SOAL ULANGAN AKHIR SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2017/2018 MATEMATIKA KELAS 2

SOAL ULANGAN AKHIR SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2017/2018 MATEMATIKA KELAS 2
1. 150 dibaca …..
a. seratus lima puluh b. lima puluh c. enam puluh
2. Lambang bilangan seratus dua puluh adalah ….
a.130 b. 120 c. 140
3. Sembilan puluh lima ditulis …
a. 96 b. 95 c. 45
4. 110, 111, 112, … bilangan berikutnya adalah ….
a. 86 b. 97 c. 113
5. Bilangan yang lebih dari 150 adalah ….
a. 119 b. 151 c. 149
6. Bilangan yang kurang dari 20 adalah ….
a. 19 b. 21 c. 22
7. 13 + 10 = …
a. 30 b. 23 c. 13
8. 1, 3, 5, 7, 9 adalah bilangan ….
a. ganjil b. genap c. desimal
9. 10 – 2 = ….
a. 7 b. 8 c. 12
10. Nilai tempat angka 3 pada bilangan 350 adalah ….
a. puluhan b. satuan c. ratusan
11. ( 6 + 5 ) + 1 = 6 + ( … + 1 )
a. 5 b. 1 c. 6
12. 138 142 146 a 154 nilai a adalah ….
a. 153 b. 152 c. 150
13. Bilangan 23 ….. dari bilangan 24.
a. lebih besar b. lebih kecil c. sama besar
14. 153, 146, 139, 147, 137
Jika di urutkan dari bilangan yang terkecil adalah ….
a. 137, 139, 146, 147, 153
b. 153, 146, 147, 137, 139
c. 137, 139, 146, 153, 147
15. 221 + 172 = …
a. 393 b. 493 c. 273
16. 76 – 15 = …
a. 61 b. 41 c. 31
17. 346 – 21 = …
a. 315 b. 216 c. 325
18. Garis yang panjangnya 300 cm sama dengan …
a. 3 m b. 30 m c. 300 m
19. 96 – 11 = ….
a. 84 b. 85 c. 81
20. Gambar jam disamping menunjukkan murid-murid berangkat ke sekolah pukul ….
a. 5 b. 6 c. 7

II. Isilah titik-titik dibawah ini dengan jawaban yang benar !
1. Lima belas ditulis ……………………………………………………….
2. Lambang bilangan dua puluh lima adalah ………………………………
3. 375 = ……… ratusan + ………. puluhan + ………… satuan
4. Angka 2 pada bilangan 629 nilai tempat ………………………………………….
5. 47 + 13 = ……………………………………………………………………………………..
6. 67 = 60 + …….
7. 2, 4, 6, 8, 10 adalah bilangan ………………………………………………………….
8. 100 cm = ……. m
9. 476
315 –
…………..
10. Bilangan loncat 3 setelah 146 adalah ……………………………………………….

SOAL ULANGAN AKHIR SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2017/2018 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM KELAS 2

SOAL ULANGAN AKHIR SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2017/2018 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM KELAS 2
1. Huruf yang bertanda sukun pada kata قِ بْ لَ تْ adalah huruf ….
a. qaf dan ta b. ba’ dan lam c. ba dan ta
2. Huruf Arab atau huruf Al-Qur’an disebut huruf ….
a. Syamsiyah b. Hisaiyah c. Qomariyah
3. Asmaul Husna artinya nama-nama …. yang baik.
a. Allah b. Rasulullah c. Malaikat
4. Seluruh makhluk dikuasai oleh ….
a. Malaikat b. Allah c. Rasul
5. Sifat Rahim Allah di akhirat hanya bagi orang-orang yang …
a. Kafir b. Mukmin c. Musyrik
6. Allah maha …. terhadap seluruh makhluk di dunia ini.
a. pengasih b. pemberi rezeki c. penyayang
7. Ar-Rahman artinya Allah maha …..
a. penyayang b. pengasih c. esa
8. Allah mempunyai …. asmaul husna.
a. 88 b. 99 c. 77
9. Rendah hati berarti tidak …..
a. sombong b. kaya c. pandai
10. Orang yang rendah hati …oleh Allah.
a. dibenci b. dijauhi c. dimuliakan
11. Kebalikan sifat sederhana adalah ….
a. miskin b. kaya c. mewah
12. Rendah hati termasuk perilaku ….
a. tercela b. terpuji c. terbiasa
13. Wudlu’ adalah menyucikan diri dari …
a. hadas kecil b. hadas besar c. najis
14. Membasuh anggota wudlu’ harus dengan …
a. serentak b. tertib c. acak
15. Ketika kita hendak melaksanakan shalat hendaknya … terlebih dahulu.
a. berwudlu’ b. mandi c. cuci muka
16. Niat wudlu’ dilakukan bersamaan dengan membasuh ….
a. telapak tangan b. wajah c. hidung
17. Buang air besar atau kecil tidak boleh menghadap ke …
a. tembok b. kiblat c. bawah
18. Dilarang keras membaca … didalam kamar mandi.
a. buku b. korang c. Al-Qur’an
19. Niat shalat letaknya di dalam …
a. lisan b. hati c. tulisan
20. Shalat subuh ada … rakaat.
a. tiga b. empat c. dua

