalrejo daleme eyang buyut putri amarga ….
A. Olah raga
B. Babagan agama lan olah raga
C. Babagan agama lan cedhak karo rakyat
D. Babagan agama lan pemberontakan

Wacan 8 (soal 25-29)
Eman, Sumantri ora ngelingi kabecikan. Sawise Taman Sriwedari klakon dipindhah menyang Mahispati dening Sukrasana, Sumantri cidra ing janji. Sukrasana ora dikeparengake melu suwita marang Sang Prabu Harjuna Sasrabahu. Amarga Sukrasana meksa kudu melu, mula Sumantri banjur ngagar-agari senjata Cakra Baskara murih Sukrasana wedi lan gelem ninggalake Taman Sriwedari. Nanging Senjata Cakra Baskara mrucut temenan ngenani jajane Sukrasana dadi lan patine. Sumantri enggal-enggal mlayoni layone Sukrasana, nedya ngrungkebi. Nanging layon tumuli musna.

25. Sukrasana iku yen karo Sumantri kaprenah apane?
A. Kakangne
B. Bapakne
C. Pamane
D. Adhine
26. Harjuna Sasrabahu iku ratu ing ngendi?
A. Ngalengka
B. Mandura
C. Mahispati
D. Magada
27. Pusakane Raden Sumantri jenenge apa?
A. Senjata cakra
B. Cakra baskara
C. Cakra byuha
D. Gada Lukitasari
28. Ing ngisor watake Raden Sumantri sing ala, kajaba …..
A. Patuh marang ratu gustine
B. Ora ngelingi kabecikaning liyan
C. Cidra ing janji
D. Mentala karo sedulure dhewe
29. Basa kang digunake crita ing dhuwur yaiku ….
A. Basa ngoko lugu
B. Basa karma lugu
C. Basa karma inggih
D. Basa campuran
30. Aneng pakuwoning wadyabala Pandhawa, putra wayah Pandhu atetawang tangis amelas arsa, anggetuni sedane para pepundhene lan putra-putrane sing dadi bantening perang Baratayuda.
Kang kalebu tembung saroja ing pethikan wacan yaiku ….
A. Wadyabala
B. Atewang tangis
C. Pepundhen
D. perang

31. ” Adhimas Prabu Yudhistira, sasurute Abimanyu, Drestajumena lan para senopati liyane, sliramu kudu enggal milih salah siji saka para kadang Pandhawa dadi senopatine perang.” Prabu Kresna mecah tangising para kadang Pandhawa.
Cuplikan wacan iki kalebu struktur …..
A. Komplikasi
B. Orientasi
C. Klimak
D. Resolusi

32. ” Iya Sumantri, yen ngono karepmu budhala, pangestuku tansah njampangi lakumu.” Karo ngelus pundhake putrane, pangandikane Resi Suwandagni krasa ana geter sanajan tan ana tumetesing waspa.
Paragraf ing ndhuwur migunakake basa….
A. ngoko lugu
B. krama lugu
C. ngoko alus
D. krama alus
33. Resi Suwandagni wis katon lenggah sila ing pendhapa cecawis ubarampene sesembahan, mapag sumoroting sang bagaskara ing bang wetan.
Tembung sang bagaskara ing ukara ndhuwur, ateges….
A. srengenge
B. bumi
C. lintang
D. rembulan
Wacan 9 (soal 34- 35)
Yudhistira minangka ratu ing Amarta kagungan pusaka Jamus Kalimasada paringanipun Bathara Darma, wonten ugi Payung Kyai Tunggulnaga, tumbak Kyai Karawelang, lan sangsangan robyong, kang dayanipun menawi Puntadewa/Yudhistira duka lan astanipun nyenggol kalung menika, sanalika sariranipun salin wujud dadi brahala utawa buta kang gedhene sagunung anakan kanthi kulit warni pethak.

34. Ing ngisor iki pusakane Prabu Yudhistira, kajaba …..
A. Panah Guhwawijaya
B. Payung Tunggul Naga
C. Tumbak Kyai Karawelang
D. Jamus Kalimasada
35. Yen Puntadewa nesu tangane nyenggol kalung robyong bisa malih buta gedhe sing rupane ….
A. Ijo
B. Putih
C. Abang
D. Ireng
Wacan 10 (soal no 36-38)
Ujaring kandha Sang Hyang Puguh lan Sang Hyang Ismaya utawa Sang Hyang Punggung nganakake pasanggiri nguntal gunung . Sing sapa bisa nguntal gunung banjur diwetokake maneh metu dubure, yaiku kang wenang jumeneng ratu ing Suralaya .
Kanthi ngetog kekuwatan lan numplak kasudibyan, Sang Hyang Antaga tumuli njunjung gunung banjur diemplok. Nanging senajan mripate nganti mlolo mendolo lan tutuke nganti suwek, Sang Hyang Antaga ora bisa ngulu gunung mau mulane gunung banjur diletehake. Sirna kebagusane Sang Hyang Antaga, amarga netrane banjur mlolo mendolo, tutuk pindha wiwaraning guwa dadi Togog.
Sang Hyang Ismaya tumuli tumandang. Gunung jinunjung, diemplok, nuli diulu mak legender . Sang Hyang Ismaya bisa ngulu gunung senajan netrane nganti kriyap-kriyip. Ananging bareng gunung wis diulu, Sang Hyang Ismaya ora bisa ngetokake metu dubure.Gunung mandheg ana sadhuwure dubure Sang Hyang Ismaya. Marga saka iku boconge Sang Hyang Ismaya banjur gedhe banget njalari sirnaning kabagusane dadi Semar.

36. Paragrap 2 waosan ing nginggil nyariyosaken mula bukanipun tokoh ringgit …..
A. Bilung Sarawita
B. Bathara Guru
C. Semar
D. Togog
37. Paragrap 3 waosan ing nginggil nyariyosaken mula bukanipun tokoh ringgit …..
A. Semar
B. Togog
C. Bathara Narada
D. Bathari Durga
38. Piwulang luhur ingkang saged kapendhet saking waosan 2 kados ing ngandhap punika, kajawi ….
A. Aja dumeh mundhak keweleh
B. Sapa adigang, adigung, adiguna bakal cilaka
C. Pemimpin kudu bisa ngayomi kawula dudu nguwasani
D. Aja duwe penganggep dhiri sampurna,
mundhak cilaka

Tembang 1 (soal no 39-41)
E dhayohe teka e gelarna klasa
e klasane bedhah,
e tambalen jadah,
e jadahe mambu e pakakna asu
e asune mati e buwangen kali
e kaline banjir e buwangen pinggir,
e pinggire lunyu e yo golek sangu

39. Tembang ing inggil kalebet jinisipun tembang ….
A. macapat
B. dolanan
C. lelagon
D. langgam
40. Tembang “ E Dhayohe Teka” , tembung dhayoh menawi dipuntegesi lugu sami kaliyan tamu, nanging bilih dipuntegesi entar inggih menika ………..
A. Tamu
B. tiyang ingkang nembe rawuh
C. Wulan Romadhon
D. Malaikat
41. “e klasane bedhah,e tambalen jadah” bilih dipuntegesi entar inggih menika :
A. klasa ingkang bolong supados dipuntambal ngangge gemblong
B. manah ingkang bedhah ampun ngantos raket kaliyan setan salebetipun wulan Ramadhan
C. manah ingkang bedhah supados dipuntambal gemblong
D. bilih manahipun susah supados dhahar gemblong

Tembang (soal no 42- 44)
Menthog-menthog tak kandhani
Mung rupamu angisin-isini
Mbok ya aja ngethok, ana kandhang wae
Enak-enak ngorok, ora nyambut gawe
Menthog-menthog mung lakumu, megal-megol gawe guyu
42. Tembang Menthog-menthog teges entaripun ngingingi …..
A. kewan menthog ingkang awon rupinipun
B. kewan menthog ingkang eca dipun becek
C. sindiran utawi panyenges dhumateng tiyang awon
D. menthog menika kewan ingkang lucu
43. Ingkang damel guyu saking tembang ing inggil inggih menika ….
A. rupane menthog
B. awake menthog
C. wulune menthog
D. mlakune menthog
44. Punapa wosipun tembang Menthog-menthog ing inggil ?
A. Menthog menika kalebet kewan ingonan ( sato iwen )
B. Menthog menika kewan ingkang males mboten purun nyambut damel.
C. Menthog minangka gambaranipun tiyang ingkang tumindak awon.
D. Menthog nglambangaken tiyang suci, kados wulunipun ingkang pethak
45. Ingkang kalebet tembang dolanan inggih menika ….
A. Gundul-Gundul Pacul
B. Pucung
C. Sewu kutha
D. Anoman obong
46. Suwe ora jamu, jamu godhong tela
Suwe ora ketemu, ketemu pisan………….
A. saya ngece
B. tambah ngregetake
C. malah gela
D. malah nangis
47. Tembang “ Suwe ora jamu “ mawa teges ……….…
A. tiyang kedah katah ngunjuk jamu supados bagas waras
B. jamu godhong tela ngalari dados gela
C. bakul jamu bilih kepanggih tiyang ingkang boten mundhut dados gela
D. tiyang sesrawungan kedah saged njagi diri pribadi supados damel gelanipun tiyang sanes.

PADHA NYAWIJI
Ayo padha nyawiji
Tuwa mudha jaler estri
Sayuk eka kapti
Bareng dha tumandang nyukupi
Sandhang pangan kita sami
Nanging aja ana kang korupsi
Yen padha korupsi
Negarane rugi kang sayekti

48. Pitutur luhur kang kinandhut ing cakepan tembang dolanan ing dhuwur kaya
ing ngisor iki, kajaba….
A. Tuntunan supaya tansah njaga kerukunan lan persatuan.
B. Tuntunan supaya padha gotong royong nyambut gawe bebarengan
C. Tuntunan supaya padha korupsi
D. Yen padha korupsi sayekti negarane bakal nandhang rugi.
49. Cakepan tembang ing dhuwur nggunakake basa rinengga ….
A. purwakanthi guru swara
B. purwakanthi guru sastra
C. purwakanthi lumaksita
D. purwakanthi carita

50. Tembang Padha Nyawiji ing ndhuwur kedadeyan saka … gatra.
A. 6
B. 7
C. 8
D. 9

SOAL KOMPETISI ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA) TINGKAT KOTA MADYA TAHUN PELAJARAN 2017 Kelas VIII (Delapan)

SOAL KOMPETISI ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA) TINGKAT KOTA MADYA TAHUN PELAJARAN 2017 Kelas VIII (Delapan)
1.    Perhatikan gambar berikut !
Besar resultan kedua gaya tersebut adalah …
A.    √10 satuan
B.    √14 satuan
C.    √52 satuan
D.    10 satuan

2.    Gaya A, B, dan C setitik tangkap masing‐masing besarnya 50 Newton, seperti gambar di bawah.

Resultan ketiganya adalah … .
A.    0     N
B.    50   N
C.    100 N
D.    150 N

3.    Sebuah batu dijatuhkan dari puncak sebuah menara dengan ketinggian 125 m. Bila percepatan gravitasi 10 m/s2 maka kelajuan batu saat mencapai tanah adalah ….
A.    100 m/s
B.    50 m/s
C.    25 m/s
D.    20 m/s

4.    Seorang mengendarai mobil dengan kecepatan 90 km/ jam, tiba‐tiba melihat seorang anak kecil di tengah jalan pada jarak 200 m di mukanya. Jika mobil direm dengan perlambatan maksimum sebesar 1,25 m/s2, maka terjadi peristiwa ….
A.    Mobil akan tepat berhenti di muka anak itu
B.    Mobil berhenti jauh di muka anak itu
C.    Mobil berhenti sewaktu menabrak itu
D.    Mobil baru berhenti setelah menabrak anak itu

5.    Sebuah benda di tarik oleh gaya F1 dan F2 pada lantai kasar seperti pada gambar di bawah .

jika gaya gesekan antara benda dan lantai sebesar 5N, maka…
A.    benda diam
B.    benda bergerak dengan percepatan nol
C.    benda bergerak dengan percepatan 2 m/s2
D.    benda bergerak dengan percepatan 5 m/s2

