Category Archives: SD KELAS 4

SOAL ULANGAN AKHIR SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2017/2018 PKN KELAS 4

SOAL ULANGAN AKHIR SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2017/2018 PKN KELAS 4
1. Wilyah desa dibagi menjadi beberapa …..
a. dusun c. daerah
b. kampong d. petak

2. Kepala pemerintahan desa disebut ….
a. kepala dusun c. kepala kelurahan
b. kepala desa d. kepala kampung

3. Jumlah anggota BPD harus ganjil, paling sedikit 5 orang dan paling banyak ….
a. 7 orang c. 11 orang
b. 9 orang d. 13 orang

4. Anggaran pendapatan dan belanja desa ditetapkan setiap tahun oleh kepala desa bersama .….
a. sekretaris desa c. ketua RW
b. kepala dusun d. BPD

5. Penduduk yang sudah dewasa harus memiliki …..
a. KTP c. Ijazah
b. SIM d. surat nikah

6. Kecamatan terdiri atas beberapa ….
a. kabupaten c. kampung
b. dusun d. desa atau kelurahan

7. Kecamatan dipimpin oleh ….
a. bupati c. kepala seksi pembangunan
b. kepala seksi pemerintahan d. camat
8. Pihak yang mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk adalah ….
a. Kantor Catatan Sipil c. Camat
b. Kepolisian Sektor d. sekretaris Kecamatan

9. Jika kelak saya menjadi perangkat pemerintahan saya akan bersikap ….
a. melayani c. memerintah
b. menguasai d. minta dilayani

10. Lembaga pemerintahan tingkat kecamatan yang bertugas mengurus penyelenggaraan pendidikan adalah ….
a. Cabang Dinas Pendidikan c. Koramil
b. Polsek d. Puskesmas

11. Orang desa kebanyakan bekerja sevbagai ….
a. pegawai pabrik c. petani
b. TNI d. pegawai negeri

12. Tempat pelayanan kesehatan yang ada di tingkat kecamatan adalah …..
a. Posyandu c. poliklinik
b. Puskesmas d. rumah sakit

13. Salah satu tugas ketua RT adalah ….
a. membantu warga yang kesusahan
b. menjaga ketertiban dan keamanan kampung
c. membantu jalannya pemerintahan desa
d. menjaga keamanan dan ketertiban kampong dan membantu kelancaran jalannya pemerintahan desa

14. Yang menandatangani Kartu tanda Penduduk adalah ….
a. kepala desa c. camat
b. lurah d. bupati

15. Lurah dipilih oleh ….
a. penduduk kelurahan c. gubernur
b. camat d. walikota

16. Keamanan dan ketertiban desa harus diusahakan oleh ….
a. anggota Hansip c. penjaga keamanan
b. kepala desa d. semua penduduk

17. Masa jabatan bupati atau walikota adalah ….
a. 3 tahun c. 5 tahun
b. 4 tahun d. 7 tahun

18. Pihak yang mengurus keamanan dan ketertiban di tingkat kecamatan adalah ….
a. bupati c. Polsek
b. Polres d. Pengadilan

19. Kepala daerah kabupaten atau kota sekarang dipilih oleh ….
a. penduduk secara langsung c. gubernur
b. camat d. walikota

20. Kepala daerah yang memimpin kotamadya adalah ….
a. gubernur c. walikota
b. bupati d. lurah

21. Kepala daerah yang memimpin kabupaten adalah ….
a. gubernur c. walikota
b. bupati d. lurah

22. Kepala daerah yang memimpin provinsi adalah ….
a. gubernur c. walikota
b. bupati d. lurah

23. Kepala daerah tingkat provinsi sekarang dipilih oleh ….
a. penduduk secara langsung c. gubernur
b. camat d. walikota

24. Lembaga yang mengurus keamanan dan ketertiban di tingkat kabupaten adalah ….
a. bupati c. Polsek
b. Polres d. Pengadilan

25. Kembaga peradilan di tingkat kabupaten adalah ….
a. pengadilan negeri c. Mahkamah Agung
b. pengadilan tinggi d. Komisi Pemberantasan Korupsi

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat!
1. Kepala desa diangkat/dilantik oleh ….
2. Kelurahan terletak di wilayah ….
3. Seorang sekretaris desa berasal dari unsur …
4. Masa jabatan kepala desa dan Badan Pemusyawaratan Desa adalah ….
5. Camat bertanggung jawab kepada …..
6. Dalam menjalankan tugasnya kepala desa di bantu oleh ….
7. Sekretaris kecamatan bertanggung jawab kepada ….
8. Seorang camat membina beberapa ….
9. Singkatan dari KTP adalah ….
10. Singkatan dari Perda adalah ….

III. Jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang singkat !

1. Siapa yang memimpin desa?
……………………………………………………………………………………….
2. Berapa lama masa jabatan anggota BPD?
……………………………………………………………………………………….
3. Sebutkan syarat penduduk yang wajib memiliki KTP?
……………………………………………………………………………………….
4. Apa kepanjangan dari BPD!
……………………………………………………………………………………….
5. Apakah perbedaan desa dan kelurahan!
……………………………………………………………………………………….

SOAL ULANGAN AKHIR SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2017/2018 BAHASA MADURA KELAS 4

SOAL ULANGAN AKHIR SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2017/2018 BAHASA MADURA KELAS 4
1. Basa enggi buntenna entar…..
a. rabu c. abali’
b. ngobangi d. meyos

2. Ebu’ (campor) buthok, oca’ se sorop e dhalem korong iya areya ….
a. a campor c. malaen
b. nyampor d. naker

3. Aeng somber kola rowa benning ….
a. ngamenyor c. ngacernang
b. ngrennyap d. ngresseng

4. Bungle mare kembung.….
a. melle c. moleya
b. mole d. melleya

5. Pamesemma Ida Rosida rowa ….
a. ngasowar c. nyengir jaran
b. seddha manes d. nyrowa

6. Basa enggi entena ngakan ….
a. adha’ar c. neddha
b. nyeccet d. ngakan

7. Ana’na anom otaba nyannya ekoca’ ….
a. sapopo c. kompoy
b. dupopo d. agung
8. Alessa Tini tebbel akantha ….
a. jerruk salone c. morka
b. andhaun memba d. gellung teleng

9. Tanda ( ‘ ) dhalem carakan madura nyamana ….
a. bisat c. ceccek
b. lajar d. petpet

10. Basa enggi buntenna ngiding ….
a.makon c.meyos
b.miarsa d. dhuka

11. tolesan laten madurana …..
a. tartar c. carcar
b. marmar d. karkar

12. Lajanganna Duhan ce’ tengghina, ce’ tengghina e koca’…..
a. metthek c. nylabar
b. ketto d. katon

13. Gubernur Jhaba Temor se bhebher e madura
a. Soekarwo c. Mohammad Noer
b. Priyo Sudarmo d. Imam Utomo

14. Nyamana gunong se palang tengghi e tana Jhaba ….
a. Bromo c. Kumitir
b. Merapi d. Semeru

15. Ellyana na’-kana’ se mengka’. Mengka’ artena ….
a. bhudhu c. buli’
b. dhuli ngarte d. ta’ te-ngarte

16. Tolesen Mohammad Noer erengkes ….
a. Moh. Noer c. M.Noer
b. Mohammad d. Noer

17. Ngerem sorat ma’le dhapa’ ka tojjuwan kodhu berri’….
a. materai c. folio
b. prangko d. amplop se larang

18. Jhaga tedhung basa enggi buntenna ….
a. mereng c. cengngar
b. abungo d. ngantok

19. Sakodhi’ bannya’na badha ….
a. 10 meggi’ c. 50 meggi’
b. 12 meggi’ d. 20 meggi’

20. Sa ghulung ekoca’ agi dha’ barang ….
a. tale c. minyak
b. berrat d. juko’

21. Laen oca’na kasohor ….
a. kramat c. karaba’
b. paju d. kalontha

22. Tabaligha oca’ awwal ….
a. dhuli c. mare
b. akher d. dhulien

23. Oca’ nyara carakan madurana ….
a. c.
b. d.
24. Dhauna accem se ngodha ekoca’ ….
a. janor c. popos
b. kalaras d. sennam

25. Talebet petteng ekoca’ ….
a. ngatar c. ceppeng
b. calemodhan d. ngadarbang

II. Esse’e tik-titik ebaba reya kalaban oca’ se sorop!
1. Eppa so embu’ entar ka pasar, basa enggi buntenna ….
2. A mata pesse artena ….
3. Nambha’ aeng aghili artena ….
4. Carakan madurana oca’ sikat ….
5. Akantha pate’ ban koceng artena …..
6. Etapok ekala’ odhenga, artena ….
7. Tep-kotep cellot, artena ….
8. Badana “Apoy Dhangka” neng kacamatan ….
9. Pangonang iya areya pakakassa se badha neng ….
10. Budhu’na banding ekoca’ ….

