Category Archives: SD KELAS 1

SOAL ULANGAN AKHIR SEMESTER GASAL TAHUN PELAJARAN 2017/2018 MATEMATIKA KELAS 1

SOAL ULANGAN AKHIR SEMESTER GASAL TAHUN PELAJARAN 2017/2018 MATEMATIKA KELAS 1
1. nida mengerjakan sholat subuh pada waktu … hari
a. pagi b. siang c. malam
2. berikut ini kegiatan yang dapat dilakukan pada waktu sore hari adalah ….
a. mengaji di tpa b. tidur c. sholat isya’
3. senin, selasa, …, kamis, jum’at, …, ahad
hari yang hilang adalah ….
a. selasa dan sabtu b. rabu dan sabtu c. rabu dan jum’at
4. kemarin hari sabtu
sekarang hari ….
a. ahad b. kamis c. jum’at
5. sekarang hari rabu
besok lusa hari ….
a. jum’at b. sabtu c. ahad
6. kemarin lusa hari kamis
sekarang hari ….
a. senin b. rabu c. sabtu
7. sekarang hari jum’at
6 hari lagi hari ….
a. rabu b. kamis c. jum’at
8. 3 hari + 1 minggu = … hari
a. 10 b. 11 c. 12
9. 9 hari + 8 hari = … hari
a. 14 b. 16 c. 17
10. amar pergi berlibur kerumah paman selama 1 minggu lebih 5 hari
jadi amar berlibur di rumah paman selama … hari
a. 6 b. 10 c. 12
11. jarum panjang menunjukkan angka 12
jarum pendek menunjukkan angka 4
waktu tersebut menunjukkan pukul ….
a. 12 b. 16 c. 4
12. jam di samping menunjukkan pukul ….
a. 12 b. 5 c. 7
13. diana belajar tahfidz pukul 4 sore
lama diana belajar adalah 2 jam
diana belajar tahfidz selama … jam
a. 2 b. 5 c. 6
14. pita a … dari pita b
a. lebih rendah b. lebih panjang c. lebih pendek
15. adi mengukur jarak dua pohon, banyak jarak dua pohon … langkah adi
a. 7 b. 6 c. 5
16. sofa membeli pita dengan panjang 19 depa
diminta adiknya 7 depa
sisa pita sofa … depa
a. 11 b. 12 c. 13
17. panjang penggaris rara 5 batang korek api
panjang penggaris fafa 7 batang korek api
panjang penggaris sasa 9 batang korek api
penggaris fafa lebih pendek dari ….
a. rara b. fafa c. sasa
18. kotak tisu berbentuk ….
a. tabung b. balok c. bola
19. benda di bawah ini yang berbentuk kerucut adalah ….
a. b. c.
20. … pernyataan yang tepat untuk gambar di samping adalah …
a. semangka lebih kecil dari manggis
b. manggis lebih kecil dari semangka
c. manggis lebih besar dari semangka
II. isilah titik-titik berikut dengan jawaban yang tepat!
1. .
2. kegiatan di samping dilakukan pada waktu … hari
3.
jerapah … dari gajah
4. silvi membersihkan rumah pukul 8 dan berakhir pada pukul 10
silvi membersihkan rumah selama … jam
5. gambar di samping menunjukan pukul ….
6. sekarang hari rabu
besok lusa hari ….
7. pak toni menginap di Jakarta selama 1 minggu lebih 4 hari
pak toni di Jakarta selama … hari
8. sekolah dasar ar-risalah mengadakan pamera buku
pameran dibuka hari sabtu
pameran ditutup hari rabu
pameran diselenggarakan selama … hari
9. gambar di samping berbentuk ….
10. urutan gambar di samping dari yang terbesar ….
III. Jawablah soal-soal di bawah ini dengan uraian yang tepat!

1. penjumlahan dengan cara bersusun panjang!
12 + 9 = ….
jawab:
+

2. berilah tanda jarum panjang dan pendek pada jam dinding di bawah ini!
jawab:
a. pukul 9 b. pukul 11 c. pukul 2

3. ulangan semester gasal dimulai hari senin
ulangan berakhir pada hari sabtu
berapa hari lamanya ulangan semester?
jawab:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. pak reza mambuat pagar kebunnya
panjangnya 5 tiang, 4 tiang, 5 tiang, dan 4 tiang
berapa panjang semua pagar pak reza?
jawab:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. berilah masing-masing dua contoh benda yang termasuk bangun ruang di
bawah ini!
jawab:
a. balok : __________________________________________________
b. kerucut : __________________________________________________
c. bola : __________________________________________________

Soal Pendidikan Agama Islam KELOMPOK KERJA GURU (KKG) PAI UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL SEKOLAH DASAR TAHUN PELAJARAN 2017/2018