6.    Perhatikan gambar di bawah ini !

Bila F1= 60 N, F2= 30 N dan F3= 10 N, maka percepatan yang dialami oleh benda adalah …
A.    200 m/s2 ke kanan
B.    80 m/s2 ke kanan
C.    60 m/s2 ke kiri
D.    20 m/s2 ke kanan

7.    Dua buah benda A dan B massanya masing-masing 4 kg dan 1 kg disusun seperti pada gambar di bawah.

Apabila lantai licin Besar percepatan benda A adalah..
A.    10 m/s2
B.    8 m/s2
C.    5 m/s2
D.    2 m/s2

8.    Seorang anak dengan massa 60 kg berada dalam lift yang sedang bergerak ke bawah dengan percepartan 3 m/s2. Jika percepatan gravitasi 10 m/s2, maka desakkan kaki  anak pada lantai lift adalah …
A.    780 N
B.    630 N
C.    600 N
D.    420 N

9.    Perhatikan gerak parabola di bawah ini.

Jika massa bola 1 kg maka energi kinetik pada ketinggian 2 m adalah ….
A.    42,5 Joule
B.    37,5 Joule
C.    25,0 Joule
D.    12,5 joule

10.    Sebuah benda bermasssa 4 kg, mula-mula diam kemudian bergerak dengan percepatan 3 m/s2.
Usaha yang diubah  menjadi energi kinetik selama 2 sekon adalah ….
A.    72 Joule
B.    48 Joule
C.    24 Joule
D.    12 Joule

11.    Sebuah balok akan dinaikkan ke dalam truck dengan menggunakan bidang miring. Panjang bidang miring adalah 2,5 meter dan tinggi bidang miring adalah 1,5 meter. Jika gaya yang dikeluarkan adalah 600 N, berapakah berat balok tersebut?
A.    600 N
B.    800 N
C.    1000 N
D.    1200 N

12.    Seorang siswa memindahkan benda denga alat seperti pada gambar,

agar  usaha yang dilakukanya lebih mudah maka titik  tumpu harus diletakkan pada jarak ….
A.    30 cm dari titik A
B.    100 cm dari titik B
C.    40 cm dari titik A
D.    125 cm dari titik B

13.    Perhatikan gambar di samping ini.

Seorang siswa memindahkan benda dari titik A ke titik B dengan sebuah gaya F seperti pada gambar. Jika gesekan antara benda dengan papan diabaikan, maka keuntungan mekanik kegiatan itu adalah … .
A.    4
B.    5/3
C.    5/4
D.    3/4

14.    Perhatikan gambar

Besar energi Potensial dan energi kinetik
1.    Energi potensial di A dan di C paling besar
2.    Energi potensial di B paling kecil
3.    Energi kinetik di B paling kecil
4.    Energi kinetik di A dan di C paling kecil
Peernyataan yang tepat adalah ….
A.    1 saja
B.    2 dan 3
C.    1, 2 dan 4
D.    1, 2, 3 dan 4

15.    Batu bermassa 200 gram dijatuhkan dari ketinggian 5 meter di atas tanah. Jika gesekan udara diabaikan dan percepataan gravitasi bumi 10 m/s2 , maka energi kinetik batu saat menyenyuh tanah adalah ….
A.    200 Joule
B.    100 Joule
C.    50 Joule
D.    10 Joule

16.    Sebuah mobil massanya 2000 kg direm dengan gaya 40.000 newton sehingga mobil berhenti pada jarak 2 meter. Usaha pengereman tersesebut adalah ….
A.    80.000 J
B.    70.000 J
C.    60.000 J
D.    50.000 J

17.    Sebuah balok dengan volume 0,008 m3 digantung vertikal dari seutas kawat ringan. Apabila massa jenis air 1000 kg/m3 gaya apung yang dialami oleh balok ketika dicelupkan seluruhnya dalam air …
A.    80 N
B.    75 N
C.    60 N
D.    50 N

18.    Suatu bak yang tingginya 80 dm terisi penuh, suatu zat cair yang massa jenisnya 0,05 gram/cm3. Besar tekanan hidrostatika pada dasar bak adalah …
A.    2.000 N/m2
B.    3.000 N/m2
C.    4.000 N/m2
D.    5.000 N/m2

19.    Suatu benda terapung di atas permukaan air yang berlapiskan minyak dengan 50% volume benda berada di dalam air, 30% di dalam minyak dan sisanya berada di udara. Jika massa jenis minyak 0,8 gr/cm3, maka massa jenis benda tersebut adalah…
A.    0,62
B.    0,68
C.    0,74
D.    0,78

20.    Sebuah benda bermassa 10 kg dan memiliki volume 0,02 m3 dicelupkan ke dalam air dengan massa jenis 1000 kg/m3 maka benda tersebut akan …
A.    Seluruhnya tenggelam
B.    Setengah di udara dan setengah sisanya di air
C.    Sepertiga bagian di udara
D.    Melayang dalam air

21.    Dongkrak hidrolik memiliki penampang masing-masing berdiameter 2 mm dan 100 mm. Berapa gaya minimum yang harus dikerjakan pada penampang kecil untuk mengangkat sebuah mobil yang massanya 1000 kg? Anggap g = 10 m/s2.
A.    2 N
B.    20 N
C.    200 N
D.    2000 N
22.    Sebuah tabung berbentuk huruf U mula-mula diisi dengan air yang massa jenisnya 1,0 g/cm3.
Pada kaki kiri tabung kemudian dituangkan minyak yang massa jenisnya 0,8 g/cm3. Perbedaan ketinggian permukaan air dan minyak (Δh)  pada kedua kaki tabung, jika tinggi permukaan minyak 10 cm adalah….
A.    2 cm
B.    4 cm
C.    6 cm
D.    8 cm

23.    Berat benda di udara 40 N dan ketika di dalam air 36 N. Jika g = 10 m/s2, tentPipa U mula-mula diisi air yang massa jenisnya 1g/cm3, kemudian salah satu kakinya diisi dengan minyak setinggi 8 cm. Jika massa jenis minyak 0,8 gr/cm3, selisih permukaan air dalam pipa adalah…cm.
A.    0,8
B.    1,6
C.    3,2
D.    6,4

24.    Pernyataan yang benar tentang bunyi dan cahaya adalah . . . .

Pilihan    Bunyi    Cahaya
A    gelombang longitudinal    gelombang longitudinal
B    gelombang longitudinal    gelombang transversal
C    gelombang transversal    gelombang longitudinal
D    gelombang transversal    gelombang transversal

25.    Daya akustik pada jendela yang luasnya 2 m2 adalah 2 x 10-6 watt. Taraf intensitas bunyi pada jendela tersebut adalah …
A.    60 dB
B.    50 dB
C.    40 dB
D.    30 dB

26.    Perhatikan  gambar di samping!
Bandul  bergerak  dari A ke C memerlukan waktu 0,2 sekon dan jarak A – B – C; 10 cm. Frekuensi  dan amplitudo bandul  adalah …
A.     5  Hz dan 10 cm
B.    2,5 Hz dan 10 cm
C.    2,5 Hz dan 5 cm
D.    0,4 Hz dan 5 cm

27.    Di sebuah tempat seorang pengamat mendengar suara halilintar 16,2 detik setelah penampakan kilat. Jika kecepatan cahaya di udara 3×108 m/s dan cepat rambat bunyi di udara saat itu 343 m/s, maka  dapat ditaksir jarak antara lokasi petir dan pengamat mendekati … .
A.    5,5 km
B.    12,5 km
C.    25 km
D.    55 km

28.    Untuk mengukur kedalaman laut digunakan prinsip pemantulan bunyi. Bunyi pantul terdengar ½ sekon sesudah bunyi asli. Jika cepat rambat bunyi dalam air 1.500 m/s, maka kedalaman laut adalah ….
A.    375 meter
B.    750 meter
C.    1500 meter
D.    3000 meter

29.    Gelombang air laut menyebabkan permukaan air naik turun dengan periode 2 detik. Jika jarak antara dua puncak gelombang yang berdekatan adalah 5 meter, maka gelombang akan mencapai jarak 10 meter dalam waktu ….
A.    2 detik
B.    2,5 detik
C.    4 detik
D.    5 detik

30.    Gelombang permukaan air suatu danau tampak seperti gambar berikut !

Bila kedua gabus tersebut berjarak 60 cm bergerak naik turun bersama permukaan air dengan frekuensi 4 Hz, maka cepat rambat gelombang tersebut adalah..
A.    1,6 m/s
B.    4 m/s
C.    40 m/s
D.    160 m/s

31.    Empat buah pegas masing-masing dengan konstanta c disusun secara paralel. Konstanta pegas dari susunan ini menjadi …
A.    ¼ c
B.    ½ c
C.    2 c
D.    4 c

32.    Sumber bunyi memancarkan bunyi dengan frekuensi 600 Hz, saling mendekati dengan pendengar. Kecepatan masing-masing adalah 40 m/s dan 60 m/s. Jika cepat rambat bunyi di udara adalah 340 m/s, maka frekuensi bunyi yang diterima oleh pendengar adalah …
A.    400 Hz
B.    600 Hz
C.    800 Hz
D.    1000 Hz

33.    Perhatikan gambar

Perbesaran bayangan yang dibentuk oleh cermin tersebut adalah ….
A.    ¼  kali
B.    1/3 kali
C.    3 kali
D.    4 kali

34.    Lilin dinyalakan dan diletakkan 8 cm dimuka cermin cekung. Bayangan lilin dapat ditangkap oleh layar, terbalik, sama besar dengan lilin aslinya dan berada tepat pada lilin aslinya. Jika lilin digeser 4 cm menjahui cermin maka sifat, jarak dan perbesaran  bayangan yang terjadi adalah….
Pilihan    sifat    jarak    perbesaran
A    Maya    12 cm    2 kali
B    Maya    6 cm    ½ kali
C    Nyata    12 cm    2 kali
D    Nyata    6 cm    ½ kali

35.    Dua buah cermin datar saling dipasang berhadapan hingga saling membentuk sudut α . Jika sudut diperkecil 15°, ternyata jumlah bayangan benda yang diletakkan antara kedua cermin tersebut akan bertambah sebanyak dua bayangan lagi. Berapa derajat besar sudut α?
A.    15°
B.    30°
C.    45°
D.    60°

36.    Sebuah lup digunakan untuk melihat benda dengan mata berakomodasi maksimum. Jika fokus lup 5 cm, maka perbesaran bayangan yang terjadi adalah ….
A.    5.0  kali
B.    5.5  kali
C.    6,0  kali
D.    6,5  kali

37.    Seseorang memiliki titik dekat 40 cm dan titik jauh tak terhingga. Untuk dapat melihat benda dengan jelas pada jarak 25 cm di depan mata dibutuhkan kaca mata ……
A.    lensa negatip berfokus (300/2) cm
B.    lensa positip berfokus (300/2) cm
C.    lensa negatip berfokus (200/3) cm
D.    lensa positip berfokus (200/3) cm

38.    Seorang pengendara motor melihat bayangan kendaraan di belakang-nya 1/6  kali ukuran sebenarnya. Bila jarak pengemudi tersebut ke kendaraan yang di belakangnya itu 30 meter, berarti spion motor itu menggunakan cermin dengan jari-jari kelengkungan …
A.    7,14 m
B.    8,57 m
C.    12,00 m
D.    24,00 m

39.    Suatu cermin cekung mempunyai jari-jari kelengkungan 24 cm. Jika benda diletakkan 20 cm di depan cermin tersebut maka bayangan yang dihasilkan bersifat … .
A.    nyata, terbalik dan diperkecil
B.    maya, terbalik dan diperkecil
C.    maya, tegak dan diperbesar
D.    nyata, tegak dan diperbesa

40.    Dalam mikroskop, bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif adalah . . . .
A.    nyata, tegak, diperbesar
B.    nyata, terbalik, diperbesar
C.    maya, tegak, diperbesar
D.    maya, tegak, diperkecil