II. Isilah titik-titik dibawah ini dengan jawaban yang tepat !
1. Ar-Rahman artinya Allah maha ……………………………………………………………………….
2. Iblis dikutuk oleh Allah karena mempunyai sifat ……………………………………………….
3. Wudlu’ merupakan syarat sah ………………………………………………………………………….
4. Shalat ashar terdiri dari …………… rakaat.
5. Shalat ditutup dengan bacaan …………………………………………………………………………..
6. Orang yang memiliki sikap rendah hati akan dimuliakan oleh ……………………………..
7. Wudlu’ harus dilakukan dengan ………………………………………………………………………
8. Bacaan takbiratul ihram adalah ………………………………………………………………………..
9. Gerakan shalat setelah i’tidal adalah …………………………………………………………………
10. Orang yang bersikap sederhana hidupnya akan ………………………………………………….

SOAL ULANGAN AKHIR SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2017/2018 IPS KELAS 2

SOAL ULANGAN AKHIR SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2017/2018 IPS KELAS 2

1. Termasuk peristiwa penting adalah……….
a. mandi setiap hari b. pergi ke sekolah c. hari kelahiran
2. Foto adalah dokumen diri yang harus di ………….
a. jual b. simpan c. musnahkan
3. Foto ayah ibu dan anak-anak disebut…………
a. foto keluarga b. foto masyrakat c. foto studio
4. Dokumen harus dipelihara agar tidak …………
a. berubah b. pergi c. mudah rusak
5. Menyimpan perangko kuno termasuk …………
a. koperasi b. koleksi c. koreksi
6. Saat mengemudi harus membawa………..
a. SIM b. KTP c. KK
7. Benda berharga keluarga yang bisa dijadikan koleksi adalah…………..
a. perangko b. guci c. SIM

8. Melapisi dokumen dengan plastik yang dipanaskan disebut…………..
a. penting b. keriting c. laminating
9. Foto dapat untuk mengenang…………..
a. masa depan b. masa kini c. masa lalu
10. Dokumen yang dimiliki setiap keluarga adalah …
a kartu tanda penduduk b surat nikah c kartu keluarga
11. Keluarga terdiri atas ayah, ibu dan anak disebut keluarga……….
a. inti b. besar c. keluarga kecil
12. Yang termasuk peristiwa penting adalah……………
a. melihat sepak bola
b. bermain ke tempat teman
c. hari kelahiran
13. Peristiwa yang telah dialami disebut peristiwa masa………
a. sekarang b. lalu c. yang akan datang
14. Kita bersyukur mempunyai orang tua yang…………
a. baik hati b. tinggi hati c. kecil hati
15. Kita dapat pandai apabila………..
a. banyak bekerja b. acuh bekerja c. rajin belajar
16. Mengubah perilaku dapat dimulai dari…………….
a. malas belajar b. disiplin waktu c. banyak bermain
17. Perilaku seperti pada gambar di atas merupakan perilaku yang perlu …
a dipertahankan
b dihilangkan
c ditingkatkan
18. Untuk memperoleh nilai bagus setiap hari kita …
a. bekerja b. bermain c. Belajar

19. setiap hari ayahku bekerja mencari …
a. makan b. minum c. nafkah
20. Dirawat di rumah sakit merupakan peristiwa yang ………
a. menyenangkan b. tidak menyenangkan c. ceria

1. Termasuk peristiwa penting adalah……….
a. mandi setiap hari b. pergi ke sekolah c. hari kelahiran
2. Foto adalah dokumen diri yang harus di ………….
a. jual b. simpan c. musnahkan
3. Foto ayah ibu dan anak-anak disebut…………
a. foto keluarga b. foto masyrakat c. foto studio
4. Dokumen harus dipelihara agar tidak …………
a. berubah b. pergi c. mudah rusak
5. Menyimpan perangko kuno termasuk …………
a. koperasi b. koleksi c. koreksi
6. Saat mengemudi harus membawa………..
a. SIM b. KTP c. KK
7. Benda berharga keluarga yang bisa dijadikan koleksi adalah…………..
a. perangko b. guci c. SIM