Soal Pendidikan Agama Islam KELOMPOK KERJA GURU (KKG) PAI UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL SEKOLAH DASAR TAHUN PELAJARAN 2017/2018
Mata pelajaran : Pendidikan Agama Islam Hari /Tanggal :
Kelas : I (Satu) Waktu :
A. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, atau c pada jawaban yang paling benar !
1. Bismillah disebut bacaan………..
a. Basmalah b. Hamdalah c. Hauqalah
2. Al fatihah artinya……………
a. Pembukaan b. Penutup c. Induk al Qur’an
3. Bumi dan isinya adalah ciptaan……….
a. Nabi b. Malaikat c. Allah
4. Rukun iman ada….….
a. Empat b. Lima c. Enam
5. Hidup bersih berarti hidup tidak….….
a. Jujur b. Kotor c. Diplin
6. Tanggung jawab utama seorang siswa adalah…….
a. Bermain b. Belajar c. Bercanda
7. Akbar selalu mematuhi semua peraturan di sekolah, Akbar termasuk anak yang…….
a. Disiplin b. Ceroboh c. Pemalas
8. Membersihkan diri dari najis dan kotoran disebut…….
a. Berkumur b. Bersuci c. Mandi
9. Rukun Islam ada ……..
a. Tiga b. Empat c. Lima
10. Rukun Islam yang kedua yaitu mendirikan…….
a. Puasa b. Shalat c. Haji

B. Isilah titik-titik dibawah ini dengan jawaban yang benar!

1. Iman kepada Allah, merupakan rukun iman yang ke………..
2. Surah al fatihah terdiri dari…………. ayat.
3. Kebersihan sebagian dari………..
4. Jujur merupakan sifat ……………..
5. Berpuasa pada bulan ramadhan merupakan rukun Islam yang ke……….

SOAL DAN KUNCI JAWABAN ULANGAN AKHIR SEMESTER GASAL TAHUN PELAJARAN 2017/2018 IPS KELAS 1

SOAL DAN KUNCI JAWABAN ULANGAN AKHIR SEMESTER GASAL TAHUN PELAJARAN 2017/2018 IPS KELAS 1
1. nama diberikan oleh orang tua sejak kita ….
a. lahir b. sekolah c. besar
2. muhammad rosyad abdurrahman adalah contoh nama ….
a. kecil b. panggilan c. lengkap
3. tempat tinggal seseorang bisa kita temukan dengan ….
a. umur b. alamat c. nama
4. orang-orang yang tinggal dalam satu rumah disebut ….
a. keluarga b. kerabat c. tetangga
5. melihat pertunjukan lumba-lumba adalah contoh pengalaman ….
a. tidak menyenangkan b. menyenangkan c. menyedihkan
6. pengalaman bisa dijadikan ….
a. perbedaan b. permainan c. pelajaran
7. saling mencintai dengan tulus disebut ….
a. kasih sayang b. pelajaran c. pengalaman
8. kasih sayang akan menciptakan ….
a. pertengkaran b. ketenangan c. keributan
9. terhadap orang tua harus ….
a. memusuhi b. menghormati c. menyakiti
10. contoh kasih sayang kakak terhadap adik adalah ….
a. mengajak bermain b. membiarkan menangis c. memusuhi
11. kakek sedang memotong rumput di halaman
sebaiknya aku ….
a. bermain b. membantu c. mengganggu
12. kita harus kasih sayang kepada ….
a. teman b. adik c. siapa saja
13. membantu kakak menyiram bunga adalah contoh kasih sayang di ….
a. sekolah b. pasar c. rumah
14. meminjami teman yang lupa bawa pensil adalah contoh kasih sayang di ….
a. sekolah b. pasar c. rumah
15. meski berbeda kegemaran, kita harus tetap ….
a. beda b. rukun c. sama
16. gambar yang menunjukkan sikap rukun adalah ….
a. b. c.
17. hidup rukun harus dibiasakan adalah ….
a. kecil b. sekolah c. besar
18. contoh hidup rukun yaitu ….
a. minta uang teman b. berbagi makanan c. minta jajan teman
19. hidup tidak rukun menyebabkan ….
a. ketenangan b. kedamaian c. permusuhan
20. saat melihat teman yang berkelahi sebaiknya aku ….
a. ikut berkelahi b. melerai c. bersembunyi

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat!
1. ada nama lengkap dan ada nama ….
2. keluarga terdiri atas ayah ibu dan ….
3. ada pengalaman menyenangkan dan ada pengalaman ….
4. terhadap adik kita harus ….
5. saat ibu sibuk menyelesaikan pekerjaan rumah, sebaiknya aku ….
6. jika orang tua menasehati, sebaiknya kita ….
7. contoh kasih sayang anak kepada orang tua adalah ….
8. rukun artinya ….
9. bersama-sama membersihkan kelas adalah contoh rukun di ….
10. hidup rukun membuat hati merasa ….

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan uraian yang tepat!
1. sebutkan dua pengalaman menyenangkan yang pernah kamu alami!
jawab: dua pengalaman menyenangkan yang pernah aku alami adalah
2. sebutkan dua contoh kasih sayang kakak terhadap adik!
jawab: dua contoh kasih sayang kakak terhadap adik yaitu
3. sebutkan dua contoh sikap kita kepada orang tua!
jawab: dua contoh sikap kita kepada orang tua yaitu
4. sebutkan dua contoh hidup rukun di sekolah!
jawab: dua contoh hidup rukun di sekolah yaitu
5. sebutkan dua manfaat hidup rukun!
jawab: dua manfaat hidup rukun yaitu
Kunci Jawaban
Ulangan Akhir Semester Gasal
Tahun Pelajaran 2015/2016
IPS Kelas I (Satu)