SOAL DAN JAWABAN KELAS VIII UJIAN SEMESTER 1 KURIKULUM 2013 SENI BUDAYA TAHUN PELAJARAN 2016-2017

SOAL DAN JAWABAN KELAS VIII UJIAN SEMESTER 1 KURIKULUM 2013  SENI BUDAYA TAHUN PELAJARAN 2016-2017
Mata pelajaran        : Seni Budaya
Kelas/Semester        : VIII/ 1
PETUNJUK SOAL:
Awalilah pekerjaanmu dengan membaca Bismillahirrahmaanirrahim!
Pilihlah jawaban yang tepat
Kegiatan menggambar yang menggunakan model sebagai objek gambarannya disebut …
Gambar proyeksi
Gambar model
Gambar ilustrasi
Gambar teknik

Yang bukan prinsip menggambar bentuk dibawah ini adalah …
Komposisi
Proporsi
Kesatuan
Keindahan

Bentuk objek gambar yang sama bentuknya bagian atas dan bagian bawah atau bagian kiri dan bagian kanan dinamakan dengan gambar …
Simetris
Asimetris
Memusat
Meminggir

Yang dimaksud dengan proporsi adalah …
Benda atau model diletakkan pada posisi maupun ukuran tidak sama
Perbandingan bagian perbagian atas bagian dengan keseluruhan
Keserasian pengaturan objek gambar sehingga berkesan ruang kedalaman dan antar objek  gambar saling mendukung dan menghasilkan gambar yang baik
Keselaran antara bidang gambar, objek gambar dan gambar yang dihasilkan

Pensil  yang berkode B menandakan pensil …
Lunak dan hitam
Keras
Sedang
Kuat
keseimbangan objek gambar pada bidang kertas gambar dinamakan …
Komposisi
Proporsi
Balance
Kesatuan

Yang dimaksud dengan Susunan/letak objek gambar  pada bidang media gambar disebut …
Komposisi
Proporsi
Keseimbangan (balance)
Kesatuan

Objek gambar yang bentuknya sama kiri dan kanan atau sama atas dan bawah adalah …
komposisi asimetris
komposisi simetris
komposisi sentral
komposisi tidak beraturan

perhatikan gambar berikut!

Gambar diatas adalah  komposisi …
Simetris
Asimetris
Central
Tidak beraturan

Perhatikan gambar berikut!

Gambar diatas  adalah bentuk komposisi …
Simetris
Asimetris
Central
Tidak beraturan

Dalam menggambar model yang petama kali dipersiapkan adalah …
model objek gambar
buku gambar
pensil
pewarna

Tahapan atau langkah dalam menggambar model yang pertama kali dilakukan adalah …
Mengamati objek yang akan digambar
Membuat sketsa
Mewarnai
Membuat arsiran gelap terang

Perhatikan gambar berikut!

Gambar diatas adalah berbentuk …
Kubus
Balok
Segitiga
Silinder

pensil yang berkode H menandakan pensil …
lunak dan hitam
keras
sedang
kuat

gambar yang menjelaskan ide cerita atau narasi dinamakan gambar …
gambar ilustrasi
gambar bentuk
gambar sketsa
gambar alam benda

Gambar yang memuat tokoh manusia maupun hewan yang berisi cerita-cerita humor dan bersifat menghibur adalah …
Gambar ilustrasi sastra
Ilustrasi komik
Ilustrasi karikatur
Ilustrasi kartun

Gambar ilustrasi sebuah cerita yang menampilkan gambar-gambar dilengkapi dengan keterangan-keterangan singkat dinamakan dengan gambar…
Kartun
Karikatur
Komik
Vignette

Gambar dekoratif yang berfungsi sebagai pengisi bidang kosong pada kertas narasi dinamakan gambar …
Komik
Karikatur
Vignette
Kartun

Perhatikan gambar berikut:

Gambar diatas adalah contoh …
Gambar kartun
Gambar karikatur
Gambar komik
Gambar vignette

Alat dan  bahan untuk menggambar ilustrasi dengan teknik kering adalah…
Cat air
Tinta bak
Cat poster
Pensil

Pensil yang digunakan menggambar ilustrasi adalah…
Pensil berkode H
Pensil berkode HB
Pensil berkode B
Pensil berkode 2B

Perhatikan gambar berikut ini…

Gambar diatas adalah contoh gambar…
Kartun
Karikatur
Komik
Vignette

Yang sangat diperhatikan finising dari sebuah gambar …
Sketsa
Kerapian dan kebersihan
Komposisi
Keindahan

Kewajaran penampakan sebuah gambar yang jauh kesannya terlihat jauh, yang dekat kesannya terlihat dekat dinamakan dengan …
Sudut pandang
Persfektif
Teknik
Gelap terang

Tujuan kita membuat bermacam-macam arah dan bentuk garis dalam menggambar adalah ..
Agar gambar kita bagus
Agar tangan lentur dalam menggambar
Agar sketsa gambar terlihat lebih bagus
Mengisi waktu kosong

Dalam menggambar bentuk manusia diawali dengan membuat …
Stik figur
Bagian kepala
Bagian badan
Bagian kaki

Keunikan lagu daerah Nusantara dapat dilihat melalui …
Tema, melodi,syair, dan komposisi musik
Tema,syair,birama,dan nadanya
Tema,syair,birama, komposisi dan nada
Tema, birama, musik dan lagunya

Lagu yang tumbuh dan berkembang didaerah Nusantara dinamakan…
Lagu daerah
Lagu tradisonal
Lagu daerah nusantara
Lagu tradisi Nusantara

Lagu yang sangat digemari oleh para remaja sekarang adalah …
Lagu keroncong
Lagu seriosa
Lagu dangdut
Lagu populer

Pernafasan yang baik dilakukan dalam bernyanyi adalah …
Pernafasan dada
Pernafasan diafragma
Pernafasan perut
Pernafasan bahu

Gaya bernyanyi lagu daerah masyarakat sunda dan cianjur adalah…
Mamaos atau mamanca
Pasinden
Sindhenhen
Mamaos dan sindhen

Tembang yang dikenal jauh sebelum Indonesia merdeka dinamakan …
Pasindhen
Mamaos
Gamelan
Momongan

Kaum wanita yang terkenal sebagai penyanyi dimasyarakat sunda adalah…
Rd. Siti Nurbaya
Siti Nurmala
Siti Khadijah
Rd. Siti Syarah

Untuk menjaga suara seorang penyanyi tetap merdu dalam teknik vokal, perlu di perhatikan …
Makan dan minum
Badan dan olah raga
Nada dan suara
Irama dan vokal
Sistem pembelajaran untuk menjadi penyanyi tradisional dilakukan …
Sistem nada
Sistem diatomik
Sistem magang
Sistem pentatonik

Pesindhen atau sindhen mempunyai gaya dalam bernyanyi dalam bentuk …
Berdiri dan berjalan
Duduk dikursi di atas rumah
Berjalan
Duduk bersimpuh dibelakang dalang

Bernyanyi satu suara yang dilakukan oleh kelompok dinamakan nyanyi …
Unisono
Trio
Solo
Paduan suara

Yang bukan merupakan ciri-ciri lagu daerah …
Syairnya sederhana
Liriknya bersifat kedaerahan
Lagunya disebarkan secara turun temurun
Diketahui penciptanya

Lagu daerah tradisional Minang didominasi dengan iringan musik…
Musik gambus
Musik orgen
Musik saluang dan rabab
Musik pianika

Lagu sipatokaan adalah lagu dari daerah …
Kalimantan
Maluku
Irian jaya
Sulawesi selatan

Lagu daerah aceh adalah …
Soleram
Banda pulai
Bungong jeumpa
Yangko rambe yamko

Perhatikan notasi lagu berikut:

1 2 | 3 3 . 4 5 4 3 |2 . . 4 3| 5 5 . 6 5 4 6| 5 . .

Notasi lagu diatas adalah lagu …
Siopatokaan
Yangko rambe yamko
Banda pulai
Soleram

Perhatikan lirik lagu berikut ini !

Mano sagalo niniek mamak
Sarato sanak jo sudaro 2x
Maaf jo rela nan kami mintak
Sagalo kami anak mudo-mudo

Judul lagu diatas adalah…
Banda pulai
Tanti batanti
Dayang daini
Dayang terkini

Dalam bernyayi nada-nada tinggi, kita gunakan pernafasan …
Pernafasan Perut
Pernafasan dada
Pernafasan diafragma
Pernapasan bahu

Gerak yang indah yang diciptakan dengan imajinasi melalui raga tubuh yang diiringi dengan musik untuk pertunjukan dinamakan dengan…
Tari
Senam
Akrobat
Pencak silat

Contoh tari pencak adalah …
Tari piring
Tari indang
Tari sewah
Tari galuak

Tari tradisional ambek-ambek adalah tarian tradisional dari daerah …
Sei lasi
Koto anau
Salayo
Kota solok

Properti tari piring adalah …
Talempong
Piring
Celana endong
Make up

Perhatikan gambar tari berikut!

Gambar tari di atas adalah …
Tari  sewah
Tari berpasangan
Tari kreasi
Tari piring

Perhatikan gambar berikut:

Gambar diatas adalah merupakan pertunjukan seni …
Seni tari
Seni teater
Tari selendang
Seni perwayangan

—– Semoga Sukses —–

UJIAN SEMESTER 1 KURIKULUM 2013 TAHUN PELAJARAN 2016-2017
Mata pelajaran        : Seni Budaya
Kelas/Semester        : VIII/ 1
KUNCI JAWABAN:

B
D
A
B
A
C
A
B
C
A
A
A
D
B
A
D
C
C
C
D
D
D
B
B
B
A
A
A
D
B
A
B
D
A
C
D
A
D
C
D
C
D
C
B
A
C
B
B
D
B

SOAL DAN KUNCI UJIAN SEMESTER 1 KURIKULUM 2013 SENI BUDAYA KELAS VII TAHUN PELAJARAN 2016-2017

SOAL DAN KUNCI UJIAN SEMESTER 1 KURIKULUM 2013  SENI BUDAYA KELAS VII TAHUN PELAJARAN 2016-2017
Mata pelajaran        : Seni Budaya
Kelas/Semester        : VIII/ 1
PETUNJUK SOAL:
Awalilah pekerjaanmu dengan membaca Bismillahirrahmaanirrahim!
Pilihlah jawaban yang tepat

Kegiatan menggambar yang menggunakan model sebagai objek gambarannya disebut …
Gambar proyeksi
Gambar model
Gambar ilustrasi
Gambar teknik

Yang bukan prinsip menggambar bentuk dibawah ini adalah …
Komposisi
Proporsi
Kesatuan
Keindahan

Bentuk objek gambar yang sama bentuknya bagian atas dan bagian bawah atau bagian kiri dan bagian kanan dinamakan dengan gambar …
Simetris
Asimetris
Memusat
Meminggir

Yang dimaksud dengan proporsi adalah …
Benda atau model diletakkan pada posisi maupun ukuran tidak sama
Perbandingan bagian perbagian atas bagian dengan keseluruhan
Keserasian pengaturan objek gambar sehingga berkesan ruang kedalaman dan antar objek  gambar saling mendukung dan menghasilkan gambar yang baik
Keselaran antara bidang gambar, objek gambar dan gambar yang dihasilkan

Pensil  yang berkode B menandakan pensil …
Lunak dan hitam
Keras
Sedang
Kuat
keseimbangan objek gambar pada bidang kertas gambar dinamakan …
Komposisi
Proporsi
Balance
Kesatuan

Yang dimaksud dengan Susunan/letak objek gambar  pada bidang media gambar disebut …
Komposisi
Proporsi
Keseimbangan (balance)
Kesatuan

Objek gambar yang bentuknya sama kiri dan kanan atau sama atas dan bawah adalah …
komposisi asimetris
komposisi simetris
komposisi sentral
komposisi tidak beraturan

perhatikan gambar berikut!

Gambar diatas adalah  komposisi …
Simetris
Asimetris
Central
Tidak beraturan

Perhatikan gambar berikut!

Gambar diatas  adalah bentuk komposisi …
Simetris
Asimetris
Central
Tidak beraturan

Dalam menggambar model yang petama kali dipersiapkan adalah …
model objek gambar
buku gambar
pensil
pewarna

Tahapan atau langkah dalam menggambar model yang pertama kali dilakukan adalah …
Mengamati objek yang akan digambar
Membuat sketsa
Mewarnai
Membuat arsiran gelap terang

Perhatikan gambar berikut!