8. Melapisi dokumen dengan plastik yang dipanaskan disebut…………..
a. penting b. keriting c. laminating
9. Foto dapat untuk mengenang…………..
a. masa depan b. masa kini c. masa lalu
10. Dokumen yang dimiliki setiap keluarga adalah …
a kartu tanda penduduk b surat nikah c kartu keluarga
11. Keluarga terdiri atas ayah, ibu dan anak disebut keluarga……….
a. inti b. besar c. keluarga kecil
12. Yang termasuk peristiwa penting adalah……………
a. melihat sepak bola
b. bermain ke tempat teman
c. hari kelahiran
13. Peristiwa yang telah dialami disebut peristiwa masa………
a. sekarang b. lalu c. yang akan datang
14. Kita bersyukur mempunyai orang tua yang…………
a. baik hati b. tinggi hati c. kecil hati
15. Kita dapat pandai apabila………..
a. banyak bekerja b. acuh bekerja c. rajin belajar
16. Mengubah perilaku dapat dimulai dari…………….
a. malas belajar b. disiplin waktu c. banyak bermain
17. Perilaku seperti pada gambar di atas merupakan perilaku yang perlu …
a dipertahankan
b dihilangkan
c ditingkatkan
18. Untuk memperoleh nilai bagus setiap hari kita …
a. bekerja b. bermain c. Belajar

19. setiap hari ayahku bekerja mencari …
a. makan b. minum c. nafkah
20. Dirawat di rumah sakit merupakan peristiwa yang ………
a. menyenangkan b. tidak menyenangkan c. ceria

Ayo lengkapi pernyataan-pernyataan berikut dengan jawaban yang tepat !

  1. Syarat mengendarai kendaraan bermotor adalah ………………………………………………
  2. Surat ijin mengemudi ( SIM ) dilaminating agar ………………………………………………
  3. Apa kepanjangan dari KTP ……………………………………………………………………………
  4. Menyimpan foto sebaiknya di ………………………………………………………………………..
  5. Dokumen dan barang koleksi keluarga harus di ………………………………………………
  6. Kegemaran mengoleksi biasanya berupa…………………………………………………….
  7. Agar menjadi anak yang pandai kamu harus………………………………………………..
  8. Hidup sederhana sebaiknya dimulai sejak……………………………………………………….
  9. Setiap hari ayah berangkat ke kantor untuk mencari………………………………………
  10. kepada kakak kamu harus………………………………………………………………………

 

SOAL ULANGAN AKHIR SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2017/2018 BAHASA MADURA KELAS 2

SOAL ULANGAN AKHIR SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2017/2018 BAHASA MADURA KELAS 2