I. Jawab patanya e baba reya!
1. Apa artena perebasan andhuri pandhan?
2. Apa artena perebasan ajam atellor e berras?
3. Toles angka carakan madura 1 sampe’ 3!
4. Arte’e oca’ bangsalan ebaba reya!
a. cabbi kene’
b. durin raja
5. Sebbut agi 3 macem pakakas se badha neng lencak!

SOAL ULANGAN AKHIR SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2017/ 2018 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM KELAS 4

SOAL ULANGAN AKHIR SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2017/ 2018 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM KELAS 4
1. Membaca surat Al Fatihah dalam shalat merupakan ….. shalat.
a. syarat sah c. sunah
b. rukun d. syarat wajib

2. Yang terdiri dari 7 ayat adalah surat ….
a. Al Fatihah c. An Naas
b. Al Ikhlas d. Al Falaq

3. Allah menciptakan dunia dan isinya hukumnya adalah ….
a. Wajib c. Jaiz
b. Sunah d. Mustahil

4. Sifat Jaiz bagi Allah ada .….
a. 7 c. 5
b. 1 d. 2

5. Surah yang dibaca setelah takbiratul ikhram adalah …..
a. An Naas c. Al Falaq
b. Al Fatihah d. Al Ikhlas

6. Pada waktu shalat, surat pendek dibaca setelah ….
a. i’tidal c. surat Al Fatihah
b. ruku’ d. sujud

7. Mengucapkan salam yang pertama dalam shalat hukumnya adalah ….
a. sunah c. jaiz
b. wajib d. mustahil
8. Membaca tasyahud akhir merupakan rukun ….
a. shalat c. iman
b. islam d. haji

9. Diantara sunah Ab’ad dalam shalat adalah
a. membaca Al Fatihah c. membaca tasyahud awal
b. membaca do’a iftitah d. membaca tasyahud akhir

10. Siti Hawa adalah isteri dari nabi ….
a. Musa c. Muhammad
b. Adam d. Ismail

11. Nabi Muhammad SAW mempunyai sifat siddiq yang artinya adalah ….
a. bohong c. jujur
b. cerdas d. benar

12. Gelar Nabi Muhammad SAW adalah Al Amin yang berarti ….
a. orang yang dapat dipercaya c. suri tauladan
b. rasul utusan Allah d. orang yang mengingkari agama

13. Shalat bisa dibatalkan bila tidak…..
a. membaca qunut c. membaca doa iftitah
b. membaca amin d. membaca Al Fatihah

14. Rasulullah mempunyai sifat fatonah yang berarti ….
a. sabar c. benar
b. cerdas d. jujur

15. Uswatun hasanah mempunyai arti….
a. perilaku terpuji c. dapat dipercaya
b. akhlak yang mulia d. teladan yang baik

16. Nabi Muhammad mempunyai kakek yang bernama ….
a. Abu Sufyan c. Abdul Muthalib
b. Abdullah d. Abu Thalib

17. Pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal adalah hari kelahiran ….
a. Nabi Isa c. Nabi Nuh
b. Nabi Musa d. Nabi Muhammad

18. Nabi Adam berjanji kepada Allah dengan janji ….
a. mengakui kesalahan yang telah dilakukannya
b. melestarikan alam dunia
c. tidak akan melakukan kesalahan lagi
d. akan mengulang kesalahan di dunia

19. Karena Nabi Adam memakan buah khuldi, Allah memerintahkan untuk ….
a. menjaga syurga c. menetap di syurga
b. melestarikan syurga d. keluar dari syurga

20. Tauladan yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Adam adalah ….
a. sikap kesabaran Nabi Adam c. sikap taubat Nabi Adam
b. sikap kejujuran Nabi Adam d. Sikap kecerdasan Nabi Adam

21. Membaca surat pendek setelah membaca Al Fatihah merupakan ….
a. rukun shalat c. sunah shalat
b. syarat wajib shalat d. syarat shalat

22. Yang merupakan rukun shalat adalah ….
a. membaca doa iftitah c. membaca amin setelah Al Fatihah
b. membaca tasyahud awal d. membaca tasyahud akhir

23. Suci dari hadast besar dan hadast kecil adalah merupakan ….
a. rukun shalat c. sunah shalat
b. syarat sah shalat d. rukun shalat

24. Doa iftitah dibaca ketika….
a. ruku c. setelah takbiratul ikhram
b. sujud d. setelah Al Fatihah

25. Mengucapkan salam yang pertama adalah termasuk….
a. sunah shalat c. syarat shalat
b. rukun shalat d. aturan shalat

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat!
1. Surat Al Ikhlas adalah termasuk golongan surat Makiyah, kerena diturunkan ….
2. Tidak ada Tuhan selain Allah, jika ada yang meyakini ada Tuhan selainAllah maka dia adalah syirik yang berarti ….
3. Kita selalu ingat kepada Allah, maka dengan mengingat Allah hati kita menjadi …
4. Nabi Muhammad mempunyai gelar Al Amin yang berarti ….
5. Nabi Adam pernah berbuah salah (dosa kepada Allah) yaitu ….
6. Ketika shalat kita harus menutup aurat, menutup aurat termasuk ….
7. Ketika shalat kita membaca tasyahud akhir yang termasuk ….
8. Ketika shalat kita harus menghadap kiblat, hal ini termasuk ….
9. Ketika shalat kita membaca tasyahud awal, hal ini termasuk ….
10. Nabi Muhammad dilahirkan pada tahun ….

III. Jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang singkat !
1. Apa yang kamu ketahui tentang rukun shalat?
2. Bagaimana shalat seseorang dikatakan batal?
3. Bagaimana perjanjian Nabi Adam terhadap Allah SWT?
4. Jelaskan sifat tabligh Nabi Muhammad!
5. Jelaskan apa yang dimaksud sunah Ab’ad dan berikan satu contohnya!

SOAL AKHIR SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2017/ 2018 MATEMATIKA KELAS 4

SOAL AKHIR SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2017/ 2018 MATEMATIKA KELAS 4
1. 23 + a = 62 + 23, maka nilai a adalah …..
a. 23 c. 85
b. 62 d. 39

2. n x 27 = 27 x 48, maka n adalah ….
a. 48 c. 75
b. 27 d. 19

3. Faktor prima dari 80 adalah ….
a. 22 x 5 c. 24 x 5
b. 23 x 5 d. 23 x 3 x 5

4. FPB dari 120 dan 150 adalah.….
a. 15 c. 75
b. 30 d. 19

5. Nama bilangan dari -238 adalah …..
a. dua ratus tiga puluh delapan c. negatif dua ratus tiga puluh delapan
b. positif dua ratus tida puluh delapan d. kurang dua ratus tiga puluh delapan

6. sejauh 8 satuan ke sebelah kiri titik 2 adalah bilangan ….
a. 6 c. -8
b. 10 d. 8

7. Empat puluh sembilan kuadrat dapat ditulis ….
a. (49)2 c. 40 x 92
b. 492 d. 40 (9)2
8. Hasil dari 52 x 22 adalah ….
a. 10 c. 50
b. 25 d. 100