Gambar diatas adalah berbentuk …
Kubus
Balok
Segitiga
Silinder

pensil yang berkode H menandakan pensil …
lunak dan hitam
keras
sedang
kuat

gambar yang menjelaskan ide cerita atau narasi dinamakan gambar …
gambar ilustrasi
gambar bentuk
gambar sketsa
gambar alam benda

Gambar yang memuat tokoh manusia maupun hewan yang berisi cerita-cerita humor dan bersifat menghibur adalah …
Gambar ilustrasi sastra
Ilustrasi komik
Ilustrasi karikatur
Ilustrasi kartun

Gambar ilustrasi sebuah cerita yang menampilkan gambar-gambar dilengkapi dengan keterangan-keterangan singkat dinamakan dengan gambar…
Kartun
Karikatur
Komik
Vignette

Gambar dekoratif yang berfungsi sebagai pengisi bidang kosong pada kertas narasi dinamakan gambar …
Komik
Karikatur
Vignette
Kartun

Perhatikan gambar berikut:

Gambar diatas adalah contoh …
Gambar kartun
Gambar karikatur
Gambar komik
Gambar vignette

Alat dan  bahan untuk menggambar ilustrasi dengan teknik kering adalah…
Cat air
Tinta bak
Cat poster
Pensil

Pensil yang digunakan menggambar ilustrasi adalah…
Pensil berkode H
Pensil berkode HB
Pensil berkode B
Pensil berkode 2B

Perhatikan gambar berikut ini…

Gambar diatas adalah contoh gambar…
Kartun
Karikatur
Komik
Vignette

Yang sangat diperhatikan finising dari sebuah gambar …
Sketsa
Kerapian dan kebersihan
Komposisi
Keindahan

Kewajaran penampakan sebuah gambar yang jauh kesannya terlihat jauh, yang dekat kesannya terlihat dekat dinamakan dengan …
Sudut pandang
Persfektif
Teknik
Gelap terang

Tujuan kita membuat bermacam-macam arah dan bentuk garis dalam menggambar adalah ..
Agar gambar kita bagus
Agar tangan lentur dalam menggambar
Agar sketsa gambar terlihat lebih bagus
Mengisi waktu kosong

Dalam menggambar bentuk manusia diawali dengan membuat …
Stik figur
Bagian kepala
Bagian badan
Bagian kaki

Keunikan lagu daerah Nusantara dapat dilihat melalui …
Tema, melodi,syair, dan komposisi musik
Tema,syair,birama,dan nadanya
Tema,syair,birama, komposisi dan nada
Tema, birama, musik dan lagunya

Lagu yang tumbuh dan berkembang didaerah Nusantara dinamakan…
Lagu daerah
Lagu tradisonal
Lagu daerah nusantara
Lagu tradisi Nusantara

Lagu yang sangat digemari oleh para remaja sekarang adalah …
Lagu keroncong
Lagu seriosa
Lagu dangdut
Lagu populer

Pernafasan yang baik dilakukan dalam bernyanyi adalah …
Pernafasan dada
Pernafasan diafragma
Pernafasan perut
Pernafasan bahu

Gaya bernyanyi lagu daerah masyarakat sunda dan cianjur adalah…
Mamaos atau mamanca
Pasinden
Sindhenhen
Mamaos dan sindhen

Tembang yang dikenal jauh sebelum Indonesia merdeka dinamakan …
Pasindhen
Mamaos
Gamelan
Momongan

Kaum wanita yang terkenal sebagai penyanyi dimasyarakat sunda adalah…
Rd. Siti Nurbaya
Siti Nurmala
Siti Khadijah
Rd. Siti Syarah

Untuk menjaga suara seorang penyanyi tetap merdu dalam teknik vokal, perlu di perhatikan …
Makan dan minum
Badan dan olah raga
Nada dan suara
Irama dan vokal
Sistem pembelajaran untuk menjadi penyanyi tradisional dilakukan …
Sistem nada
Sistem diatomik
Sistem magang
Sistem pentatonik

Pesindhen atau sindhen mempunyai gaya dalam bernyanyi dalam bentuk …
Berdiri dan berjalan
Duduk dikursi di atas rumah
Berjalan
Duduk bersimpuh dibelakang dalang

Bernyanyi satu suara yang dilakukan oleh kelompok dinamakan nyanyi …
Unisono
Trio
Solo
Paduan suara

Yang bukan merupakan ciri-ciri lagu daerah …
Syairnya sederhana
Liriknya bersifat kedaerahan
Lagunya disebarkan secara turun temurun
Diketahui penciptanya

Lagu daerah tradisional Minang didominasi dengan iringan musik…
Musik gambus
Musik orgen
Musik saluang dan rabab
Musik pianika

Lagu sipatokaan adalah lagu dari daerah …
Kalimantan
Maluku
Irian jaya
Sulawesi selatan

Lagu daerah aceh adalah …
Soleram
Banda pulai
Bungong jeumpa
Yangko rambe yamko

Perhatikan notasi lagu berikut:

1 2 | 3 3 . 4 5 4 3 |2 . . 4 3| 5 5 . 6 5 4 6| 5 . .

Notasi lagu diatas adalah lagu …
Siopatokaan
Yangko rambe yamko
Banda pulai
Soleram

Perhatikan lirik lagu berikut ini !

Mano sagalo niniek mamak
Sarato sanak jo sudaro 2x
Maaf jo rela nan kami mintak
Sagalo kami anak mudo-mudo

Judul lagu diatas adalah…
Banda pulai
Tanti batanti
Dayang daini
Dayang terkini

Dalam bernyayi nada-nada tinggi, kita gunakan pernafasan …
Pernafasan Perut
Pernafasan dada
Pernafasan diafragma
Pernapasan bahu

Gerak yang indah yang diciptakan dengan imajinasi melalui raga tubuh yang diiringi dengan musik untuk pertunjukan dinamakan dengan…
Tari
Senam
Akrobat
Pencak silat

Contoh tari pencak adalah …
Tari piring
Tari indang
Tari sewah
Tari galuak

Tari tradisional ambek-ambek adalah tarian tradisional dari daerah …
Sei lasi
Koto anau
Salayo
Kota solok

Properti tari piring adalah …
Talempong
Piring
Celana endong
Make up

Perhatikan gambar tari berikut!

Gambar tari di atas adalah …
Tari  sewah
Tari berpasangan
Tari kreasi
Tari piring

Perhatikan gambar berikut:

Gambar diatas adalah merupakan pertunjukan seni …
Seni tari
Seni teater
Tari selendang
Seni perwayangan

—– Semoga Sukses —–

KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SOLOK
MTsN SEI LASI
UJIAN SEMESTER 1 KURIKULUM 2013 TAHUN PELAJARAN 2016-2017
Mata pelajaran        : Seni Budaya
Kelas/Semester        : VIII/ 1
KUNCI JAWABAN:

B
D
A
B
A
C
A
B
C
A
A
A
D
B
A
D
C
C
C
D
D
D
B
B
B
A
A
A
D
B
A
B
D
A
C
D
A
D
C
D
C
D
C
B
A
C
B
B
D
B

BOCORAN SOAL UAS FIQIH KELAS VIII TAHUN PELAJARAN 2016/2017

BOCORAN SOAL UAS FIQIH KELAS VIII TAHUN PELAJARAN 2016/2017
A. Pilihlah jawaban a,b,c, atau d dengan tepat!
Syukur menurut bahasa artinya …
a.    Do’a    b.    Terima kasih
c.    Bacaan    d.    Permintaan
Tilawah menurut bahasa artinya …
a.    Do’a    b.    Terima kasih
c.    Bacaan    d.    Permintaan
Sahwi menurut bahasa artinya …
a.    Terima kasih    b.    Ingat
c.    Lupa    d.    Lupa-lupa ingat
Hukum sujud syukur adalah …
a.    Wajib    b.    Sunnah
c.    Makruh    d.    Jaiz/mubah
Hukum sujud tilawah adalah …
a.    Wajib    b.    Wajib kifayah
c.    Sunah    d.    Jaiz/mubah
Hukum sujud sahwi adalah …
a.    Wajib    b.    Wajib kifayah
c.    Sunah    d.    Jaiz/mubah
Syarat untuk melakukan sujud tilawah adalah…
a.    Kotor    b.    Suci
c.    Gembira    d.    Takut
Sujud syukur dilaksanakan sebanyak …
a.    Sekali    b.    Dua kali
c.    Tiga kali    d.    Empat kali
Sujud sahwi dilakukan … Salam.
a.    Bersama     b.    Ketika
c.    Sesudah     d.    Sebelum
Sujud sahwi dilakukan setelah …
a.    Rukuk     b.    Sujud
c.    Tasyahud awal    d.    Tasyahud akhir
Sujud tilawah dilakukan karena membaca atau mendengar …
a.    Ayat kursi    b.    Ayat-ayat cinta
c.    Ayat sajdah    d.    Ayat qur’an
Di dalam Al-Qur’an, ayat-ayat sajdah ada … Ayat
a.    10    b.    15
c.    20    d.    25
Sujud syukur dilakukan karena …
a.    Mendapat nikmat
b.    Terhindar dari musibah
c.    Mendapat musibah
d.    Mendapat nikmat dan terhindar dari musibah
Ragu terhadap bilangan rakaat shalat merupakan salah satu sebab melakukan …
a.    Sujud witir    b. Sujud tilawah
c.    Sujud syukur    d.    Sujud sahwi
Sujud yang boleh dilakukan di dalam atau di luar shalat adalah …
a.    Sujud witir    b.    Sujud tilawah
c.    Sujud syukur    d.    Sujud sahwi
Puasa menurut bahasa artinya ..
a.    Shaum    b.    Menahan
c.    Menyengaja    d.    Membatalkan
Puasa nazar termasuk kedalam puasa ..
a.    Sunnah    b.    Makruh
c.    Wajib    d.    Haram
Puasa khusus hari jumat termasuk puasa ..
a.    Sunnah    b.    Makruh
c.    Wajib    d.    Haram
Makan sahur termasuk ..
a.    Sunnah puasa    b.    Syarat puasa
c.    Rukun puasa    d.    Makruh puasa
Dalil yang mewajibkan puasa adalah ..
a. Qs Al-baqarah : 182
b. Qs Al-baqarah : 184
c. Qs Al-baqarah : 186
d. Qs Al-baqarah : 187
Islam merupakan ..
a.    Syarat sah puasa    b.    Sunnah puasa
c.    Rukun puasa    d.    Makruh puasa
Niat merupakan..
a.    Syarat sah puasa    b.    Sunnah puasa
c.    Rukun puasa    d.    Makruh puasa
Mengakhirkan makan sahur  merupakan..
a.    Syarat sah puasa    b.    Sunnah puasa
c.    Rukun puasa    d.    Makruh puasa
Mencicipi makanan merupakan ..
a.    Syarat sah puasa    b.    Sunnah puasa
c.    Rukun puasa    d.    Makruh puasa
Baligh merupakan ..
a.    Syarat sah puasa    b.    Sunnah puasa
c.    Rukun puasa    d.    Makruh puasa
Membaca do’a ketika berbuka merupakan..
a.    Syarat sah puasa    b.    Sunnah puasa
c.    Rukun puasa    d.    Makruh puasa
Diantara hal yang membatalkan puasa adalah..
a.    Niat    b.    Makan sahur
c.    Berkata kotor    d.    Haid atau nifas
Murtad adalah orang yang keluar dari..
a.    Agama islam    b.    Masjid
c.    Rumah    d.    sekolah
Merokok merupakan hal yang …dalam puasa.
a.    Sunah    b.    Wajib
c.    Haram    d.    Makruh
Romadhon menurut bahasa artinya..
a.    Pembakaran    b.    Pendinginan
c.    Penghilangan    d.    penghapusan
Maksud dari hisab adalah..
a.    menyempurnakan
b. melihat bulan
c.    menghitung
d.    menghitung dengan ilmu falaq
Arti dari rukhsah adalah..
a.    diberatkan    b.    diringankan
c.    digandakan    d.    dihapuskan
Orang yang diperbolehkan tidak puasa..
a.    musafir    b.    orang baligh
c.    orang Islam    d.    orang dewasa
Orang yang sedang bepergian jauh disebut..
a.    Jihad    b.    Ulama
c.    Mumayis    d.    Musafir
Wajib mengqada puasa pada hari lain berlaku bagi orang di bawah ini, kecuali..
a.    Orang sakit    b.    Musafir
c.    Wanita hamil    d.    Lanjut usia
Puasa yang dilakukan karena jaji akan melakukannya dengan niat ibadah adalah pengertian puasa..
a.    Romadhon    b.    Asy-syuro
c.    Nazar    d.    Sya’ban
Puasa yang dikerjakan pada tanggal 9 dzulhijjah adalah puasa ..
a.    Arofah    b.    Asy-syuro
c.    Nazar    d.    Sya’ban
Puasa yag dikerjakan pada tanggal 10 muharam adalah puasa..
a.    Romadhon    b.    Asy-syuro
c.    Nazar    d.    Sya’ban
Puasa yang dikerjakan pada bulan sya’ban adalah puasa..
a.    Romadhon    b.    Asy-syuro
c.    Nazar    d.    Sya’ban
Denda atau hukuman bagi orang yang melanggar hukum agama disebut.
a.    Fidyah    b.    Kafarat
c.    Rukhsoh    d.    Tabiat
Tebusan, barang sebagai penebus karena meninggalkan puasa disebut..
a.    Fidyah    b.    Kafarat
c.    Rukhsoh    d.    Tabiat
Terhindar dari musibah merupakan sebab dilakukannya sujud..
a.    Syukur    b.    Tilawah
c.    Sahwi    d.    Shalat
Membaca ayat-ayat sajdah merupakan sebab dilakukannya sujud
a.    Syukur    b.    Tilawah
c.    Sahwi    d.    Shalat
Maksud dari istikmal adalah..
a.    menyempurnakan
b.    melihat bulan
c.    menghitung
d.    menghitung dengan ilmu falaq
Maksud dari hisab adalah ..
a.    menyempurnakan
b.    melihat bulan
c.    menghitung
d.    menghitung dengan ilmu falaq
Ilmu falaq juga disebut dengan ..
a.    Ilmu astronomi    b. Ilmu astrologi
c.    Ilmu geografi    d.    Ilmu geologi
Menyempurnakan bilangan bulan sya’ban sampai 30 hari dalam menentukan awal bulan romadhon adalah pengertian dari
a.    Hisab    b.    Ru’yah
c.    Istikmal    d.    Shaum
Melihat bulan sabit dengan mata kepala yang menandakan datangnya tanggal satu di awal bulan ramadhan adalah pengeretian dari ..
a.    Hisab    b.    Ru’yah
c.    Istikmal    d.    Shaum
Menggunakan perhitungan ilmu falaq dalam menentukan awal bulan ramadhan adalah pengertian dari..
a.    Hisab    b.    Ru’yah
c.    Istikmal    d.    Shaum
Puasa yang dilakukan pada bulan ramadhan disebut puasa..
a.    Ramadhan    b.    Asy-syura
c.    Sya’ban    d.    Arafah
Puasa ramadhan meerupakan rukun islam yang ke-
a.    2    b.    3
c.    4    d.    5
Orang lanjut usia diperbolehkan untuk tidak berpuasa tetapi ia harus..
a.    Mengqada
b.    Membayar fidyah
c.    Mengqada dan membayar fidyah
d.    Menjamak
Wanita hamil dan menyusui anaknya yang takut berbahaya bagi anaknya diperbolehkan tidak berpuasa tetapi ia harus..
a.    Mengqada
b.    Membayar fidyah
c.    Mengqada dan membayar fidyah
d.    Menjamak
Puasa sunah yang dilakukan secara berselang seling adalah puasa..
a.    Sya’ban    b.    Asy-syuro
c.    Nazar    d.    Dawud
Puasa sunah di bulan Sya’ban sebanyak..
a.    6 hari    b.    6 bulan
c.    3 hari    d.    3 bulan