Bâca pateppa’
Ajjhâ’ Tedungan Gu-Lagghu

La lema are Eko ta’ asakola.
Ca’na dokter, Eko sake’ demam berdarah.
Sateya Eko erabât e roma sake’.
Eko ta’ ghellem ajâgâ kasehadhân.
Eko lebur tedung ghu-lagghu.
Rengngi’ se ngeba virus demam berdarah alebun e
Pabheccera aeng seddhi’na roma.
Nyamana iya areya rengngi’ Aedes agypty.
Dhing ghu-lagghu rengngi’ jareya agâlajâr.
Rengngi’ jareya ngekke’ na’-kana’ se tedung ghu-lagghu.
Na’-kana’ kabbhi kodhu ajâgâ kasehadhân bân kabhersean.
I. Pele sala settong jawaban e baba reya a, b, c, otaba d se paleng bhender !
1. Metorot careta se e attas, sapa se lebur tedung ghu-lagghu ?
a. Eko b. Dani c. Adi
2. Bâjâ apa rengngi’ jareya ngekke’ ?
a. malem b. ghu-lagghu c. siang
3. E dimma Eko e rabet ?
a. e roma b. e puskesmas c. e roma sake’
4. Eppa’ sake’ ghi-ghi. Bhasaepon oca’ se egharis ………
a. songkan b. bharas c. gherring
5. Kalamon ba’na sake’ kodhu e kebha dha’ ….
a. puskesmas b. pa’ ghuru c. bu bidan
6. Na’-kana’ pada mole dhari sakolaan. Apa tabhaliggha oca’ se e egharis jareya ….
a. dhapa’ b. mangkat c. abhali
7. Mosem ojhan oreng tani namen padi, mon namen bhako e bhakto …..
a. nambhara’ b. nemor c. angen temor
8. Sopajha daddi na’-kana’ se penter kodhu atoro’ ….. ghuru.
a. petodhuna b. oca’na c. laranganna
9. Sapena eppa’ abhudu’. Bhudu’na sape iya areya ….
a. bhellu b. empe’ c. rek-kere’
10. Ali bhunga polana onggha terros pangajina. Tabhaliggha oca’ bhunga iya areya ….
a. kombhira b. sossa c. tako’
11. Bhan-sabbhan sakola’an mon are sennin mabada …..
a. senam pagi areng-bhareng
b. upacara mandira
c. lateyan pramuka
12. Sakola’an reya kennenganna na’-kana’ ……
a. alako b. ajhar c. amaen
13. Ghuru lake’ neng langghar e sambhat ….
a. kyae b. lora c. nyae
14. Santrena ke Moko bannya’. Bannya’ tabhaliggha ……
a. possa’ b. sakone’ c. lebbhi
15. Taneyan se rombu e sapoe ngangguy po-sapo …..
a. lente b. rakara c. ompay
16. Abecco sabelluna ngakan, asikat ghighi sabbhan ….
a. are b. mare ngakan c. malem
17. Ali lakar kana’ mengka, mengka artena ….
a. ta’ dhuli ngarte b. lekkas ngarte c. abit se ngarteya
18. Ramana mandi e jedding. Mandi bhasa engghi bhuntenna …..
a. e seram b. aseram c. eserame
19. Orang tane anangghala e saba, nagghala e eret …..
a. jharan b. embi’ c. sape
20. Mosem ojhan rak-peragga oreng …..
a. pasar b. roma c. tane

II. Esse’e ti’-titi’ ebaba reya kalaban oca’ se sorop !
1. Sopaja ……………….. mara ajhar pabhajeng.
2. Ale’ e kebha dha’ puskesmas polana ………………………………………………………………..
3. Mon ngakan kodhu abecco, sopajha ejhaui ……………………………………………………….
4. ………………………………….. ngajhari ngaji e langghar.
5. Pete’ budu’na ajham, budhu’na etek iya areya …………………………………………………..
6. Ondhem …………………. tandhana para’ ojhana.
7. …………………………………… monyena ebbel sakola’an.
8. Ale’ mon ajhalan ………………………….. tako’ labu.
9. Eppa’ namen padi e bhakto nambhara’, namen bhako e bhakto …………………………..
10. Pak ghuru nerrangaghi, red-mored …………………………………………………………………..

SOAL ULANGAN AKHIR SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2017/2018 KELAS 2

SOAL ULANGAN AKHIR SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2017/2018 KELAS 2

Bacalah Puisi di Bawah ini dengan Baik!

Terima Kasih Guruku

Wahai guruku
Kau kukenang selama hidupku
Dari tak tahu kau jadikan aku tahu
Walau kadang kami membuatmu kesal

Namun dengan sabar kau didik kami
Nasihatmu akan selalu kami ingat
Kau tumpahkan ilmumu
Bagai hujan membasahi bum

Jasamu kan abadi
Ilmu yang berguna selalu kuimpikan
Engkau Pahlawan Tanpa Tanda Jasa
Terima kasih guruku
I. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, atau c pada jawaban yang benar !
1. Kau . . . selama hidupku.
Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah . . . .
a. kukenang b. kujaga c. kurawat
2. Walau kadang kami membuatmu . . . .
a. sabar b. marah c. kesal
3. …… . . . akan selalu kami ingat.
a. Ceritamu b. Nasihatmu c. Wajahmu
4. Ilmu yang . . . selalu kuimpikan.
Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah . . . .
a. berguna b. bergizi c. bernilai
5. sangat – kita – matahari – bagi – cahaya – penting.
Susunan kalimat yang benar berdasarkan kata-kata tersebut adalah . . . .
a. Sangat penting kita bagi cahaya matahari
b. Penting sangat cahaya matahari bagi kita
c. Cahaya matahari sangat penting bagi kita
6. Pak Burhan sudah tidak sakit lagi.
Persamaan kata tidak sakit lagi adalah . . . .
a. sehat b. pusing c. demam
7. Ayah membuat kandang ayam di belakang rumah.
Lawan kata belakang adalah . . . .
a. samping b. kiri c. depan
8. Lala ditolong Lili.
Lala mengucapkan . . . .
a. terima kasih b. selamat siang c. permintaan maaf
9. Penulisan kalimat berikut yang benar adalah . . .
a. Kami akan berlibur ke bandung.
b. Kami akan berlibur ke Bandung.
c. Kami akan berlibur ke bandung.
10. Nandi . . . pohon mangga.
a. memetik b. memanjat c. mengupas
11. . . . sekolahmu ?
Kata tanya yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah . . . .
a. Mengapa b. Siapa c. Di mana
12. Lalat itu . . . ke sana kemari.
a. berguling b. terbang c. berlari
13. Penggunaan tanda baca yang benar terdapat pada kalimat . . .
a. Adik sedang membaca buku!
b. Adik sedang membaca buku?
c. Adik sedang membaca buku.
14. Rama sakit perut ketika pulang sekolah.
Pertanyaan yang tepat untuk jawaban di atas adalah . . .
a. Kapan Rama sakit perut ?
b. Di mana Rama sakit perut ?
c. Mengapa Rama sakit perut ?
15. Ayah menyetrika baju supaya . . . .
a. rapi b. bersih c. Kusut

