Category Archives: SD KELAS 2

SOAL DAN KUNCI JAWABAN ULANGAN AKHIR SEMESTER GASAL TAHUN PELAJARAN 2017/2018 SIROH KELAS 2

SOAL DAN KUNCI JAWABAN ULANGAN AKHIR SEMESTER GASAL TAHUN PELAJARAN 2017/2018 SIROH KELAS 2
1. nabi luth diutus kepada kaum ….
a. shadum b. tsamud c. ‘ad
2. berikut keluarga nabi luth yang diselamatkan oleh Allah, kecuali ….
a. ibunya b. istrinya c. anaknya
3. ketika bertamu ke rumah nabi luth, malaikat berwujud ….
a. jin b. hewan c. manusia
4. ayah nabi ya’qub bernama ….
a. ishaq b. ibrahim c. ismail
5. atas permintaan ibunya nabi ya’qub pindah ke kota ….
a. makkah b. haran c. madinah
6. raja yang memerintah kan’an bernama ….
a. fir’aun b. saljuk c. saljam
7. nabi ya’qub mempunyai anak sebanyak … orang
a. 13 b. 14 c. 15
8. ayah nabi yusuf bernama ….
a. ibrahim b. ya’qub c. ismail
9. nabi yusuf hidup bersama keluarganya di negeri ….
a. saudi b. yaman c. mesir
10. pejabat yang membeli nabi yusuf bernama ….
a. al-aziz b. al-ahnaf c. al-anwari
11. nabi yusuf menafsirkan mimpi raja akan terjadi ….
a. hujan lebat b. paceklik c. angin kencang
12. negeri mesir mengalami musim paceklik selama … tahun
a. 5 b. 6 c. 7
13. nabi yusuf dijual oleh para musafir di negeri ….
a. mesir b. syam c. yaman
14. agar bunyamin tetap tinggal di kerajaan nabi yusuf meletakkan … di karung
a. emas b. takaran c. perak
15. nabi syu’aib adalah keturunan nabi ….
a. ismail b. nuh c. ibrahim
16. nabi syu’aib diutus kepada kaum ….
a. madyan b. tsamud c. kan’an
17. selama berdakwah nabi syu’aib sering mendapatkan ….
a. kepercayaan b. penghinaan c. penghormatan
18. alloh menyiksa kaum madyan dengan udara yang ….
a. dingin b. hangat c. panas
19. ketika melihat kaumnya menentang maka nabi syu’aib berdo’a kepada ….
a. alloh b. manusia c. pohon aikah
20. kaum madyan menentang ajakan nabi ….
a. ya’qub b. syu’aib c. ismail

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat!
1. liwath termasuk perbuatan kaum ….
2. kaum shadum hidup di daerah timur ….
3. raja saljam merupakan raja yang ….
4. saudara kandung nabi yusuf bernama ….
5. sebelas bintang matahari dan rembulan … kepada nabi yusuf
6. nabi yusuf hidup bersama keluarganya di negeri ….
7. kaum nabi syu’aib menyembah pohon yang bernama ….
8. orang yang menyembah selain alloh disebut ….
9. madyan merupakan salah satu daerah di bagian kota ….
10. kaum madyan suka mengurangi … ketika menimbang.

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan uraian yang tepat!
1. sebutkan dua contoh perbuatan maksiat kaum shadum!
jawab: dua contoh perbuatan maksiat kaum shadum adalah

2. ceritakan mimpi nabi yusuf ketika kecil!
jawab: mimpi nabi yusuf ketika kecil adalah

3. berapa jumlah saudara nabi yusuf?
jawab: jumlah saudara nabi yusuf adalah

4. sebutkan dua contoh perbuatan maksiat kaum madyan!
jawab: dua contoh perbuatan maksiat kaum madyan adalah

5. sebutkan tiga adzab alloh yang ditimpakan kepada kaum nabi syu’aib!
jawab: tiga adzab alloh yang ditimpakan kepada kaum nabi syu’aib adalah
Kunci Jawaban
Ulangan Akhir Semester Gasal
Tahun Pelajaran 2017/2018
Siroh Kelas II (Dua)
I. PILIHAN GANDA
1. A 6. C 11. B 16. A
2. B 7. A 12. C 17. B
3. C 8. B 13. A 18. C
4. A 9. C 14. B 19. A
5. B 10. A 15. C 20. B

II. ISIAN
1. Shadum
2. Palestina
3. Sombong dan kejam
4. Bunyamin
5. Bersujud
6. Mesir
7. Aikah
8. Syirik
9. Syam (Yordania)
10. Takaran

III. ESSAY
1. Liwath dan lesbi, menindas yang lemah
2. Nabi yusuf melihat sebelas bintang, matahari, dan rembulan bersujud kepadanya
3. 12 orang
4. Syirik (beribadah kepada selain Allah), mengurangi takaran dalam timbangan
5. Udara yang sangat panas, petir dengan suara keras, gempa yang dahsyat

