Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

BANK SOAL PAI SMP KELAS VIII PAKET 6

1.    Sujud yang dilakukan seseorang tak kala membaca dan mendengar ayat-ayat sajdah disebut dengan sujud
a.    Sujud tilawah                c. Sujud Salwah
b.    Sujud rukun sholat                d. Sujud sahwi
2.    Pengertian puasa ditinjau dari Istilah syara’ adalah menahan diri dari hal-hal yang    membatalkan …
a. Sejak terbit Fajar sampai condong matahari
b. Sejak terbit fajar hingga terbenam fajar
c. Sejak terbit fajar hingga terbenam matahari
d. Sejak terbit fajar sampai terbit matahari
3.
Ayat  diatas adalah menyatakan tentang …
a. Puasa Sunnat        b. Puasa Makruh    c. Puasa Haram        d. Puasa wajib
4.    Perhatikan table puasa wajib dan sebabnya dibawah ini!

No    Puasa    Keterangan
1    Kafarat    a.    Jika seseorang bersetubuh dibulan Ramadhan
2    Nazar    b.    Jika seseorang punya niat yang akan ditunaikan apabila terlaksana
3    Qadha    c.    Dikerjakan diwaktu bulan syawal
Pasangan yang sesuai adalah…
a. 1-a,dan 2-c        b. 1-a dan 3-c        c. 1-a dan 2-bd. 2-a dan 3-b

Perhatikan daftar puasa dibawah ini!
1)Puasa Nazar
2)Puasa Syawal
3) Puasa Arafah
4) Puasa Qadha.
Macam puasa sunnat diatas terdapat pada Nomor…
a. 1 dan 3          b. 2 dan 3            c. 2 dan 4d. 1 dan 4

Baca Juga  Soal Pendidikan Agama Islam Semester 1 ( Satu ) Kelas VIII ( Delapan ) Kurikulum 2013

5.    Puasa Arafah dilaksanakan pada tanggal…
a.  9 Zulhijjah     b. 10 Zulhijjah.        c. 9 Zulkaedah        d. 10 Zulkaedah
6.    Orang yang boleh tidak berpuasa pada bulan Ramadhan dan wajib membayar fidiyah adalah orang …
a.    Tua renta           b.  Sakit kepala        c. Orang sakit-sakitan  d. Dalam perjalanan jauh
7.    Puasa senin kamis termasuk puasa …
a.    Haram    b.  Sunah            c. Wajib         d. Makruh
8.    Zakat yang dikeluarkan pada Bulan Ramadhan yang berupa makanan pokok daerah setempat disebut …
a. Zakat Fitrah    b. Zakat Mal        c. Infak        d. Sedekah
9.  Zakat  fitrah diwajibkan kepada…
a. Orang Islam yang telah dewasa
b. Setiap muslim yang masih hidup sampai akhir Bulan Ramadhan dan yg mampu
c. Orang yang sangat miskin tanpa memiliki sisa harta
d. Lembaga yang memiliki sumber dana pinjaman
10.    Jika zakat fitrah dikeluarkan setelah Shalat hari raya idul fitri maka amalan tersebut dianggap…
a. Sebagai zakat fitrah
b. Boleh jadi zakat fitrah atau sebaliknya
c. berubah menjadi zakat mal
d. Sedekah biasa
11.    Diantara harta-harta yang wajib dizakatkan, terdapat harta yang tidak memiliki nisab dan haul. Harta tersebut adalah…
a. Barang temuan( rikaz)    b. Binatang ternak    c .Binatang ternak     d. Harta perniagaan
12. Waktu yang paling baik untuk membayar zakat fitrah yaitu…
a. Sejak awal Bulan Ramadhan
b. Setelah solat subuh dan sebelum solat idulfitri
c. Mulai tenggelamnya fajar pada akhir Bulan Ramadhan
d. Setelah selesai melaksanakan Shalat IdulFitri
13.    Ustadz Rofiq adalah orang yang dipercaya mengelola zakat. Setiap harinya ia bekerja untuk mengupayakan agar zakat tersebut dapat sampai ketangan Mustahiq. Dalam hal ini Pak Rofiq berhak mendapatkan bagian zakat karena statusnya sebagai…
a. Amil zakat    b. Mu’alaf        c. Fisabilillah                 d. Ibnusabil
14.    Berikut ini termasuk hewan ternak yang wajib dizakati dan disebutkan dalam hadits Rasulullah adalah…
a. Kambing    b. Ayam kampung    c. Hewan laut            d. Kuda
15.    Meskipun tidak memiliki tanah yang luas, sebagai seorang direktur Pak Tama memiliki pendapatan tetap yang sangat besar. Pada kasus ini Pak Tama tetap diwajibkan membayar zakat pendapatannya yang sering disebut sebagai zakat…
a. Pajak    b. Bunga        c. Profesi        d. Kekayaan
16.    Langkah awal yang dilakukan Rasulullah dalam membangun masyarakat  Madinah adalah…
a. Membagi – bagikan tanah dan tempattinggal
b. Mempersaudarakan / menyatukan antara kaum muhajirin dan ansar
c. Membuat sarana pengelolaan zakat
d. Mewajibkan kaum Ansar untuk membantu kaum pendatang
17. Lembaga yang didirikan Rasulullah untuk mengelola zakat bernama…
a. Bait as-salam    b. Baitul Mal az-Zakat        c. Bait as-safa     d. Bait ar-Razak
18.Yatsrib setelah kedatangan Nabi Muhammad SAW berubah namanya menjadi
Madinatul Munawwarah, artinya
a. Kota yang penuh barokah                c. Kota yang penuh ampunan
b. kota yang sangat bersahabat            d. Kota yang penuh cahaya
terang benderang
19. Piagam yang berisi perjanjian untuk hidup berdampingan antara Muhajirin dan
Anshar adalah…
a. Piagam Hudaibiyah                    c. Piagam Bai’aturridwan
b. Piagam Daumatul Jandal                d. Piagam Madinah

Baca Juga  BANK SOAL IPS SMP KELAS VIII SEMESTER GENAP PAKET 3

20.    Lafaz  Ayat yang digaris bawahi mengandung bacaan mad … .
a.  Iwad                    c.   Aridlissukun
b.  Tamkin                    d.   Jaiz munfasil

BANK SOAL PAI SMP KELAS VIII PAKET 6. Post by: admin | 4.5
Tags:

Categories: SMP KELAS 8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>