B. JAWABLAH PERTANYAAN DI BAWAH INI !
Jelaskan pengertian sujud syukur !
Jelaskan pengertian sujud tilawah !
Apa sebab dilakukanya sujud tilawah
Apa sebab dilakukannya sujud syukur ?
Sebutkan 3 contoh puasa sunnah !

MID SEMESTER GANJIL TAHUN AJARAN 2016/2017 SOAL Mata Pelajaran Quran Hadits Kelas VIII ( Delapan )

MID SEMESTER GANJIL TAHUN AJARAN 2016/2017 SOAL Mata Pelajaran Quran Hadits Kelas VIII ( Delapan )
Qolqolah menurut bahasa artinya…

Panjang
Berhenti    Pantulan
Berkata

Bacaan qolqolah bisa terjadi apabila huruf qolqolah?

Berharokat dommah
Berharokat fathah    Berharokat kasroh
Berharokat Sukun

Tafkhim artinya adalah

Tipis
Tebal      Sedang
Antara tipis dan tebal

Mad asli yang diiringi satu huruf hidup dalam satu kalimat dan dibaca sukun atau mati bila diwaqafkan merupakan hokum bacaan…….

Mad wajib munfasil
Mad wajib muttasil    Mad ‘arid lissukun
Mad badal

Qalqalah DIBAGI MENJADI DUA menurut cara membacanya, yaitu…

Kubra dan lafzul jalalah
Sugra dan tafkhim    Sugra dan kubra
Kubra dan tafkhim

Pada hokum mad ‘arid lissukun apabila mad dibaca tul, artinya dibaca panjang….. harakat

1
2    4
6

Secara bahasa idzhar artinya adalah….

Tebal
Samar    Dengung
Jelas dan terang

Jika nun sukun bertemu dengan huruf mim, hokum bacaannya adalah….

Idzhar
Idgham     Iglab
Ikhfa

Hukum idgham dibagi menjadi dua yaitu…

Ghunnah dan bighunnah
Ghunnah dan bilaghunnah    Bighunnah dan Laghunnah
Bighunnah dan bilaghunnah

Jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah hokum bacaanya ada berapa?

dua
tiga     empat
lima

Berikut ini adalah hokum bacaan mim sukun, kecuali….

Idzhar
Idzhar khalqi    Idzhar syafawi
Idghom

Huruf idzhar syafawi ada berapa?

5
15    26
28

Quraisy artinya….

Bangsa arab
Bangsa mekah    Kaum Quraisy
Kaum jahiliyah

Daerah yang sering dikunjungi oleh suku Quraisy untuk berdagang ialah….

Saudi Arabia dan uni emirat arab
Yaman dan Persia    Syam dan yaman
Yaman dan syam

Salah satu kebiasaan kaum Quraisy adalah

Melaut
Berburu    Berdagang
Bertani

Nabi yang merupakan keturunan suku Quraisy adalah

Isa As
Ibrahim As     Musa As
Muhammad SAW

Didalam surah al-insyirah dijelaskan bahwa bersama setiap kesulitan akan dating…..

Pertolongan
Permusuhan     Kemudahan
Kemuliaan

Setelah kita berusaha sekuat tenaga atas suatu pekerjaan, maka kita harus….

Nersenang-senang
Bertawakal kepada Allah SWT    Merenung kepada Allah SWT
Banyak beribadah kepad Allah SWT

Apakah arti dari surah al-insyirah ayat 1?

Allah maha esa dan kuasa
Bukankah kami telah melapangkan dadamu    Allah maha pengampun
Bukankah kami telah melemparmu

Salah satu kandungan dari surah al-insyirah adalah tentang…

Siksa Allah
Janji-Janji Allah    Surga dan neraka
Nikmat-nikmatdari Allah

SOAL FIQIH SMP KELAS VII TAHUN 2016

SOAL FIQIH SMP KELAS VII TAHUN 2016
A. Pilihlah jawaban a,b,c, atau d dengan tepat!
Syukur menurut bahasa artinya …
a.    Do’a    b.    Terima kasih
c.    Bacaan    d.    Permintaan
Tilawah menurut bahasa artinya …
a.    Do’a    b.    Terima kasih
c.    Bacaan    d.    Permintaan
Sahwi menurut bahasa artinya …
a.    Terima kasih    b.    Ingat
c.    Lupa    d.    Lupa-lupa ingat
Hukum sujud syukur adalah …
a.    Wajib    b.    Sunnah
c.    Makruh    d.    Jaiz/mubah
Hukum sujud tilawah adalah …
a.    Wajib    b.    Wajib kifayah
c.    Sunah    d.    Jaiz/mubah
Hukum sujud sahwi adalah …
a.    Wajib    b.    Wajib kifayah
c.    Sunah    d.    Jaiz/mubah
Syarat untuk melakukan sujud tilawah adalah…
a.    Kotor    b.    Suci
c.    Gembira    d.    Takut
Sujud syukur dilaksanakan sebanyak …
a.    Sekali    b.    Dua kali
c.    Tiga kali    d.    Empat kali
Sujud sahwi dilakukan … Salam.
a.    Bersama     b.    Ketika
c.    Sesudah     d.    Sebelum
Sujud sahwi dilakukan setelah …
a.    Rukuk     b.    Sujud
c.    Tasyahud awal    d.    Tasyahud akhir
Sujud tilawah dilakukan karena membaca atau mendengar …
a.    Ayat kursi    b.    Ayat-ayat cinta
c.    Ayat sajdah    d.    Ayat qur’an
Di dalam Al-Qur’an, ayat-ayat sajdah ada … Ayat
a.    10    b.    15
c.    20    d.    25
Sujud syukur dilakukan karena …
a.    Mendapat nikmat
b.    Terhindar dari musibah
c.    Mendapat musibah
d.    Mendapat nikmat dan terhindar dari musibah
Ragu terhadap bilangan rakaat shalat merupakan salah satu sebab melakukan …
a.    Sujud witir    b. Sujud tilawah
c.    Sujud syukur    d.    Sujud sahwi
Sujud yang boleh dilakukan di dalam atau di luar shalat adalah …
a.    Sujud witir    b.    Sujud tilawah
c.    Sujud syukur    d.    Sujud sahwi
Puasa menurut bahasa artinya ..
a.    Shaum    b.    Menahan
c.    Menyengaja    d.    Membatalkan
Puasa nazar termasuk kedalam puasa ..
a.    Sunnah    b.    Makruh
c.    Wajib    d.    Haram
Puasa khusus hari jumat termasuk puasa ..
a.    Sunnah    b.    Makruh
c.    Wajib    d.    Haram
Makan sahur termasuk ..
a.    Sunnah puasa    b.    Syarat puasa
c.    Rukun puasa    d.    Makruh puasa
Dalil yang mewajibkan puasa adalah ..
a. Qs Al-baqarah : 182
b. Qs Al-baqarah : 184
c. Qs Al-baqarah : 186
d. Qs Al-baqarah : 187
Islam merupakan ..
a.    Syarat sah puasa    b.    Sunnah puasa
c.    Rukun puasa    d.    Makruh puasa
Niat merupakan..
a.    Syarat sah puasa    b.    Sunnah puasa
c.    Rukun puasa    d.    Makruh puasa
Mengakhirkan makan sahur  merupakan..
a.    Syarat sah puasa    b.    Sunnah puasa
c.    Rukun puasa    d.    Makruh puasa
Mencicipi makanan merupakan ..
a.    Syarat sah puasa    b.    Sunnah puasa
c.    Rukun puasa    d.    Makruh puasa
Baligh merupakan ..
a.    Syarat sah puasa    b.    Sunnah puasa
c.    Rukun puasa    d.    Makruh puasa
Membaca do’a ketika berbuka merupakan..
a.    Syarat sah puasa    b.    Sunnah puasa
c.    Rukun puasa    d.    Makruh puasa
Diantara hal yang membatalkan puasa adalah..
a.    Niat    b.    Makan sahur
c.    Berkata kotor    d.    Haid atau nifas
Murtad adalah orang yang keluar dari..
a.    Agama islam    b.    Masjid
c.    Rumah    d.    sekolah
Merokok merupakan hal yang …dalam puasa.
a.    Sunah    b.    Wajib
c.    Haram    d.    Makruh
Romadhon menurut bahasa artinya..
a.    Pembakaran    b.    Pendinginan
c.    Penghilangan    d.    penghapusan
Maksud dari hisab adalah..
a.    menyempurnakan
b. melihat bulan
c.    menghitung
d.    menghitung dengan ilmu falaq
Arti dari rukhsah adalah..
a.    diberatkan    b.    diringankan
c.    digandakan    d.    dihapuskan
Orang yang diperbolehkan tidak puasa..
a.    musafir    b.    orang baligh
c.    orang Islam    d.    orang dewasa
Orang yang sedang bepergian jauh disebut..
a.    Jihad    b.    Ulama
c.    Mumayis    d.    Musafir
Wajib mengqada puasa pada hari lain berlaku bagi orang di bawah ini, kecuali..
a.    Orang sakit    b.    Musafir
c.    Wanita hamil    d.    Lanjut usia
Puasa yang dilakukan karena jaji akan melakukannya dengan niat ibadah adalah pengertian puasa..
a.    Romadhon    b.    Asy-syuro
c.    Nazar    d.    Sya’ban
Puasa yang dikerjakan pada tanggal 9 dzulhijjah adalah puasa ..
a.    Arofah    b.    Asy-syuro
c.    Nazar    d.    Sya’ban
Puasa yag dikerjakan pada tanggal 10 muharam adalah puasa..
a.    Romadhon    b.    Asy-syuro
c.    Nazar    d.    Sya’ban
Puasa yang dikerjakan pada bulan sya’ban adalah puasa..
a.    Romadhon    b.    Asy-syuro
c.    Nazar    d.    Sya’ban
Denda atau hukuman bagi orang yang melanggar hukum agama disebut.
a.    Fidyah    b.    Kafarat
c.    Rukhsoh    d.    Tabiat
Tebusan, barang sebagai penebus karena meninggalkan puasa disebut..
a.    Fidyah    b.    Kafarat
c.    Rukhsoh    d.    Tabiat
Terhindar dari musibah merupakan sebab dilakukannya sujud..
a.    Syukur    b.    Tilawah
c.    Sahwi    d.    Shalat
Membaca ayat-ayat sajdah merupakan sebab dilakukannya sujud
a.    Syukur    b.    Tilawah
c.    Sahwi    d.    Shalat
Maksud dari istikmal adalah..
a.    menyempurnakan
b.    melihat bulan
c.    menghitung
d.    menghitung dengan ilmu falaq
Maksud dari hisab adalah ..
a.    menyempurnakan
b.    melihat bulan
c.    menghitung
d.    menghitung dengan ilmu falaq
Ilmu falaq juga disebut dengan ..
a.    Ilmu astronomi    b. Ilmu astrologi
c.    Ilmu geografi    d.    Ilmu geologi
Menyempurnakan bilangan bulan sya’ban sampai 30 hari dalam menentukan awal bulan romadhon adalah pengertian dari
a.    Hisab    b.    Ru’yah
c.    Istikmal    d.    Shaum
Melihat bulan sabit dengan mata kepala yang menandakan datangnya tanggal satu di awal bulan ramadhan adalah pengeretian dari ..
a.    Hisab    b.    Ru’yah
c.    Istikmal    d.    Shaum
Menggunakan perhitungan ilmu falaq dalam menentukan awal bulan ramadhan adalah pengertian dari..
a.    Hisab    b.    Ru’yah
c.    Istikmal    d.    Shaum
Puasa yang dilakukan pada bulan ramadhan disebut puasa..
a.    Ramadhan    b.    Asy-syura
c.    Sya’ban    d.    Arafah
Puasa ramadhan meerupakan rukun islam yang ke-
a.    2    b.    3
c.    4    d.    5
Orang lanjut usia diperbolehkan untuk tidak berpuasa tetapi ia harus..
a.    Mengqada
b.    Membayar fidyah
c.    Mengqada dan membayar fidyah
d.    Menjamak
Wanita hamil dan menyusui anaknya yang takut berbahaya bagi anaknya diperbolehkan tidak berpuasa tetapi ia harus..
a.    Mengqada
b.    Membayar fidyah
c.    Mengqada dan membayar fidyah
d.    Menjamak
Puasa sunah yang dilakukan secara berselang seling adalah puasa..
a.    Sya’ban    b.    Asy-syuro
c.    Nazar    d.    Dawud
Puasa sunah di bulan Sya’ban sebanyak..
a.    6 hari    b.    6 bulan
c.    3 hari    d.    3 bulan