9. Besar sudut x pada gambar di bawah ini adalah….
a. 900 c. 150
b. 600 d. 1800
x
10. Besar sudut yang dibentuk oleh pukul 06.00 adalah ….
a. 900 c. 1800
b. 1200 d. 3000

11. Sudut 150 pada jam menunjukkan pada pukul ….
a. 00.30 c. 01.30
b. 01.00 d. 02.00

12. Sudut 90 0 pada jam menunjukkan pukul…..
a. 02.00 c. 01.30
b. 03.00 d. 05.00

13. Kecepatan mobil dalam 1 menit adalah 16 km. Jika jarak yang ditempuh adalah 48 km, maka waktu yang digunakan adalah….
a. 3 menit c. 5 menit
b. 4 menit d. 6 menit

14. Anton bersepeda dari Madiun ke Ngawi yang jaraknya 21 km dengan kecepatan rata-rata 18 km/jam. Ia beristirahat di perjalanan 20 menit. Jika Anton tiba di Ngawi pukul 08.00, Ia berangkat pukul ….
a. 06.20 c. 06.40
b. 06.30 d. 06.50

15. Jarak Solo – Suarabaya 363 km. Dengan mengendarai mobil, Pak Danu berangkat dari Solo pukul 06.25 menuju Surabaya dan tiba di sana pukul 11,55. Kecepatan rata-rata mobil Pak Danu adalah ….
a. 60 km/jam c. 66 km/jam
b. 63 km/jam d. 69 km/jam

16. Sebuah kubus yang panjang kerangkanya 30 cm. Volume kubus itu adalah ….
a. 2500 cm3 c. 6250 cm3
b. 27000 cm3 d. 15625 cm3
17. Sebuah balok mempunyai panjang 3 dm, lebar 5 cm dan tinggi 6 cm. Luas balok tersebut adalah ….
a. 9000 cm2 c. 720 m2
b. 900 cm2 d. 164 m2

18. Sebuah kubus volumenya 1728 cm3 , panjang sisinya adalah ….
a. 11 cm c. 13 cm
b. 12 cm d. 14 cm

19. Sebuah trapezium jumlah sisi sejajarnya 136 cm. Jika lusnya 1938 cm2 maka tingginya adalah ….
a. 26,5 cm c. 28,5 cm
b. 27,5 cm d. 29,5 cm

20. Sebuah balok volumenya 961,4 cm3 jika lebarnya 5,5 cm dan tingginya 3,8 cm maka panjangnya adalah ….
a. 46 cm c. 48 cm
b. 47 cm d. 49 cm

21. Sisi sejajar atas sebuah trapezium 5 cm, sisi sejajar bawah 10 cm dan tingginya 4 cm, maka luasnya adalah….
a. 20 cm2 c. 40 cm 2
b. 30 cm2 d. 50 cm2

22. Sebuah layang-layang diagonal horizontalnya 23 cm dan diagonal vertikalnya 30 cm, maka luasnya adalah ….
a. 325 cm2 c. 245 cm2
b. 335 cm2 d. 355 cm2

23. Sebuah layang-layang mempunyai luas 157,5 cm2, jika diagonal horizontal 15 cm maka diagonal vertikalnya adalah ….
a. 18 cm c. 20 cm
b. 19 cm d. 21 cm

24. Luas bangun persegipanjang 81,9 cm2 dan panjangnya 21 cm, maka lebarnya adalah ….
a. 3,2 cm c. 3,9 cm
b. 2,8 cm d. 4,9 cm
25. Panjang sebuah persegipanjang 28 cm dan lebarnya 16 cm, maka luas persegi panjang adalah ….
a. 448 cm2 c. 484 cm2
b. 438 cm2 d, 348 cm2

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat!
1. Pada bilangan 45.234.739, angka 5 menempati tempat ….
2. Faktor dari 78 adalah ….
3. Hasil dari -7 x 4 adalah …
4. Hasil dari √81 + √9 adalah ….
5. Besar sudut yang dibentuk oleh pukul 03.00 adalah …..
6. Sudut 1800 pada jam menunjukkan pukul ….
7. SEbuah layang-layang mempunyai diagonal sejajar 6 cm dan diagonal vertical 8 cm, maka luasnya adalah ….
8. Sebuah trapezium memiliki sisi sejajar bawah 6 cm dan sisi sejajar atas 4 cm, dengan tinggi 6 cm, maka luasnya ….
9. Sebuah balok memiliki panjang 8 cm, lebar 6 cm dan tinggi 4 cm, maka volumenya adalah ….
10. Sebuah kubus memiliki volume 64 cm3 maka rusuknya adalah….

III. Jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang singkat !
1. Gambarlah diagram anak panah pada garis bilangan 5 + a = -4!
2. Tentukan berapa menitkah 10 jam + 120 menit!
3. Gambarlah sebuah jam yang menunjukkan pukul 09.00!
4. Tentukan jarak yang ditempuholeh Rio joka mengendarai sepeda dengan kecepatan 30 km/jam selama 90 menit!
5. Sebuah balok memiliki volume 440 cm3 panjang 11 cm dan lebar 8 cm. Tentukan tinggi balok tersebut!

SOAL AKHIR SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2017/2018 IPS KELAS 4

SOAL AKHIR SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2017/ 2018 IPS KELAS 4
1. Fungsi garis tepi pada peta adalah …..
a. menulis angka-angka derajat astronomi c. mengetahui jumlah kota
b. sebagai pelengkap saja d. mengukur luas daerah

2. Simbol “” (segitiga) dalam peta menunjukkan ….
a. Rawa-rawa c. danau
b. gunung d. ibukota provinsi

3. Perbandingan jarak peta dengan jarak sesungguhnya disebut ….
a. map c. skala
b. legenda d. garis astronomi

4. Dalam garis astronomi garis-garis yang tegak disebut.….
a. garis lintang c. garis bujur
b. garis lurus d. garis horizontal

5. Ibu kota provinsi ditunjukkan oleh simbol …..
a.  c. 
b.  d. 

6. Wilayah yang mempunyai ketinggian di atas 200 m disebut ….
a. pegunungan c. dataran rendah
b. pantai d. dataran tinggi

7. Laut sempit yang menghubungkan dua pulau disebut ….
a. teluk c. selat
b. laut d. danau

8. Genangan air yang sangat luas yang dikelilingi daratan disebut ….
a. danau c. teluk
b. lautan d. selat

9. Sungai terpanjang dipulau Jawa adalah….
a. Cisadane c. Ciliwung
b. Brantas d. Bengawan Solo

10. Waduk Jati Luhur terdapat di provinsi ….
a. Bali c. Jawa Barat
b. Kalimantan Timur d. Jawa Timur

11. Gempa yang disebabkan oleh pergeseran lempeng bumi disebut ….
a. puting beliung c. gempa vulkanik
b. gempa tektonik d. magma

12. Magma yang keluar dari perut bumi disebut…..
a. lava c. uranium
b. lapili d. belerang

13. Gunung tertinggi di pulau Jawa adalah ….
a. Kelud c. Tangkuban Perahu
b. Semeru d. Krakatau

14. Alat pencatat kekuatan letusan gunung berapi adalah … ….
a. Skalaricter c. Topografi
b. Thermograf d. Seismograf

15. Negara kita disebut negara agraris karena ….
a. penduduknya sebagian besar petani c. mengandalkan industri
b. menggantungkan hidupnya di laut d. banyak home industri

16. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah ….
a. minyak bumi c. tanah pertanian
b. batu bara d. nikel

17. Bahan tambang bukan logam adalah ….
a. Belerang c. baja
b. nikel d. besi

18. Bahan bakar pesawat terbang adalah ….
a. bensol c. bensin
b. avtur d. solar

19. Suku bangsa Batak terdapat di provinsi ….
a. Jawa Barat c. Sumatera Utara
b. Bali d. Papua

20. Pempek adalah makanan khas masyarakat ….
a. Madura c. Ambon
b. Bugis d. Palembang

21. Kata Bhinneka Tunggal Ika terdapat pada kitab Sutasoma karangan….
a. Mpu Sendok c. Mpu Tantular
b. Mpu Gandring d. Mpu Kelleng