KISI-KISI SOAL ULANGAN AKHIR SEMESTER GASAL TAHUN 2015/2016
SIROH KELAS II
No. Mata Pelajaran Bab / Materi Halaman
1. Siroh Kisah nabi Luth
Kisah nabi Ya’qub
Kisah nabi Yusuf
Kisah nabi Syu’aib Buku Siroh
(Tim KPIA) halaman 15 – 76

SOAL DAN KUNCI JAWABAN ULANGAN AKHIR SEMESTER GASAL TAHUN PELAJARAN 2017/2018 AL-QURAN KELAS 2

SOAL DAN KUNCI JAWABAN ULANGAN AKHIR SEMESTER GASAL TAHUN PELAJARAN 2017/2018 AL-QURAN KELAS 2
1. sebelum membaca al qur’an kita terlebih dahulu membaca….
a. ta’awudz b. basmallah c. hamdallah
2. bismillahirrahmanirrahim
adalah lafadz ….
a. ta’awudz b. basmallah c. hamdallah
3. al-kafirun artinya….
a. kenikmatan yang banyak
b. barang-barang yang berguna
c. orang-orang kafir
4. alloh telah memberikan … kepada manusia.
a. nikmat yang banyak
b. dosa yang banyak
c. kerugian yang banyak
5. fadzalikal ladzi yadu’ul….
a. yatiim b. mushallin c. miskin
6. ucapan, perbuatan, dan persetujuan nabi muhammad disebut ….
a. al qur’an b. hadits c. al-kitab
7. kita dapat mengetahui akhlak nabi muhammad dari….
a. buku b. hadits c. al-kitab
8. innallaha….
a. la yaqbalu b. thayyiban c. thoyyibun
9. la yaqbalu illa….
a. innallaha b. thayyiban c. thoyyibun
10. kita diperintahkan untuk makan makanan yang….
a. gratis b. halal c. haram
11. nama surah quraisy diambil dari nama sebuah ….
b. tempat b. orang c. suku
12. surah quraisy terdiri atas … ayat.
a. tiga b. empat c. lima
13. mata pencaharian suku quraisy adalah sebagai ….
a. pedagang b. petani c. buruh
14. beribadah harus diniatkan untuk mencari keridhaan ….
a. manusia b. malaikat c. alloh
15. li iilaafi ….
a. quraaisy b.shaiif c. bait
16. surah quraisy termasuk surah ….
a. pendek b. sedang c. panjang
17. ل م س jika ditulis bersambung adalah ….
a. مَسَلَ b. لَسَمَ c. لَمَسَ
18. جَ لَ سَ jika ditulis bersambung adalah ….
a. لَجَسَ b. لَسَجَ c. جَلَسَ
19. fal ya’budu rabba hadzal ….
a. shoiif b. bait c. khauf
20. iilafihim rihlatsy syita iwash shaiif
lafal diatas adalah surah quraisy ayat ….
a. satu b. dua c. tiga
II. isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar!

1. lakum diinukum ….
2. tanda syukur kita kepada alloh adalah dengan ….
3. pedoman hidup seorang muslim adalah … dan ….
4. teladan umat islam adalah nabi ….
5. allah tidak menerima amal orang ….
6. nabi muhammad berasal dari suku .…
7. li iilaafi quraaisy adalah lafadz surah …. ayat ke ….
8. surah quraisy diturunkan di ….
9. yang menjaga dan merawat ka’bah adalah ….
10. allah memberi rasa aman kepada orang yang ….

III. isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar!

1. sebutkan empat perbuatan yang mendustakan agama seperti terdapat dalam surah al maun!
jawab : empat perbuatan yang mendustakan agama seperti terdapat dalam surah al maun adalah

2. alloh menerima yang baik
jelaskan maksud hadits di atas!
jawab : maksud hadits alloh menerima yang baik adalah

3. tulislah surah quraisy ayat pertama!
jawab : surah quraisy ayat pertama adalah

4. tulislah lafadz ayat keempat surah quraisy!
jawab : ayat keempat surah quraisy adalah

5. tulislah kata berikut dengan huruf hijaiyah bersambung!
a. kabara
b. fakara
jawab :

Kunci Jawaban UAS qurdist

A. Pilihan Ganda

1. a
2. b
3. c
4. a
5. a
6. b
7. b
8. c
9. b
10. b
11. C
12. B
13. A
14. C
15. A
16. A
17. B
18. C
19. B
20. B

B. Isian
1. Alloh
2. Waliyadiin
3. Makkah
4. Beribadah
5. Banyak
6. Inna a’thoina kal kautsar
7. Tujuh
8. Barang-barang yang berguna
9. Maun
10. Bakhil