B. JAWABLAH PERTANYAAN DI BAWAH INI !
Jelaskan pengertian sujud syukur !
Jelaskan pengertian sujud tilawah !
Apa sebab dilakukanya sujud tilawah
Apa sebab dilakukannya sujud syukur ?
Sebutkan 3 contoh puasa sunnah !

Soal Bahasa Indonesia Untuk Latihan Soal SMP

Cermatilah paragraf berikut !
(1) Berbagai perkembangan yang terjadi di bidang teknik informasi dalam beberapa tahun terakir, hendaknya ditanggapai bukan dengan sikap cemas. (2)  perkembangan tersebut justru harus dilihat dari sisi positif. (3) Sembari menyiasati berbagai kemungkinan untuk ikut memetik keuntungan dari perkembangan teknologi informasi yang berlangsung cepat dibandingkan perkembangan masyarakat.(4) Perkembangan ini pasti akan mengubah banyak hal dalam masyarakat, mulai dari gaya hidup, kecenderungan mental, hingga ke pandangan hidup.
Ide pokok paragraf tersebut adalah . . .
Berbagai perkembangan yang terjadi
Perkembangan ditanggapi dengan cemas
Perkembangan teknologi informasi
Menyiasati berbagai kemungkinan
Gaya dan pandangan hidup masyarakat

Kalimat yang merupakan fakta dalam paragraf tersebut adalah . . .
Pandangan hidup masyarakat Indonesia menjadi positif sejak perkembangan teknologi informasi
Keuntungan masyarakat Indonesia dalam perkembangan teknologi informasi yang berlangsung cepat
Keuntungan dari perkembangan teknologi informasi telah dirasakan oleh masyarakat Indonesia
Berbagai perkembangan yang telah terjadi di bidang teknologi informasi dalam beberapa tahun terakir
Perkembangan teknologi itu banyak ditanggapi dengan sikap cemas oleh masyarakat

Penggunaan istilah yang tidak tepat terdapat dalam kalimat nomor . . .
(1)    B. (2)        C. (3)        D. (4)        (5)

Tabel berikut untuk menjawab soal nomor 8 dan 9. Cermatilah!
JUMLAH BARANG YANG TERJUAL TRIWULAN I TAHUN 2014 DI TOKO ROSE

Bulan    Nama Barang yang Terjual
Baju    Mainan    Sabun    Alat Tulis    Sepatu
Januari    20    30    15    10    10
Februari    25    25    22    20    10
Maret    27    20    26    20    10

Kalimat pernyataan yang sesuai dengan isi tabel tersebut adalah  . . .
Jumlah barang yang terjual pada bulan Januari dan Maret sama.
Baju dan sabun selalu mengalami kenaikan jumlah penjualan.
Pada bulan Januari jumlah barang yang terjual lebih banyak daripada Maret.
Barang yang mengalami penurunan jumlah penjualan adalah sepatu dan mainan.
1

Jumlah baju yang terjual lebih banyak daripada mainan pada tiga bulan pertama.
Simpulan isi tabel tersebut adalah . . .
Jumlah barang yang terjual di Toko Rose boleh dikatakan mengalami peningkatan selama tiga bulan pertama.
Barang yang dijual oleh Toko Rose adalah barang keperluan rumah tangga sehari-hari.
Selama tiga bulan pertama terjadi penurunan jumlah barang yang terjual di Toko Rose.
Semua barang di Toko Rose tidak mengalami peningkatan penjualan selama tiga bulan pertama.
Tidak terjadi transaksi jual beli barang di Toko Rose selama tiga bulan pertama.

Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 10 dan 11 !
Sebelas peserta konvensi calon presiden (capres) dari partai tertentu sudah menyampaikan visi dan misi masing-masing. Dengan waktu hanya lima menit, seluruh peserta berupaya menunjikan yang terbaik. Langkah Ketua Umum partai tersebut, mempercayakan konvensi kepada komite yang beranggotakan orang-orang profesional sudah tepat. Tugas para peserta konvensi partai tersebut tidak hanya mengalahkan sepuluh kandidat lain, tetapi juga mengejar popularitas dan elektabilitas yang dimiliki seseorang. Memang, orang tersebut belum menyatakan kesediaan menjadi capres. Pertarungan capres di konvensi partai tersebut dan persaingannya dengan capres lain merupakan pendidikan politik yang baik yang perlu dicermati oleh masyarakat Indonesia.
Opini redaksi yang terdapat dalam penggalan tajuk rencana tersebut adalah . . .
Sebelas peserta konvensi calon presiden (capres) sudah menyampaikan visi dan misi masing-masing pada minggu malam.
Dengan waktu hanya lima menit, seluruh peserta berupaya menunjukan yang terbaik.
Tugas para peserta konvensi partai tidak hanya mengalahkan sepuluh kandidat lain, tetapi juga mengejar popularitas dan elektabilitas yang dimiliki orang tertentu.
Memang seseorang yang dicalonkan belum menyatakan kesediaan menjadi capres periode berikut.
Pertarungan capres di konvensi partai dan persaingan merupakan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat.

Pihak yang dituju oleh redaksi tajuk tersebut adalah  . . .
Partai politik                D. Peserta konvensi
Masyarakat Indonesia            E. Presiden RI
Pemerintah Indonesia

Untuk menjawab soal nomor 5 dan 6, bacalah wacana berikut!
(1)Ketela yang selama ini  dipandang sebelah mata oleh banyak orang, kini memiliki nilai ekonomi tersendiri. (2) Kehadiran industri ini tidak saja mampu membuka mata masyarakat mengenai potensi sumber pangan selain beras, tetapi juga mampu memberikan kontribusi yang riil bagi pembangunan ekonomi pedesaan. (3) Ekonomi masyarakat di lereng pegunungan yang tandus pun mulai bergerak berkat katela. (4) Harga singkong di tingkat petani semula Rp. 150 per kilo, kini meningkat tiga kali lipatnya.
(5) Petani singkong pun bersorak karena hasil panen mereka, yang dahulu tidak ada harganya, kini dapat dijual dengan harga pantas. (6) Industri pendamping tumbuh, sektor transportasi merambah jalan-jalan desa, dan produk-produk perbankan yang dahulu asing mulai akrab dengan masyarakat. (7) Hebatnya, pekerjaan ini tidak berpusat pada satu tempat melainkan terdistribusi ke pelosok pedesaan.

Kalimat utama paragraf pertama terdapat pada kalimat nomor . . .
(1)    B. (2)        C. (3)        D. (4)        E. (1) dan (4)

Kalimat penjelas yang tidak padu pada kedua paragraf tersebut adalah nomor . . .
(1) dan (5)    C. (3) dan (6)        E. (4) dan (7)
(2) dan (6)    D. (3) dan (7)

Pemerintah diimbau untuk mengubah paradigma undang-undang pangan karena strategisnya wilayah tersebut. “Kita perlu kebijakan yang komprehensif, memang ada ruang di sana. Undang-undang pangan harus diubah paradigmanya,” ujar ekonom Hendri Suparmi di Jakarta.
Makna istilah paradigma dan komprehensif dalam paragraf tersebut adalah …
Tukar keinginan, ingin maju        D. pandangan hidup, mampu berpikir
Kerangka berpikir, luas dan lengkap    E. berpikir maju, pandangan luas
Wawasan maju, cara berpikir

Cermati penggalan biografi berikut untuk menjawab soal 3 dan 4!
Ketika Einstein, penemu teori relativitas, mencapai umur lima puluh tahun, Jerman memberi banyak tanda kehormatan kepadanya: mendirikan patung untuknya di Postdam, dan menghadiahkan sebuah rumah serta kapal layar sebagai tanda cinta dan rasa kagum bangsa Jerman kepadanya. Akan tetapi, beberapa tahun kemudian, semua milik pribadinya dirampas. Ia pun takut pulang ke tanah airnya. Berminggu-minggu lamanya ia hidup di Belgia, di belakang pintu berlapis yang dijaga seorang polisi. Polisi itu setiap malam tidur di samping tempat tidurnya.