16. Kupu-kupu . . . di kelopak bunga.
Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah . . . .
a. berdiri b. hinggap c. berhenti
17. Rani terpilih sebagai juara.
Rani berteriak . . . .
a. ketakutan b. keheranan c. kegirangan
18. Kalimat yang merupakan kalimat tanya adalah . . .
a. Siapa yang belajar setiap hari ?
b. Nanti, aku tunggu di rumah ya !
c. Ibu sedang membuat kue.
19. Kami boleh . . . kalau sudah selesai belajar.
a. berkumpul b. bermain c. berdoa
20. Bunga . . . agar tidak layu.
a.dicangkul b. disiram c. Dicabut

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar !
1. Dinda anak pandai . . . ia rajin belajar.
2. Aku dan kakak sedang . . . televisi.
3. Kakekku sudah tua, sedangkan saya masih . . . .
4. Anita . . . puisi berjudul desaku.
5. Anak yang . . . tidak mau berbohong.
6. Ayahku bekerja sebagai . . . .
Setiap hari dia pergi mengajar.
7. . . . . harga baju ini ?
8. Ida tersenyum ceria karena . . . .
9. Kita harus selalu . . . kesehatan.
10. Badan kelinciku besar dan gemuk. Lawan kata gemuk adalah . . . .

SOAL ULANGAN AKHIR SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2017/2018 IPA KELAS 2

SOAL ULANGAN AKHIR SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2017/2018 IPA KELAS 2
1. Tumbuhan kecil menjadi besar berarti tumbuhan itu mengalami…
a. Berkembang biak b. tumbuh c. beranak
2. Daun pada tumbuhan berfungsi…
a. Tempat membuat makanan b. pertumbuhan c. perkembangbiakan
3. Bagian tubuh elang yang berfungsi untuk terbang adalah ….
a. sayap b. kepala c. kaki
4. Bola termasuk benda…
a. Cair b. padat c. gas
5. Saat biji ditanam bagian yang pertama kali tumbuh adalah…
a. Batang b. daun c. akar
6. Anak sapi yang menjadi sapi dewasa menunjukkan…
a. Pertumbuhan b. berkembangbiak c. beranak
7. Buah jeruk banyak mengandung…
a. Vitamin b. air c. karbohidrat
8. Ikan bernafas dengan…
a. Paru – paru b. insang c. mulut
9. Tumbuhan yang dipupuk akan menjadi…
a. Layu b. kering c. subur
10. Ekor ikan berguna untuk…
a. Makan b. bernafas c. berenang
11. Tumbuhan yang merugikan adalah…
a. Benalu b. tumbuhan pisang c. pinang
12. Hewan yang menularkan penyakit malaria adalah…
a. Tikus b. lalat c. nyamuk
13. Keuntungan yang diperoleh dari burung puyuh adalah…
a. Susu b.telur c. bulu
14. Daun yang memiliki bentuk memanjang adalah…
a. Kelapa b. pepaya c. mangga
15. Perubahan wujud dari cair menjadi padat disebut…
a. Mencair b. membeku c. menguap
16. Udang hidup di…
a. Atas pohon b. air c. dalam tanah
17. Es yang dipanaskan akan…
a. Mencair b. membeku c. menguap
18. Bentuk benda padat selalu…
a. Tetap b. berubah c. seperti tempatnya
19. Meja termasuk benda …
a. Padat b. cair c. gas
20. Lebah menghasilkan…
a. Telur b. daging c. madu