I. PILIHAN GANDA
1. a 6.c 11.b 16.b
2. c 7.a 12.c 17.a
3. b 8.b 13.c 18.b
4. a 9.b 14.a 19.c
5. b 10.a 15.b 20.b

II. ISIAN
1. Panggilan
2. Anak
3. Menyedihkan
4. Sayang
5. Membantu
6. Mendengarkan/mematuhi
7. Menghormati, mematuhi
8. Damai
9. Sekolah
10. Tenang, tentram

III. ESSAY
1. kebijakan guru
2. bermain bersama, menjaga adik
3. menghormati, mematuhi, membantu
4. Bersama-sama membersihkan kelas, meminjami teman pensil
5. Hati tenang, tidak ada pertengkaran
KISI-KISI SOAL ULANGAN AKHIR SEMESTER GASAL TAHUN 2015/2016
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL KELAS I
No. Mata Pelajaran Bab / Materi Halaman
1. IPS Identitas Diri
Pengalaman
Kasih Sayang dalam keluarga
Hidup Rukun Buku IPS
(Tim Bina IPS) Yudhistira
halaman 3-52

SOAL ULANGAN AKHIR SEMESTER GASAL TAHUN PELAJARAN 2017/2018 IPA KELAS 1

SOAL ULANGAN AKHIR SEMESTER GASAL TAHUN PELAJARAN 2017/2018 IPA KELAS 1
1. dafa mendengarkan radio dengan ….
a. telinga b. mulut c. tangan
2. merawat badan dengan ….
a. keramas b. mandi c. gosok gigi
3. gambar yang termasuk lauk-pauk adalah ….
a. b. c.
4. supaya tubuh sehat, kita makan makanan yang ….
a. mahal b. bergizi c. kotor
5. makan tidak teratur menyebabkan sakit ….
a. gigi b. mag c. kepala
6. rumah bersih rasanya ….
a. panas b. nyaman c. menakutkan
7. ciri lingkungan yang sehat adalah ….
a. sampah berserakan di mana-mana
b. banyak air yang tergenang
c. terdapat tempat sampah di setiap rumah
8. ciri lingkungan tidak sehat adalah ….
a. sungai dipenuhi sampah
b. sampah dibuang pada tempatnya
c. tidak tercium bau yang tidak sedap
9. tikus dan lalat suka dengan ….
a. sampah b. genangan air c. kamar mandi
10. shofi merasa … melihat keadaan di daerah kumuh atau kotor.
a. senang b. sedih c. iri hati
11. hewan dan tumbuhan adalah ciptaan ….
a. alloh b. manusia c. jin
12. makanan hewan di samping adalah ….
a. rumput b. daging c. jagung
13. jam dinding di samping berbentuk ….
a. lingkaran b. bola c. tabung
14. contoh benda yang berbentuk tabung adalah ….
a. papan tulis b. gelas c. almari
15. warna bendera negara indonesia adalah ….
a. merah dan putih b. merah dan hijau c. hijau dan putih
16. … pernyataanyang benar adalah ….
a. kucing lebih besar daripada rusa
b. rusa lebih kecil daripada kucing
c. kucing lebih kecil daripada rusa
17. lingkungan seperti gambar di samping mengeluarkan bau ….
a. harum b. busuk c. amis
18. madu rasanya …
a. pahit b. asin c. manis
19. apabila dibiarkan di atas meja, es krim maka akan meleleh menjadi ….
a. padat b. cair c. gas
20. kegunaan benda pada gambar di samping adalah ….
a. menulis di papan tulis b. menunjukkan waktu c. tempat menulis

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar!

1. akibat tidak merawat gigi adalah gigi menjadi ….
2. berolah raga membuat otot dan tulang menjadi ….
3. pakaian kotor menumpuk di lantai adalah ciri rumah yang ….
4. membuang sampah di sungai dapat menyebabkan ….
5. hewan yang menyebabkan sakit demam berdarah adalah ….
6. tanaman dipupuk agar tumbuh ….
7. gambar di samping berbentuk ….
8. obat rasanya ….
9. kompor di gunakan untuk ….
10. permukaan gambar di samping adalah ….

III. Jawablah soal-soal di bawah ini dengan uraian yang tepat!

1. tuliskan empat bagian dari kepala!
jawab: empat bagian dari kepala yaitu __________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
2. sebutkan dua kegunaan air!
jawab: dua kegunaan air adalah_______________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3. sebutkan tiga hewan yang senang dengan sampah!
jawab: tiga hewan yang senang dengan sampah adalah ____________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
4. sebutkan tiga cara mebersihkan kelas yang kotor!
jawab: tiga cara membersihkan kelas yang kotor adalah ____________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
5. sebutkan jenis bau benda di bawah ini!
a. sampah b. ikan c. bunga
jawab: a. sampah berbau : ____________________________________________
b. ikan berbau : ____________________________________________________
c. bunga berbau : __________________________________________________