C. Uraian
1. Orang yang mendustakan agama adalah
a. suka menghardik anak yatim
b. tidak menolong orang miskin
c. lalai dalam sholat
d. bakhil
2. artinya “sesungguhnya allah mah baik dan tidak menerima kecuali yang baik
3. li iilaafi quraiisy
4. alladzi ath’amahum minjuu’ wa aamanhum min khauf
5. كَبَرَ
فَكَرَ

Kisi kisi: bab 1 s/d bab 5

SOAL DAN KUNCI JAWABAN ULANGAN AKHIR SEMESTER GASAL TAHUN PELAJARAN 2017/2018 PKN KELAS 2

SOAL DAN KUNCI JAWABAN ULANGAN AKHIR SEMESTER GASAL TAHUN PELAJARAN 2017/2018 PKN KELAS 2
1. sikap tolong-menolong mengutamakan kepentingan ….
a. pribadi b. kelompok c. orang lain
2. pertengkaran antar teman dapat … persatuan.
a. mempertebal b. menguatkan c. melemahkan
3. sumber panas utama di bumi adalah ….
a. matahari b. api c. kompor
4. gunung, hutan, dan sungai termasuk contoh lingkungan ….
a. abadi b. buatan c. alam
5. tempat perlindungan tumbuhan disebut ….
a. cagar alam b. cagar budaya c. taman bunga
6. hasil tanaman petani dibawah adalah ….
a. jagung
b. pisang
c. padi
7. lingkungan yang kumuh menjadi sumber ….
a. penyakit b. protein c. makanan
8. plastik dapat menimbulkan polusi ….
a. udara b. air c. tanah
9. boleh saja menebang pohon, asal ….
a. tidak ketahuan polisi
b. dijual dengan harga mahal
c. tidak lupa menanamnya kembali
10. di lahan miring sebaiknya dibuat ….
a. jalan raya b. sengkedan c. perumahan
11. suaka margasatwa adalah tempat perlindungan ….
a. tumbuhan langka b. binatang langka c. bunga langka
12. gajah diburu untuk diambil ….
a. kulitnya b. dagingnya c. gadingnya
13. hewan piaraan disebut juga ….
a. hewan liar b. hewan ternak c. hewan langka
14. dibawah ini yang bukan hewan ternak adalah ….
a. ular dan sapi b. ayam dan buaya c. singa dan beruang
15. kerbau membantu manusia untuk ….
a. dimakan b. membajak sawah c. mengairi sawah
16. danau, sungai, dan rawa termasuk lingkungan ….
a. daratan b. bukit c. perairan
17. banyak orang terganggu kesehatannya karena ….
a. lingkungan tercemar b. kurang makan c. banyak makan buah
18. bahan bakar yang harus kita hemat adalah ….
a. arang b. minyak tanah c. kayu
19. aluminium adalah bahan untuk membuat ….
a. bahan bangunan
b. perabot rumah tangga
c. bahan bakar kendaraan
20. hasil tambang yang digunakan untuk bahan bakar adalah ….
a. aluminium b. tembaga c. minyak bumi
II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar!

1. salah satu tujuan kerja sama adalah agar pekerjaan ….
2. sikap terhadap saudara adalah ….
3. penyebab polusi udara adalah ….
4. lingkungan yang bersih, penghuninya menjadi ….
5. sawah termasuk lingkungan ….
6. guna waduk untuk … sawah.
7. berburu secara liar menyebabkan hewan menjadi ….
8. bensin dan solar hasil olahan ….
9. bahan bakar kompor sumbu adalah ….
10. lingkungan biotik ada tiga jenis makhluk hidup, yaitu manusia, … dan ….
III. Jawablah soal-soal di bawah ini dengan uraian yang tepat!

1. sebutkan tiga cara memelihara lingkungan alam!
jawab : tiga cara memelihara lingkungan alam antara lain

2. apakah maksud dari “reboisasi”?
jawab : maksud dari “reboisasi” adalah

3. apa yang dimaksud “lingkungan buatan”? sebutkan dua contoh lingkungan buatan!
jawab : maksud dari “lingkungan buatan” adalah

dua contoh lingkungan buatan antara lain

4. mengapa sumber alam bahan tambang harus dihemat?
jawab : sumber alam bahan tambang harus dihemat karena

5. apa yang akan kamu lakukan jika bertemu orang buta yang ingin menyeberang jalan raya?
jawab : jika bertemu orang buta yang ingin menyeberang jalan raya, yang aku akan lakukan adalah

Kunci Jawaban Ulangan Akhir Semester Gasal
Tahun Ajaran 2017/2018
Pelajaran PKn kelas II (dua)

I. Pilihan Ganda
1. c 6. c 11. b 16. c
2. c 7. a 12. c 17. a
3. a 8. c 13. b 18. b
4. c 9. c 14. c 19. b
5. a 10. b 15. b 20. c