Keistimewaan Einstein dalam kutipan tersebut adalah . . .
Berkat karyanya, Einstein mampu membeli sebuah rumah.
Einstein mendapat banyak tanda kehormatan dari Jerman.
Einstein mengagumi bangsa Jerman karena penemuannya.
Einstein dijaga oleh polisi setiap malam di rumahnya.
Masyarakat Jerman mendirikan patung Einstein di postdam.

Konflik yang dihadapi tokoh dalam kutipan tersebut adalah . . .
Einstein banyak mendapat penghargaan dari Jerman.
Cukup lama Einstein harus hidup di Belgia.
Einstein takut pulang ke tanah airnya sendiri.
Einstein dijaga ketat oleh polisi di rumahnya.
Polisi setiap malam tidur di samping rumahnya.

Teks berikut untuk menjawab soal nomor 16 dan 17. Bacalah kutipan berikut dengan saksama!
“Walau apa katamu terhadapku, walau kaucaci maki aku, aku terima. Tapi, untuk membiarkan Masri dan Ami hidup sebagai suami isteri, padahal Tuhan telah melarangnya, o …, o …, o …, itu telah melanggar prinsip hidup setiap orang yang percaya pada-Nya. Kau memang telah bebuat sesuatu yang benar sebagai ibu yang mau memelihara kebahagiaan anaknya. Tapi, ada lagi kebenaran  yang lebih mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, yakni kebenaran yang dikatakan Tuhan dalam kitab-Nya, prinsip hidup segala manusialah menjujung kebenaran Tuhan.
Pendeskripsian watak tokoh dalam kutipan tersebut dapat diketahui dari . . .
Dialog antartokoh            D. tanggapan tokoh lain
Pengambaran langsung            E. lingkungan sekitar tokoh
Pikiran tokoh

Amanat yang disampaikan pengarang pada kuitpan tersebut adalah . . .
Ibu harus menjaga kebahagiaan anaknya walaupun melanggar ajaran agama.
Manusia harus senantiasa berbuat yang benar sesuai ajaran agama.
Manusia hendaknya memperbaiki kesalahan yang pernah dilakukan.
Setiap manusia pasti memiliki tabiat yang berbeda-beda.
Manusia tidak pernah luput dari kesalahan.

Perhatikan kutipan berikut ini dengan saksama!
Danila melangkah limbung menelusuri lorong yang akan membawanya ke dunia bebas. Di belakang sana, tertinggal masa lalunya yang kelam di balik jeruji besi. Sekali lagi dia menoleh ke belakang.  Ke pintu besi berterali kokoh yang telah lima tahun memisahkanya dari dunia luar.
Di Bahumu Kubagi Dukaku, Mira. W
Latar yang terdapat dalam penggalan novel di atas . . .
lorong penjara            B. kantor penjara        E. ruang tahanan
rumah tahanan            C. jeruji besi

Cermati silogisme berikut !
PU    : Semua pegawai di kantor pajak dapat mengoperasikan komputer.
PK    : Pak Andi seorang pegawai di kantor pajak.
K    :
Simpulan yang tepat untuk melengkapi silogisme tersebut adalah . . .
Pak Andi bekerja di kantor pajak.
Pak Andi dapat mengoperasikan komputer.
Pegawai di kantor pajak dapat mengoperasikan komputer.
Ia dapat mengoperasikan komputer karena pegawai pajak.
Pegawai pajak harus dapat mengoperasikan komputer

Cermati silogisme berikut !
PU    : Semua penderita penyakit kanker harus menjalani kemoterapi setelah operasi.
PK    : Rika Hardini penderita penyakit kanker.
K    : Rika Hardini harus menjalani kemoterapi setelah operasi.
Entimen dari silogisme tersebut adalah . . .
Rika Hardini penderita penyakit kanker karena ia harus segera dioperasi dan menjalani kemoterapi.
Rika Hardini harus melaksanakan kemoterapi karena ia menderita penykit kanker dan dioperasi.
Rika Hardini harus menjalani kemoterapi setelah operasi karena ia menderita penyakit kanker.
Rika Hardini harus dioperasi setelah menjalani kemoterapi karena ia menderita penyakit kanker.
Rika Hardini penderita penyakit kanker sehingga ia harus segera dioperasi dan menjalani kemoterapi.

Bacalah paragra berikut dengan saksama !
Pohon pisang hidup dalam satu rumpun, besar dan kecil. Manusia hidup dalam satu kehidupan sosial, bersatu tidak membedakan ras, suku, dan agama. Pohon pisang menyiapkan generasi penerusnya dengan baik, anak pohon pisang hidup di sekitar induknya. Manusia mendidik anaknya dengan baik untuk kehidupan selanjutnya. Pohon pisang mulai dari batang, daun, dan buahnya memberi manfaat bagi manusia. Manusia pun dapat bermanfaat bagi sesamanya, seperti mengamalkan ilmu atau menolong sesama. Pohon pisang berprinsip tidak akan mati sebelum berbuah. Manusia juga hendaknya berprinsip seyogianya meninggal setelah mempersembahkan karya-karya terbaik dalam hidup ini. “Sekali berarti, sudah itu mati”

Kalimat simpulan analogi yang tepat untuk pargraf tersebut adalah . . .
Sebaiknya, prinsip hidup manusia hendaknya meniru prinsip hidup pohon pisang.
Jelaslah, bahwa cara hidup pohon pisang sama dengan cara hidup manusia.
Dengan demikian, kehidupan manusia dapat diibaratkan dengan kehidupan pohon pisang
Jadi, manusia harus mendidik anak-anaknya untuk meniru kehidupan pohon pisang.
Artinya, manusia harus hidup besatu, berilmu, dan bermanfaat untuk orang lain.

Bacalah paragraf berikut dengan cermat !
Setelah dilakukan tes praktik kemampuan olah raga renang terhadap siswa kelas XI IPA 1 oleh guru olahraga, ternyata 20 orang siswa memiliki kemampuan serta menguasai berbagai gaya renang. Jumlah siswa di kelas XI IPA 1 adalah 28 orang. Hanya 2 orang yang menguasai satu macam gaya renang . . .

Simpulan yang tepat untuk melengkapi paragraf generalisasi tersebut adalah . . .
Kemampuan olah raga renang siswa XI IPA 1 tidak ada tandingannya.
Siswa XI IPA 1 adalah siswa pilihan yang memiliki prestasi olahraga renang.
Jadi, siswa XI IPA 1 sangat menguasai bebrbagai gaya renang.
Jadi, siswa XI IPA 1 mempunyai kemampuan yang baik dalam olah raga renang.
Boleh dikatakan, guru olahraga renang yang melatih siswa XI IPA 1 berhasil melatih siswanya.

Bacalah kutipan Hikayat Sastra Melayu Klasik berikut untuk menjawab soal nomor 26 dan 27!
. . .
Maka Khoja Bakhti Jamal pun masuk ke luang itu, dilihatnya di dalam lubang itu ada sesuatu pintu. Di sebalik pintu itu ada sebuah bilik yang diikat dengan batu. Di dalam bilik itu dilihatnya pembendaharaan berisi empat puluh buah tampayan, penuh dengan emas. Maka di bawah tempayan  berisi emas itu, tempat kedudukan pembendaharaan karun, tandanya adalah tersurat pada batu di hadapan tempayan berisi emas.
Setelah Khoja Bakhti Jamal meihat emas itu terlalu banyak, maka ia pun berfikir di dalam hatinya “adapun akan harta ini harta baitulmal, apa gunanya : baiklah aku memberi tahu sahabatku Alkhis Mentri, supaya harata ini dibagikan kepada segala fakir miskin.”
Kemustahilan dalam kutipan hikayat tersebut dalah . . .
Khoja Bakhti Jamal masuk ke lubang
Di dalam lubang terdapat pintu
Tempayan berisi emas
Sebuah bilik diikat dengan batu
Batu bertuliskan beada di tempayan

Nilai moral dari kutipan hikayat tersebut adalah . . .
Mengakui harta temuan sebagai harta milik sendiri
Memberikan harta temuan kepada yang berhak
Menjaga harta temuan dari dalam lubang
Memberi tahu orang lain jika menemukan harta karun
Memberikan harta temuan kepada sahabat

Perhatikan kutipan berikut ini dengan saksama!
Dalam perjalanan menuju lokasi festifal seni di Jepang, saya melihat tulisan besar. Tulisan ini terus terang menggelitik imajinatif dan pikiran saya. Saya bertanya pada teman apa arti “Osama,” ternyata berarti ‘raja’. Jepang memang mempunyai beberapa obyek wisata menarik.
Perbaikan kata-kata bercetak miring dalam pargraf tersebut yang tepat adalah . . .
Pestifal, imajinasi, objek            D. festival, imajinasi, obyek
Pestival, hayalan, obyek            E. festival, imajinasi, objek
Pestival, imajiner, objek

Pahami paragraf berikut !
Mimpi buruk umat manusia   …..   tahun ini tampaknya akan semakin nyata, yakni terjadinya krisis ekologi yang semakin hebat. Hampir tiap hari mass media   …..   sederetan fakta, baik berskala kecil maupun berskala global tentang kesewenang-wenangan anak manusia …..  sumber daya alam yang tidak pada porsinya.
Kata berimbuhan yang tepat untuk melengkapi paragraf rumpang tersebut adalah . . .
Diakhiri, mensuguhkan, mengelola    D. Diakhiri, menyuguhkan, mengelola
Diakhiri, menyuguhkan, mengkelola    E. Diakhiri, menyuguhkan, mengelola
Diakhiri, mensuguhkan, mengelola

Cermati paragraf berikut !
Hujan yang turun   ………   selama tiga hari ini semakin memperparah kondisi masyarakat di daerah Langkat. Pemda setempat telah mempersiapkan segala sesuatu untuk mmbantu masyarakat yang terkena bencana. Tidak hanya itu, secara umum pemda sumut pun telah mengerahkan segala upaya, baik   …….   makanan maupun tenaga medis untuk membantu korban bencana alam yang kali ini    ……    luar biasa besarnya.
Kata ulang yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang pada paragraf tersebut adalah . . .
Terus – menerus, bahan – bahan, benar – benar
Terus – menerus, bahan – bakar, benar – benar
Terus – terusan, bahan – bahan, sungguh – sungguh
Terus – terusan, bahan – bakar, benar – benar
Terus – menerus, bahan – bahan, sungguh – sungguh

Perhatikan penulisan kata serapan dalam paragraf berikut!
Pada dasarnya ada dua jenis keritik sastera, yakni keritik sastera intrinsik dan keritik sastera extrinsik. Keritik sastera intrinsik menganalisa karya berdasarkan bentuk dan gayanya secara komplek.
Perbaikan penulisan kata serapan dalam paragraf tersebut yang seusai dengan EYD  adalah . . .
Keritik sastra, ekstrinsik, menganalisa, komplek
Kritik sastra, ekstrinsik, menganalisis, kompleks
Keritik sastera, extrinsik, menganalisis, komplek
Keritik sastra, ekstrinsik, menganalisa, kompleks
Kritik sastra, ektrinsik, menganalisis, kompleks

Pahami paragraf berikut!
Bendungan di desa Jatirogo ini tidak ada duanya di Indonesia. Tubuh bendungan tersebut dari bantalan karet berisi air. …..  terbuat dari karet, tinggi permukaannya bisa diatur secara fleksibel. …. terjadi banjir, bantalan karet itu dikempiskan  …. air bah lanvar mengalir ke laut.
. . ., bila volume air sungai mengecil, tubuh bendungan diisi penuh …. tingginya mencapai tiga meter. Sungai terbendung …. airnya dimanfaatkan sebagai air minum …. irigasi.
Kata penghubung yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah . . .
sebab, sehingga, dan, serta, bila, dan, sebaliknya
karena, sebaliknya, sehingga, dan, serta, bila, dan
karena, bila, dan, sebaliknya, sehingga, dan, serta
bila, dan, sebaliknya, sehingga, dan, karena, serta
bila, dan, sehingga, dan, serta, bila, dan