SOAL DAN KUNCI JAWABAN ULANGAN AKHIR SEMESTER GASAL TAHUN PELAJARAN 2017/2018 FIQIH KELAS 1

SOAL DAN KUNCI JAWABAN ULANGAN AKHIR SEMESTER GASAL TAHUN PELAJARAN 2017/2018 FIQIH KELAS 1
1. dua kalimat syahadat disebut ….
a. syahadatain b. syahadat tauhid c. syahadat rosul
2. agama yang diridhoi alloh hanyalah ….
a. kristen b. hindu c. islam
3. rukun islam ada ….
a. empat b. lima c. enam
4. tempat keluarnya buang air kecil disebut ….
a. kubul b. dubur c. kubur
5. ketika buang air kecil sebaiknya di ….
a. halaman b. kebun c. kamar mandi
6. ketika tidak ada air kita boleh beristinjak menggunakan ….
a. tisu b. tulang c. kotoran hewan
7. kebersihan sebagian dari ….
a. islam b. iman c. ihsan
8. wudhu dapat menghilangkan hadas ….
a. ringan b. besar c. kecil
9. wudhu harus menggunakan ….
a. air suci b. air kotor c. air najis
10. berwudhu harus sesuai dengan petunjuk ….
a. ulama b. kyai c. nabi muhammad
11. ketika berwudhu membasuh kaki sampai ….
a. mata kaki b. lutut c. siku
12. mengusap kepala dan telinga saat berwudhu sebanyak … kali.
a. satu b. dua c. tiga
13. memasukkan air ke dalam hidung saat wudhu disebut ….
a. istinsyaq b. istinsyar c. istinjak
14. ketika membasuh tangan atau kaki saat wudhu mendahulukan sebelah ….
a. kiri b. kanan c. atas
15. gerakan wudhu setelah membasuh kedua telapak tangan adalah ….
a. membasuh muka b. membasuh tangan c. kumur-kumur
16. tata cara wudhu yang ke lima adalah ….
a. membasuh kedua telapak tangan
b. berkumur-kumur
c. membasuh wajah
17. membasuh wajah saat wudhu sebanyak … kali.
a. satu b. dua c. tiga
18. berwudhu sebelum sholat hukumnya adalah ….
a. wajib b. sunah c. haram
19. selesai berwudhu sebaiknya kita membaca ….
a. majalah b. do’a c. buku
20. mengeluarkan air dari hidung disaat wudhu disebut ….
a. istinsyaq b. istinsyar c. istinjak

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat!
1. tayamum adalah bersuci menggunakan ….
2. air yang boleh untuk bersuci yaitu ….
3. thoharoh artinya ….
4. niat saat wudhu terletak di dalam ….
5. niat tidak perlu diucapkan dengan ….
6. saat wudhu membasuh kedua tangan sampai ….
7. wudhu adalah syarat syahnya ….
8. sebelum wudhu sebaiknya membaca ….
9. gerakan wudhu setelah mengusap kepala dan telinga adalah membasuh kedua ….
10. berkumur-kumur saat wudhu sebanyak … kali.

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan uraian yang tepat!
1. sebutkan tiga air yang tidak boleh untuk bersuci!
jawab: tiga air yang tidak boleh untuk bersuci adalah
2. tulislah do’a sebelum wudhu!
jawab: do’a sebelum wudhu yaitu
3. sebutkan dua contoh gerakan wudhu!
jawab: dua contoh gerakan wudhu yaitu
4. apa yang harus kamu lakukan sebelum sholat?
jawab: yang harus aku lakukan sebelum sholat adalah
5. bolehkah kita tidak wudhu sebelum sholat?
jawab:

Kunci Jawaban
Ulangan Akhir Semester Gasal
Tahun Pelajaran 2017/2018
FIQIH Kelas I (Satu)

I. PILIHAN GANDA
1. a 6.a 11.a 16.c
2. c 7.b 12.a 17.c
3. b 8.c 13.a 18.a
4. b 9.a 14.b 19.b
5. c 10.c 15.c 20.b

II. ISIAN
1. debu
2. air hujan, air laut, air sumur
3. bersuci
4. hati
5. lisan
6. siku
7. sholat
8. do’a
9. kaki
10. tiga

III. ESSAY
1. air susu, air teh, air sirup
2. bismillah
3. kebijakan guru
4. wudhu
5. tidak boleh
KISI-KISI SOAL ULANGAN AKHIR SEMESTER GASAL TAHUN 2015/2016
FIQIH KELAS I
No. Mata Pelajaran Bab / Materi Halaman
1. FIQIH Rukun Islam
Thoharoh
Wudhu
Buku FIQIH
halaman 15-66