22. Sisa tulang benulang manusia, hewan, atau tumbuhan yang membatu disebut ….
a. patung c. prasasti
b. fosil d. mummi

23. Candi Borobudur merupakan bangunan suci umat ….
a. Islam c. Kristen
b. Hindu d. Budha

24. Bapak Pendidikan bangsa Indonesia adalah ….
a. Ki Hajar Dewantoro c. KH. Agussalim
b. Ir. Soekarno d. Sutan Syahrir

25. Sikap cinta tanah air disebut juga ….
a. nasionalisme c. ideologisme
b. kolonialisme d, patriotisme

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat!
1. Danau buatan disebut juga ….
2. Teluk banyak dimanfaatkan untuk ….
3. Salah satu cara untuk mencegah banjir adalah …
4. Gempa yang disebabkan oleh aktiitas gunung berapi disebut ….
5. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yaitu …..
6. Karet adalah bahan baku untuk pembuatan ….
7. Monumen Nasional (Monas) terdapat di kota ….
8. Kata “Bhinneka Tunggal Ika artinya ….
9. Fosil tengkorak manusia purba dari Sangiran ditemukan oleh ….
10. Menerima kemenengan dan kekalahan dengan lapang dada disebut….

III. Jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang singkat !
1. Material apa yang dikeluarkan gunung meletus?
2. Sebutkan 3 kekayaan alam berbagai perairan?
3. Apa yang dimaksud mineral?
4. Apa yang dimaksud benteng!
5. Sebutkan 3 contoh sikap kepahlawanan!

ULANGAN AKHIR SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2017/ 2018 BAHASA INDONESIA KELAS 4

ULANGAN AKHIR SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2017/ 2018 BAHASA INDONESIA KELAS 4
1. Edo sedang belajar di meja belajar. Walau esok pagi tidak ada ulangan, Ia tetap belajar. Ia sering menjadi bintang kelas. Edo layak menjadi bintang kelas karena rajin belajar.
Pokok pikiran pada paragraph di atas adalah….
a. Edo sedang belajar di meja belajar c. Edo menjadi bintang kelas
b. Edo anak yang rajin belajar d. Edo anak yang pantang menyerah
2. Telepon sudah menjamur di masyarakat. Hampir setiap rumah dan kantor sudah memiliki pesawat telepon. Pesawat telepon sudah bukan barang langka lagi. Bahkan ada telepon yang dapat kita bawa kemana-mana. Dengan adanya telapon komunikasi menjadi lancar.
Pokok pikiran pada paragraph di atas adalah….
a. Telepon sudah menjamur di masyarakat
b. Setiap rumah dan kantor sudah memiliki telepon
c. Telepon bukan barang langka
d. Dengan telepon komunikasi menjadi lancar
3. Reni (…) “Siapa namamu?”
Setelah kata Reni pada kalimat di atas dibubuhi tanda baca….
a. titik ( . ) c. koma ( , )
b. titik dua ( : ) d. titik koma ( ; )
4. Rino : “Ayo malam ini kita ke rumah Yogi, Kak !”
Kakak : “Ada keperluan apa Rino ?”
Rino : “……”
Untuk melengkapi dialog di atas adalah ….
a. “Aku ingin menjemur pakaian” c. “Ia baru saja pulang dari Jakarta “
b. “Aku akan mengajaknya bermain” d. “Menengoknya Kak, Ia sakit”
5. Di bawah ini yang termasuk kalimat pembuka surat adalah …..
a. Sudah ya sampai di sini dulu
b. Semarang, 25 Maret 2009
c. Bersama surat ini keadaanku di Semarang sehat wal afiat
d. Liburan nanti aku akan ke semarang, jemput di stasiun ya.
6. Kalimat yang bukan penutup surat adalah ….
a. Saya memberitahukan bahwa Ibu sudah pulang ke Jakarta
b. Cukup sekian, Semoga Allah menyertai kita
c. Akhirnya salam manis untukmu
d. Sekian dulu ya Dik, Salam sejahtera bersama keluarga
7. Diberitahukan kepada para siswa kelas VI bahwa latihan Pramuka diadakan pada:
Hari/tanggal : ………
Pukul : 15.00 WIB
Tempat : Halaman Sekolah
Bagi siswa yang tidak hadir haru izin kepada wali kelas, Sekian, terima kasih
Kalimat yang sesuai untuk melengkapi pengumuman di atas adalah ….
a. Jum’at- 14 Maret 2009 c. Jum’at, 14 Maret 2009
b. Jum’at; 14 Maret 2009 d. Jum’at: 14 Maret 2009
8. Diberitahukan kepada seluruh warga RT 02/RW 10 bahwa kerja bakti akan dilaksanakan pada :
Hari/tanggal : Minggu, 10 Agustus 2009
Pukul : 08.00 WIB – selesai
Tempat : Lingkungan Masjid dan balai RT
Demikian pengumuman ini dibuat harap diperhatikan
Isi pengumuman tersebut adalah
a. RT 02/RW 10 mengadakan kerja bakti c. Kerjabakti dimulai pukul 08.00 – selesai
b. Kerjabakti dilaksanakan pada hari Minggu d. Kerjabakti membersihkan masjid
9. 1. Bus Kota datang dari arah barat
2. Tika duduk di halte menunggu bus kota
3. Ternyata bus sudah penuh dengan penumpang
4. Tika segera bangkit dari duduknya
Susunlah kalimat-kalimat di atas menjadi satu paragraph yang runtut, yaitu….
a. 1 – 2 – 3 – 4 c. 2 – 1 – 3 – 4
b. 2 – 3 – 4 – 1 d. 2 – 1 – 4 – 3
10. Burung nuri terbang tinggi
Burung dara terbang rendah
Mengapa adil tampak tak enak hati
Ini kakak jadi sedih gelisah
Isi pantun di atas adalah ….
a. Kakak sedih gelisah karena adik tak enak hati
b. Burung nuri terbang tinggi tetapi burung dara terbang rendah
c. Adik tak enak hati karena burung nuri terbang tinggi
d. Kakak sedih gelisah karena burung dara terbang rendah
11. Pagi-pagi mengupas manggis
Buah manggis dimakan ayam
Adik sedih ingin menangis
karena kakak selalu diam