I. Ayo lengkapi pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jawaban yang tepat !
21. Bagian tubuh gajah untuk mengambil makanan adalah
22. Suara ayam betina adalah
23. Teratai hidup di
24. Ular bergerak menggunakan
25. Lalat menyebarkan penyakit
26. Mentega yang dipanaskan akan
27. Ayam dipelihara untuk diambil daging dan ………………………………………..
28. Bayam dimanfaatkan sebagai
29. Buaya termasuk hewan yang dapat hidup di air dan …………………………….
30. Kegunaan pensil adalah

SOAL ULANGAN AKHIR SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2017/2018 IPA KELAS 1

SOAL ULANGAN AKHIR SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2017/2018 IPA KELAS 1
1. Olah raga membuat badan kita …
a. sehat b. lelah c. mengantuk
2. Mencium bau sate kita menggunakan …
a. mata b. telinga c. hidung
3. Kita perlu … jika lelah.
a. lari b. duduk c. istirahat
4. Tempat sampah diberi tutup agar tidak dihinggapi …
a. lalat b. burung c. kumbang
5. Membuang sampah tidak boleh di ….
a. tong sampah b. selokan c. tempat sampah
6. Halaman rumah harus dibersihkan …..
a. setiap hari b. dua hari sekali c. seminggu sekali
7. Benda yang berbentuk bulat adalah …
a. kaleng susu b. bola c. Roda

8. Bola voli lebih …. dari pada kelereng.
a. besar b. tebal c. tipis
9. Hidung berguna sebagai alat …
a. bernapas b. meraba c. mengecap
10. Jajan di pinggir jalan menyebabkan sakit …
a. gigi b. perut c. mulut
11. Istirahat yang paling baik adalah ……
a. tidur b. duduk c. menonton televisi
12. Pada waktu olah raga memakai …
a. jaket b. gaun c. kaos
13. Makanan sehat adalah makanan yang bergizi dan …..
a. mahal b. bersih c. banyak
14. Udara yang kotor dapat mengganggu ….
a. kebersihan b. kesehatan c. kerapian
15. Rumah menjadi tempat berteduh ketika ….
a. hujan b. banjir c. ada angin
16. Tanaman bunga ditanam di …
a. kebun sekolah b. kebun rumah c. taman
17. Saat berjalan kita menggunakan ….
a. tangan b. kaki c. telinga
18. Asap pabrik dapat membuat udara menjadi ….
a. kotor b. bersih c. sehat
19. Ventilasi berfungsi untuk ……
a. masuknya udara b. masuknya cahaya c. masuknya debu

20. Contoh benda yang berwujud padat adalah ….
a. sirup b. air minum c. roti

II. Isilah titik-titik dibawah ini dengan jawaban yang benar !
1. Tumbuhan dipupuk agar …………………………………………………………………………………
2. Tumpukan sampah merupakan tempat hidup …………………………………………………….
3. Ketika haus kita perlu …………………………………………………………………………………….
4. Olah raga yang baik dilakukan secara ………………………………………………………………
5. Mendengarkan radio keras-keras dapat merusak ………………………………………………..
6. Makan terlambat mudah sakit ………………………………………………………………………….
7. Hidung berguna untuk …………………………………………………………………………………….
8. Rasa obat biasanya …………………………………………………………………………………………
9. Agar selalu bersih halaman selalu di …………………………………………………………………
10. Mangga muda rasanya ……………………………………………………………………………………

SOAL ULANGAN AKHIR SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2017/2018 BAHASA INDONESIA KELAS 1

SOAL ULANGAN AKHIR SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2017/2018 BAHASA INDONESIA KELAS 1
I. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, atau c pada jawaban yang paling benar !
Bacalah baik-baik !