SOAL DAN KUNCI JAWABAN ULANGAN AKHIR SEMESTER GASAL TAHUN PELAJARAN 2017/2018 BAHASA JAWA KELAS 1

SOAL DAN KUNCI JAWABAN ULANGAN AKHIR SEMESTER GASAL TAHUN PELAJARAN 2017/2018 BAHASA JAWA KELAS 1
1. basa kramane loro yaiku….
a. setunggal b. gangsal c. kalih
2. menawa kepethuk bu guru ana ndalan, kanthi matur….
a. salam b. bismillah c. alhamdulillah
3. tembung iku digunakake kanggo nuduhake barang kang….
a. cedhak b. adoh c. adoh lan cedhak
4. menawa arep sholat becike….
a. wudhu b. gojekan c. dolanan
5. ing ngisor iki ukara sing nganggo tembung iku yaiku…
a. sasi iki aku arep menyang jakarta.
b. iki jenenge buku gambar
c. sapu iku kanggo ngresiki latar.
6. menawa arep mangkat sekolah, aku pamit marang….
a. umi lan abi b. tangga teparo c. kanca-kanca
7. pelem mateng kuwi rasane….
a. kecut b. legi c. pait
8. aku maem bergedel kentang, menawa bapak… bergedel kentang.
a. dhahar b. mangan c. sarapan
9. aku lungo menyang pasar, abi… peken.
a. lungo b. golek c. tindhak
10. basa kramane adhus yaiku….
a. siram b. tindhak c. dhahar
11. bocah pinter kudu … marang wong tua.
a. nggregeli b. manut c. galak
12. budhal sholat magrib biasakna maca ….
a. al-qur’an b. majalah c. koran
13. sholat isya kuwi ana ing wayah….
a. esuk b. awan c. bengi
14. sugeng sonten tegese….
a. wayah sore b. wayah awan c. wayah bengi
15. menawa mlaku ana ing sisih….
a. tengen b. kiwa c. tengah
16. menawa arep mlaku ana ing ngarepe simbah, kanthi matur….
a. nuwun sewu b. maturnuwun c. alhamdulillah
17. yen kepethuk ustadzah ing wektu esuk sakwise uluk salam kanthi matur….
a. sugeng ndalu b. sugeng sonten c. sugeng enjing
18. saben esuk aku tangi jam…
a. lima esuk b. pitu esuk c. wolu esuk
19. bubar sekolah aku nyelehke tas ana ing….
a. kak sandal b. meja sinau c. ember kumbahan
20. menawa maem aku….
a. ora pilih-pilih b. kudu iwak c. kudu daging
II. isenana ceceg-ceceg ing ngisor iki kanthi wangsulan sing bener!

1. basa kramane siji yaiku….
2. swarane pitik jago yaiku….
3. sugeng ndalu tegese….
4. swarane lawang dibukak yaiku….
5. rara diparingi permen karo ustadzah. rara matur….
6. lintang kuwi jumedhul ana ing wayah….
7. menawa wayah udan, aku cemepak…
8. menawa dhuwe salah marang wong liya, bocah kang soleh kudhu nyuwun….
9. zhafif sregep sinau, mula nggarap PR ana ing….
10. bocah sholeh uluk salam kanthi ngucap….

III. wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki nganggo jawaban sing bener!

1. salinen ukara ing ngisor iki!
aku bocah kang welas asih, mulo ora tau nakali koncoku .
jawab :_______________________________________________________
_____________________________________________________________
2. sebutna telu barang kang ana ing jeroning tasmu!
jawab : barang barang kang ana ing jeroning tasku yaiku ____________________________________________________________
____________________________________________________________
3. sebutna loro wae tumindhakmu sakwise bubar sekolah!
jawab : tumindhaku sakwise bubar sekolah yaiku______________________
_____________________________________________________________
lan___________________________________________________________

4. apa tegese ukara ing ngisor iki!
a. sugeng enjing
b. sugeng siang
jawab : tegese ukara ing nduwur yaiku a. ___________________________
b.___________________________________________________________
5. kepriye swarane kewan-kewan ing ngisor iki!
a. kucing
b. manuk
c. pithik babon
jawab: a._____________________________________________________
b.___________________________________________________________ c.___________________________________________________________

KUNCI JAWABAN UAS BAHASA JAWA
SEMESTER GASAL
TAHUN AJARAN 2017/2018
1. C 11. B
2. A 12. A
3. B 13. C
4. A 14. A
5. C 15. B
6. A 16. A
7. B 17. C
8. A 18. A
9. C 19. B
10. A 20. A

II 1. Setunggal
2. kukuruyuk
3. wayah wengi
4. kriyet
5. jazakumullah/maturnuwun
6. wengi
7. payung
8. ngapuro
9. omah
10. assalamu’alaikum

III 1. Kebijakan guru
2. kebijakan guru
3. kebijakan guru
4. a. wayah esuk
b. wayah awan
5. a. meong
b. cuit cuit
c. kokok pethok

KISI-KISI
Bab 1-4 dan catatan di buku tulis

KUNCI JAWABAN ULANGAN AKHIR SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2017/2018 Mata Pelajaran PKn Kelas 1