II. Isian
1. cepat selesai/menjadi ringan
2. menyayangi/rukun/menghormati
3. asap pabrik/asap rokok/asap kendaraan
4. sehat
5. buatan
6. mengairi
7. punah
8. minyak bumi
9. minyak tanah
10. hewan/binatang dan tumbuhan

III. Uraian
1. menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, tidak menebng hutan secara liar, tidak berburu hewan secara liar, menanam pohon (3saja)
2. penanaman/penghijauan kembali hutan yang gundul
3. lingkungan yang dibuat manusia
contoh: waduk, sawah, lading, taman
4. karena tidak dapat diperbarui
5. aku akan membantu/menolong untuk menyeberangkannya
Materi (kisi-kisi) Ulangan Akhir Semester Gasal
Tahun Ajaran 2015/2016
Pelajaran Pkn kelas II (dua)

1. Buku Paket/ Modul Pkn
BAB 1 Hidup Bergotong-royong
BAB 2 Cinta lingkungan
hal 16-35

SOAL DAN KUNCI JAWABAN ULANGAN AKHIR SEMESTER GASAL TAHUN PELAJARAN 2017/2018 MATEMATIKA KELAS 2

SOAL DAN KUNCI JAWABAN ULANGAN AKHIR SEMESTER GASAL TAHUN PELAJARAN 2017/2018 MATEMATIKA KELAS 2
1.bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik diatas adalah….
a.464 b. 467 c. 470
2. lambang bilangan tiga ratus dua adalah….
a.302 b. 312 c. 320
3. nama bilangan 217adalah….
dua ratus tujuh
dua ratus tujuh belas
dua ratus tujuh puluh satu
4.tanda yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas adalah ….
a.> b. < c. =
5.urutan bilangan dari yang terkecil adalah….
6. nilai angka 7 pada bilangan 167 adalah ….
a.700 b. 70 c. 7
7. Hasan mempunyai 25 buku. Azizah mempunyai 65 buku. jumlah buku mereka
berdua adalah ….
a.80 b. 90 c. 100
8. Hasil penjumlahan bilangan di samping adalah ….
a.130 b. 131 c.132
9. Hasil penjumlahan dari 46 + 209 adalah ….
a.254 b. 255 c. 256
10. di kolam Ikan Nina ada 130 ikan. lalu Nina menjualnya ke pasar 55. sisa ikan
Nina adalah ….
a.75 b. 65 c. 55
11. Hasil dari 253 + 58 – 77 adalah ….
a.232 b. 233 c. 234
12. Hasil pengurangan bilangan di samping adalah ….
13. a.281 b. 282 c. 283
Hasil dari 167 – 82 – 24 adalah ….
a.50 b. 61 c. 85
14. jam di samping menunjukkan pukul ….
a.10.00 b. 11.00 c. 12.00
15. pukul 10.30 ditunjukkan oleh ….
16. Aisyah belajar matematika mulai pukul 03.00 sore. dua jam kemudian Aisyah selesai belajar matematika. Aisyah selesai belajar matematika pukul ….

a.03.00 sore b. 05.00 sore c. 06.00 sore
17. panjang meja makan adalah 105 cm. panjang meja tamu adalah 90 cm. Meja yang lebih panjang adalah ….
a.meja makan b. meja tamu c. keduanya
18.panjang pensil pada gambar di atas adalah … cm
a.8 b. 7 c. 6
19. berat buah jeruk di samping adalah ….
a.800 gram
b.700 gram
c.600 gram
20. sesuai gambar di bawah, benda A…dari benda B.
a.lebih berat b. sama c. lebih ringan
II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat!
1. 327 = … ratusan + … puluhan + … satuan
2. Hasil dari 200 + 30 + 8 adalah ….
3. angka yang menempati nilai puluhan pada bilangan 409 adalah angka ….
4. Hasil dari 23 + 27 + 30 adalah ….
5. Hasil dari 68 – 16 + 22 adalah ….
6. Hasil dari 350 – 23 adalah ….
7. Ayah membeli genteng sebanyak 436. karena terjatuh, 88 genteng pecah. genteng yang masih tersisa adalah ….
8. Pak Tono berangkat ke Semarang pukul 06.00. perjalanan ke Semarang membutuhkan waktu 3 jam. Pak Tono tiba di Semarang pada pukul ….
9. pada gambar di atas pensil lebih … dari pada mobil mainan
10. pada gambar di bawah ini 2 buah donat lebih …5 buah bolu kukus.
III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan uraian yang tepat!
1. Pak Ahmad berjualan mangga dalam dua keranjang. keranjang pertama berisi 151 mangga. keranjang kedua berisi 47 mangga. mangga tersebuat dijual sebanyak 78. berapa sisa mangga Pak Ahmad?
jawab:
2. pada pukul 09.00, Ibu pergi ke rumah pak RT. Ibu pergi selama 2 jam. pada pukul berapa Ibu kembali ke rumah?
jawab: Ibu kembali ke rumah pada pukul
3. panjang pita Rita 75 cm. panjang pita Kiki adalah 25 cm. siapakah yang memiliki pita lebih panjang?
jawab: yang memiliki pita lebih panjang adalah
4. berat badan Nita 25 kg, sedangkan berat badan Ani 37 kg. siapakah yang berat badannya lebih ringan?
jawab: yang berat badannya lebih ringan yaitu
5. Ayu bangun pukul 05.00. setelah bangun ia merapikan tempat tidur, mandi pagi, dan memakai seragam sekolah.
gambarlah jarum jam sesuai dengan
pernyataan pada soal!
Ulangan Akhir Semester Gasal
Tahun Pelajaran 2017/2018
Matematika Kelas II (dua)
PILIHAN GANDA
1. b 6.c 11.c 16.b
2. a 7.b 12.b 17.a
3. b 8.c 13.b 18.c
4. c 9.b 14.a 19.b
5. b 10.a 15.b 20.a