wiwi suka hidup bersih

wiwi suka hidup bersih
setiap hari wiwi mandi dua kali
wiwi tak lupa gosok gigi
wiwi gosok gigi pakai odol
wiwi gosok gigi setelah makan
wiwi gosok gigi sebelum tidur
gigi wiwi putih dan bersih
dua hari sekali wiwi keramas
wiwi keramas pakai sampo
rambut wiwi bersih dan harum
tak ada kutu di rambut wiwi
dari: sasebi kelas 1
I. berilah tanda silang (X) pada huruf a, b atau c yang merupakan jawaban paling benar !
1. wiwi … hidup bersih
a. benci b. sayang c. suka
2. wiwi gosok gigi … makan
a. mau b. sebelum c. setelah
3. wiwi keramas pakai ….
a. sabun b.sampo c. sapu
4. aku binatang berkaki empat, suka makan ikan dan aku disukai banyak orang, aku adalah ….
a. kucing b. sapi c. zebra
5. sepatu kita pakai di ….
a. kaki b. mata c, tangan
6. pak tani memelihara kerbau, kerbau itu berguna untuk ….
a. mencari ikan b. menarik gerobak c. menarik bajak
7. pak tani membajak sawahnya, tanah dibajak supaya ….
a. gembur b. subur c. tandus
8. doni bermain layang-layang di ….
a. kamar tidur b. lapangan c. sawah
9. kakek minum obat, kakek sedang ….
a. sakit b. sedih c, sehat
10. di dinding ada cecak, cecak … di dinding
a. berjalan b, melompat c. merayap
11. kita melihat gajah dan singa di ….

a. kebun binatang b. kebun sekolah c. lapangan
12. anak-anak harus rajin … supaya pintar
a. belanja b. belajar c. bermain
13. sesudah tidur aku merapikan tempat ….
a. makan b. mandi c. tidur
14. minum susu membuat badan kita ….
a. kurus b. sakit c. sehat
15. sebelum berangkat ke sekolah, aku … orang tua
a. berpamitan b. bermain c. bersepeda
16. rina mendengar suara petok….petok…petok…, itu adalah suara ….
a. anak ayam b. ayam betina c. ayam jantan
17. memakai sepatu yang baik dilengkapi dengan ….
a. baju b. kaos c. kaos kaki
18. lewat di depan orang yang lebih tua menyapa ….
a. hai b. halo c. permisi
19. tika suka makan sayur, contoh sayuran adalah ….
a. nanas b, sawi c. sawo
20. halaman rumah wisnu bersih karena setiap hari selalu di ….
a. sapu b. kapur c. cat

II. isilah titik-titik di bawah ini !
1. bunga matahari berwarna ….
2. rambut wawan bersih dan harum, ia rajin ….
3. ketemu paman di jalan, kamu mengucapkan ….
4. ibu selalu menasihati agar tidak membuang sampah di ….
5. … aku pakai untuk minum
6. ibu guru menulis di papan tulis dengan ….
7. supaya tidak kehujanan aku memakai ….
8. suara pintu diketuk adalah ….
9. guna dari telinga adalah ….
10. kereta api berjalan di atas ….

SOAL ULANGAN AKHIR SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2017/2018 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM KELAS 1

SOAL ULANGAN AKHIR SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2017/2018 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM KELAS 1
1. Surah Al-Fatihah terdiri dari …..
a. 4 ayat b. 6 ayat c. 7 ayat
2. Kitab suci umat islam adalah ….
a. Al-Qur’an b. injil c. taurat
3. Sebelum membaca Al-Qur’an sebaiknya membaca ….
a. basmalah b. hamdalah c. takbir
4. Al-Qur’an adalah wahyu ….
a. Allah b. manusia c. malaikat
5. Bismillahirrahmanirrahim adalah bacaan …
a. tahlil b. basmalah c. hamdalah
6. Iman berarti ….
a. percaya b. taqwa c. sabar
7. Rukun iman ada …
a. lima b. enam c. tujuh
8. Rukun iman yang pertama adalah iman kepada …
a. malaikat b. Allah c. rasul
9. Malaikat diciptakan dari …
a. cahaya b. api c. batu
10. Jumlah malaikat yang wajib diketahui ada ….
a. 10 b. 25 c. 30
11. Nabi utusan yang pertama adalah nabi ….
a. Adam b. Isa c. Muhammad saw.
12. Kitab Al-Qur’an diturunkan kepada ….
a. nabi Muhammad b. nabi Idris c. nabi Nuh
13. Orang yang terkena musibah harus ….
a. ditendang b. dimaafkan c. ditolong
14. Jika teman berkelahi harus ….
a. dipisah b. dibiarkan c. diadu
15. Membuang sampah sebaiknya di …
a. tempat sampah b. sembarang tempat c. dalam sumur
16. Jujur merupakan sifat ….
a. tercela b. terpuji c. terlarang
17. Menyampaikan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya disebut …
a. jujur b. bohong c. sombong
18. Bila badan kita kotor sebaiknya ….
a. menangis b. mandi c. makan
19. Buang air kecil hendaknya di ….
a. sembarang tempat b. WC c. ruang tamu
20. Yang dipakai berwudlu adalah ….
a. tisu b. air c. kayu