Sampiran pantun di atas terdapat pada baris ke ….
a. 1 dan 3 c. 2 dan 4
b. 1 dan 2 d. 3 dan 4
12. Salah satu ciri-ciri pantun adalah…..
a. bersajak a b a b c. baris 1 dan 3 disebut sampiran
b. setiap bait terdiri dari dua bait d. baris 2 dan 4 disebut isi
13. Malin kundang tumbuh dewasa dan menjadi saudagar kaya. Kekayaannya menutupi mata hatinya. Ia berlaku kasar dan bengis terhadap ibunya bahkan tak mau mengakui ibunya. Malin Kundang benar-benar buta mata hatinya.
Sifat tokoh pada cerita di atas adalah ….
a. pendendam c. pendusta
b. durhaka d. pemberani
14. Penulisan huruf besar yang benar menurut EYD terdapat pada kalimat….
a. Hamba bersyukur kepadamu ya Tuhan c. Hamba bersyukur kepada-Mu ya Tuhan b. Hamba bersyukur kepadaMu ya Tuhan d. Hamba bersyukur kepada-Mu Ya Yuhan
15. Penulisan kalimat di bawah ini yang benar adalah…..
a. Rina pergi ke surabaya dengan bapak dan ibu
b. Rina pergi ke Surabaya dengan bapak dan ibu
c. Rina pergi ke Surabaya dengan Bapak dan Ibu
d. rina pergi ke Surabaya dengan bapak dan ibu
16. Faisal dan Rina duduk di kelas Vi SDN Ponjanan Timur 2 Batumarmar
Kalimat tanya yang sesuai dengan jawaban di atas adalah….
a. Di mana Faisal dan Rina bersekolah? c. Ke mana Faisal dan Rina bersekolah?
b. Siapakah nama adik Faisal? d. Di mana alamat Faisal dan Rina?
17. Penulisan kata depan yang tepat terdapat pada kalimat….
a. Ibu pergi ke pasar membeli buah dan sayuran
b. Ia memiliki keterampilan membuat kue lapis
c. Halaman itu tampak indah karena sering di bersihkan
d. Ia ketinggalan kereta karena bangun ke siangan
18. Kalimat yang mengungkapkan kata kagum terhadap pemandangan alam yaitu….
a. Oh, ternyata bumi lita ini mempunyai kekayaan alam yang berlimpah!
b. Astaga, bencana alam kemarin merenggut korban jiwa cukup banyak!
c. Amboi, indah sekali pemandangan alam di DanauToba ini!
d. Sayang, kekayaan alam yang berlimpah ini belum dimanfaatkan!
19. Dodi anal malas. Dia tidak pernah membersihkan kamarnya. Lihatlah kamarnya berantakan! Seragam, buku, tas sekolah berhamburan dimana-mana.
Kalimat anjuran yang sesuai dengan pernyataan di atas adalah….
a. Ayo, rapikan kamarmu Dodi! c. Biar Dodi yang membersihkan kamarnya!
b. Mestinya Dodi membersihkan kamarnya d. Dodi, bersihkan kamarmu segera!
20. Formulir pendaftaran Data
Nama : ………. 1. Jalan Mawar No. 40 Semarang
Tempat/tanggal lahir : ………. 2. Islam
Pendidikan : ………. 3. Bulan Mutiara
Agama : ………. 4. SMA
Alamat : ………. 5. Jakarta, 17 Maret 1996
Pengisian Formulir pendaftaran yang tepat sesuai dengan urutannya adalah….
a. 3 – 4 – 2 – 1 – 5 c. 3 – 4 – 5 – 2 – 1
b. 3 – 2 – 4 – 1 – 5 d. 3 – 5 – 4 – 2 – 1
21. Daftar Riwayat Hidup
1. Nama : Sutrisno
2. Tempat/tgl. lahir : 17 Agustus 1995
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Alamat : ………………….
6. Pekerjaan : Pelajar
Isian yang tepat untuk no. 5 adalah….
a. Jalan Melati 5 Blitar
b. No. 17 jalan Melati Blitar
c. Jl. Melati Surabaya No. 5 Blitar
d. Blitar, Jalan Melati No. 5
22. Pagi ini halaman sekolahku telah penuh sesak oleh siswa. Bagian yang tersisa dari halaman sekolahku yaitu empat meter memanjang sepanjang halaman sekolah sebagai lintasan lomba. Di ujung barat halaman sekolah empat siswa telah masuk dalam karung. Mereka bersiap untuk berlari. Peluit tanda mulai berbunyi. Empat siswa berlari menuju garis finish.
Ringkasan pokok paragraph yang tepat adalah….
a. Halaman sekolahku sempit penuh dengan siswa
b. Pekan Olah Raga di sekolahku
c. Lomba lari balap karung di sekolahku
d. Peringatan tujuh belas Agustus di sekolahku
23. Buah apel buah kedondong
Buah duku buah kecapi
Ketika kecil suka digendong
Setelah besar berlari-lari
Kalimat bebas untuk pantun di atas adalah….
a. sewaktu kecil dalam asuhan setelah besar bebas bertindak
b. sewaktu kecil digendong setelah besar berlari-lari
c. masih kecil digendong ibu sudah besar berlari
d. anak kecil digendong ibu sambil berlari
24. Terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita sehingga pada hari ini kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat.
Penggalan pidato di atas berisi….
a. Tujuan pidato c. Ajakan bersyukur kepada Allah
b. Pujian kepada tuan rumah d. Kondisi kesehatan para hadirin

25. Saudara-saudara yang saya hormati,
Tema peringatan sumpah pemuda tahun ini adalah “Peningkatan mutu dan disiplin penggunaan Bahasa Indonesia”. Tanpa peningkatan mutu dan disiplin penggunaan bahasa, maka fungsi dan kedudukan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara, bahasa persatuan akan menjadi pudar.
Isi kutipan pidato di atas adalah….
a. Ajakan untuk meningkatkan disiplin berbahasa Indonesia agar sesuai fungsinya
b. Makna peringatan hari Sumpah Pemuda
c. Tema peringatan Sumpah Pemuda
d. Kedudukan bahasa Indonesia semakin pudar

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat!
1. Dengan hormat,
Kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri perpisahan siswa kelas VI pada:
hari : Sabtu
Tanggal : 23 Juli 2008
Pukul : 09.00 WIB – selesai
Tempat : Aula SDN Ponjanan Timur I
………………………………….
Kalimat yang tepat untuk menutup surat undangan di atas…………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
2. Percakapan yang dilakukan di atas panggung pementasan disebut……
3. Pemandangan di desa itu sangat indah.
Sinonim dari kata yang bercetak tebal adalah….
4. Pagiku sudah hilang melayang
Hari mudaku sudah pergi
Sekarang pecan datang membayang
Batang usiaku sudah tinggi
Aku lalai di hari pagi
Beta lengah di masa muda
Kini hidup meracun hati
Miskin ilmu miskin harta
Kutipan puisi di atas menggambarkan suasana…..
5. Tempat peristiwa pada suatu cerita disebut …..
6. Organ tubuh yang paling utama diperlukan untuk mendengarkan suatu teks adalah ….
7. Kegiatan mengubah puisi ke dalam bentuk prosa disebut ….
8. Daftar riwayat hidup berisi mengenai data/keterangan tentang ….
9. Mengubah puisi ke bentuk prosa tidak boleh mengubah ….
10. Cerita binatang yang bisa berbicara seperti manusia disebut ………….

III. Jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang singkat !
1. Sekolah terletak di pinggir jalan raya dengan lalu lintas yang padat. Kemarin siang seorang anak tertabrak sepeda motor. Memang, di tempat itu tidak tampak rambu-rambu lalu lintas.
Kemukakan saranmu agar kejadian itu tidak terjadi lagi!……………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….

2. Pengumuman,
SDN Blaban IV akan mengadakan lomba lari karung dalam rangka HUT Republik Indonesia yang akan dilaksanakan nanti pada
Hari/tanggal : Sabtu-Minggu, 26-27 Agustus 2008
Pukul : 08.00 WIB-selesai
Peserta : para siswa kelas I-VI SDN Blaban IV
Demikian pengumuman ini, terima kasih.
Isi dari pengumuman di atas adalah………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
3. Berolah raga itu penting, kalau kita tidak pernah olah raga, kita tidak akan sehat, segar, dan kuat. Tahukah olah raga apa yang dapat kita ikuti? Banyak dan sangat beragam olah raga yang bagus bagi pertumbuhan badan kita. Diantaranya lari dan berenang.
Berikan tanggapan terhadap pernyataan di atas!……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
4. Rumput laut merupakan bahan untuk membuat agar-agar dan berbagai jenis kosmetik. Rumput ini banyak tumbuh di laut. Pembudidayaan kerang mutiara sekarang ini juga telah banyak dilakukan. Di laut juga terdapat berbagai jenis mineral, seperti garam, besi, emas, perak, dan minyak bumi. Berbagai pengeboran minyak bumi lepas pantai telah dilakukan.
Latar/tempat dari paragraph di atas adalah…………………………………………………..
5. 1) Eka : “Aku akan menari Gambyong bersama Niken. Siapa saja yang sudah mendaftar padamu, Sat?”
2) Satria : “Di panggung kesenian nanti kamu akan menampilkan apa Ka?”
3) Eka : “Hebat Sat! Panggung kesenian kita pasti meriah”
4) Satria : “Ayu akan menari Kecak, Ririn akan menari Lilin, Tina dan kawan-kawannya akan menari Saman”
Susunlah percakapan di atas sehingga menjadi percakapan yang urut dan benar!