ISIAN
1. 3 ratusan + 2 puluhan + 7 satuan
2. 238
3. 0
4. 80
5. 74
6. 327
7. 348
8. 09.00
9. pendek
10. ringan

ESSAY
1. 151 + 47 – 78 = 120
2. 11.00
3. Rita
4. Nita
5. gambar jam

KISI-KISI SOAL ULANGAN AKHIR SEMESTER GASAL TAHUN 2017/2018
MATEMATIKA KELAS II
No. Mata Pelajaran Bab / Materi Halaman
1. MATEMATIKA BAB I BILANGAN
BAB II PENJUMLAHAN DAN PENGURANGAN
BAB III PENGUKURAN Buku MTK
(Tim Bina MTK) Yudhistira
halaman 2-94

SOAL BAHASA SUNDA Kelas II (Dua) ULANGAN TENGAH SEMESTER II TAHUN PELAJARAN 2018-2019

SOAL BAHASA SUNDA Kelas II (Dua) ULANGAN TENGAH SEMESTER II TAHUN PELAJARAN 2018-2019
Mata Pelajaran : BAHASA SUNDA Nami :
Kelas : II (Dua) Peunteun Tawisan
Hari/Tanggal : Rabu, 24 Maret 2010 Guru Sepuh murid
Waktu : 30 Menit
Wacana
Dano Leuwi Soro
Dano leuwi soro teh ayana di kacamatan pagelaran. Jarakna kurang leuwih 65 km ti kota Cianjur.
Dano ieu katelah ku kaendahan alamna. Caina herang jeung pinuh ku tutuwuhan nu endah.

I. Cik cakraan (X) aksara A, B, catawa C nu aya hareupeun jawaban anu bener !
1. Naon judul wacana diluhur ? …..
A. dano lewi disoro B. dano leuwi ka soro C. dano leuwi soro
2. Dano leuwi soro teh ayana di kacamatan ….
A. Pandeglang B. Pagelaran C. Palembang
3. Jarak dano teh kurang leuwih ……. km ti kota Cianjur
A. 45 B. 65 C. 75
4. Caina herang jeung pinuh ku …… nu endah.
A. bungbuahan B. pepelakan C. tutuwuhan
5. Hejo, koneng, bodas jeung hideung kaasup kana ngaran ….
A. rupa-rupa B. warna C. daun
6. Poe lemesna nyaeta ….
A. dinten B. hari C. poe
7. Lamun aya nu nyebat puntet, urang kudu ngajawab ….
A. ke heula B. enya C. mangga
8. Anak munding ngaranna ….
A. bilatung B. eneng C. begu
9. Kembang melati ….. bodas
A. daunna B. rupana C. warnana
10. Ucing, gajah kaasup ngaran ….
A. sasatoan B. kekembangan C. wawarnaan
II. Eusian ku jawaban nu merenah !
11. Anak kuda ngaranna …………………..
12. Daun sampeu ……………………………. Domba
13. …………………… dupi Iman aya ?
14. Parab hayam nyaeta ………………….
15. Domba, sato nu sukuna ………………………..