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar !
1. Surat Al-Fatihah berarti ………………………………………………………………………………….
2. Orang islam hanya menyembah kepada ……………………………………………………………
3. Rukun islam ada …………………………………………………………………………………………….
4. Percaya kepada Allah termasuk rukun iman yang ……………………………………………..
5. Kitab Allah yang wajib kita ketahui ada ……………………………………………………………
6. Rukun islam yang pertama adalah ……………………………………………………………………
7. Langit dan bumi adalah ciptaan ……………………………………………………………………….
8. Baju yang kotor harus segera di ……………………………………………………………………….
9. Sebelum makan kita harus mencuci …………………………………………………………………
10. Saat masuk kamar mandi sebaiknya mendahulukan kaki …………………………………….

SOAL ULANGAN AKHIR SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2017/2018 PKN KELAS 1

SOAL ULANGAN AKHIR SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2017/2018 PKN KELAS 1
1. Orang islam melakukan ibadah di …
a. Masjid b. Gereja c. Wihara d. Pura
2. Tidak bertengkar dan saling menghormati perbedaan disebut …
a. rukun b. selamat c. sombong d. bahagia
3. Bersatu kita teguh bercerai kita …
a. berteman b. membenci c. runtuh d. patuh
4. Sebelum berangkat sekolah sebaiknya …
a. menangis b. pamit c. hardik d. benci
5. Hidup saling menghargai perbedaan berarti …
a. hidup teratur b. hidup rukun c. hidup jujur d. hidup sederhana
6. Tertib berarti …
a. sopan b. teratur c. santun d. ramah
7. Rudi beribadah di Gereja, Santi beribadah di Masjid, berarti Rudi dan Santi berbeda …
a. usia b. agama c. kelas d. rumah
8. Orang yang beragama Budha merayakan hari raya …
a. Nyepi b. Natal c. Waisak d. Idul Adha
9. Kerukunan bisa menciptakan …
a. kekacauan c. bermusu
b. ketidak tertiban han d. kesempurnaan
10. Orang Jawa dengan orang Sumatera harus dengan …
a. sombong b. bertengkar c. bermusuhan d. damai
11. Yang berkewajiban menaati tata tertib di sekolah adalah …
a. para guru b. para siswa c. warga sekolah d. warga desa
12. Membantu orang tua merapikan meja makan merupakan contoh tertib di …
a. rumah b. sekolah c. jalan d. masjid
13. Saat guru menjelaskan pelajaran murid harus ….
a. membaca majalah c. memperhatikan guru
b. tidur d. membaca komik
14. Sesama teman kita harus saling …..
a. memusuhi c. membenci
b. didekati teman d. disayangi teman
15. Bila kita tidak rukun kita akan ….
a. dijauhi teman c. banyak teman
b. didekati teman d. disayang teman
16. Anak tertib membuang sampah di …
a. sekolah b. halaman c. lantai d. tempat sampah
17. Ridwan belajar membaca Al-Qur’an, Al-Qur’an kitab suci agama …
a. Hindu b. Islam c. Budha d. Kristen
18. Tata tertib dibuat untuk ….
a. dilaksanakan b. dibiarkan c. dilanggar d. dihiraukan
19. Orang Kristen beribadah di ….
a. Gereja b. Masjid c. Pura d. Wihara
20. Contoh tertib di jalan raya ….
a. bermain
b. menyeberang jalan sembarangan
c. menaati rambu lalu lintas
d. tidak memakai helm saat mengendarai sepeda motor

II. Isilah titik-titik dibawah ini dengan jawaban yang benar !
1. Umat Islam beribadah di ………………………………………………………………..
2. Hidup saling menghormati berarti hidup ………………………………………….
3. Hari raya Idul Fitri adalah hari besar umat ……………………………………….
4. Hidup rukun sangat penting untuk dijaga, jika hidup rukun tidak dijaga maka akan terjadi ………………………………………………………………………….
5. Orang yang beragama Hindu merayakan hari raya ……………………………
6. Membantu orang tua merapikan meja makan merupakan contoh tertib di ………………………………………………………………………………………………..
7. Mamakai seragam sekolah dan datang sebelum pukul 07.00 merupakan contoh tertib di ……………………………………………………………………………..
8. Semboyan Negara Indonesia adalah ………………………………………………..
9. Lagu ”Ampar-ampar pisang” berasal dari daerah ………………………………
10. Tata tertib perlu ditaati agar ……………………………………………………………

Kumpulan Soal Kurikulum 2013 SD SMP SMA Terlengkap