ULANGAN AKHIR SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2017/2018 IPA KELAS 4

ULANGAN AKHIR SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2017/2018 IPA KELAS 4

1. Rangka manusia terdiri atas rangka …..
a. kepala dan badan c. kepala, badan, anggota gerak
b. kepala dan anggota badan d. badan dan anggota gerak

2. Contoh hewan yang tidak mempunyai rangka ….
a. belut c. udang
b. belalang d. keong

3. Organ tubuh yang menjadi pusat pemikiran, kesadaran dan kemauan adalah ….
a. hati c. paru-paru
b. jantung d. otak

4. Di bawah ini yang bukan merupakan fungsi rangka adalah.….
a. penggerak tubuh c. perkembangbiakan
b. pemberi bentuk tubuh d. pelindung organ tubuh

5. Yang berguna untuk menyerap air dan zat hara di dalam tanah ialah …..
a. batang c. akar
b. daun d. kelopak bunga

6. Warna hijau pada daun disebabkan oleh adanya ….
a. oksigen c. air
b. zat hara d. klorofil

7. Yang berguna sebagai penopang dan penyimpan cadangan makanan pada tumbuhan adalah
a. akar c. daun
b. batang d. buah
8. Yang merupakan alat kelamin jantan pada bunga adalah ….
a. putik c. tangkai bunga
b. benang sari d. mahkota bunga

9. Peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik disebut….
a. stomata c. penyerbukan
b. klorofil d. perkembangbiakan

10. Berdasarkan jens makanannya, hewan dapat dikelompokkan dalam….
a. 3 golongan c. 5 golongan
b. 2 golongan d. 4 golongan

11. Salah satu makanan seekor harimau adalah ….
a. kelapa c. rusa
b. semangka d. ikan

12. Hewan pemakan tumbuhan disebut…..
a. omnivora c. pengurai
b. karnivora d. herbivora

13. Kelompok hewan pemakan rumput adalah ….
a. kucing, kerbau, dan kambing c. elang, kuda, dan ular
b. kambing, kuda, dan sapi d. harimau, ayam, dan singa

14. Hewan yang memakan hewan lain untuk makanannya termasuk golongan….
a. karnivora c. omnivora
b. herbivora d. semua salah

15. Daur hidup tanpa metamorfosis dialami oleh hewan ….
a. katak c. kanguru
b. kupu-kupu d. kecoa

16. Hewan yang mengalami metamorfosis adalah ….
a. kambing c. kucing
b. ayam d. lalat

17. Kecebong bernafas menggunakan ….
a. paru-paru c. kulit
b. insang d. trankea

18. Urutan daur hidup kupu-kupu adalah ….
a. telur – ulat- kepompong – kupu-kupu
b. telur – kepompong – ulat – kupu-kupu
c. kupu-kupu – ulat – telur – kepompong
d. kupu-kupu – telur – ulat – kepompong

19. Hubungan saling ketergantungan antara mahluk hidup dan lingkungannya disebut…
a. simbiosis c. ekosistem
b. rantai makanan d. paratisme

20. Hubungan saling menguntungkan antara dua mahluk hidup disebut ….
a. simbiosis komensalisme c. simbiosis komunitasisme
b. simbiosis mutualisme d. simbiosis parasitisme

21. Mahluk hidup yang tergolong pengurai adalah ….
a. ular c. jamur
b. katak d. belalang

22. Padi dapat membuat sendiri makanannya, maka padi disebut ….
a. konsumen c. ekosistem
b. produsen d. komunitas

23. Sifat benda gas adalah bentuknya ….
a. berubah sesuai wadahnya c. tetap
b. satu macam d. tidak bisa berubah

24. Benda berikut yang dapat mencair jika dipanaskan yaitu ….
a. mentega c. batu
b. tanah d. kayu

25. Perubahan wujud dari benda padat menjadi gas disebut ….
a. mencair c. menyublim
b. membeku d. menghablur

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat!
1. Pusat peredaran darah manusia adalah ….
2. Bagian akar yang berfungsi sebagai pelindung ujung akar adalah ….
3. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan secara kawin adalah …
4. Kelinci adalah Jenis hewan pemakan rumput, maka kelinci termasuk golongan ….
5. Berdasarkan jenis makanannya Buaya tergolong jenis hewan …..
6. Katak mengalami daur hidup yang dimualai dari telur yang menetas menjadi ….
7. Hubungan khas antara mahluk hidup disebut ….
8. Beberapa rantai makanan bergabung menbentuk ….
9. Persamaan sifat wujud benda gas dan benda cair adalah ….
10. Pembuatan es batu merupakan peristiwa perubahan benda ……..…. menjadi ………….

III. Jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang singkat !
1. Sebutkan 3 kegunaan rangka!
2. Sebutkan 3 bagian akar!
3. Sebutkan 3 jenis hewan herbivore!
4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan jarring makanan!
5. Sebutkan 2 sifat benda cair!

SOAL DAN KUNCI JAWABAN ULANGAN AKHIR SEMESTER GASAL TAHUN PELAJARAN 2017/2018 SIROH KELAS 4

SOAL DAN KUNCI JAWABAN ULANGAN AKHIR SEMESTER GASAL TAHUN PELAJARAN 2017/2018 SIROH KELAS 4
1. Abu Thalib adalah … Nabi Muhammad.
a. Paman c. Ayah
b. Kakak d. Kakek
2. Sa’id bin Zaid adalah ….
a. ipar Umar bin Khaththab c. adik Umar bin Khaththab
b. teman Umar bin Khaththab d. musuh Umar bin Khaththab
3. Keadaan orang yang menulis piagam pemboikatan akhirnya ….
a. bertambah kuat tangannya c. tidak bisa jalan
b. mengalami kelumpuhan tangan d. tidak bisa apa-apa
4. Orang yang disuruh kaum Quraisy untuk menghentikan dakwah Rasulullah
shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah …
a. Abu Bakar c. Abu Thalib
b. Abu Lahab d. Abu Jahal
5. Utbah bin Mu’ith pernah ….
a. meludahi Nabi c. melempar Nabi dengan batu
b. menginjak Nabi ketika shalat d. merobek baju Nabi
6. Utbah bin Abu Lahab pergi ke … setelah melukai Nabi Muhammad.
a. Mesir c. Syam
b. Madinah d. Thaif
7. Nama pemuda kafir yang ditawarkan kepada Abu Thalib untuk ditukarkan
Kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah ….
a. Ammarah bin al Walid c. Utbah bin Mu’in
b. Amr bin al Walid d. Utbah bin Mu’ith
8. Aba Amarah adalah panggilan untuk ….
a. Abdullah bin Saba’ c. Zubair bin Awwam
b. Umar bin Khaththab d. Hamzah
9. Hamzah adalah orang yang ….
a. penyayang c. penakut
b. pemberani d. sombong
10. Fatimah adalah … Umar bin khaththab.
a. istri c. adik
b. kakak d. teman
11. Orang yang memberi tahu keislaman Fathimah kepada Umar bin Khaththab
adalah ….
a. Sa’ad bin Abi Waqqas c. Za’id bin Tsabit
b. Ali bin Abi Thalib d. Sa’id bin Abi Waqqas
12. Dua orang yang menambah kekuatan barisan Islam adalah ….
a. Umar bin Khaththab dan Zubair bin Awwam
b. Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khaththab
c. Hamzah bin Abdul Muthalib dan Abu Thalib
d. Umar bin Khaththab dan Ali bin Abi Thalib
13. Duka cita Rasulullah shallalahu ‘alaihi wa sallam yang ke 2 adalah meninggalnya istri beliau yang bernama ….
a. Khadijah c. Ummu kultsum
b. Fatimah d. Ruqoyyah