Cermatilah paragraf deskripsi berikut!
Malam terasa dingin. Rasa dingin itu membuat ku takut. Lolongan anjing yang terus menerus menyurutkan keberanianku untuk bangun. Perlahan-lahan ku selimuti tubuhku dengan sarung, lalu kucoba berlindung di balik bantal. Terasaak hangat tubuhku.
Perbaikan kalimat yang tidak  padu yang bercetak miring dalam paraggraf tersebut adalah . . .
Angin malam berumbus ke arahku
Angin membuatku kedinginan
Embusan angin malam itu begitu kencang
Semilir angin membangunkan bulu kudukku
Embusan angin dari luar pintu terasa dingin

Cermati paragraf berikut!
Mereka terkejut melihat harimau  …  melepaskan Pak Balam dari cengkramannya. Harimau itu menghilang ke dalam hutan yang sangat gelap tengah malam itu. Dengan cepat mereka berlari dan menuju ke tempat Pak Balam terbaring. Dalam cahaya sanmar-samar dari potongan kayu yang menyala mereka melihat betapa kaki kiri Pak Balam lukanya ….  betisnya kena gigitan harimau, daging dan otot betisnya koyak hingga kelihatan tulangnya yang putih, dan darah mengalir ….
frasa berikut yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah . . .
Sangat besar, besar benar, teramat banyak
Sangat besar, amat parah, amat banyak
Cukup besar, sakit sekali, bagaikan air
Agak besar, dalam sekali, tak tertahankan
Tinggi besar, paling lebar, seperti air

Bacalah gurindam XII berikut !
Jika hendak mengenal orang berbangsa
Lihat keoada budi bahasa
Maksud isi kutipan gurindam di atas adalah . . .
Bahasa yang digunakan seseorang menunjukan kebangsaan
Orang yang berbudi tentu akan berbahasa dengan baik
Seseorang dari golongan bangsawan tentu berbudi dan berbahasa yang baik
Orang yang mempunyai rasa kebangsaan yang kuat akan mempertahankan bahasanya
Tutur kata dan sopan santun seseorang menunjukan kepribadian orang tersebut.

Cermati pantun berikut !
Kalau ada jarum yang patah
Jangan disimpan dalam peti
Kalau ada kata yang asalah

Larik yang tepat untuk melengkapi pantun tersebut adalah . . .
Punya omong tidak ditepati
Jangan menyakiti hati nurani
Jangan disimpan dalam hati
Lebih baik dalam hati
Hati siapa yang berseri

Soal Kurikulum 2013 KOMPETISI ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA) Kelas VII TINGKAT KOTA MADYA TAHUN PELAJARAN 2016/2017

Soal Kurikulum 2013 KOMPETISI ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA) Kelas VII TINGKAT KOTA MADYASoal Kurikulum 2013 KOMPETISI ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA) Kelas VII TINGKAT KOTA MADYA TAHUN PELAJARAN 2016/2017
1.    Sebuah batu dijatuhkan dari puncak sebuah menara dengan ketinggian 125 m. Bila percepatan gravitasi 10 m/s2 maka kelajuan batu saat mencapai tanahadalah ….
A.    100 m/s
B.    50 m/s
C.    25 m/s
D.    20 m/s
2.    Seorang mengendarai mobil dengan kecepatan 90 km/ jam, tiba‐tiba melihat seorang anak kecil ditengah jalan pada jarak 200 m di mukanya. Jika mobil direm dengan perlambatan maksimum sebesar 1,25 m/s2, maka terjadi peristiwa ….
A.    Mobil akan tepat berhenti di muka anak itu
B.    Mobil berhenti jauh di muka anak itu
C.    Mobil berhenti sewaktu menabrak itu
D.    Mobil baru berhenti setelah menabrak anak itu
3.    Seorang anak dengan massa 60 kg berada dalam lift yang sedang bergerak ke bawah dengan percepartan 3 m/s2. Jika percepatan gravitasi 10 m/s2, maka desakkan kaki  anak pada lantai lift adalah …
A.    780 N
B.    630 N
C.    600 N
D.    420 N
4.    Sebuah benda bermasssa 4 kg, mula-mula diam kemudian bergerak dengan percepatan 3 m/s2.
Usaha yang diubah menjadi energi kinetik selama 2 sekon adalah ….
A.    72 Joule
B.    48 Joule
C.    24 Joule
D.    12 Joule
5.    Sebuahbalokakandinaikkankedalam truck denganmenggunakanbidang miring. Panjangbidang miring adalah 2,5 meter dantinggibidang miring adalah 1,5 meter. Jikagaya yang dikeluarkanadalah 600 N, berapakahberatbaloktersebut?
A.    600 N
B.    800 N
C.    1000 N
D.    1200 N
6.    Batu bermassa 200 gram dijatuhkan dari ketinggian 5 meter di atas tanah. Jika gesekan udara diabaikan dan percepataan gravitasi bumi 10 m/s2, maka energi kinetik batu saat menyenyuh tanah adalah ….
A.    200 Joule
B.    100 Joule
C.    50 Joule
D.    10 Joule
7.    Sebuah mobil massanya 2000 kg direm dengan gaya 40.000 newton sehingga mobil berhenti pada jarak 2 meter. Usaha pengereman tersesebut adalah ….
A.    80.000 J
B.    70.000 J
C.    60.000 J
D.    50.000 J
8.    Sebuah balok dengan volume 0,008 m3 digantung vertikal dari seutas kawat ringan. Apabila massa jenis air 1000 kg/m3 gaya apung yang dialami oleh balok ketika dicelupkan seluruhnya dalam air …
A.    80 N
B.    75 N
C.    60 N
D.    50 N
9.    Suatu bak yang tingginya 80 dm terisi penuh, suatu zat cair yang massa jenisnya 0,05 gram/cm3. Besartekanan hidrostatika pada dasar bak adalah …
A.    2.000 N/m2
B.    3.000 N/m2
C.    4.000 N/m2
D.    5.000 N/m2
10.    Suatu benda terapung di atas permukaan air yang berlapiskan minyak dengan 50% volume benda berada di dalam air, 30% di dalam minyak dan sisanya berada di udara. Jika massa jenis minyak 0,8 gr/cm3, maka massa jenis benda tersebut adalah…
A.    0,62
B.    0,68
C.    0,74
D.    0,78
11.    Sebuah benda bermassa 10 kg dan memiliki volume 0,02 m3 dicelupkan ke dalam air dengan massa jenis 1000 kg/m3 maka benda tersebut akan …
A.    Seluruhnya tenggelam
B.    Setengah di udara dan setengah sisanya di air
C.    Sepertiga bagian di udara
D.    Melayang dalam air
12.    Dongkrak hidrolik memiliki penampang masing-masing berdiameter 2 mm dan 100 mm. Berapa gaya minimum yang harus dikerjakan pada penampang kecil untuk mengangkat sebuah mobil yang massanya 1000 kg? Anggap g = 10 m/s2.
A.    2 N
B.    20 N
C.    200 N
D.    2000 N
13.    Sebuah tabung berbentuk huruf U mula-mula diisi dengan air yang massa jenisnya 1,0 g/cm3.
Pada kaki kiri tabung kemudian dituangkan minyak yang massa jenisnya 0,8 g/cm3. Perbedaan ketinggian permukaan air dan minyak (Δh)  pada kedua kaki tabung, jika tinggi permukaan minyak 10 cm adalah….
A.    2 cm
B.    4 cm
C.    6 cm
D.    8 cm
14.    Berat benda di udara 40 N dan ketika di dalam air 36 N. Jika g = 10 m/s2, tentPipa U mula-mula diisi air yang massa jenisnya 1g/cm3, kemudian salah satu kakinya diisi denganminyak setinggi 8 cm. Jika massa jenis minyak 0,8 gr/cm3, selisih permukaan air dalam pipa adalah…cm.
A.    0,8
B.    1,6
C.    3,2
D.    6,4

15.    Daya akustik pada jendela yang luasnya 2 m2 adalah 2 x 10-6 watt. Taraf intensitas bunyi pada jendela tersebut adalah …
A.    60 dB
B.    50 dB
C.    40 dB
D.    30 dB

16.    Perhatikan  gambar di samping!
Bandul  bergerak  dari A ke C memerlukan waktu 0,2 sekon dan jarak A – B – C; 10 cm. Frekuensi  dan amplitudo bandul  adalah …
A.     5  Hz dan 10 cm
B.    2,5 Hz dan 10 cm
C.    2,5 Hz dan 5 cm
D.    0,4 Hz dan 5 cm

17.    Di sebuah tempat seorang pengamat mendengar suara halilintar 16,2 detik setelah penampakan kilat. Jika kecepatan cahaya di udara 3×108 m/s dan cepat rambat bunyi di udara saat itu 343 m/s, maka  dapat ditaksir jarak antara lokasi petir dan pengamat mendekati … .
A.    5,5 km
B.    12,5 km
C.    25 km
D.    55 km

18.    Untuk mengukur kedalaman laut digunakan prinsip pemantulan bunyi. Bunyi pantulterdengar ½ sekon sesudah bunyi asli. Jika cepat rambat bunyi dalam air 1.500 m/s,maka kedalaman laut adalah ….
A.    375 meter
B.    750 meter
C.    1500 meter
D.    3000 meter

19.    Gelombang air laut menyebabkan permukaan air naik turun dengan periode 2 detik. Jika jarak antara dua puncak gelombang yang berdekatan adalah 5 meter, maka gelombang akan mencapai jarak 10 meter dalam waktu ….
A.    2 detik
B.    2,5 detik
C.    4 detik
D.    5 detik

20.    Empat buah pegas masing-masing dengan konstanta c disusun secara paralel. Konstanta pegas dari susunan ini menjadi …
A.    ¼ c
B.    ½ c
C.    2 c
D.    4 c

21.    Sumber bunyi memancarkan bunyi dengan frekuensi 600 Hz, saling mendekati dengan pendengar. Kecepatan masing-masing adalah 40 m/s dan 60 m/s. Jika cepat rambat bunyi di udara adalah 340 m/s, maka frekuensi bunyi yang diterima oleh pendengar adalah …
A.    400 Hz
B.    600 Hz
C.    800 Hz
D.    1000 Hz

22.    Dua buah cermin datar saling dipasang berhadapan hingga saling membentuk sudut α . Jika sudut diperkecil 15°, ternyata jumlah bayangan benda yang diletakkan antara kedua cermin tersebut akan bertambah sebanyak dua bayangan lagi. Berapa derajat besar sudut α?
A.    15°
B.    30°
C.    45°
D.    60°

23.    Sebuah lup digunakan untuk melihat benda dengan mata berakomodasi maksimum. Jika fokus lup 5 cm, maka perbesaran bayangan yang terjadi adalah ….
A.    5.0  kali
B.    5.5  kali
C.    6,0  kali
D.    6,5  kali

24.    Seseorang memiliki titik dekat 40 cm dan titik jauh tak terhingga. Untuk dapat melihat benda dengan jelas pada jarak 25 cm di depan mata dibutuhkan kaca mata ……
A.    lensa negatip berfokus (300/2) cm
B.    lensa positip berfokus (300/2) cm
C.    lensa negatip berfokus (200/3) cm
D.    lensa positip berfokus (200/3) cm

25.    Seorang pengendara motor melihat bayangan kendaraan di belakang-nya 1/6  kali ukuran sebenarnya. Bila jarak pengemudi tersebut ke kendaraan yang di belakangnya itu 30 meter, berarti spion motor itu menggunakan cermin dengan jari-jari kelengkungan …
A.    7,14 m
B.    8,57 m
C.    12,00 m
D.    24,00 m

26.    Suatu cermin cekung mempunyai jari-jari kelengkungan 24 cm. Jika benda diletakkan 20 cm di depan cermin tersebut maka bayangan yang dihasilkan bersifat … .
A.    nyata, terbalik dan diperkecil
B.    maya, terbalik dan diperkecil
C.    maya, tegak dan diperbesar
D.    nyata, tegak dan diperbesa

27.    Dalam mikroskop, bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif adalah . . . .
A.    nyata, tegak, diperbesar
B.    nyata, terbalik, diperbesar
C.    maya, tegak, diperbesar
D.    maya, tegak, diperkecil

Selamat Bekerja…!!!