KUNCI JAWABAN ULANGAN AKHIR SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2017/2018 Mata Pelajaran    PKn Kelas 1
1.    Orang islam melakukan ibadah di …
a. Masjid    b. Gereja    c. Wihara    d. Pura
2.    Tidak bertengkar dan saling menghormati perbedaan disebut …
a. rukun    b. selamat    c. sombong    d. bahagia
3.    Bersatu kita teguh bercerai kita …
a. berteman    b. membenci    c. runtuh    d. patuh
4.    Sebelum berangkat sekolah sebaiknya …
a. menangis    b. pamit    c. hardik    d. benci
5.    Hidup saling menghargai perbedaan berarti …
a. hidup teratur    b. hidup rukun    c. hidup jujur      d. hidup sederhana
6.    Tertib berarti …
a. sopan    b. teratur    c. santun    d. ramah
7.    Rudi beribadah di Gereja, Santi beribadah di Masjid, berarti Rudi dan Santi berbeda …
a. usia    b. agama    c. kelas    d. rumah
8.    Orang yang beragama Budha merayakan hari raya …
a. Nyepi    b. Natal    c. Waisak    d. Idul Adha
9.    Kerukunan bisa menciptakan …
a. kekacauan        c. bermusu
b. ketidak tertiban    han    d. kesempurnaan
10.    Orang Jawa dengan orang Sumatera harus dengan …
a. sombong    b. bertengkar    c. bermusuhan    d. damai
11.    Yang berkewajiban menaati tata tertib di sekolah adalah …
a. para guru    b. para siswa    c. warga sekolah    d. warga desa
12.    Membantu orang tua merapikan meja makan merupakan contoh tertib di …
a. rumah    b. sekolah    c. jalan    d. masjid
13.    Saat guru menjelaskan pelajaran murid harus ….
a. membaca majalah    c. memperhatikan guru
b. tidur         d. membaca komik
14.    Sesama teman kita harus saling …..
a. memusuhi        c. membenci
b. didekati teman        d. disayangi teman
15.    Bila kita tidak rukun kita akan ….
a. dijauhi teman        c. banyak teman
b. didekati teman        d. disayang teman
16.    Anak tertib membuang sampah di …
a. sekolah    b. halaman    c. lantai               d. tempat sampah
17.    Ridwan belajar membaca Al-Qur’an, Al-Qur’an kitab suci agama …
a. Hindu    b. Islam    c. Budha    d. Kristen
18.    Tata tertib dibuat untuk ….
a. dilaksanakan    b. dibiarkan    c. dilanggar    d. dihiraukan
19.    Orang Kristen beribadah di ….
a. Gereja    b. Masjid    c. Pura    d. Wihara
20.    Contoh tertib di jalan raya  ….
a. bermain
b. menyeberang jalan sembarangan
c. menaati rambu lalu lintas
d. tidak memakai helm saat mengendarai sepeda motor
II. Isilah titik-titik dibawah ini dengan jawaban yang benar !
1.    Umat Islam beribadah di ………………………………………………………………..
2.    Hidup saling menghormati berarti hidup ………………………………………….
3.    Hari raya Idul Fitri adalah hari besar umat ……………………………………….
4.    Hidup rukun sangat penting untuk dijaga, jika hidup rukun tidak dijaga maka akan terjadi ………………………………………………………………………….
5.    Orang yang beragama Hindu merayakan hari raya ……………………………
6.    Membantu orang tua merapikan meja makan merupakan contoh tertib di ………………………………………………………………………………………………..
7.    Mamakai seragam sekolah dan datang sebelum pukul 07.00 merupakan contoh tertib di ……………………………………………………………………………..
8.    Semboyan Negara Indonesia adalah ………………………………………………..
9.    Lagu ”Ampar-ampar pisang” berasal dari daerah ………………………………
10.    Tata tertib perlu ditaati agar ……………………………………………………………

KUNCI JAWABAN
ULANGAN AKHIR SEMESTER I
TAHUN PELAJARAN 2017/2018
Mata Pelajaran    : PKn
Kelas            : 1

I.     Pilihan Ganda
1.    A    6.     B    11. B    16.    D
2.    A    7.      B    12.    A    17. B
3.    C    8.      A    13.    C    18. A
4.    B    9.      C    14.    D    19. A
5.    B    10.    D    15.    A    20.    B

II.     Isian
1.    hidup dengan teratur
2.    tidak bermusuhan
3.    idul fitri dan idul adha
4.    akan terjadi kekacauan
5.    nyepi dan glungan
6.    rumah
7.    memakai seragam, tidak rebut saat belajar, mengerjakan PR di rimah, masuk sekolah pukul 07.00
8.    Bhinneka Tunggal Ika
9.    Kalimantan Selatan
10.    agar tercipta suasana yang teratur dan disiplin

KUNCI JAWABAN ULANGAN AKHIR SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2017/2018 Mata Pelajaran Matematika Kelas 1

KUNCI JAWABAN ULANGAN AKHIR SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2017/2018 Mata Pelajaran Matematika Kelas 1
1.    Delapan belas lambang bilangannya ….
a. 17    b. 18    c. 19
2.    Besok hari Selasa, sekarang hari ….
a. Selasa    b. Senin    c. Rabu
3.              Nama bilangan disamping adalah …..
a. lima belas    b. empat belas    c. tiga belas
4.
Selanjutnya adalah bilangan ….
a. 12,13    b. 13, 14    c. 11, 12
5.    Setelah bilangan 15 adalah ….
a. 14    b. 16    c. 17

6.    Susunan bilangan dari yang terkecil adalah ….
a.
b.
c.
7.      5 + 3 + 8 = …
a. 14    b. 15    c. 16
8.    19 – 7 = …..
a. 11    b. 12    c. 13
9.                                                        Bilangan disamping adalah loncat 3, bilangan selanjutnya adalah ….
a. 13, 15    b. 16, 18    c. 16, 19
10.    Dua bola ditambah empat bola adalah …
a. lima bola    b. enam bola    c. tujuh bola
11.    Kiki membeli 15 permen, diberi ibu 4 permen. Permen Kiki sekarang adalah ….
a. 17    b. 18    c. 19
12.    Upacara bendera dilaksanakan setiap hari ….
a. Rabu    b. Selasa    c. Senin
13.    12 – 2 – 4 = …
a. 5    b. 6    c. 7
14.    6 + 7 =  … + 6
a. 5    b. 6    c. 7
15.