14. Amul Huzni artinya ….
a. tahun malang c. tahun gajah
b. tahun duka cita d. tahun bala’
15. Orang yang menemani Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam ketika hijrah
ke Thaif adalah ….
a. Zaid bin Tsabit c. Sa’ad bin Abi Waqqas
b. Zaid bin Haritsah d. Said bin Zahid
16. Penyair yang menyatakan keislamannya adalah ….
a. Abu Dzar Al Ghifari c. Thufail bin Amr Ad-Dausy
b. Iyas bin Muadz d. Suwaid bin Shami
17. Pada waktu Isra’ dan Mi’raj, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mendapat
perintah ….
a. membaca syahadat c. membayar zakat
b. shalat lima waktu d. puasa bulan ramadhan
18. Addas masuk Islam karena ….
a. diperintah masuk Islam oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam
b. kasihan dengan Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa
c. disuruh oleh tuannya, Utbah bin Rabiah dan Syaibah bin Rabiah
d. dibacakan ayat Al Qur’an tentang kisah Yunus
19. Addas sebelum masuk Islam beragama ….
a. Hindu c. Syi’ah
b. Islam d. Nasrani
20. Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah selama … tahun.
a. 20 c. 30
b. 25 d. 40
21. Sepulang dari Thaif, Nabi berteduh di kebun milik ….
a. Hamzah c. Umar bin Khaththab
b. keluarga Rabiah d. Abu Lahab
22. Orang yang pertama membenarkan Isra’ Mi’raj adalah ….
a. Abu Bakar Ash-Shiddiq c. Usman bin Affan
b. Umar bin Khaththab d. Ali bin Abi Thalib
23. Nabi tinggal di Thaif selama … hari.
a. 10 c. 30
b. 20 d. 40
24. Abu Thalib mengasuh Nabi selama … tahun.
a. 33 c. 50
b. 43 d. 60
25. Dua suku besar yang mendukung dakwah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa
sallam ….
a. Suku Auz dan Khazraj c. Bani Hasyim dan Bani Muthalib
b. Bani Nadhir dan Bani Hasyim d. Bani Tholib dan Bani Isroil

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar!

1. Abu Thalib mengasuh Nabi Muhammad sejak usia … tahun.
2. Abu Thalib meninggal pada bulan … tahun … kenabian.
3. Orang yang menulis piagam pemboikatan adalah ….
4. Lelaki yang hendak mencabut piagam pemboikatan bernama ….
5. Lembah Syi’ib dikenal dengan perkampungan ….
6. Khadijah mendapat julukan, Khadijah Al Kubra artinya ….
7. Khadijah mendapat julukan, Ummu Mukminin artinya ….
8. Makhluk ghaib yang selalu menggoda manusia adalah ….
9. Negeri asal Addas adalah ….
10. Surat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sebagai bentuk penolakan
tawaran orang kafir Quraisy untuk menyembah Tuhan mereka adalah ….

III. Jawablah soal-soal di bawah ini dengan uraian yang tepat!

1. Jelaskan pengertian Amul Huzni!
Jawab: _________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
2. Sebutkan tiga jasa Abu Thalib terhadap dakwah Nabi Muhammad!
Jawab: _________________________________________________________

_______________________________________________________________
3. Sebutkan dua orang yang masuk Islam di luar penduduk Makkah!
Jawab:___________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
4. Sebutkan dua alasan Nabi Muhammad hijrah ke Thaif!
Jawab: __________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
5. Apa yang kamu ketahui tentang Isra’ dan Mi’raj!
Jawab: _________________________________________________________

_______________________________________________________________

KUNCI JAWABAN
ULANGAN AKHIR SEMESTER
SIROH IV

I. Pilihan ganda

1. A 11. A 21. B
2. A 12. B 22. A
3. B 13. A 23. A
4. C 14. B 24. B
5. B 15. B 25. C
6. C 16. C
7. A 17. B
8. D 18. D
9. B 19. D
10. C 20. B

II. Isian Singkat

1. 8
2. Rajab tahun 10 kenabian
3. Baghid bin Amir bin Hasyim
4. Al-Muth’im bin ady
5. Abu Thalib
6. Khodijah yang berjiwa besar
7. Ibuya orang-orang mukminin
8. Setan
9. Nainuwi
10. Surah Al-Kafirun 1-6

III. Uraian

1. kebijakan guru
2. kebijakan guru
3. kebijakan guru
4. kebijakan guru
5. kebijakan guru
KISI-KISI SIROH
BAB 1- BAB 4

SOAL DAN KUNCI JAWABAN ULANGAN AKHIR SEMESTER GASAL TAHUN PELAJARAN 2017/2018 AL-QURAN KELAS 4

SOAL DAN KUNCI JAWABAN ULANGAN AKHIR SEMESTER GASAL TAHUN PELAJARAN 2017/2018 AL-QURAN KELAS 4
1. Jumlah ayat dalam surat Al Zalzalah adalah …..
a. 7 c. 8
b. 9 d. 6
2. Bi anna rabbaka auhālaha, surah Al Zalzalah ayat ke- ….
a. 3 c. 5
b. 4 d. 6
3. Sebab-sebab turunnya ayat disebut ….
a. Ashabul Kahfi c. Asbabun nuzul
b. Asbabul Wurud d. Nuzul Qur’an
4. Terjemah surah An Nashr ayat kedua adalah ….
a. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan
b. Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampun
c. Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah, dengan berbondong-bondong
d. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat
5. Pemberitahuan ajal Nabi sudah dekat terdapat dalam surah …..
a. An Naba’ c. An Nashr
b. Al Zalzalah d. Al Jin
6. Orang yang pertama kali diberi tahu ajal Nabi sudah dekat adalah …..
a. Ummu Salamah c. Siti Khadijah
b. Fathimah d. ‘Aisyah
7. Pemberitahuan kemenangan Islam sudah dekat terdapat dalam surah An Nashr ayat ….
a. 2 c. 3
b. 1 d. 4
8. ( إناأعطينك الكوثر ) artinya adalah ….
a. Maka dirikanlah shalat karena Rabbmu dan berkurbanlah
b. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu
c. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan
d. Sesungguhnya yang membeci kamu dialah yang terputus
9. Kita diperintahkan berkurban setiap tahun pada bulan ….
a. Dzulqa’dah c. Ramadhan
b. Dzulhijjah d. Syawal
10. Menyembelih kurban dimulai setelah shalat ….
a. Idul Fitri c. tarawih
b. Idul Adha d. fajar
11. At Takātsur artinya ….
a. bermegah-megahan c. kemenangan
b. kegoncangan d. nikmat yang banyak
12. Surah At Takātsur ayat ke-3 adalah ….
a. Kalla saufa ta’lamûn c. Hattâ zurtumul maqâbir
b. Latarawunnal jahîm d. Alhâ kumut takâtsur
13. Surat At Takâtsur tergolong surat ….
a. Madaniyah c. Madinah
b. Makkiyah d. Makkah
14. Innamal a’malu ….. wa innama likullim ri’in ma nawa.
a. binniyati c. lanniyati
b. minniyyati d. kanniyati
15. Barangsiapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan RasulNya, maka ….. kepada keridhaan Allah dan RasulNya.
a. hijrahnya c. thawafnya
b. hajinya d. hajinya
16. Hadits tentang niat adalah hadist yang diriwayatkan …..
a. Tirmidzi c. Muslim
b. Bukhari d. Bukhari dan Muslim
17. Berikut adalah niat yang benar, kecuali ….
a. Berdoa yang khusyu’ ditunjukkan kepada Allah Ta’ala
b. Berpuasa agar termasuk orang yang bertaqwa
c. Mengerjakan shalat agar mendapatkan pahala
d. Shalat dhuha agar tidak dimarahi ustadz
18. Niat yang baik ditujukan kepada …..
a. orang tua c. malaikat
b. Ustadz dan Ustadzah d. Allah
19. Rosûlum minallâhi yatlû shuhufam muthahharah. Ayat ini terdapat dalam surat …..
a. At Takâtsur c. Al Qâri’ah
b. Al A’lâ d. Al Bayyinah
20. Huruf ش tempatnya di lidah bagian …..
a. Depan c. samping
b. Belakang d. tengah
21. Bacaan اَبَدًا apabila berhenti dibaca …..
a. اَبَدَا c. اَبَدٌا
b. اَبَدٍا d. اَبَدْا
22. Idzgham artinya …..
a. Mengganti c. mengubah
b. Memasukkan d. mendengung
23. Huruf-huruf idzgham bighunnah adalah …..
a. ا ب ت ه c. ي ن م و
b. ج ح خ d. ل ر
24. Huruf-huruf idzgham bilâghunnah di bawah ini adalah …..
a. ا ب ت ه c. ي ن م و
b. ج ح خ d. ل ر
25. Iqlab artinya …..
a. menahan c. memasukkan
b. mendengung d. mengubah/ mengganti

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar!