SOAL IPS Kelas II (Dua) ULANGAN TENGAH SEMESTER II TAHUN PELAJARAN 2017-2018

SOAL IPS Kelas II (Dua) ULANGAN TENGAH SEMESTER II TAHUN PELAJARAN 2017-2018
Mata Pelajaran : IPS Nama :
Kelas : II (Dua) Skor / Nilai Paraf
Waktu : 30 Menit
I. Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B, C atau D pada jawaban yang benar !
1. Tugas ayah yang utama dalam keluarga adalah ….
A. mencari nafkah C. belajar
B. memasak D. berdo’a
2. Keluarga inti terdiri dari ….
A. ayah ibu dan anak C. ibu dan anak
B. ayah dan ibu D. ayah ibu dan kakek
3. Tugas seorang anak dalam keluarga yang utama adalah ….
A. bermain B. nelajar C. berdo’a D. bekerja
4. Hak seorang anak adalah …
A. mendapatkan pendidikan C. belajar di rumah
B. membereskan rumah D. membantu orang tua
5. Kerja sama disebut juga ….
A. tolong menolong B. gotong royong C. menghargai D. membantu
6. Rendi tidak memiliki kakak dan adik, Rendi disebut ….
A. anak tunggal B. anak sulung C. anak bungsu D. anak emas
7. Adik laki-laki ayah dan ibu disebut ….
A. paman B. pa C. buyut D. kakek
8. Orang yang bekerja mencari ikan disebut dengan ….
A. petani B. pelaut C. nelayan D. dokter
9. Manusia selalu memerlukan bantuan ….
A. orang lain B. hewan C. lingkungan D. sekolah
10. Kerjasama yang baik akan meningkatkan ….
A. permusuhan B. persatuan dan kesatuan C. kebencian D. persengkokolan

II. Isilah titik-titik dibawah ini !
1. Keluarga inti terdiri dari …………………………….
2. Semua anak mempunyai ……………….. dan ………………….
3. Nasihat orang tua harus kita ……………………
4. Tugas utama seorang anak di rumah adalah ……………………
5. Agar dapat hidup sehat kita harus selalu makan makanan yang ………………..

SOAL BAHASA INDONESIA ULANGAN TENGAH SEMESTER II TAHUN PELAJARAN 2017-2018

SOAL BAHASA INDONESIA ULANGAN TENGAH SEMESTER II TAHUN PELAJARAN 2017-2018
Mata Pelajaran : BAHASA INDONESIA Nama :
Kelas : II (Dua) Skor / Nilai Paraf
Waktu : 90 Menit
Membaca !!

Lalat Kotor
Lalat binatang berkaki
Apa yang dia hinggapi
Langsung membersihkan kaki
Ancaman bagi yang tidak mengerti
Tiap hari makan bakteri
Ketika perut terasa sakit
Orang-orang baru menyadari
Tiap makanan yang dihinggapi
Oh ……… penuh bibit penyakit
Rasa sesal muncul dihati
Dikutip dari : Belajar Bahasa Indonesia 2B

I. Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B atau C pada jawaban yang paling benar !
1. Puisi diatas menceritakan tentang ….
A. lalat kotor B. lalat C. lalat biang bakteri
2. Kakinya penuh ….
A. darah B. bakteri C. penyakit
3. Perut terasa ….
A. mual B. sakit C. lapar
4. Baru orang-orang ….
A. putus asa B. menyesal C. menyadari
5. Rasa menyesal muncul ….
A. di hati B. di kemudian C. biasa saja
6. Malam hari aku tidur lelap, disiang hari aku terbang kesana kemari, aku suka tempat yang kotor dan kadang-kadang aku hinggap pada makanan manusia, sehingga badanku gemuk dibandingkan nyamuk. Aku adalah ….
A. nyamuk B. kecoa C. lalat
7. Hewan ini suka berenang, berleher panjang, hewan apakah aku ? …….
A. jerapah B. kerbau C. angsa
8. Faruq : “Aku akan dikawinkan dengan anak pak tani, Ra”
Dani : “Seharusnya aku menjadi pengantin, Cil”
Peran Faruq dalam percakapan diatas adalah sebagai ….
A. kera B. kancil C. pak Tani
9. Apa yang harus kamu ucapkan sebelum berbicara di telepon …..
A. Hallo, selamat pagi B. Sampai jumpa lagi C. Terima kasih
10. Dalam pesta ulang tahun biasanya meniup ….
A. lilin B. balon C. suling

II. Isilah titik-titik dibawah ini !
1. Binatang yang dikenal cerdik dan pandai adalah …………………………………
2. Orang tua kita di sekolah adalah …………………………….
3. Hewan ini berasal dari ulat, pemakan madu, bisa terbang, hewan apakah aku ? ………
4. Lalat adalah binatatang yang suka di tempat yang ……..
5. Alat musik yang ditiup adalah ……………..