a. 7 itik    b. 10 itik    c. 9 itik
16.    Dani punya 4 ayam, diberi bapak 2 ayam lagi. Ayam Dani adalah …
a. 6 ayam    b. 7 ayam    c. 8 ayam
17.    Bola berbentuk ….
a. segitiga    b. lingkaran    c. persegi panjang
18.    4 hari + 4 hari = …. hari
a. 7     b. 8     c. 9
19.     1 Minggu =  7  hari
2 Minggu =  … hari
a. 14 hari     b. 15 hari    c. 16 hari
20.

a. 7    b. 8    c. 9
II. Isilah titik-titik dibawah ini dengan jawaban yang benar !
1.    Lambang bilangan tujuh belas adalah ………………………………………………
2.    Sekarang tanggal 5, besok lusa tanggal …………………………………
3.    Jam disamping dibaca pukul ….

4.    7 + ….  = 15
5.    Ada 5 pisang, seekor monyet makan 2 pisang. Sisa pisang adalah …….
6.    4 hari + 5 hari = ……. hari
7.          Agar menjadi 14, ayam disamping ini
harus ditambah ….
8.    Setelah bilangan 7 adalah ………………………………………………………………
9.    Wawan menabung uang tiap hari Rp. 2.000 selama 7 hari. Uang Wawan berjumlah …………………………………………………………………………
10.
+                        = ….. buah
KUNCI JAWABAN
ULANGAN AKHIR SEMESTER I
TAHUN PELAJARAN 2017/2018
Mata Pelajaran    : Matematika
Kelas            : 1

I.     Pilihan Ganda
1.    B    6.     B    11. C    16. A
2.    B    7.      C    12.    C    17. B
3.    C    8.      B    13.    B    18. B
4.    B    9.      C    14.    C    19. A
5.    B    10.    B    15.    B    20. B

II.     ISIAN
1.    17
2.    7
3.    3 SORE ATAU 15.00
4.    8
5.    3 PISANG
6.    9 HARI
7.    8
8.    8
9.    Rp. 14.000
10.    6 BUAH

KUNCI JAWABAN ULANGAN AKHIR SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2017/2018 Mata Pelajaran Bahasa Madura Kelas 1

KUNCI JAWABAN ULANGAN AKHIR SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2017/2018 Mata Pelajaran Bahasa Madura Kelas 1
Ghâncaran !
Dhisana Ima
Ima mored kelas settong
Ima bada e sakolaan
Sakolaanna ima bherse
Sakolaanna Ima bhagus
Sateya baktona ajhar
Na’-kana’ kabbhi bada e dalem kellas
I.    Lengkare horop a, b, otaba c menangka jawaban se paleng bender !
1.    Ne’-kene’ tao nyaronen ….
a. bilis    b. rengngi’    c. nyaroan
2.    Sateya are rebbu, lagguna are ….
a. sennen    b. salasa    c. Kemmis

3.    Oreng se ngajâri ngaji eolok ….
a. keyae    b. ma’ ke    c. ustad
4.    Red-mored ajhâr maca neng ….
a. kellas    b. lapangan    c. bârung
5.    Obu’ basaepon ….
a. bâjâ    b. rambut    c. soca
6.    Râng-bârâng se bâdâ e sakolaan iya areya….
a. pacol    b. ghârunjhu    c. papan toles
7.    Se aghuna kaangguy noles engghi paneka …
a. po’lot    b. penggaris    c. sot-kosot
8.    Kalambhi basaepon iya areya ….
a. rasolan    b. rasopan    c. rasogan
9.    Kalamon bâ’na males ajhâr tantona ….
a. perak    b. penter    c. budhu
10.    Lomare reya kennenganna apa ….
a. buku    b. TV    c. sandal
11.    Kalamon osom sarkajâ bânnya’ oreng sake’ …
a. tabu’    b. bato’    c. ghighi
12.    Monyena koceng iya areya ….
a. kok-kotak    b. moh    c. meong
13.    Sokona embi’ area bâdâ empa’. Sokona ajâm bâdâ …
a. 2    b. 4    c. 3
14.    Budu’na sape nyamana ….
a. empe’    b. jâgir    c. lu-bellu
15.    Ajâm mon atellor are ….
a. are sennin    b. are rebbhu    c. arendhu
16.    Sokona mejâ e sakolaan bâdâ …
a. 3    b. 4    c. 6
17.    Sabelluna ngakan tanangnga kodhu ….
a. aserbet    b. aosap    c. abecco
18.    Kalambhi se kotor kodhu ….
a. sassa    b. osso    c. sabe’
19.    Rebbhu sareng kemmis ngangguy saragam …
a. mera pote    b. pramuka    c. bâtek
20.    Monyena mano’ iye areya ….
a. cit-cuit    b. tok-pettok    c. kok-kotak
II. Esse’e ti’-titi’ e baba reya kalaban oca’ se sorop !
1.    Ima mored kellas …………………………………………………………………………..
2.    Rebbhâ reya pakanna …………………………………………………………………….
3.    Calana mon ekettok sajân ………………………………………………………………
4.    Nyamana ghuru se ngajhâr bahasa madhurâ iya areya ……………………….
5.    Po-sapo aghuna …………………………………………………………………………….
6.    Sakoolaan se bherse ban bhagus, sakolaanna ……………………………………
7.    Na’-kana’ kabbhi bada e ………………………………………………………………..
8.    Monyena ajam lake’ iya areya ………………………………………………………..
9.    Po’lot aghuna kaangguy ………………………………………………………………..
10.    Pakanna sape iya areya ………………………………………………………………….