1. Surah Al Zalzalah ayat ke-3 adalah ….
2. Surah An Nashr ayat ke-3 adalah ….
3. Niat berada di dalam ….
4. Niat dalam seluruh amalan hendaknya ditujukan kepada ….
5. …. binniyati.
6. Innalladzîna âmanû wa ‘amilush shâlihâtî ulâika hum …..
7. Surah Al Bayyinah ada …. ayat.
8. مِنْ بَيْتِهِ Hukum bacaan di samping adalah ….
9. لِمَنْ يَرَي Hukum bacaan di samping adalah ….
10. خَيْرٌ لَكُمْ Hukum bacaan di samping adalah ….
III. Jawablah soal-soal di bawah ini dengan uraian yang tepat!

1. Tuliskan surah Al Kautsar 1-3!
Jawab:

2. Tuliskan arti surah Al Kautsar ayat ke-2!
Jawab:

3. Tuliskan surah Al Bayyinah ayat ke-3!
Jawab:

4. Tuliskan arti hadits tentang niat!
Jawab:

5. Tuliskan masing-masing dua contoh hukum bacaan idzgham bighunnah dan idzgham bilâghunnah dalam surah Al Qur’an!
Jawab:

*** semoga sukses ***

KUNCI JAWABAN QURDIS 4
UAS GASAL 2017/2018

( I )

1. c 6. b 11. a 16. d 21. a
2. c 7. b 12. a 17. d 22. b
3. c 8. b 13. a 18. d 23. c
4. c 9. b 14. a 19. d 24. d
5. c 10. b 15. a 20. d 25. d
( II )

1. wa qoolal insanu maa laha
2. fasabbih bihamdi robbika was taghfir innahu kana tauwwaba
3. di dalam hati
4. Allah SWT semata
5. innamal a’malu
6. khoirul bariyyah
7. 8 (delapan)
8. iqlab
9. idzghom bighunnah
10. idzghom bilaghunnah

( III )

1. inna a’thoina kal kautsar – ayat 3
2. maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berkurbanlah
3. fiiha kutubun qoyyimah
4. Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang ia kerjakan
5. (kebijakan ustadz/ustadzah)
KISI KISI UAS QURDIS

 Bab 1 …… > surat al zalzalah
 Bab 2 …… > surat an nashr
 Bab 3 …… > al kautsar
 Bab 4 …… > niat
 Bab 5 ……> surat al bayyinah
 Bab 6 …… > bacaan idzghom bighunnah, bilaghunnah dan iqlab

SOAL ULANGAN AKHIR SEMESTER GASAL TAHUN PELAJARAN 2017/2018 PKN KELAS 4

SOAL ULANGAN AKHIR SEMESTER GASAL TAHUN PELAJARAN 2017/2018 PKN KELAS 4
1. Gabungan dari beberapa dusun disebut ….
a. desa c. rukun tetangga
b. rukun warga d. kampung
2. Kepala desa dipilih oleh ….
a. camat c. warga desa
b. walikota d. bupati
3. Pusat kesehatan di tingkat kecamatan disebut ….
a. Posyandu c. Rumah sakit
b. Poliklinik d. Puskesmas
4. Seorang kepala desa dilantik oleh ….
a. presiden c. bupati
b. gubernur d. camat
5. Kepala desa minimal berusia …. tahun.
a. 40 c. 25
b. 30 d. 17
6. Pemerintahan Kelurahan dipimpin oleh ….
a. kepala desa c. lurah
b. carik d. Bayan
7. Masa jabatan seorang kepala desa dalam satu periode adalah .… tahun.
a. 7 c. 5
b. 6 d. 4
8. Wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk dan mertupakan organisasi pemerintahan disebut ….
a. rukun warga c. rukun tetangga
b. dusun d. desa
9. Catatan tentang keadaan wilayah kecamatan disebut ….
a. geografi c. pantografi
b. monografi d. fotografi
10. Akta kelahiran dapat diperoleh dari ….
a. kabupaten c. provinsi
b. kelurahan d. kecamatan
11. Memelihara wilayah keamanan diseluruh wilayah kecamatan merupakan tugas dari ….
a. KUA c. Kepolisian Sektor
b. Koramil d. Puskesmas
12. Penduduk yang sudah dewasa harus memiliki ….
a. ijazah c. Kartu Tanda Penduduk
b. Surat Ijin Mengemudi d. Kartu Keluarga
13. Kegiatan para pemuda di kampung ditampung dalam ….
a. paguyuban warga c. PKK
b. Karang Taruna d. posyandu
14. Sebagai warga desa kita harus mengutamakan kepentingan ….
a. kelurahan c. kepala desa
b. perangkat desa d. warga desa
15. Masalah keagamaan penduduk di wilayah kecamatan menjadi tugas dari ….
a. KUA c. Polsek
b. Koramil d. Puskesmas
16. Pemerintah kota dipimpin oleh ….
a. Walikota c. Camat
b. Bupati d. Lurah
17. Menjaga keutuhan wilayah Kabupaten/Kota dari gangguan keamanan merupakan tugas dari ….
a. Kodim c. Koramil
b. Pengadilan negeri d. Kejaksaan Negeri
18. Gabungan dari beberapa wilayah kecamatan disebut ….
a. Desa c. Kecamatan
b. Kelurahan d. Kabupaten
19. Masa jabatan wali kota dalam satu periode adalah …. tahun
a. 5 c. 7
b. 6 d.8
20. Pengadilan Negeri merupakan lembaga penegak hukum pada tingkat ….
a. Desa c. Kecamatan
b. Kelurahan d. Kabupaten
21. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk ….
a. Persekutuan c. Republik
b. kerajaan d. Federal
22. Beberapa wilayah Kabupaten/Kota tergabung dalam ….
a. Kecamatan c. Provinsi
b. Kabupaten d. Negara
23. Kota Surakarta terletak di Provinsi ….
a. Jasa Tengah c. Sumatra utara
b. Jawa Barat d. Jawa timur
24. Penduduk kota sebagian besar bekerja sebagai ….
a. Pegawai c. Nelayan
b. Perajin d. Peternak
25. Gubernur dan Wakil Gubernur dipilih langsung oleh penduduk provinsi setempat melalui ….
a. Pilkades c. Pilpres
b. Pilkada d. Musyawarah
II. Isilah titik – titik di bawah ini dengan jawaban yang benar!

1. Wilayah kelurahan dipimpin oleh ….
2. Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh ….
3. PKK kepanjangan dari ….
4. Kepala Desa memimpin wilayah ….
5. Seorang Kepala Desa dilantik oleh ….
6. Wilayah Kecamatan dipimpin oleh ….
7. Kodim dipimpin oleh ….
8. Penduduk di pesisir pantai sebagian besar bekerja sebagai ….
9. Sekretaris kecamatan bertanggung jawab kepada ….
10. Wilayah Kabupaten dipimpin oleh ….
III. Jawablah soal-soal di bawah ini dengan uraian yang tepat!

1. Sebutkan tiga contoh lembaga kemasyarakatan di tingkat desa!
Jawab :________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
2. Apa kepanjangan dari Pilkada?
Jawab: ________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

3. Sebutkan tiga contoh bentuk pelayanan pada tingkat pemerintah kecamatan!
Jawab : _______________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

4. Sebutkan empat syarat menjadi seorang kepala desa!
Jawab : _______________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

5. Dimanakah ibukota Provinsi Jawa Tengah?
Jawab : _______________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________