SOAL IPA ULANGAN TENGAH SEMESTER II Kelas II (Dua)

SOAL IPA ULANGAN TENGAH SEMESTER II Kelas II (Dua)
Mata Pelajaran : IPA Nama :
Kelas : II (Dua) Skor / Nilai Paraf
1. Kompor minyak dapat menyala dengan menggunakan energi ….
A. gas B. minyak tanah C. listrik
2. Sumber energi bunyi dapat menghasilkan ….
A. panas B. gendang C. bunyi
3. Alasan penggunaan energi listrik adalah ….
A. mudah dan hemat B. boros C. mahal
4. Manfaat utama televisi adalah ….
A. pajangan B. sumber cahaya C. sumber informasi
5. Suling dapat menghasilkan bunyi dengan cara di ….
A. pijit B. tiup C. tabuh
6. Sumber cahaya yang utama adalah ….
A. matahari B. lampu pijar C. listrik
7. Matahari terbit dari sebelah ….
A. selatan B. timur C. barat
8. Siang hari udara terasa ….
A. panas B. dingin C. sejuk
9. Patahari tenggelam pada waktu ….
A. sore B. pagi C. siang
10. Matahari berada diatas kepala kita sekitar pukul ….
A. 10 pagu B. 12 siang C. 6 sore
I. Isilah titik-titik dibawah ini !
1. Radio adalah alat penghasil …………………………………………………………
2. Listrik dapat mempermudah pekerjaan …………………………………………….
3. Setrika bermanfaat untuk ………………………………… pakaian
4. Matahari terbenam di sebelah ……………………………………………………….
5. Pagi hari bayang-bayang nampak ………………………………………………….

SOAL DAN KUNCI JAWABAN ULANGAN AKHIR SEMESTER GASAL TAHUN PELAJARAN 2017/2018 IPS KELAS 2

SOAL DAN KUNCI JAWABAN ULANGAN AKHIR SEMESTER GASAL TAHUN PELAJARAN 2017/2018 IPS KELAS 2
1. kejadian dalam keluarga pada masa lalu dapat dilihat dan dikenang kembali melalui ….
a. foto kenangan b. koran c. majalah
2. peristiwa tidak menyenangkan dapat terjadi karena kita ….
a. lupa b. kurang hati-hati c. bertengkar
3. kelahiran dan pernikahan adalah contoh peristiwa … dalam keluarga.
a. melelahkan b. menyedihkan c. menyenangkan
4. kematian dan sakit membuat hati ….
a. sedih b. senang c. biasa
5. pengalaman adalah guru yang ….
a. mengajari b. terbaik c. dihormati
6. kita dapat mengambil … dari pengalaman.
a. jadwal b. buku c. pelajaran
7. dalam satu waktu ada beberapa peristiwa yang kamu alami. peristiwa tersebut dapat diurutkan menurut ….
a. waktu kejadian b. nama kejadian c. tempat kejadian
8. kejadian yang dialami seseorang disebut ….
a. urutan kejadian b. peristiwa c. kronologis
9. peristiwa keluarga yang dialami sendiri adalah ….
a. pernikahan ayah dan ibu
b. kelahiran kakak
c. piknik bersama ayah ibu
10. peristiwa keluarga yang diperoleh dari cerita orang tua adalah ….
a. kelahiranku di RS
b. mainanku rusak
c. lomba pidato di sekolah
11. keinginan dapat terwujud jika didasari dengan usaha dan ….
a. waktu b. do’a c. biaya
12. zidan ingin membeli mainan robot pesawat terbang, maka zidan harus ….
a. bermain kerumah teman
b. berdo’a saja
c. rajin menabung
13. hafidz sudah belajar keras, tapi belum mendapat nilai yang bagus. sikap hafidz sebaiknya ….
a. terus belajar sampai berhasil
b. putus asa
c. berhenti belajar
14. jika meletakkan benda tidak pada tempatnya maka akan….
a. awet b. susah dicari c. rapi
15. seorang anak yang baru lahir akan dibuatkan … oleh orangtuanya.
a. rapor b. piagam c. akta kelahiran
16. seorang pengendara mobil sebaiknya membawa ….
a. SIM dan STNK b. KTP dan akta kelahiran c. ijazah dan rapor
17. dibawah ini adalah dokumen berharga, kecuali ….
a. kartu keluarga b. perangko c. SIM
18. dibawah ini adalah benda berharga milik seseorang, kecuali ….
a. perhiasan b. piala c. foto
19. dokumen foto sebaiknya di simpan didalam ….
a. album foto dan bingkai b. brankas c. map
20. cendramata disebut juga ….
a. kacamata b. kenang kenangan c. gantungan kunci

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar!
1. ketika sakit, jatuh dari sepeda, dan mainan kesayangan rusak adalah contoh peristiwa ….
2. ulang tanggal lahir, menang lomba puisi, dapat nilai bagus adalah contoh peristiwa ….
3. sejumlah peristiwa yang terjadi dalam urutan waktu disebut ….
4. setiap tahun tanggal kelahiran seseorang diperingati sebagai hari ….
5. kesalahan yang terjadi pada masa lalu dapat dijadikan … untuk memperbaiki diri.
6. semua peristiwa penting dalam keluarga biasanya akan diingat oleh ….
7. bercerita harus … menurut waktu kejadian agar pendengar paham apa yang kita sampaikan.
8. jika kita jajan sembarangan mengakibatkan perut kita ….
9. affan ingin mengikuti lomba becerita, maka affan harus ….
10. kaela pernah kehilangan uang. sikap kaela selanjutnya adalah ….