KUNCI JAWABAN
ULANGAN AKHIR SEMESTER I
TAHUN PELAJARAN 2017/2018
Mata Pelajaran    : Bahasa Madura
Kelas            : 1

I.     Pilihan Ganda
1.    B    6.     C    11. B    16.    B
2.    C    7.      A    12.    C    17. C
3.    A    8.      C    13.    A    18. A
4.    A    9.      C    14.    A    19. C
5.    B    10.    A    15.    C    20.    A

II.     Isian
1.    settong
2.    jaran, sape, kerbuy
3.    teggi
4.
5.    nyapoe
6.    Ima
7.    na’ kana’ kabbhi badha e
8.    kuk kurunuk
9.    noles
10.    rebba

KUNCI JAWABAN ULANGAN AKHIR SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2017/2018 Mata Pelajaran IPS Kelas 1

KUNCI JAWABAN ULANGAN AKHIR SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2017/2018 Mata Pelajaran IPS Kelas 1
1. Berikut adalah nama panggilan  …
a budi
b ahmad safii
c siti aisah
2. Saya dilahirkan oleh .
a ayah
b nenek
c ibu
3. Saudara perempuan ayah di panggil….
a.bibi
b paman
c.neneh
4 . Saudara yang lebih muda kita panggil
a.nenek
b.adik
c.kakak
5. Rian tidak mempunyai kakak dan adik .rian disebut……
a.anak yatim
b.anak tunggal
c.anak tiri ..
6. Hidup rukun membuat hati ……..
a.senang
b.sedih
c.takut

7.sesama saudara harus saling …….
a.memusuhi
b.menyakiti
c.menyayangi
8.Hidup rukun membuat hati …….
a.tenang dan nyaman
.       b.tertekan
c.tidak tenang
9.menjadi juara kelas adalah pengalaman yang ……
a. menyedihkan
b. membosankan
c. menyenangkan
10. pengalaman yang membahagiakan…..
a.tidak naik kelas
b.diberi hadiah
c.jatuh dari pohon
11.  pingsan saat upacara bendera adalah pengalaman….
a.menyenangkan
b.menyedihkan
c.menakutkan
12. melihat pasar malam merupakan pengalamanyang……
a. menyenangkan
b.menyedihkan
c. menakutkan
13. untuk mengetahui peristiwa yang terjadi pada masa kecil aku tanyakan
Kepada………..
a. orang tua
b.tetangga
c. tidak menjawab
14. orang tua merawat kita dengan…..
a.kebencian
b.terpaksa
c.kasih saying
15. bila aku sakit ibu segra………..
a.membentakku
b.memukulku
c.memberikan obat

16. ibu sedang istrahat, kita tidak boleh…..
a.mengganggu
b.diam
c.takut
17. nasihat ayah dan ibu harus kita…..
a.patuhi
b.abaikan
c.tentang

18. ibu budi menyapu halaman, budi……
a.membantunya
b.bermain
melihatnya
19. ada dua pohon cemara didepan rumahku keterangan diatas adalah …..
a. alamat rumah
b. ciri-ciri rumah
c. ciri-cri lingkungan rumah
20. contoh cirri-ciri lingkungan rumah adalah…
a. kecamatan banjarmasin
b. didekat teman bermain
c. tembok rumah berwarna abu-abu

II. Isilah titik-titik dibawah ini dengan jawaban yang benar !
1.    Cirri-ciri atau keadaan khusus seseorang disebut …

2.    Identitas dapat digunakan untuk……

3.    Nama,alamat termasuk………

4.    Orang yang hidup dalam satu rmah disebut………..

5.    Setiap orang mempunyai pengalaman yang…..

6.    Masa,……adalah masa yang menyenangkan

7.    Naik kelas merupakan peristiwa yang sangat…….

8.    Peristiw yang menakutkan memmbuat hati…..
9.    Orang tua mempunyai……….yang besar kepada anaknya

10.    Ibunya menasehati agar kamu rajin belajar maka sikapmu……..

KUNCI JAWABAN
ULANGAN AKHIR SEMESTER I
TAHUN PELAJARAN 2017/2018
Mata Pelajaran    : IPS
Kelas            : 1

I.     Pilihan Ganda
1.    A    6.     A    11. B    16.    A
2.    C    7.      C    12.    A    17. A
3.    A    8.      A    13.    A    18. A
4.    B    9.      C    14.    C    19. B
5.    B    10.    B    15.    C    20.    C

II.     Isian
1.    identitas
2.    mengenal/dikenal
3.    identitas
4.    keluarga
5.    menyenangkan/menyedihkan
6.    anak-anak
7.    menyenangkan
8.    takut/panik
9.    kasih sayang
10.    mematuhinya