III. Jawablah soal-soal di bawah ini dengan uraian yang tepat!
1. setiap keluarga mempunyai peristiwa yang menarik untuk diceritakan. Peristiwa apa saja yang menarik untuk diceritakan dalam keluargamu? berikan 2 contoh!
jawab: peristiwa menarik dalam keluargaku diantaranya
2. peristiwa yang menyedihkan dalam keluarga biasanya tidak ingin terulang kembali atau ingin dilupakan. berikan 2 contoh peristiwa menyedihkan dalam keluarga yang tidak ingin terulang kembali atau ingin dilupakan!
jawab: peristiwa menyedihkan yang tidak ingin terulang kembali atau ingin dilupakan adalah
3. mengapa kita harus bercerita secata urut kepada oranglain sesuai urutan
waktu kejadian?
jawab: kita harus bercerita secara urut supaya
4. terpeleset, jatuh dari kursi, air minum kita tumpah adalah contoh peristiwa tidak menyenangkan. mengapa peristiwa tidak menyenangkan bisa menimpa kita?
jawab: peristiwa tidak menyenangkan menimpa kita karena
5. apa arti dari “pengalaman merupakan guru yang terbaik”?
jawab: pengalaman merupakan guru yang terbaik artinya
Kunci Jawaban Ulangan Tengah Semester Gasal
Tahun Ajaran 2017/2018
Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 2 (dua)

Rom 1
1. A
2. B
3. C
4. A
5. B
6. C
7. A
8. B
9. C
10. A
11. B
12. C
13. A
14. B
15. C
16. A
17. B
18. C
19. A
20. B
Rom 2
1. menyedihkan
2. menyenangkan
3. peristiwa kronologis
4. kelahiran
5. pelajaran
6. seluruh anggota keluarga
7. urut
8. sakit
9. rajin berlatih
10. hati-hati
Rom 3
1. kreativitas siswa
2. peristiwa kematian dan sakit, atau yang berhubungan
3. supaya oranglain mudah mengerti peristiwa yang kita ceritakan
4. karena kesalahan diri sendiri dan kurang hati-hati
5. artinya dari pengalaman kita bisa ambil banyak pelajaran
KISI-KISI:
IPS kelas 2 = Pelajari materi buku paket IPS bab 3 dan sedikit di bab 1-2, buku catatan dan soal-soal.

ULANGAN TENGAH SEMESTER II PKN Kelas II (Dua)

ULANGAN TENGAH SEMESTER II PKN Kelas II (Dua)
1. Peraturan dibuat berdasarkan ….
A. kehendak masyarakat C. kehendak pemerintah
B. musyawarah D. sendiri
2. Kerukunan dapat mempererat ….
A. pertikaian B. persaudaraan D. percaya diri D. persengkokolan
3. Ani disenangi teman-temannya karena Ani …
A. rukun dengan teman-temannya C. anak yang cantik
B. suka memberi jajan D. anak yang pintar
4. Gotong royong artinya ….
A. bekerja sendiri B. bekerja sama C. tidak bekerja D. bekerja sendiri
5. Kegiatan yang perlu di musyawarahkan adalah ….
A. prmilihan KM C. akan belajar sendiri
B. mengisi soal ulangan D. memilih tempat duduk
6. Ketika kalah dalam pertandingan final, anak kelas 2 ….
A. menyalahkan wasit C. menerima kekalahan
B. menyerang lawan D. menyesal
7. Menerima kekalahan berarti ….
A. kita harus kalah terus C. kita jangan berlatih
B. mengakui keunggulan yang menang D. marah kepada teman yang juara
8. Datang di kelas seharusnya ….
A. pada waktu pelajaran dimulai C. sesudah bel masuk
B. sebelum bel masuk D. sesuka hati
9. Kita akan seang bekerja jika diikuti ….
A. imbalan yang besar C. diikuti hati ikhlas
B. disaksikan oleh guru D. bekerja kalau disuruh
10. Memberi pertolongan harus dengan hati …
A. suci B. ikhlas C. bersih D. pasti

II. Isilah titik-titik dibawah ini dengan benar !
1. Memberikan suara pada pemilihan ketua kelas adalah ………………………………………
2. Memberitahu jawaban ketika ulangan merupakan perbuatan ……………………………….
3. Ketika kalah dalam pertandingan sepak bola, sikap kita sebaiknya …………………………
4. Orang jujur pasti ………………………………………………………………………….……….
5. Mina berkata sebenarnya, Mina anak …………………………………………………………..